lipiec 2016 - Staromiejski Dom Kultury

Komentarze

Transkrypt

lipiec 2016 - Staromiejski Dom Kultury
INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY
NR 142/07/2016, www.sdk.pl
WSTEP
,
Spis treści:
Krótka kronika nieistniejących... .....................3
Mosty warszawskie... ........................................5
„Jazz na Starówce” 2016 - program .................9
Wiosna w głowie - Projekty SDK 2016 ............12
Informacje kulturalne - bieżące imprezy,
wydarzenia, spotkania... .................................15
Biblioteka staromiejska .................................21
Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK
Plastyka............................................................22
Galerie...............................................................22
Muzyka..............................................................23
Edukacja artystyczna.........................................23
Kulturoterapia....................................................23
Dla dzieci i młodzieży.........................................24
Hobby................................................................24
Taniec................................................................25
Literatura........................................................25
Dla Seniorów.....................................................25
Piwnica na Wójtowskiej......................................26
Teatr................................................................26
Wierszyki dla dzieci .........................................27
Dyskretny urok Stolycy ...................................28
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
WW
WWW
W
Polecamy Państwa uwadze...
nasza strona internetowa:
www.sdk.pl
inne Domy Kultury w Warszawie:
www.domykultury.waw.pl
„(...)W okresie Królestwa Kongresowego istniały dwa
mosty łyżwowe, ściągane na okres zamarzania, widoczne na wielkim planie Warszawy Koriota (...) u wylotu
ul. Spadek i ul. Bednarskiej.”
Okładka:
Gnojna Góra
Fot. Piotr Sobieniak
Ilustr. Plan Miasta Warszawy Korpusu Inżynierów Wojskowych z
1829 roku (jedna z wersji planu Józefa Koriota z popr.).
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Pierwszy stały most Warszawy. Widok od strony Pragi w końcu XVI w. (na podst. ryc.: Braun G., Civitates orbis terrarum,
Theatrum urbium praecipuarum totius mundi liber sextus, Koloniae 1618) [pobr. z: Biblioteka Narodowa - polona.pl]
Teksty pochodzą z: "Kronika Warszawy" 5 i 6 z 1925 r.
OSKAR SOSNOWSKI
KRÓTKA KRONIKA
NIEISTNIEJĄCYCH MOSTÓW
WARSZAWSKICH.
Komunikacja przez Wisłę pod Warszawą odbywała się niezawodnie już w zamierzchłej przeszłości: przeprawiano się zarówno
przy pomocy statków i łodzi, jak brodami.
Sytuacja najstarszych osad nadbrzeżnych
wskazuje nam miejsca pierwotnych przystani,
dogodnych do lądowania (Solec - przystań
solna), rybackich i przewoźniczych (Rybitwy (...) ul. Rybaki), oznacza położenie brodów, a
wraz z niemi przypuszczalny kierunek przepraw
z objuczonemi wierzchowcami. (Brudno Bródno, Kamion z suchym kamienistym brze-
giem wśród otaczających grzązkich bagnisk).
Ten ostatni rodzaj przeprawy trwał
długo, nawet wtedy, gdy już pomyślano o stałej
komunikacji międzybrzegowej, skoro ustanawiając cła przewozowe, pobierano je tylko od
towarów przewożonych po moście, zwalniając
natomiast przeprawiane wpław.
Wiadomości o mostach na Wiśle pod
Warszawą, zebrane dotychczas, są nader
skąpe, brak też wyczerpującego opracowania
ich pod względem technicznym. Ograniczam się
więc do podania zwięzłego wyliczenia
istniejących w przeszłości mostów na podstawie
prac historyków Warszawy (Kraushara,
Dziewulskiego, Korotyńskiego i innych) z dołączeniem odnośnych widoków i planów sytuacyjnych podług oryginalnych źródeł spółczesnych, przechowywanych w zbiorach Ordynacji
Krasińskich, Towarzystwa Opieki nad zabytkami
przeszłości, mec. Kraushara i Zakładu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej.
3
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Rycina przedstawia być może most u wylotu ul. Spadek na Nowym Mieście [ryc. ze zbioru widoków miast F.B.
Wernera, I wyd., Augsburg, przed 1755 r. Aut.: Johann Friedrich Probst][pobr. z: BN, polona.pl]
Pierwszy stały most Warszawski,
rozpoczęty w roku 1568 z inicjatywy i staraniem
Zygmunta Augusta, dokończony został po jego
śmierci dzięki energji księżnej Anny w r. 1573.
Budował go Erazm z Zakroczymia z drzewa
wzmocnionego żelazem na 15 ostojach, u wylotu ul. Łazarzowej, później, aż do dni dzisiejszych, Mostową zwanej. Przedmiot podziwu
swoich i obcych, wyobrażony jest on na widoku
Warszawy w dziele Jerzego Brauna i Franciszka
Hogenberga: „Theatrum Urbium praecipuarum
mundi”, wydanem w Kolonji w latach 15931613. (...) Most ten, strzeżony przez specjalną
policję, celem zabezpieczenia od pożaru,
mogącego przenieść się z przedmieścia,
osłonięty został 1582 roku murowanym gmachem wjazdowym, w następstwie „Prochownią”
zwanym i do dziś dnia istniejącym przy ul. Mostowej. Tablica śpiżowa, wmurowana w przyczułek przez Annę Jagiellonkę dla upamiętnienia ukończenia dzieła, przechowuje się
obecnie w Muzeum Narodowem m. st. Warszawy. Pierwszy ten most istniał do r. 1603, kiedy go
zerwała powódź, podobnie jak i drugi z rzędu,
zbudowany za Zygmunta III.
Wznoszono następnie mosty czasowe
z okazji zjazdów sejmowych. W r. 1656 Sapieha
pobudował most z Solca na Kępę, zaś król Jan
Kazimierz u wylotu ul. Spadek na Nowem Mieście. Ten ostatni, przedstawiony prawdopodobnie na sztychu F. B. Wernera: „Varsovia” (...).
Wszystkie wymienione mosty, jak
i z r. 1707 okazały się krótkotrwałe. Z kolei
wystawił most łyżwowy ks. Poniński w r. 1775;
znamy go z obrazu Alberti’ego, publikowanego
już w pracy mec. Kraushara o tym malarzu.
Budowę stałego mostu zamierzył rząd
pruski, który polecił przygotować projekt i prze4
Most Ponińskiego [z: „Widoki Warszawy i jej okolic Karola
Albertiego...” A. Kraushar, Warszawa 1912 ]
Most u wylotu Bednarskiej na Planie K.Bacha z 1808 r.
[pobr. z: Mapster - http://igrek.amzp.pl ]
widywał wzmocnienie brzegów i założenie
bulwarów. Roboty jednak rozpoczęto dopiero za
nadejściem wojsk francuskich (...), celem zapewnienia przeprawy armji, dogodnych transportów i w związku z ogólnem fortyfikowaniem
Pragi. Most ten widoczny na świetnym planie
Bacha z r. 1808, (...) zniszczony w tymże roku
przez wylew, odbudowany natychmiast, ponownie przez lody zerwany został.
