SpotLight - Mega Music

Komentarze

Transkrypt

SpotLight - Mega Music
prolight+sound
2013
Nowoœci w ofercie
www.tayedrums.com
SpotLight
Special Edition
www.tayedrums.com
www.tayedrums.com
Szczegó³owe informacje o nowoœciach WKRÓTCE!
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.megamusic.pl
prolight+sound
2013
Nowoœci w ofercie
mini3 G2
www.voxamps.com
®
TONY IOMMI
SIGNATURE
TI15-112
EARTH 20TH
Instrument powsta³ dla uczczenia
20. rocznicy powstania bestsellerowej serii Earth
www.cortguitars.com
www.laney.co.uk
®
B4 20TH
Instrument powsta³ dla uczczenia
20. rocznicy powstania znakomitego
modelu „B” z serii Artisan.
www.cortguitars.com
mini5 RHYTHM
www.voxamps.com
IRONHEART
IRT30-112
IRONHEART - IRT-STUDIO
www.laney.co.uk
www.laney.co.uk
Kompletna nowoϾ
w gitarowym œwiecie!
To wzmacniacz,
który na swoim „pok³adzie”
posiada specjalne wejœcie
do Re-ampingu, USB oraz
wbudowany symulator g³oœnikowy.
Szczegó³owe informacje o nowoœciach WKRÓTCE!
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.megamusic.pl
prolight+sound
2013
Nowoœci w ofercie
Brock Adamson – za³o¿yciel i w³aœciciel Kanadyjskiego producenta systemów PA konsekwentnie pod¹¿a za swoj¹
maksym¹: „Nauka winna sp³acaæ d³ug wzglêdem wyobraŸni”. Do niedawno zaprezentowanego modelu E15
do³¹cza mniejszy reprezentant projektu Energia – E12. Entuzjastów dotychczasowych subwooferów T21
ucieszy fakt, ¿e firma Adamson wprowadza model E218 dedykowany do wspó³pracy z modu³ami E15 i E12.
Nowe produkty bêd¹ gotowe do wysy³ki ju¿ w czerwcu 2013. Ofertê firmy Adamson powiêksza równie¿
zmodyfikowana wersja serii Point – Point Concentric, okreœlana przez producenta jako uniwersalna i pasuj¹ca do
http://www.adamsonsystems.com/
wszelkich zastosowañ.
http://www.adamsonsystems.com/products/energia/index.php
Po udanym starcie serii wzmacniaczy SRA znany z doskona³ej jakoœci korektorów graficznych, amerykañski
producent Ashly Audio wprowadza kolejn¹ seriê wzmacniaczy mocy – KLR. Wyposa¿one w zasilacz impulsowy
koñcówki charakteryzuj¹ siê najlepszym w swojej klasie parametrem stosunku sygna³/szum. Seria zawiera
http://www.ashly.com/
modele pracuj¹ce w klasie AB oraz H.
http://www.ashly.com/products/standard-amplifiers.php
W³oski producent innowacyjnych rozwi¹zañ w domenie PA firma K-Array wprowadza na rynek zestaw
g³oœnikowy KRM33. To super-niski profil i zmienne rozproszenie w dyskretnej obudowie. Jak przysta³o na
firmê K-Array wszystko okraszone jest doskona³¹ jakoœci¹.
Ciekawostk¹ jest równie¿ produkt o nazwie Anakonda, bêd¹cy niczym innym jak zestawem g³oœników w elastycznej i dyskretnej obudowie o d³ugoœci 2m z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia do 16 jednostek razem. „W¹¿” mo¿na
uk³adaæ w dowolnych miejscach, nie naruszaj¹c charakteru optycznego. Doskona³e rozwi¹zanie do produkcji
http://www.k-array.com/
telewizyjnych, gdzie wymagana jest dyskrecja rozwi¹zania.
http://www.k-array.com/en/news/news-archive/861-k-array-at-pl-s.html
Szczegó³owe informacje o nowoœciach WKRÓTCE!
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.pro.megamusic.pl
prolight+sound
2013
Nowoœci w ofercie
Uczestnicy tegorocznych targów Musik Messe we Frankfurcie nad
Menem po raz kolejny, jako pierwsi mogli testowaæ nowoœci
KORGA, których w tym roku jest mnóstwo! Zaczynaj¹c od
www.korg.com
instrumentów, które œwiat³o dzienne ujrza³y na Musik Messe, by³y to m.in:
VOLCA
seria syntezatorów
analogowych z wbudowanym sequencerem
KROSS – niesamowity syntezator/workstation,
dostêpny w wersjach 61 i 88 klawiszowych
Mo¿liwoœci instrumentów KORGA by³y
prezentowane podczas pokazów
przeprowadzanych przez takie s³awy jak: Jordan
Rudness, Tom Coster, Steve McNally i Marco
Parisi, który podczas swojej prezentacji wycisn¹³
z PA-600-tki absolutnie wszystko i udowodni³,
¿e jest to niesamowity instrument, o ogromnych
mo¿liwoœciach.
MS-20 mini
LP-380 – pianino zapewniaj¹ce autentyczne
brzmienie grand piana i najlepsz¹ klawiaturê
KingKORG
Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿
MS-20 mini i KingKORG, instrumenty zaprezentowane
wczeœniej podczas NAMM, do których dotarcie
i przetestowanie graniczy³o z cudem.
W tym roku KORG obchodzi swoje 50-lecie, po targach we
Frankfurcie, nie mamy ¿adnych z³udzeñ, ¿e w tym roku, jak i przez
kolejne 50 lat KORG nadal bêdzie nas zaskakiwa³ i oczarowywa³
swoimi innowacyjnymi i bezkompromisowymi instrumentami!
Szczegó³owe informacje o nowoœciach WKRÓTCE!
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
prolight+sound
2013
Nowoœci w ofercie
Arturia debiutowa³a na Mussik Messe w tym
roku, w wielkim stylu, pokazuj¹c wiele nowoœci,
m.in.: SPARK LE – now¹ maszynê perkusyjn¹
o niewielkich rozmiarach i potê¿nych
mo¿liwoœciach.
www.arturia.com
MINI LAB – uniwersalny kontroler, rozmiarów mini
Dodatkow¹ wartoœci¹ odwiedzenia stoiska Arturii by³a
mo¿liwoœæ konsultacji z projektantami brzmieñ i ludŸmi
tworz¹cymi hardware. To w³aœnie oni prezentowali now¹
seriê klawiatur steruj¹cych KEYLAB, pokazanych
pierwszy raz na targach we Frankfurcie.
KEYLAB dostêpny jest w wersjach 25, 49 i 61
klawiszowych, oferuje wszelkie potrzebne
potencjometry, suwaki oraz pady.
Sprzêt jest dostarczany
z potê¿nym oprogramowaniem
Analog Lab, zapewniaj¹c pe³n¹ kontrolê
5000 zapisanych brzmieñ. Idealne narzêdzie
do pracy w studiu i na scenie.
Szczegó³owe informacje o nowoœciach WKRÓTCE!
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.megamusic.pl

Podobne dokumenty