kompaktowe wagi licz¹ce THEOHAUSTROOPER ™ COUNTSERIES

Komentarze

Transkrypt

kompaktowe wagi licz¹ce THEOHAUSTROOPER ™ COUNTSERIES
T H E
O H A U S
T R O O P E R
™
C O U N T
S E R I E S
kompaktowe wagi licz¹ce
Seria urz¹dzeñ Trooper™ Count firmy Ohaus obejmuje przenoœne i kompaktowe wagi przemys³owe przeznaczone do zastosowañ k³ad¹cych
nacisk na liczenie sztuk i wa¿enie. W pamiêci ka¿dego z modeli zapisaæ
mo¿na ³¹cznie 300 pozycji (np.: numery czêœci, wartoœci tary, wartoœci
przeciêtnego ciê¿aru sztuki, ca³kowit¹ liczbê sztuk oraz przekroczenia
limitów) dla maksymalnie 60 artyku³ów. Ukierunkowane na u¿ytkownika
wzornictwo oraz wykonanie umo¿liwiaj¹ ³atwe i szybkie przywo³ywanie
zapisanych informacji, co znacznie skraca czas pracy podczas liczenia
ró¿norodnych artyku³ów. Jednoznacznie zdefiniowane przyciski
funkcyjne, klawiatura numeryczna oraz trzy wyraŸne, podœwietlane
wyœwietlacze LCD sprawiaj¹, ¿e wagi z serii Trooper Count sta³y siê
nieodzownymi instrumentami licz¹cymi dla szerokiej palety codziennych
zastosowañ w dziedzinie liczenia sztuk.
®
Ohaus TrooperTM Count Series
Kiedy tylko wymagane jest liczenie sztuk, czy te¿ wa¿enie porównawcze, wagi
firmy Ohaus z serii Trooper Count stoj¹ zawsze i wszêdzie do dyspozycji.
· Przyjmowanie towarów
· Produkcja
· Magazyn
· Ekspedycja towaru
· Inwentaryzacja
· Kontrola przebiegu produkcji
Rozbudowane oprogramowanie dla zastosowañ z zakresu liczenia sztuk
Oprogramowanie urz¹dzeñ Trooper Count zapobiega najczêstszym b³êdom podczas liczenia sztuk niedok³adnym rezultatom albo wybraniu zbyt lekkiego ciê¿aru odniesienia.
· Automatyczna optymalizacja wartoœci odniesienia - proszê rozpocz¹æ z ma³¹ iloœci¹ odniesienia i po³o¿yæ
na wadze dowoln¹ liczbê przeznaczonych do liczenia przedmiotów. Waga Trooper Count wylicza przeciêtny
ciê¿ar sztuki od nowa podczas ca³ego procesu liczenia, osi¹gaj¹c w ten sposób jeszcze dok³adniejsze rezultaty.
· Tryb dodawania (Auto Add) - je¿eli ciê¿ar odniesienia jest zbyt lekki, to waga Trooper Count domaga siê
u³o¿enia takiej liczby czêœci wzorcowych, jaka niezbêdna jest dla dok³adnego ustalenia odniesienia.
Elastyczne funkcje liczenia
Wagi Trooper Count wyró¿niaj¹ siê du¿¹ elastycznoœci¹ w zastosowaniach
z zakresu liczenia sztuk i liczenia porównawczego:
· Pozytywne ustalanie odniesienia - proszê u³o¿yæ wzorcowe czêœci na
platformie wagi, podaæ ich dok³adn¹ liczbê i ju¿ mo¿na rozpocz¹æ liczenie.
· Negatywne ustalanie odniesienia - proszê ustawiæ pojemnik z przeznaczonymi do liczenia czêœciami na platformie wagi a po kilku komendach
wprowadzonych przy pomocy klawiatury wyœwietlona zostanie dok³adna
iloœæ sztuk znajduj¹cych siê w pojemniku.
· Manualne ustalanie odniesienia - je¿eli liczone maj¹ byæ czêœci o
znanym ciê¿arze przeciêtnym (APW), to wystarczy podaæ jego wartoœæ i
natychmiast rozpocz¹æ liczenie.
· Liczenie pozytywne i negatywne - mo¿liwoœæ liczenia czêœci poprzez
dok³adanie lub wyjmowanie z pojemnika. Dziêki temu wiadome jest ile
czêœci znajduje siê w pojemniku lub te¿ ile czêœci zosta³o z niego
zabranych.