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Zjazd z Placu Zamkowego na Planie Wilhelma Kolberga
z 1846 r. [pobr. z: BN, polona.pl]
W okresie Królestwa Kongresowego
istniały dwa mosty łyżwowe, ściągane na okres
zamarzania, widoczne na wielkim planie Warszawy Koriota z lat 1825-1827 u wylotu
ul. Spadek i ul. Bednarskiej. Do tego ostatniego,
leżącego bliżej środka miasta, starano się
podprowadzić dogodny dojazd w zastępstwie
zbyt stromej ul. Bednarskiej (Projekty Klopmana). Jedną z prób takich przedstawia nam
plan Warszawy Kolberga z r. 1846.
Wykonany podówczas zjazd, rozpoczynający się na placu Zygmunta, wszedł
następnie w organizm zjazdu Pancera, prowadzącego do mostu Kierbedzia (...).
BRONISŁAW PLEBIŃSKI
MOSTY WARSZAWSKIE W XIX
I NA POCZĄTKU XX WIEKU.
Z poważniejszych budowli mostowych,
wzniesionych w Warszawie w ubiegłem stuleciu,
wymienić należy wiadukt Pancerowski przy
Nowym Zjeździe, most Kierbedzia, pierwszy
most kolejowy, drugi most kolejowy i wreszcie
wiadukt przy ulicy Karowej (obecnie Markiewicza).
Poniżej podajemy krótką monografję
każdej z tych budowli w porządku chronologicznym.
Wiadukt Pancera [fragm. ilustr; pobr. z zasobów Biblioteki
Kongresu Stanów Zjednoczonych, www.loc.gov]
I. Wiadukt Pancerowski.
Brak dogodnej komunikacji ze środka
miasta na Powiśle a z nim na Pragę i okolice
zawiślańskie odczuwała Warszawa oddawna.
Aczkolwiek bowiem komunikacja na Pragę
odbywała się dość długo po moście łyżwowym,
to jednak z jednej strony most ten musiał być
usuwany podczas okresu zimowego i przyborów
wiosennych, był więc nieczynny przez dłuższy
okres czasu, z drugiej zaś strony ulica
Bednarska z powodu stromego spadku nie była
odpowiednią drogą wjazdową.
Myśl więc o budowie dogodnego wjazdu o łagodnym spadku kiełkowała wśród ówczesnego świata technicznego i znalazła swój
wyraz w uchwale Warszawskiego Zarządu
Komunikacji. Z trzech projektowanych kierunków, wybrano linię obok Zamku, prowadzącą od
Krakowskiego Przedmieścia do Wisły, polecając
Inspektorowi Komunikacji, inżynierowi Feliksowi
Pancerowi, przeprowadzenie studjów i opracowanie projektu.
Skoro tylko projekt rzeczony zyskał
zatwierdzenie władz, przystąpiono do jego
wykonania na wiosnę r. 1844, zostawiając
główny kierunek techniczny i administracyjny
autorowi projektu pod nadzorem ustanowionego
na ten cel Komitetu budowy. Ukończenie zjazdu
nastąpiło w dwa i pół lata później, a mianowicie
na jesieni roku 1846.
5
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Most Kierbedzia na Planie z 1867 r. [pobr. z: Mapster, ibidem.]]
Długość zjazdu wynosi 657 metrów,
szerokość - 20,7 mtr., spadek - 0,035. Zjazd
składa się z nasypów i wiaduktu. Wiadukt opiera
się na siedmiu sklepieniach ceglanych, półkolistych i owalnych o rozpiętości od 3,8 mtr. do
14,9 mtr., sześciu filarach i dwu przyczółkach ze
skrzydłami, podtrzymującemi skarpy ziemi.
Dwa z filarów od strony Wisły spoczywają na
fundamentach z pali, pozostałe filary fundowane są bezpośrednio na gruncie lub na
dawnych murach fortecznych, jakie tu się
znajdowały.
Przed dwoma laty dokonany był pod
kierunkiem podpisanego remont wiaduktu.
Naprawiono sklepienia, które w kilku miejscach
popękały i zmurszały, oraz zamieniono cegiełki
licówkowe, odpadające skutkiem mrozów, zastępując je tynkiem z zaprawy wapiennej, barankowej.
II. Most Kierbedzia.
Z projektem budowy mostu przez
Wisłę na przedłużeniu nowego Zjazdu wystąpiły
w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
jednocześnie dwa Zarządy: Komunikacji, który
uważał budowę mostu za niezbędną dla potrzeb
ruchu miejskiego - oraz Kolei, który zamierzał
połączyć mostem kolejowym drogi żelazne
prawego i lewego brzegu Wisły.
Stąd wynikł zapewne fakt, że konstrukcja żelazna przęseł przystosowana jest
6
jednocześnie dla ruchu kolejowego (2-ch torów)
oraz kołowego i pieszego, który odbywa się na
chodnikach, stanowiących przedłużenie żelaznych belek poprzecznych i wystających poza
kratownice dźwigarów. Konstrukcja ta wykonana została przez firmę francuską „Gouin et Co” w Paryżu (późniejszą „Batignolles”) z żelaza
i stali Zakładów Schneider-Creusot we Francji.
Most składa się z 3-ch przęseł sprzężonych, przyczem każde takie przęsło posiada
po 2 przeloty o rozpiętości 75 metrów.
Przęsła wspierają się na dwu przyczółkach i pięciu filarach kamiennych, fundowanych w cylindrach betonowych, zamurowanych przy pomocy ścieśnionego powietrza
i zagłębionych od 15 do 16 mtr. poniżej poziomu
zerowego.
Ogólna długość mostu wynosi 475 mtr.,
szerokość jezdni - 10,5 mtr., wysokość
dźwigarów - 9,1 mtr., szerokość chodników 3,25
mtr., waga żelaza 4411 ton, stali - 154 tony,
koszty budowy Rb. 2.700.000.
Roboty rozpoczęte w roku 1859, ukończone zostały w roku 1864.
Naczelnym inżynierem był Stanisław
Kierbedź, twórca słynnego mostu Mikołaja
w Piotrogrodzie, jednym z jego pomocników
inżynier Juljan Majewski.
Most został częściowo wysadzony
w r. 1915 przez wojska rosyjskie i odbudowany
w r. 1916 - 1917 przez firmę niemiecką „Jucho et
C-o” pod kierunkiem inżyniera d-ra Arndt’a.
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Budowa Mostu Kierbedzia - połączone zdjęcia Karola Beyera wykonane 01.10.1863 r. [pobr. z: polona.pl]
III. Pierwszy most kolejowy.
Pierwszy most kolejowy zbudowany
został przez Zarząd Drogi Żelaznej Obwodowej
w latach 1873—75 celem połączenia Dr. Żel.
Nadwiślańskiej i Terespolskiej z Dr. Żel.
Warszawsko-Wiedeńską.
Pierwotnie zamierzano ze względów
ekonomicznych ograniczyć się mostem czasowym, drewnianym i ułożono nawet stosowny
kosztorys, dość szczupły. Od zamiaru tego
odstąpiono dopiero na wniosek inżyniera
T. Chrzanowskiego, który zobowiązał się
w granicach tego kosztorysu wybudować most
stały, żelazny, na filarach kamiennych, i projekt
swój zdołał urzeczywistnić. W tych warunkach
roboty musiały być prowadzone nader ekonomicznie, co odbiło się przede wszystkiem na
konstrukcji żelaznej, która nie jest przystosowana do pociągów obecnych, typu ciężkiego.
