UCHWAŁA NR XV/96/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XV/96/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia
UCHWAŁA NRzXVK96K2016
RADYzGMINYzSTANISŁAWÓW
zUdniaUZCUlutegoUZGSCUrJ
wzsprawiezprzekazaniazskargi
NaUpodstawieUartJUS8UustJUZUpktUSEUustawyUzUdniaU8UmarcaUS99GUrJUoUsamorządzie gminnymUjDzJUUJUzUZGSErJWUpozJU
SESEUzUpóźJ zmJhUwUzwiązku zUartJUZZ9UpktUZUiUartJUZbSUustawyUzUdniaUSIUczerwcaUS9CGUrJUMUKodeksUpostępowania
administracyjnegoUjDzJUUJUzUZGSCrJUpozJUZbhWURadazGminyzStanisławów uchwalaWUcoUnastępuje:
§z1bzPrzekazujeU się WojewodzieU MazowieckiemuU doU rozpatrzeniaU skargę PanaU JackaU Niezgodzińskiego zUdniaU
ZSUstyczniaUZGSCrJUnaUPrzewodniczącą RadyUGminyUStanisławów orazURadę GminyUStanisławówJ
§z2bzZobowiązuje się Przewodniczącą RadyU GminyU doU przekazaniaU skargiU iU zawiadomieniaU skarżącego
oUprzekazaniuUskargiJ
§z3bzUchwała wchodziUwUżycie zUdniemUpodjęciaJ
Przewodniczący RadyUGminy
Elżbieta Król
Id:U8E9ECbCCMCEIbMICCEM8CE8M89SCEIDBCEIIJUPodpisany
StronaUS
UZASADNIENIE
Do Rady Gminy Stanisławów w dniu ff stycznia flU6rK wpłynęła skarga Pana Jacka
Niezgodzińskiego na Przewodniczącą Rady Gminy oraz na Radę Gminy StanisławówK Zdaniem skarżącego
zarówno Przewodnicząca Rady Gminy jak i Rada Gminy nie stosują w swojej pracy ustawy Kodeks
postępowania administracyjnegoK
W myśl artK ff9 Kodeksu postępowania administracyjnego Wojewoda jest właściwy do
rozpatrywania skarg na działalność Rady GminyK
Uwzględniając powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny sprawyZ z którego
wynikaZ że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Jacka
NiezgodzińskiegoZ przedmiotową skargę na podstawie artK f,U KKpKaK należy przekazać do
rozpatrzenia zgodnie z właściwością Wojewodzie MazowieckiemuK
Id:w8E9E6,66jCEM,jMCC5j86E8j89U65MDB6EMMKwPodpisany
StronawU

Podobne dokumenty