OFERTA CENOWA finansowanie w formie leasingu operacyjne

Komentarze

Transkrypt

OFERTA CENOWA finansowanie w formie leasingu operacyjne
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr DF/73/2016
dot. Przetargu nr 23/2016
……………………...............
( pieczątka Oferenta z adresem)
OFERTA CENOWA
finansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu wiertnicy Vermeer D20X22 seria 3
1.
Pełna nazwa Wykonawcy (Finansującego)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
adres:…………………………………………….…………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………..…… REGON………………………………………………………….
nr telefonu………………………………nr fax………………………………………………………………..
adres e-mail……………….…………….…………………………….……………………....………………….….
osoba do kontaktu……………………………………………………………….…..…….……………………
2.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym
3.
Specyfikacja opłat - okres leasingu 36 m-cy:
Rodzaj opłaty
Liczba
opłat
Opłata
Opłata wstępna
(czynsz inicjalny)
Wartość rat leasingowych
1
20%
35
x
Wartość wykupu (końcowa)
1
10%
x
x
Wartość oferty
Kwota netto (zł)
VAT
Kwota brutto (zł)
Wartość netto razem: ……………..………………….zł (słownie……………………………..………………………..)
Podatek VAT razem: …………….…………….…… zł (słownie……………………………..………………………..)
Wartość brutto razem: ………………………….……..zł (słownie……………………………………………………...)
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Akceptujemy formę i termin płatności: Zamawiający będzie dokonywał płatności na podstawie faktur wystawionych
przed terminem wymagalności rat miesięcznych.
6. Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z umową harmonogramu płatności zawierającego informacje o miesięcznym
czynszu z wyszczególnieniem kwot kapitału netto oraz odsetek.
7. Nazwa banku i numer konta Wykonawcy (Finansującego) …..…………………..…………………
…………………..……………………………………………………………………………………….......
8.
Oferta została złożona na …………………… ponumerowanych stronach.
………………………………….
(data i miejscowość)
………………………………………..
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta)
Zapytanie ofertowe na udzielenie finansowania w formie leasingu operacyjnego zakupu wiertnicy Vermeer D20X22 seria 3