Podczas robót zdarzył się dość poważny wypadek: mianowicie kieson jednego z filarów podczas pogłębiania ześlizgnął się po
warstwie gliny na poziomie około 9 mtr. i odbiegł
znacznie od osi mostu, skutkiem czego trzeba
było dalsze pogłębianie wstrzymać i fundować
filar na nieznacznej stosunkowo głębokości.
Wypadek ten był prawdopodobnie przyczyną
pogłoski, jaka dodychczas krąży wśród
publiczności warszawskiej o rzekomej słabości
tego mostu.
Most składa się z 7-miu przęseł rzecznych i 2-ch małych brzeżnych, wspartych na
dwu przyczółkach i 8-miu filarach kiesonowych.
Przeznaczony był dla jednego toru kolejowego
(na poziomie górnym) i drugiego kołowego (na
poziomie dolnym). Koszt robót wyniósł Rb.
1.090.576. Budowę mostu wykonało T-wo
„Lilpop, Rau i Loewenstein” w Warszawie,
przyczem żelazo dla przęseł dostarczyła firma
angielska „The Skerne Iron Works Company
limited" - Darlington i „Rob. Heath and Son” Tunstall-Staffordshire” - dla kiesonów zaś firma
belgijska „Société John Cockerill-Seraing”.
Trzy wysadzone w r. 1915 przęsła
zastąpione były przez władze niemieckie
nowemi o zupełnie innej konstrukcji, co nadaje
mostowi wygląd niespokojny.
W lecie r. 1920, podczas wojny
bolszewickiej, niżej podpisany podjął z polecenia Magistratu i za zgodą Ministerstwa Kolei
na koszt Władz Wojskowych przebudowę tego
mostu dla potrzeb ruchu wojskowego.
Stary i nowy most kolejowy przy Cytadeli - marzec
1929 r. [pobr. z Narodowego Archiwum Cyfrowego -
Roboty, rozpoczęte w dniu 30 lipca
tegoż roku, prowadzone były z takim pośpiechem, że już w 9 dni, t. j. w dniu 9 sierpnia,
o godzinie 10-ej wieczór, most wraz z dojazdami
oddany był Władzom Wojskowym, które przeprowadziły po nim część naszej cofającej się
armji. Był to jedyny (oprócz mostu Kierbedzia,
7
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
I. most kolejowy - plan z 1899 r. [pobr. z : polona.pl]
Oba mosty na planie z 1924 r. [pobr. z : Mapster, ibidem]
zatamowanego uchodźcami) pod Warszawą
most Wiślany, dwa bowiem budujące się w tym
czasie mosty drewniane (pod Górą-Kalwarją
i Jabłonną) nie mogły być na czas wykończone.
Most ten przysłużył się również naszej późniejszej ofensywie, armja bowiem nacierająca
(północna) po nim właśnie przeszła na prawy
brzeg dla pościgu za nieprzyjacielem.
Prowadzone one były pod kierunkiem inżyniera
komunikacji Aleksego Lubickiego, według
projektu opracowanego przez profesora
M. Bielelubskiego, przy współudziale inżyniera
Pstrokońskiego. Montaż dźwigarów wykonało
T-wo „K. Rudzki i S-ka” w Warszawie. Koszt
budowy wyniósł Rb. 1.387.000.
V. Wiadukt przy ulicy Karowej.
IV. Drugi most kolejowy około Cytadeli.
Zwiększający się stale ruch osobowy
i towarowy tranzytowy na linji obwodowej zmusił
władze kolejowe do budowy drugiego mostu
kolejowego, obok dawnego. Drugi ten most posiada układ przyczółków, filarów i przęseł prawie
identyczny z pierwszym, różni się natomiast
ustrojem dźwigarów żelaznych, które mają
formę zupełnie nowoczesną. Dźwigarów tych
jest 4 w każdem przęśle, przyczem każda para
podtrzymuje po jednym torze kolejowym, łącząc
się z drugą za pomocą specjalnych urządzeń
pomocniczych.
Filary spoczywają na fundamentach
kiesonowych, zagłębionych od 15 mtr. do 21 mtr.
poniżej poziomu zerowego. Przy fundowaniu
jednego z filarów natrafiono na dawny kieson,
zaryty w piasku rzecznym, jak się zdaje,
zrzucony z rusztowań podczas budowy
dawnego mostu kolejowego w r. 1874.
Roboty przy budowie mostu rozpoczęto w roku 1905, ukończono zaś w roku 1908.
(...)
8
Wiadukt ten zbudowano w roku 1905
dla połączenia ulicy Karowej górnej, a z nią
i śródmieścia z ulicą Karową dolną i Powiślem.
Konstrukcja wiaduktu składa się
z łuków żelazo-betonowych systemu „Monier”,
wspartych na przyczółkach i filarach betonowych, ustawionych w planie po linji zakrzywionej
biegnącej wzdłuż ślimakowego zjazdu.
Architekturę wiaduktu projektował
(w stylu zmodernizowanego Odrodzenia) architekt akademik Stefan Szyller,
Rzeźby kamieni wykonał rzeźbiarz
Woydyga. Roboty prowadził inżynier Arnold
Bronikowski. Wiadukt odegra zapewne dużą
rolę w przyszłości, o ile urzeczywistni się projekt
budowy mostu przez Wisłę na wprost ulicy
Karowej.
[Red. - Historię Mostu Księcia Józefa
Poniatowskiego opublikujemy
w kolejnych numerach "Rynku"]
LATO NA STARÓWCE
22 MIĘDZYNARODOWY
PLENEROWY FESTIWAL
JAZZ NA STARÓWCE
Cyrus Chesnut, Bireli Lagrene, David
Helbock, Ulf Wakenius, Sławek Jaskułke czy
Greg Osby to część gwiazd tegorocznego XXII
Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu
Jazz Na Starówce.
1 lipca 2016 r. rozpocznie go koncert
specjalny, w Studio Koncertowym Polskiego
Radia im. W. Lutosławskiego - wystąpi trio
Stefano Bollani, Jesper Bodilsen i Morten Lund.
Na pierwszy koncert plenerowy, na
Rynku Starego Miasta w Warszawie organizatorzy zapraszają w sobotę 2 lipca o godz. 19.00.
Kolejne koncerty odbywać się będą we wszystkie soboty lipca i sierpnia o godz. 19.00
(oczywiście na Staromiejskim Rynku).
Informacje szczegółowe na stronie:
WWW.JAZZNASTAROWCE.PL
Organizator: Fundacja Jazz Art.
Staromiejski Dom Kultury jest Partnerem Festiwalu.
(materiały prasowe i fotograficzne z zasobów Organizatora)
PROGRAM KONCERTÓW:
2 LIPCA 2016, GODZINA 19:00
BIRELI LAGRENE
GYPSY JAZZ TRIO PROJECT
Bireli Lagrene - gitara
Hono Winterstein - gitara
William Brunnard - kontrabas
Słynny francuski gitarzysta jazzowy pochodzenia romskiego o
niezwykłej biografii. Grę rozpoczął już wieku 4 lat a mając
zaledwie 13 lat wydał pierwszy album. Momentem zwrotnym
jego kariery było rozpoczęcie współpracy z Jaco Pastoriusem.
