Szczegóły oferty: LĘDZINY

Komentarze

Transkrypt

Szczegóły oferty: LĘDZINY
Szczegóły oferty: LĘDZINY - nieruchomość zabudowana położona przy ul. Pokoju
Data dodania: 2013-09-16 13:13:08
Województwo: śląskie
Miejscowość: Lędziny
Kod pocztowy: 43-143
Ulica: Pokoju
Sposób zagospodarowania: zabudowa składowa, magazynowa,
Opis: Â
nieruchomość położona w lędzinach, obręb lędziny, k.m. 8, w rejonie ulicy pokoju, składająca się z działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 1723/44 o pow. 0,0704 ha, zabudowanej segmentem budynku o pow.zabudowy 284 m2,
zapisanej w jednostce rejestrowej gruntĂłw pod pozycją 1530 o użytku bi.własność powyższej nieruchomości wpisana
jest na rzecz gminy lędziny w księdze wieczystej ka1t/00015480/6 prowadzonej przez wydział v ksiąg wieczystych sądu
rejonowego w tychach, ul. budowlanych 33. w dziale iii księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe,
ktĂłre nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. dział iv księgi wieczystej wolny jest od wpisĂłw.
nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i praw względem osĂłb trzecich.nieruchomość położona jest w
południowej części miasta lędziny. od strony pĂłłnocnej przylega do dylatacji oddzielającej pozostałe dwie części
pawilonu dawnej szkoły (obecnie użytkowanej jako noclegownia), od wschodu sąsiaduje z nieruchomością produkcyjną,
od południa do gruntĂłw rolnych, od zachodu do terenĂłw niezagospodarowanych zabudowanych obiektem dawnej
szkoły. dalsze otoczenie nieruchomości stanowią obiekty kwk â??ziemowitâ??, przychodnia zdrowia, placĂłwki
oświatowe, zabudowa wielorodzinna oraz grunty rolne. uzbrojenie ogĂłlnomiejskie przebiega w ul. pokoju. na działce
usytuowany jest wybudowany w latach 50-tych segment budynku o powierzchni zabudowy 284 m2, ktĂłry wydzielony
został wzdłuż dylatacji trzysegmentowego pawilonu. budynek parterowy typu pawilonowego, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne
parteru z cegły pełnej. dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papą. stopień zużycia technicznego budynku
określony został na 64%. przywrĂłcenie obiektu do pełnej używalności wiąże się z przeprowadzeniem robĂłt
remontowo-adaptacyjnych. nieruchomość nie posiada dostępu do drĂłg publicznych, a posłuży poprawie warunkĂłw
zagospodarowania nieruchomości przyległych. przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania
przestrzennego miasta lędziny. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunkĂłw zagospodarowania przestrzennego
miasta lędziny zatwierdzonym przez radę miasta lędziny uchwałą nr cccxxii/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z
pĂłźniejszymi zmianami) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny usług
wolnostojących â?? do adaptacji. przetarg jest ograniczony do właścicieli bądź użytkownikĂłw wieczystych
nieruchomości sąsiednich, tj. działek oznaczonych numerami 1718/44, 1474/52, 1242/52, 697/46, 683/40.realizacja
inwestycji wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora. cena wywoławcza
nieruchomości: 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarĂłw i
usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 â??aâ?? ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarĂłw i usług (tekst
jedn. dz. u. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z pĂłźn. zm.).wadium ustalone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100).przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 13.00w sali 013 urzędu miasta
lędziny przy ul. lędzińskiej 55.pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej urzędu miasta lędziny
www.ledziny.pl - biuletyn informacji publicznej.
Kontakt w sprawie oferty: urząd miasta lędziny wydział geodezji.... pok. 203-205tel. +48 32/ 21-66-511 do -513 wew.
135, 136, 120 w godzinach pracy tut. urzędu,fax + 48 32/ 21-66-508

Podobne dokumenty