wymogi redakcyjne - Instytut Dolnośląski

Komentarze

Transkrypt

wymogi redakcyjne - Instytut Dolnośląski
WYMOGI REDAKCYJNE
1. Artykuł nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani przedstawiony do publikacji w innym miejscu
wcześniej niż rok od zakończenia edycji konferencji "Dolnośląskie Tematy", do której został zgłoszony.
2. Do artykułu należy dołączyć:
a) metryczkę zawierającą:
•
imię i nazwisko autora,
•
informację o afiliacji autora,
•
dane kontaktowe publiczne (zostaną wydrukowane pod artykułem), do wyboru: adres e-mail, adres
korespondencyjny lub numer telefonu,
•
dane kontaktowe do wykorzystania tylko przez wydawcę: adres e-mail, adres korespondencyjny
i numer telefonu;
b) streszczenie (do 1000 znaków), zawierające:
•
cel artykułu,
•
główne wyniki badań/analiz/ustaleń,
•
słowa kluczowe (maksymalnie 5);
c) podpisane własnoręcznie oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Artykuł nie może być krótszy niż 5000 znaków i dłuższy niż 20000 znaków (liczone ze spacjami, łącznie ze
streszczeniem, słowami kluczowymi, spisami, przypisami i bibliografią). Elementy dodatkowe, jak materiały
graficzne, spisy itp., nie mogą przekraczać objętościowo 25% artykułu.
4. Artykuły będą przyjmowane tylko w następującyh formatach:
a) dokumenty tekstowe (otwarte – umożliwiające edycję oraz bez tekstu na elementach nietekstowych,
np. podpis obrazka nie może być częścią obrazka):
•
.txt - dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8,
•
.rtf - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (Rich Text Format),
•
.pdf - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (Portable Document Format),
•
.odt - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (OpenOffice),
•
.doc - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (Microsoft Office),
•
.docx - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (Office Open XML File Formats),
•
.tex - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (TeX),
•
.html - dokumenty w standardzie znaczników języka formatującego strony www (HTML 4.01);
b) dokumenty graficzne (mapy, schematy, fotografie, itd.) należy dostarczyć w jednym z następujących
formatów:
•
.jpg,
•
.tiff,
•
.png,
•
.svg;
c) dane tabelaryczne nie mogą być skanowane, powinny być dołączone w osobnym pliku lub plikach
wraz z podaniem źródła w jednym z formatów:
•
.csv - dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) tekstu z wartościami rozdzielonymi
przecinkiem,
•
.ods - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (OpenOffice),
•
.xls - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Office),
•
.xlsx - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (Office Open XML File Formats),
•
.tex - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (TeX),
•
.html - dokumenty standardzie znaczników języka formatującego strony www (HTML 4.01,
xHTML);
d) wykresy nie mogą być skanowane, powinny być dołączone w osobnym pliku lub plikach wraz z danymi
służącymi do ich wykonania wraz z podaniem źródła w jednym z formatów:
•
.csv - dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) tekstu z wartościami rozdzielonymi
przecinkiem,
•
.ods - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (OpenOffice),
•
.xls - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Office),
•
.xlsx - dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego (Office Open XML File Formats),
•
.tex - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu (TeX);
e) wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne itp. powinny być zapisane:
•
zgodnie z zasadami języka TeX i umieszczone bezpośrednio w dokumencie tekstowym;
•
dopuszcza się zapisanie prostych wzorów matematycznych (w sytuacjach nie budzących wątpliwości) jako czystego tekstu;
f) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych można zastosować jeden z następujących formatów danych:
•
.zip
•
.tar
•
.gzip
•
.7z
5. Artykuł wraz z załącznikami może być przesłany
a) pocztą elektroniczną na adres:
•
[email protected],
•
decyduje data dostarczenia na serwer wydawcy;
b) umieszczone na serwerze ftp wydawcy:
•
ftp.instytutdolnoslaski.org
•
decyduje data zamieszczenia materiałów na serwerze wydawcy,
c) dostarczone na płycie CD lub DVD pocztą tradycyjną na adres:
•
Instytut Dolnośląski
skrytka pocztowa 2388, 50-131 Wrocław 3
•
decyduje data otrzymania listu przez wydawcę.
6. Przypisy bibliograficzne powinny być zredagowane w stylu harvardzkim, tj.:
a) w celu odesłania do źródła w tekście, w nawiasie wpisuje nazwisko autora i rok wydania,
•
jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska,
•
w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie łaciński skrót et al. (et alli
- i inni),
•
w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną,
•
w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku
wprowadza się dodatkowy zapis literowy,
•
w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały;
b) cytowanie odbywa się na tych samych zasadach; konieczne jest, aby dodatkowo w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy;
c) bibliografię zamieszcza się na końcu każdego tekstu; musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym; stosuje się następujący porządek wpisów:
•
nazwisko i inicjał imienia autora,
•
rok wydania (pisany w nawiasie)
•
tytuł (kursywą),
•
wydawca,
•
miejsce wydania.
OŚWIADCZENIE
1. Zgłaszam do konferencji interdyscyplinarnej "Dolnośląskie Tematy" i proszę publikację w materiałach po
konferencyjnych artykuł
_______________________________________________
(tytuł artykułu)
2. Oświadczam, ża artykuł wymieniony w punkcie 1
◦
jest mojego wyłącznego autorstwa i przysługują mi do niego nieograniczone prawa autorskie,
◦
nie były wcześniej nigdzie publikowane ani nie będę go nigdzie publikować wcześniej niż rok od zakoń czenia edycji konferencji "Dolnośląskie Tematy" do której został zgłoszony.
3. Oświadczam, ża wszystkie materiały dodatkowe dołączone do artykułu, jak na przykład mapy, fotografie,
schematy, wykresy itp.
◦
są mojego wyłącznego autorstwa i przysługują mi do nich nieograniczone prawa autorskie
◦
lub mam prawo do ich wykorzystania na prawach cytatu.
4. Udzielam Instytututowi Dolnośląskiemu do artykułu wymienionego w punkcie 1 nieograniczonej w czasie
i przestrzeni licencji na jego publikację w wydawnicwach pokonferencyjnych. Licencja ta obejmuje również
wznowienia wydawnictw pokonferencyjnych lub wydanie ich w innej formie lub na innym nośniku.
5. Akceptuję, że materiał będzie każdorazowo oznaczany moim imieniem i nazwiskiem, afiliacją i danymi kontaktowymi podanymi w chwili zgłoszenia.
6. Oświadczam, że odpowiadam odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych
osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku publikacji dostarczonych materiałów, a w przypadku
skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Instytutowi Dolnośląskiemu, zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Instytutu Dolnośląskiego z obowiązku świadczeń
z tego tytułu a także zwrotu Instytutu Dolnośląskiemu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich kosztów i utraconych korzyści,
7. Akceptuję, że wszelkie ewentualne spory bedą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia
podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Instytutu Dolnośląskiego.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do wydania publikacji przez Instytut Dolnośląski (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 j.t.) oraz na upublicznie wskazanych przeze mnie danych osobowych.
___________________________
___________________________
____________________________
(miejsce, data)
(czytelnie imię i nazwisko)
(podpis)

Podobne dokumenty