Odbyli razem trasę koncertową po Europie, która wpłynęła na
muzyczny rozwój Bireliego. Pod wpływem Pastouriusa,
Lagrene nagrał dla wytwórni Blue Note albumy Inferno oraz
Foreign Affairs. Dziś tworzy muzykę jazzową, swingową
o korzeniach etnicznych, inspirowaną w znacznym stopniu
twórczością Django Reinhardta.
9 LIPCA 2016, GODZINA 19:00
VLADISLAV „ADZIK” SENDECKI
POLISH BLUE NOTE QUARTET
1 LIPCA 2016, GODZINA 20:00
Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. W. Lutosławskiego (ul. Modzelewskiego 59)
STEFANO BOLLANI / JESPER BODILSEN
/ MORTEN LUND TRIO
Stefano Bollani - fortepian
Jesper Bodilsen - kontrabas
Morten Lund - perkusja
Gwiazdy europejskiego jazzu i wirtuoz włoskiego fortepianu.
Stefano Bollani został uznany za najlep-szego jazzmana
Europy już w 2007 r., laureat Hans Koller European Jazz
Prize, japoński Swing Journal przyznał mu tytuł New Star
Award 2003. Koncert biletowany - sklep.polskieradio.pl
Vladislaw "Adzik" Sendecki - fortepian
Andrzej Olejniczak - saksofon
Michał Barański - kontrabas
Paweł Dobrowolski - perkusja
Wybitny polski pianista jazzowy o międzynarodowej renomie.
Według "New York Village Voice" jeden z pięciu najlepszych
pianistów na świecie. Z Andrzejem Olejniczakiem i Jarkiem
Śmietaną w latach 70 współtworzyli zespół Extra Ball oraz
Sunship.W latach 80 wyemigrował z Polski. Grał z gigantami
jazzu jak: Joe Henderson, Michael Brecker, Jaco Pastorius,
Billy Cobham, Marcus Miller, Didier Lockwood, Bireli Lagrene.
W swojej twórczości łączy elementy jazzu, muzyki klasycznej
i world.
9
LATO NA STARÓWCE
16 LIPCA 2016, GODZINA 19:00
DAVID HELBOCK TRIO
FEAT. SIMON FRICK PROJECT
David Helbock - fortepian
Simon Frick - skrzypce elektryczne
Raphael Preuschl - ukulele basowe
Reinhold Schmölzer - perkusja
w Chicago. Reprezentował Polskę na festiwalu Music Beyond
Borders w Hong Kongu, na EXPO w Szhanghaju, Forbidden
City Concert Hall w Pekinie. Jest laureatem wielu nagród,
m.in. Fryderyka, Oskara Jazzowego.
6 SIERPNIA 2016, GODZINA 19:00
NEW YORK JAZZ MASTERS
Helbock należy do czołówki młodych artystów austriackich.
Znakomity pianista perkusista, kompozytor, wydał jedenaście
albumów. Jest laureatem austriackiej nagrody "Outstanding
Artist Award“.
23 LIPCA 2016, GODZINA 19:00
ULF WAKENIUS
/ LEONARDO CORRADI / TONY MATCH
A WES MONTGOMERY CELEBRATION
Greg Osby - saksofon
Mark Soskin - fortepian
Rory Stuart - gitara
Matt Penman - kontrabas
Greg Hutchinson - perkusja
Po wodzą legendarnego saksofonisty, Grega Osby,
amerykańscy mistrzowie wystąpią w specjalnym projekcie.
Osby to jedna z ciekawszych osobowości sceny jazzowej. Od
lat 80. występował i nagrywał z największymi gwiazdami,
takimi jak Jack DeJohnette, Steve Coleman, Jim Hall, Wadada
Leo Smith.
Ulf Wakenius - gitara
Leonardo Corradi - organy Hammonda
Tony Match - perkusja
Szwedzki geniusz gitary należy do czołówki światowej
gitarzystów. Współpracował z wieloma ikonami jazzu, jak
Oscar Peterson, Herbie Hancock, Ray Brown, Joe
Henderson, Max Roach, Kenny Kirkland.
30 LIPCA 2016, GODZINA 19:00
SŁAWEK JASKUŁKE TRIO
PROJECT "ON”
Sławek Jaskułke - fortepian
Max Mucha - kontrabas
Krzysztof Dziedzic - perkusja
Należy do czołowych polskich pianistów jazzowych o międzynarodowej renomie. Improwizator, kompozytor muzyki fortepianowej, orkiestrowej, teatralnej, filmowej, producent
muzyczny. Ma za sobą występy na największych scenach
świata, m.in.: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Symphony Hall
10
13 SIERPNIA 2016, GODZINA 19:00
CYRUS CHESTNUT TRIO
Cyrus Chestnut - fortepian
Buster Williams - kontrabas
Lenny White - perkusja
Cyrus Chestnut to mistrz fortepianu, wszechstronny
stylistycznie pianista, kompozytor, autor tekstów i producent.
Współpracował i nagrywał z wieloma tuzami jazzu takimi jak:
Dizzy Gillespie, Chick Corea, Kenny Barron, Roy Hargrove,
Wynton i Branford Marsalis, Diana Krall, Cassandra Wilson.
Jako lider nagrał 16 znakomitych albumów, z których
LATO NA STARÓWCE
większość gościła na listach przebojów Jazz Top. Jego album
Soul Food, z udziałem m.in. Christiana McBride i Jamesa
Cartera został uznany przez Down Beat jako najlepsza płyta
2002 roku. Płyta You Are My Sunshine z 2005 stała się hitem
miłośników jazzu i gospel.
26 - 28 sierpnia 2016
20 SIERPNIA 2016, GODZINA 19:00
ADAM BAŁDYCH & HELGE LIEN TRIO
„BRIDGES”
Adam Bałdych - skrzypce
Helge Lien - fortepian
Frode Berg - kontrabas
Per Oddvar Johansen - perkusja
KOROWÓD
`
XII Spotkania z Tancem
Dawnym
Adam Bałdych przez wielu krytyków uznawany za nadzieję
światowej wiolinistyki jazzowej oraz wirtuoza swojego
instrumentu. Skrzypek, kompozytor, producent muzyczny,
nagrywa dla prestiżowej wytwórni ACT Music. Już w wieku 16
lat okrzyknięty "cudownym dzieckiem". Laureat wielu
prestiżowych nagród, w tym prestizowej ECHO Jazz 2013.
Helge Lien Trio to jeden z najciekawszych zespołów
skandynawskich, zdobywca najważniejszej norweskiej
nagrody muzycznej, odpowiednika Grammy.
27 SIERPNIA 2016, GODZINA 19:00
ANTONIO SERRANO FLAME&CO QUARTET
Antonio Serrano - harmonijka
Antonio Sanchez - klasyczna gitara hiszpańska
Yelsy Heredia - kontrabas
Jose Manuel Ruiz Motos ”Bandolero” - perkusja
Na jedynym koncercie w Polsce wystąpi hiszpańska gwiazda
sceny jazzowej. Wirtuoz harmonijki, kompozytor o międzynarodowej sławie i jedna z największych obietnic współczesnego hiszpańskiego jazzu zaprezentuje swój najnowszy
projekt.
