wskazówki i wytyczne dla stron internetowych

Komentarze

Transkrypt

wskazówki i wytyczne dla stron internetowych
WSKAZÓWKI I WYTYCZNE DLA
STRON INTERNETOWYCH
u Strona internetowa nie może w swym adresie URL ani nazwie
u Produkty Synergy nie mogą być rozprowadzane razem z innymi
domeny zawierać nazw(y) Synergy, znaku(ów) handlowych,
podobnymi lub konkurencyjnymi produktami jakiejkolwiek
logo, nazw(y) produktu(ów) ani żadnych nazw które w
innej firmy.
jakikolwiek inny sposób naruszają Zasady i Procedury firmy.
u Strony internetowe mogą mieć wyłącznie charakter
u Strona nie może sprawiać wrażenia, ani dawać powodu, by
informacyjny. Funkcja „sklep”, „koszyk” czy też „checkout” nie
jakikolwiek jej użytkownik sądził, że znajduje się na stronie
jest dozwolona. Produktów Synergy nie wolno sprzedawać
będącej własnością i/lub kontrolą Synergy WorldWide. Na
przez Internet.
stronie musi znaleźć się jasne i widoczne stwierdzenie, że
stanowi ona własność i jest prowadzona przez niezależnego
u Zapoznaj się z wytycznymi w zakresie opisywania własnych
dystrybutora Synergy, zaś firma Synergy nie odpowiada
doświadczeń z produktami oraz stron internetowych „Co mogę
prawnie za żadne znajdujące się na niej stwierdzenia,
powiedzieć?”, aby dowiedzieć się jakiego rodzaju treści mogą
pominięcia lub przeinaczenia.
lub nie mogą znajdować się na Twojej stronie.
u Wszystkie strony na naszym portalu muszą zostać
u Prześlij swoją stronę do Działu Edukacji i Zgodności
zaopatrzone w „Logo Niezależnego Dystrybutora”, które
Dystrybutorów, aby została zweryfikowana przed jej
możecie ściągnąć ze strony Pulse. Nie można korzystać z logo
publikacją. Cieszymy się mogąc pomóc Ci upewnić się, że treść
firmowego Synergy.
Twojej strony zostanie zatwierdzona, aby chronić firmę oraz
Twój biznes Synergy.
u Umieszczając link do strony firmowej Synergy WorldWide
dystrybutorzy muszą jasno poinformować, że użytkownik
opuszcza prywatną stronę dystrybutora i przekierowany jest
na stronę firmową.