· Wydruk i kasowanie licznika sum - opcjonalne drukowanie a nastêpnie
kasowanie wartoœci licznika sum podczas ka¿dego wydruku.
· Elastyczne tarowanie - wygodne tarowanie przy pomocy przycisku
funkcyjnego albo ³atwe i szybkie wprowadzanie znanej wartoœci tary przy
pomocy klawiatury.
· Za pomoc¹ funkcji Powy¿ej/poni¿ej limitu kontrolowaæ mo¿na ka¿dy z
60 zapisanych w pamiêci artyku³ów, w odniesieniu do ciê¿aru lub iloœci
sztuk.
Wytrzyma³e i przenoœne
Odporna obudowa z tworzywa sztucznego oraz wykonana ze stali szlachetnej i wyposa¿ona w zabezpieczenie przed przeci¹¿eniami platforma gwarantuj¹ bezproblemow¹ eksploatacjê w zastosowaniach
przemys³owych. Szeœæ baterii typu "C", funkcja automatycznego wy³¹czania oraz wskaŸnik pojemnoœci
baterii pozwalaj¹ dodatkowo na swobodny wybór stanowiska pracy.
Pamiêæ urz¹dzeñ Trooper Count pozwala na zapisywanie informacji dla zastosowañ takich jak inwentaryzacja, liczenie sztuk albo wa¿enia porównawcze. Mo¿liwe jest zapisanie ³¹cznie 300 pozycji w 60 ró¿nych katalogach plików:
· 12 znaków dla identyfikacji czêœci - magazynowanie albo inwentaryzacja
· Powy¿ej/poni¿ej limitu dla liczenia porównawczego albo wa¿enia porównawczego
· Sumowanie poszczególnych iloœci sztuk przy wykorzystaniu przycisków M+/M· Przeciêtny ciê¿ar sztuki
· Wartoœci tary
Ergonomiczny wyœwietlacz
·Trzy du¿e, podœwietlane wyœwietlacze LCD umo¿liwiaj¹ce szybki i jednoznaczny odczyt rezultatów
·Wskazywanie wartoœci ciê¿aru brutto albo netto, wyœwietlanie
danych (APW, wartoœci tary albo dane wybrane przez
u¿ytkownika) oraz liczby sztuk
·Numery czêœci mog¹ byæ przedstawiane przy pomocy 1 - 12
znaków
Count
Du¿a pojemnoœæ pamiêci na potrzeby u¿ytkownika
Predestynowana do codziennej eksploatacji w przemyœle dziêki:
· solidnej i wytrzyma³ej obudowie z tworzywa sztucznego
· zabezpieczeniom przed przeci¹¿eniem dla ochrony czujnika wagowego
· nastawialnym nó¿kom i poziomicy dla szybkiego dostosowania do nowego miejsca pracy
· elastycznym, szybko reaguj¹cym przyciskom z akustycznym potwierdzaniem aktywacji
· aluminiowej ramie i platformie ze stali szlachetnej
· mo¿liwoœci zasilania sieciowego lub bateryjnego
Ró¿norodne mo¿liwoœci zastosowañ
· procesy produkcyjne
· inwentaryzacja
· zarz¹dzanie magazynem
· kontrola podczas przyjmowania towarów
· wa¿enia porównawcze
Trooper
· Mo¿liwoœæ wyboru wyprowadzanych danych - wydruk pojedynczego
lub wiêkszej iloœci pól danych dla aktualnego artyku³u - numer czêœci,
liczba czêœci na platformie wagowej, przeciêtny ciê¿ar sztuki, ciê¿ar
netto, ciê¿ar tary, ca³kowita liczba sztuk albo ciê¿ar brutto.
· Wydruk nag³ówka - automatyczny wydruk numeru modelu i numeru
seryjnego wagi pozwala na jednoznaczne przyporz¹dkowanie
wydrukowanych informacji do w³aœciwego urz¹dzenia.
· Wybór formatu wydruku - mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy drukark¹
etykiet a standardow¹ drukark¹ z portem RS232.
TM
Wyprowadzanie danych za poœrednictwem drukarki albo komputera
Ohaus TrooperTM Count
Kompaktowe wagi licz¹ce
Model
TC3RS
TC6RS
TC15RS
TC30RS
Zakres wa¿enia
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Nastawiona zdolnoϾ odczytu
(bez legalizacji)
0,5 g
1g
2g
5g
ZdolnoϾ odczytu
(z legalizacj¹) (e=d)
1g
2g
5g
10 g
0,03 g0,1 g
0,06 g0,2 g
0,15 g0,5 g
0,3 g1 g
Minimalny APW bez Auto Add
Minimalny APW z Auto Add
Platforma wagi (szer. x d³ug.)