Informacje programowe
wkrótce na
www.korowod.sdk.pl
11
PROJEKTY KULTURALNE SDK
WIOSNA W GŁOWIE
Nie ważne ile masz lat, byle byłbyś
otwarty na świat… otwarty na nowe artystyczne
doświadczenia, uzupełnianie i porządkowanie
wiedzy o muzyce, czy plastyce, na rozwijanie
umiejętności społecznych, niby tak oczywistych, a jednak nie do końca rozumianych.
Ta myśl towarzyszyła nam - koordynatorom i realizatorom trzech projektów "Elementy kompozycji plastycznej", "Spotkania przy fortepianie", "Porozumiewanie
się w zespole zadaniowym" - skierowanych
do seniorów, dzieci i młodzieży licealnej.
Od marca do czerwca 2016 roku, gdy
słońce z dnia na dzień dłużej świeciło, wiał
cieplejszy wiatr, a wiosenna energia coraz
bardziej rozpierała każdego, w różne dni tygodnia, w Staromiejskim Domu Kultury zjawiali się
skupieni, chłonni wiedzy, pogodni seniorzy,
zaciekawione dzieci z nieposkromioną energią
oraz sceptyczni, lecz ulegający swojemu wewnętrznemu „Dziecku” i w rezultacie równie
dobrze bawiący się młodzi ludzie. W kameralnej
atmosferze niewielkich sal, inspirowani przez
doświadczonych prowadzących, uczestnicy
z zaangażowaniem zagłębiali się w nowe dla
nich rejony wiedzy i umiejętności.
12
ELEMENTY KOMPOZYCJI
PLASTYCZNEJ
„Seniorzy analizowali i wykorzystywali w swoich działaniach elementy
formy plastycznej takie, jak punkt,
linia, kolor, symetria, ornament,
faktura, kontrast, kształt oraz rytm. Większość
zagadnień poparta była prostymi ćwiczeniami,
które pomogły w zrozumieniu oraz zilustrowaniu
poszczególnych wykładów.”- Bartek Gerłowski
(koordynator projektu i prowadzący zajęcia).
Spotkania warsztatowe uświetnili swoimi
wykładami dr Agnieszka Kwiatkowska Zwolan (wykładowca na Akademii Pedagogiki
Specjalnej i członek International Society for
Education Through Art - Polski Komitet InSEA)
oraz dr Kazimierz M. Łyszcz (z Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu).
SPOTKANIA PRZY
FORTEPIANIE
Pod uważnym okiem stroiciela
Andrzeja Włodarczyka (właściciela Pracowni Pianin i Fortepianów, stale współpracującego z Uniwersytetem
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie) uczestnicy zajęć (dzieci, młodzież oraz
ich rodzice) zajrzeli do tajemniczego wnętrza
fortepianu i prawie rozebrali go na części
PROJEKTY KULTURALNE SDK
dowiadując się, jakie znaczenie ma każda
z nich, w procesie wydobywania dźwięku.
Dzięki niezwykle barwnemu spotkaniu z Aleksandrą Andruszko (nauczycielką gry na
fortepianie metodą Suzuki oraz instruktorką
Childrens Music Laboratory) dzieci dowiedziały
się z jakich elementów składa się muzyka,
a wraz z kompozytorem i pianistą Rafałem
Mokrzyckim (absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
Universitätfür Musik unddarstellende Kunst w
Wiedniu) poszerzyły wiedzę o możliwościach
wykonania utworów i sposobach gry.
„W czasie spotkań dało się zauważyć
wzrost swobody kontaktu z instrumentem wśród
dzieci, które podejmowały coraz odważniej
próby improwizacji fortepianowej, coraz chętniej
brały udział w proponowanych zadaniach
muzycznych a także coraz lepiej analizowały
podawany materiał, rozwiązując testy na zakończenie każdego ze spotkań.” - Katarzyna
Mazur i Agnieszka Jóźwik (koordynatorki
projektu i prowadzące zajęcia).
POROZUMIEWANIE SIĘ
W ZESPOLE ZADANIOWYM
W czasie spotkań młodzież rozważała, jak pozbyć się w zespole
zadaniowym niechcianych procesów
grupowych takich, jak myślenie grupowe,
problemy koordynacyjne lub indywidualnych
zachowań typu próżniactwo społeczne. Negocjowała starając się zastosować integracyjny
styl rozwiązywania konfliktu pilnując jednocześnie, aby nie popaść w uległość lub agresję.
Analizowała przemówienia wielkich mówców;
sama tworzyła apele perswazyjne i teksty
informacyjne. Napisanie przemówienia wymagało sporego wysiłku, ale najtrudniej było je
wygłosić.
W dochodzeniu do tych nowych,
praktycznych umiejętności wspierały uczestników dr Małgorzata Graczyk (mediator
w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej
INTRA oraz Polskim Centrum Mediacji) i Anna
Strzałkowska (wieloletni organizator szkoleń
dla dziennikarzy z kultury języka i komunikacji).
Poszczególne spotkania cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, nic więc dziwnego, że inspiruje to nas do pracy i przygotowania
kolejnych projektów
w przyszłym sezonie
artystycznym.
Koordynatorzy i autorzy projektów:
Małgorzata Graczyk, Agnieszka Jóźwik,
Katarzyna Mazur, Bartłomiej Gerłowski
Filmy z naszych projektów można
obejrzeć na www.sdk.pl
Fografie na str. 12 - 14:
Piotr Kosela, Ireneusz Jakubowski
13
PROJEKTY KULTURALNE SDK
Projekty SDK: "Elementy kompozycji plastycznej", "Spotkania przy fortepianie", "Porozumiewanie się w zespole zadaniowym"
Informacje kulturalne
Bieżące wydarzenia, koncerty, imprezy, spotkania
tel. (22) 831-23-75, www.sdk.pl
MuZyKA
TeaTR
PLASTyKA
TANieC
GALERie
LITERATURA
EDUKAcjA
dLA DzieCi
i młOdziEży
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie (np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
WYSTAWY
INFORMACJE KULTURALNE
INFORMACJE KULTURALNE
GALERIA PROMOCYJNA
ARKADIUSZ KARAPUDA
MIEJSCA-NIE-MIEJSCA
Wystawa czynna do 10 lipca 2016 r.
Arkadiusz Karapuda - ur. w 1981 roku w Żyrardowie. Dyplom z wyróżnieniem
rektorskim na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w pracowni prof. Marka Sapetto w 2007 roku. Doktorat z dziedziny sztuk
pięknych w 2011 roku. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, badając
relacje pomiędzy umownością a iluzją w obrębie szeroko rozumianej
problematyki przestrzeni i miejsca. Mieszka w Warszawie, pracuje na
stanowisku adiunkta w pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja na
macierzystym wydziale. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą.
