Deklaracja wyboru nauki języka obcego przez cały okres nauki w

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja wyboru nauki języka obcego przez cały okres nauki w
Deklaracja wyboru nauki języka obcego przez cały okres nauki
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku
………………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
Deklaruję, że mój/moja syn/córka ………………………………………………………………………….. będzie
( imię i nazwisko)
uczęszczał/a na ( właściwe podkreślić) :
- język angielski
- język niemiecki
- wybór pozostawiam do decyzji Dyrektora szkoły
………………………………………………………………..
( data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Podobne dokumenty