Budowa rośliny drzewiastej Budowa pnia

Komentarze

Transkrypt

Budowa rośliny drzewiastej Budowa pnia
Budowa ro liny drzewiastej
* p d (łodyga + li cie) - cz
nadziemna ro liny;
* li cie w których zachodz :
- reakcje fotosyntezy
6·CO2 + 6·H2O
C6H12 O6 + 6·O2
dwutlenek w gla + woda
cukier + tlen
- oddychanie
C6H12 O6 + 6·O2 6·CO2 + 6·H2O
- transpiracja czyli parowanie wody
* wieloletnia łodyga tworzona jest przez pie ,
konary, gał zie i gał zki;
pie drzewa zbudowany jest z wielu tkanek (od
lewej):
- drewno w tym: drewno twardzieli pełni ce tylko
funkcj mechaniczn i drewno bielu przewodz ce
wod od korzeni do li ci,
- cienka warstwa kambium,
- łyko przewodz ce substancje od ywcze od li ci do
korzeni,
- korowina ;
* korzenie – cz
podziemna ro liny (składaj ca
si z korzenia głównego i korzeni bocznych)
słu ce do:
- pobierania wody.
- utrzymania ro liny w podło u
Budowa pnia
a) rdze , b) drewno twardzieli, c) drewno bielu, d) kambium, e) łyko (floem),
f) peryderma zawieraj ca feloderm , felogen i fellem (korek).
opracował P. Kozakiewicz
Tabela 1.
Charakterystyka tkanek wyst puj cych w pniu drzewa.
Nazwa
Felem
pe- (korek)
ry- Felogen (miazga
der- korkotwórcza)
ma Feloderma
floem
(łyko)
Kambium
(miazga łykodrzewna)
ksylem
(derwno)
Rdze
Opis
tkanka najbardziej zewn trzna, okrywaj ca pie , chroni ca przed czynnikami
zewn trznymi, zbudowana z korka (tkanka stała)
tkanka zbudowana z ywych komórek wytwarzaj cych korek na zewn trz i du e
komórki mi kiszowe do wewn trz łodygi (tkanka twórcza)
warstwa du ych komórek mi kiszowych odkładanych do wn trza łodygi przez
felogen (tkanka stała)
tkanka przewodz ca produkty fotosyntezy, zbudowana z rurek sitowych i włókien
(tkanka stała)
tkanka zbudowana z cienko ciennych komórek le cych mi dzy drewnem a łykiem,
odpowiedzialna za wytwarzanie kolejnych warstw drewna do wewn trz i łyka na
zewn trz łodygi; w ro linach wieloletnich miazga funkcjonuje przez cały okres ich
ycia powoduj c przyrost na grubo (tkanka twórcza)
tkanka przewodz ca wod i sole mineralne, zbudowana z martwych naczy i włókien
lub cewek, których ciany komórkowe przesycone s lignin – zajmuje ok. 90%
obj to ci pnia (tkanka stała)
pozostało z młodocianego ycia drzewa, zbudowany z komórek mi kiszowych,
niepotrzebny „balast” dla starszego drzewa (tkanka stała)
Przekroje i kierunki anatomiczne w drewnie
opracował P. Kozakiewicz
2