Wystawy indywidualne: 2016 - „Byty pojedyncze”, Galeria ES, Międzyrzec
Podlaski; 2015 - „9x5”, Galeria Przystanek, Przystanek Kultura, Piaseczno, „Moduł”, Galeria Podlaska, BCK, Biała Podlaska, - „Natura-Miejsce-Kultura” (wraz z Aleksandrą Bujnowską), Płocka
Galeria Sztuki, Płock; 2014 - „Deska, triki i życie” (wraz z Aleksandrem Ryszką), Galeria Wizytująca, Warszawa; 2012
- „Mit koryncki” (w ramach projektu: 1/?), Galeria A19, Stacja Metra Marymont, Warszawa,- „Fantazmaty platońskie”,
Galeria RAL 9010, Warszawa; 2011 - „Coś tam było! Człowiek!”, Galeria Aula, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa;
2010 - „Varia”, Galeria Wystawa, Warszawa; 2009 - Malarstwo, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora
Ambroziewicza, Chełm, - Malarstwo, Galeria Promocyjna, Warszawa, - „Tu i tam”, Galeria Krytyków Pokaz,
Warszawa, - „Azyle”, Galeria XX1 Kuchnia, Warszawa; 2008 - „Przekraczanie”, Galeria Działań, Warszawa; 2007 „Okolice człowieka”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Ustka; 2006 - „Pomiędzy - malarstwo, rysunek, obiekty”,
Salon Sztuki 49, Warszawa
Nagrody i wyróżnienia: 2005 - Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki; 2007 - laureat Nagrody Marszałka Województwa
Zachodnio-Pomorskiego na 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 2014 - Stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Galeria Promocyjna - II piętro SDK, od wtorku do soboty: 11.00 - 18.00; w niedzielę: 13.00 - 17.00.
GALERIA PROMOCYJNA
SALON LETNI
KATARZYNA DYJEWSKA, ROBERT JAWORSKI
ARKADIUSZ KARAPUDA, LESZEK MARGASIŃSKI
PIOTR MŁODOŻENIEC, MARTA NADOLLE
DOMINIKA OWCZAREK, MAGDALENA PELA
IWONA TEODORCZUK-MOŻDŻYŃSKA
AGNIESZKA ZABRODZKA
Wystawa czynna od 12 do 31 lipca 2016 r.
Galeria Promocyjna - II piętro SDK, od wtorku do soboty: 11.00 - 18.00; w niedzielę: 13.00 - 17.00.
16
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
POROZUMIEWANIE SIĘ W ZESPOLE
Wystawa czynna
od 1 do 15 lipca 2016 r.
WYSTAWA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Wystawa zdjęć ze spotkań warsztatowych projektu Staromiejskiego Domu Kultury "Porozumiewanie się w zespole zadaniowym", w których młodzież brała udział od marca do czerwca
2016 r.
Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk.
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
LETNI REMANENT
Prezentacja wybranych prac z wystaw w Galerii Wyjście Awaryjne
w sezonie artystycznym 2015/2016 .
Wystawa czynna od 16 do 31 lipca 2016 r.
LETNIE WARSZTATY KLUB PIOSENKI
Klub Piosenki SDK, prowadzony przez Krzysztofa Dłutowskiego, organizuje warsztaty
wokalne w dniach 4 - 16 lipca 2016 r. w Domu Pracy Twórczej w Wigrach.
Warsztaty przeznaczone są dla członków Klubu.
LATO 2016
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH - PLENER
W dniach 20 - 27 lipca 2016 r. Klub „Spotkania przy sztalugach” - prowadzony przez
Bartłomieja Gerłowskiego - organizuje dla swoich członków plener malarski w Nałęczowie.
17
LATO 2016
INFORMACJE KULTURALNE
LETNIE ZAJĘCIA TEATRALNE NA WÓJTOWSKIEJ
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia na teatralne, spotkania odbywać się będą
w dniach 27 czerwca - 15 lipca 2016 r., od poniedziałku do piątku, w Piwnicy na
Wójtowskiej (ul. Zakroczymska 11 - wejście od Wójtowskiej):
- w godzinach 10.00-12.00 - zajęcia dla dzieci. Zajęcia dla
grupy dzieci (od 10 do 20 osób) trwają 1 - 1,5 h. Dzieci
przyjmowane są na zajęcia poprzez zgłoszenie grupy. Na
zajęcia dla dzieci składają się z różnych zadań improwizacji,
zabawy ze światłem scenicznym, dźwiękiem, rekwizytem
i kostiumem.
- w godzinach 12.00-15.00 - zajęcia dla młodzieży.
Podczas spotkań uczestnicy będą zespołowo tworzyć
i realizować własne pomysły miniatur scenicznych
(uwzględniając scenariusz, inscenizację, kostium, oświetlenie, efekty dźwiękowe) lub
będą pracować nad monologiem na podobnej zasadzie.
Zajęcia bezpłatne. Zapisy u Małgorzaty Graczyk: [email protected]; tel. 501-754-916.
KLUB SENIORA "WARS I SAWA”
7 lipca 2016 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00
spotkanie pt.: „MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI”
(miejsce zbiórki przed wejściem do Muzeum,
ul. Targowa 50/52 o godz. 10.45 )
W dniach 8 - 14 lipca 2016 r. autokarowa edukacyjna
wycieczka tematyczna pt.: „FIORDY DROGĄ TROLLI”
(miejsce zbiórki pl. Bankowy przy pomniku J. Słowackiego o godz. 07.00)
21 lipca 2016 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer
pt.: „OPOWIEŚĆ O JANIE I MARII SOBIESKICH SPACER PO PRZYPAŁACOWYM PARKU
W WILANOWIE” - spacer poprowadzi Ewa Andrzejewska
(miejsce zbiórki przed wejściem do parku przy kasach
Muzeum godz. 10.45)
28 lipca 2016 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer pt.:
„NIEZWYKŁE HISTORIE WARSZAWSKICH POMNIKÓW
W AL. UJAZDOWSKICH” - spacer poprowadzi Ewa Andrzejewska
(miejsce zbiórki przy pomniku J. Piłsudskiego, przy Belwederze, godz.10.45)
W SIERPNIU 2016 R. - PRZERWA WAKACYJNA!
18
KLUB PLASTYCZNY MANSARDA
Zaprasza w lipcu 2016 roku osoby dorosłe oraz młodzież na warsztaty z rysunku
i malarstwa. W trakcie zajęć będziemy kształcić zdolności plastyczne w pracowni
Staromiejskiego Domu Kultury, oraz w plenerze na terenie stolicy, np.: Łazienek
Królewskich, Starego Miasta. Przewidziane są także wyjścia do galerii i muzeów
warszawskich. Dokładny plan zajęć znajduje się na stronie internetowej: www.sdk.pl
LATO 2016
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
FORMACJA TANGO PARA TODOS
Zaprasza serdecznie na koncert "Tango mych marzeń i snów", który odbędzie się 2 lipca
2016 r. o godz. 19.00 w Amfiteatrze Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie.
Koncert pełen będzie tang polskich i argentyńskich, śpiewanych i instrumentalnych oraz
opowieści o tangu, jego historii i twórcach z Polski i z Argentyny. Wstęp wolny.
KONCERTY
Kontakt z instruktorem: [email protected] lub tel.: (22) 831-23-75 wew.126
Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
NABÓR DO ORKIESTRY TANGOWEJ
Formacja Tango Para Todos bardzo chętnie nawiąże współpracę z pianistą i skrzypkiem.
Wymagana jest znajomość nut. Kontakt: [email protected], tel. 604 054 192.
Zapraszamy do tangowego świata:)
XII KOROWÓD - SPOTKANIA Z TAŃCEM DAWNYM
„Korowód czyli Spotkania z Tańcem Dawnym" to cykliczna impreza
poświęcona tematyce tańca dawnego, organizowana już po raz dwunasty
przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.