34 cm x 24 cm
Wymiary wagi
(szer. x d³ug. x wys.)
34,3 cm x 36,8 cm x 11,4 cm
Rozmiar przesy³ki
(szer. x d³ug. x wys.)
42,2 cm x 42,2 cm x 21,6 cm
Ciê¿ar
3,9 kg
Maksymalna wskazywana
rozdzielczoϾ
1 : 6,000 do 1 : 7,500 zale¿nie od modelu
Maksymalna rozdzielczoϾ
liczenia
1 : 30,000 z Auto Add, 1 : 100,000 bez Auto Add
Czas stabilizacji
Klawiatura
1 - 4 sekund, /zale¿nie od ustawionego poziomu filtrowania)
10 funkcyjnych i 11 numerycznych przycisków z akustycznym potwierdzeniem aktywacji
Jednostki pomiaru
Funkcje wagi
Wyœwietlacz
Zasilanie
g, kg, lb, oz
Liczenie sztuk, wa¿enie, liczenie porównawcze, wa¿enie porównawcze
Podœwietlany, 7 segmentowy, wysokoœæ cyfr - 12 mm:5 znaków dla ciê¿aru,
6 znaków dla danych i 6 znaków dla liczenia sztuk
Zasilacz sieciowy albo 6 baterii typu "C" o ³¹cznym czasie pracy do 100 godzin
Kalibracja rozpiêtoœci zakresu
1/2, 2/3 lub pe³na noœnoœæ wagi
Automatyczna korektura zera
Wy³¹czona, 0,5 , 1 albo 3 d
Wykonanie
platforma wagi - stal szlachetna, obudowa - tworzywo sztuczne
Stopieñ ochrony
Temperatura pracy
IP43
5 °C do 40 C°
Wszystkie modele odpowiadaj¹ standardom zgodnoœci CE i posiadaj¹ zezwolenie CE.
Zezwolenie UE odnoœnie formy wykonania: T6090
Wyposa¿enie standardowe
3 du¿e, podœwietlane wyœwietlacze LCD; 21 przycisków: 11 numerycznych, 10 funkcyjnych; obudowa z tworzywa
sztucznego z aluminiow¹ ram¹ i platform¹ ze stali szlachetnej; nastawialne nó¿ki podporowe i poziomica; port
RS232; automatyczne wy³¹czanie; mo¿liwoœæ wyboru akustycznych sygna³ów dla przycisków; wskaŸnik zu¿ycia
baterii, automatyczna korektura zera; blokada menu i ustawieñ kalibracji.
Wyposa¿enie funkcji liczenia sztuk
Pozytywne i negatywne ustalanie odniesienia; wprowadzanie po¿¹danej iloœci odniesienia albo sta³a wielkoœæ
odniesienia - 10; pozytywne i negatywne liczenie sztuk; manualne tarowanie lub korzystanie z wczeœniej zdefiniowanych wartoœci tary, automatyczna optymalizacja wartoœci odniesienia przeciêtnego ciê¿aru sztuki (APW) i tryb
dodawania dla zapewnienia 99,7% dok³adnoœci liczenia; katalogi danych (numer czêœci, APW, ciê¿ar tary, ca³kowita
liczba sztuk) dla 60 artyku³ów; programowalne limity z akustyczn¹ i wizualn¹ sygnalizacj¹ przekroczenia.
Wyposa¿enie opcjonalne
Futera³ dla transportu, kabel RS232
Firma OHAUS zastrzega mo¿liwoœci zmian danych technicznych
Ohaus Corporation
* Ohaus GmbH
Ockerweg 3a
D-35395 Giessen
Tel.: +49 (0) 641-71023
Fax: +49 (0) 641-71025
e-mail: [email protected]
* Ohaus Europe
Heuwinkelstrasse
CH-8606 Nänikon
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 332 30
e-mail: [email protected]
* 19 Chapin Road
Pine Brook; NJ 07058 USA
Tel.: +1-973-377-9000
Fax: +1-973-593-0359
e-mail: [email protected]
Tak¿e w Anglii, Francji, Hiszpanii, W³oszech,
Polsce, Rosji, Meksyku, Japonii, Korei
i Chinach.
* ISO 9001
www.ohaus.com

Podobne dokumenty