Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestn. w wyk. zam

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestn. w wyk. zam
Załącznik Nr 5
..................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Lp.
Imię i
nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe,
wykształcenie
Doświadczenie Zakres
Informacja
zawodowe
wykonywanych o podstawie
czynności
dysponowania
tymi osobami
Uwaga: Niniejszy wykaz zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 2 SIWZ powinien zawierać dane
co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt 3 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne w następującym zakresie: 3 – geodezyjne pomiary
podstawowe.
Wykaz wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów
należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania
do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
……………………..
(miejscowość i data)

Podobne dokumenty