"Korowód" to przestrzeń i czas dla osób zajmujących się tańcem dawnym. Myślą
przewodnią festiwalu jest popularyzacja tańca dawnego jak również idei
odtwarzania dawnej kultury – z tego względu kluczowym elementem programu są
dwa dni, podczas których szeroka publiczność może zapoznać się ze spektaklami
opartymi na dawnych choreografiach. Naszym celem jest też integracja środowiska związanego
z odtwarzaniem dawnej kultury tanecznej i stworzenie forum do wymiany doświadczeń.
Połączenie tańca, barwnych strojów, zachowań w ciekawy spektakl jest niezapomnianym przeżyciem
zarówno dla uczestników jak też zgromadzonej widowni.
Festiwal jest zachwycającą podróżą w świat kultury minionych wieków.
WKRÓTCE!
www.facebook.com/formacjatangoparatodos
Zapraszamy w dniach 26 – 28 sierpnia 2016 r.
Szczegółowy program już wkrótce na stronie www.korowod.sdk.pl
19
KONKURS
INFORMACJE KULTURALNE
VI KONKURS REPORTAŻU AMATORSKIEGO
Zapraszamy serdecznie do udziału w V Konkursie Reportażu
Amatorskiego organizowanym przez Staromiejski Dom Kultury we
współpracy z Instytutem Reportażu i Fundacją Sztuki Art.-House,
Festiwalem Camera Obscura. Na zgłoszenia - filmowe reportaże
społeczne o tematyce społeczno-kulturalnej czekamy do 3 października 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu - 21 października 2016 r. www.konkursreportazu.sdk.pl.
PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ
Kontakt: Paulina Zając, [email protected], tel. 22 831 2375 w. 141
KULTURA OTWARTOŚCI
W Staromiejskim Domu Kultury trwa program edukacji kulturalnej, którego główną ideą jest
kształtowanie postaw równościowych, solidarnościowych oraz otwartości, tolerancji
i zrozumienia dla innych kultur. Dąży on również do stworzenia płaszczyzny dla dialogu
międzykulturowego łącząc edukację kulturalną z międzykulturową, elementami edukacji
globalnej i działaniami artystycznymi. Łączy zarówno uczestników w różnym wieku, jak też
z różnych środowisk społecznych oraz kręgów kulturowych. Zajęcia są bezpłatne.
Składowymi programu są:
BAJKI MIĘDZYKULTUROWE - osoby wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają
tradycyjną dla siebie bajkę, grupom dzieci z szkół i ognisk wychowawczych. Czytanie bajek wzbogaca
prezentacja jej kontekstu kulturowego. Spotkania z bajkami odbywają się we wtorki, w Staromiejskim
Domu Kultury. Dzieci, w trakcie warsztatów plastycznych wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek.
Cykl regularnych spotkań, odbywających się w Piwnicy Largactil, zakończył się w czerwcu 2016 r.
Efektem finalnym będzie m.in. książeczka, w której znajdą się wszystkie bajki z programu, w językach
oryginalnych i polskim tłumaczeniu, ilustrowana pracami dzieci wykonanymi podczas warsztatów
-wydanie planowane w październiku 2016 r.
BAJKOWY WOLONTARIAT - grupa wolontariuszy SDK „bajkowych opowiadaczy” od września roku
odwiedza przedszkola i inne placówki dla dzieci opowiadając bajki z książeczki wydanej w ramach
poprzednich edycji programu „Bajki Międzykulturowe”.
MITY I POSTACI AFRYKI - uczestnicy odbywają podróże w czasie i przestrzeni od
dawnych mitów i legend afrykańskich poprzez szereg postaci ważnych dla
kontynentu afrykańskiego, do teraźniejszości. Sprawdzamy jak ponadczasowe
prawdy zawarte w mitach znajdują odbicie w obecnym życiu codziennym oraz
w bardzo nowoczesnej sztuce, jaką jest komiks. Podczas spotkań przybliżamy też
szereg postaci ważnych dla kontynentu afrykańskiego - zarówno historycznych jak
też bardzo aktualnych osobistości świata kultury i sztuki, nauki, społeczników,
aktywistów itp. Album „Mity i Postaci Afryki w komiksie” cz. III ukazał się
w czerwcu 2016 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator - Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy - Ambasada Meksyku w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum
w Warszawie, Instytut Słowacki w Warszawie, Fundacja Adulis, Fundacja dla Somalii, Forum Kenijsko-Polskie, Instytut Camõesa,
Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga, Stowarzyszenie SIETAR Towarzystwo Przyjaciół Grecji, Węgierski Instytut Kultury, Centrala Central Europe Comics Art., Fundacja AfrykaConnect, Fundacja FilmGramm, Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu
Warszawskiego, Ukraiński Dom w Warszawie, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ognisko „Starówka”, szkoły,
przedszkola i placówki opiekuńczo-wychowawcze w Warszawie. Patronat: Kontynent Warszawa, Etnosystem.pl, Afryka.org
Kontakt: Paulina Zając, [email protected], tel. 22 831 2375 w. 141
20
POLECAMY NA STARÓWCE ...
LIPIEC W BIBLIOTECE
Czytelnia Naukowa - II piętro:
BIBLIOTEKA STAROMIEJSKA
Czytelnia Naukowa nr VII. Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy przy ul. Świętojańskiej 5 zaprasza
do pięknej kamienicy na Starym Mieście,
w której znajdą Państwo bogaty zbiór książek
i czasopism z zakresu literatury, kultury, historii,
sztuki oraz kolekcję literatury varsavianistycznej. Ze zbiorów można korzystać na
miejscu, istnieje także możliwość wypożyczania do domu zbiorów oznaczonych w katalogu literą "/w" (umieszczoną po nr sygnatury).
W wyodrębnionej sali na parterze budynku
mieści się Czytelnia Czasopism. Od lat pięćdziesiątych gromadzi wiele tytułów czasopism
przydatnych studentom wydziałów humanistycznych. Udostępnia prasę codzienną,
tygodniki, miesięczniki.
Obie sale czytelniane wyposażone są
w komputery z dostępem do Internetu oraz sieć
bezprzewodową, stanowiska do pisania prac
w MS Office. Istnieje także możliwość wykonania wydruków i kserokopii.
Godziny otwarcia w wakacje: Czytelnia
Książek i Czytelnia Czasopism - pon., wt.:
10.00-15.00; śr., czw., pt.: 14.00-19.00, sob.
nieczynne. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
nr 24 i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 43 - pon., wt.: 10.00-15.00; śr., czw.,
pt.: 14.00-19.00, sob. nieczynne
Prowadzimy lekcje biblioteczne.
Udzielamy porad maturzystom przygotowującym się do egzaminów.
Polecamy także punkt Książka na
Telefon - (22) 831 32 13; 504 530 281, który
powstał z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych (pon.-pt. godz. 11.00-13.00).
Wybrane nowości książkowe:
Kino i choroby psychiczne, Danny Wedding…;
Hrabal: słodka apokalipsa, Aleksander
Kaczorowski; Inteligencja polska, Aleksander
Gella; Afazja polska, Przemysław Dakowicz;
Myśleć animacją: podręcznik dla filmowców,
Mike Wellins; Mityczna stolica Mazur , Stefan M.
Marcinkiewicz; Historie niektórych wyburzeń po
1945, Artur Bojarski. Zapraszamy do wypożyczania ciekawych pozycji z naszego księgozbioru w okresie wakacyjnym.
Klub 5+ (dla osób dorosłych 50+)
najbliższe spotkanie we wrześniu.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży - III piętro:
Wakacyjne spotkania dla dzieci.
W czwartki o godz. 17.30:
30.06 - C-3PO w bibliotece
07.07 - Czy ogórek umie czytać?
14.07 - Co motyle robią w bibliotece?
21.07 - Drukowane origami
28.07 - Co czytają szyszkowe ludziki?
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
- I piętro:
Wystawa prac Ewy Kantorczyk
(wystawa czynna: do 31.08.2016 r. )
Autorka jest absolwentka Liceum Plastycznego,
ukończyła studia o charakterze artystycznopedagogicznym - dyplom z malarstwa
u M. Jarzemskiego. Fascynacja programami
graficznymi zmotywowała ją do zdobycia
certyfikatu w tej dziedzinie. Teraz układa linie
i kształty na pulpicie, bawi się kolorem tworząc
grafiki wektorowe i rastrowe. Emocje dnia
codziennego są inspiracją… pod ich wpływem
powstają scenerie portrety, martwe natury,
wizje. Kilkakrotnie wystawiała swoje prace na
wystawach indywidualnych.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.biblioteka.waw.pl
21
KLUBY, ZAJECIA, PROJEKTY - FORMY PRACY W SDK
PL ASTYKA
i film
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Prowadzone od 1974 r. Plastyczne zajęcia proponują działania z zakresu rysunku i malarstwa
(martwa natura, postać). Przygotowują młodzież
do egzaminów na wyższe uczelnie plastyczne,
ale nie tylko, bowiem zapraszamy także
wszystkich (dorosłych, seniorów), chcących
wykorzystać swój talent dla samej przyjemności
rysowania i malowania. Zajęcia: dla młodzieży
szkół średnich oraz studiującej w poniedziałki
i czwartki w godz. 13.00 - 21.00; dla seniorów we
wtorki i środy w godz. 8.00 - 14.00; dla dorosłych
w niedzielę w godz. 16.00 - 20.00.
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski
MANSARDA
Od 2000 roku pracownia prowadzi zajęcia
z rysunku i malarstwa dla dorosłych oraz młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i gimnazjalistów). Głównym celem lekcji
jest kształcenie warsztatu artystycznego, motywowanie do pracy twórczej oraz przygotowanie
do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne. Zajęcia: dla młodzieży - soboty, niedziele:
8.00 - 16.00; dla seniorów - poniedziałki,
czwartki: 8.00 - 13.00, piątki: 8.00 - 14.00.
Prowadząca: Sławomira Rykfa
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Działa w SDK od 1990 r. Zajęcia przeznaczone
są dla uzdolnionych plastycznie młodych osób.
Tym, którzy chcą ubiegać się o indeksy uczelni
plastycznych zapewniona jest fachowa pomoc
w przygotowaniu i wyborze zestawów prac do
tzw. teczki kwalifikacyjnej a tym, którzy
studiując na innych kierunkach pragną rozwijać
swój talent - wszechstronna pomoc artystyczna.
Zajęcia: wtorki, środy, piątki, w godz. 14.00 20.00.
GALERIA PROMOCYJNA
Głównym założeniem programu wystawowego
jest prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru
szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz
z ich pogranicza. Galeria prezentuje wyłącznie
prace artystów profesjonalnych, jest kontynuatorką założonej w 1955 roku Galerii Krzywego Koła.
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 11.00 18.00, w niedzielę w godz. 13.00 - 17.00.
Kurator: Kaja Werbanowska
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
Prezentuje prace twórców profesjonalnych
i amatorów. Ze względu na charakter i kształt
Galerii, mogą być w niej prezentowane jedynie
małe formy plastyczne. Założona w 1985 roku.
Czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz.
9.00 - 21.00. Kurator: Tomasz Świtalski
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW
NIEOBECNYCH
Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących się w powszechnej ofercie kinowej
i telewizyjnej. Obrazów niebanalnych w treści,
formie oraz stylistyce. Program spotkań obejmuje
projekcję filmu oraz dyskusję z twórcą danego
obrazu lub zaproszonym gościem. Spotkania:
wtorki, w godz. 19.00 - 22.00, Piwnica Largactil.
Prowadząca: Paulina Zając.
Prowadząca: Irena Dłutowska
Członkowie klubów i pracowni mogą korzystać z biblioteczki specjalistycznej.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
22
KLUBY, ZAJECIA, PROJEKTY - FORMY PRACY W SDK
KWARTET WILANÓW
Kwartet smyczkowy założony w 1967. Od 1990
pracuje w Staromiejskim Domu Kultury. Oprócz
codziennych prób Kwartet organizuje cykliczne
koncerty podczas których prezentuje najwybitniejsze dzieła współczesnej kameralistyki,
z udziałem kompozytorów tych dzieł.
www.kwartetwilanow.prv.pl
MUZYKA
BLUES NA NIEDZIELĘ
Cykl koncertów odbywających się co najmniej raz
w miesiącu - zgodnie z nazwą - w niedzielę w Staromiejskim Domu Kultury.
FORMACJA TANGO PARA TODOS
Nazwa oznacza - "Tango dla wszystkich":
- CHÓR TANGA ARGENTYŃSKIEGO
W repertuarze chóru znajdują się tanga argentyńskie oraz polskie tanga przedwojenne i późniejsze. Próby: we wtorki, w godz. 18.30 - 21.00.
Prowadzący: Bogusław Wojciechowski
Prowadząca: Monika Kwiatkowska
- ORKIESTRA TANGOWA
Orkiestra ma w repertuarze tanga argentyńskie,
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA tango-walce, milongi i candombe.
SCENICZNEGO
Próby: w piątki, w godz. 18.00 - 21.00.
Współpracuje z SDK od listopada 2005 r. Powstał Prowadząca: Anna Kalska
w 1998 roku z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. Trzon zespołu stano- CHÓR SKORACZEWSKIEGO
wią osoby, które ukończyły wyższe lub średnie Chór Wychowanków harcmistrza Władysława
szkoły muzyczne. Próby: środy w godz. 19.00 - Skoraczewskiego prowadzi działalność od stycz22.00, w sali kameralnej SDK.
nia 2010 roku. Chór kontynuuje dzieło życia
Prowadząca: Lilianna Krych
Władysława Skoraczewskiego (1919-1980),
jakim był Centralny Zespół Artystyczny ZHP.
Próby: środy i czwartki 19.30 - 22.00.
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Prowadząca: Krystyna Stańczak - Pałyga
Od 1992 roku krzewi ideę muzykowania w gronie
kameralnym - muzykowania domowego. Aktyw- ALE BABKI + ...
ność artystyczna tego typu pozwala osiągać Zespół wokalny „Ale Babki +…” istnieje od
zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio zaa- października 2007 r. Współpracuje z SDK od
wansowanym. Spotkania: środy i soboty w godz. wiosny 2008 r. Wykonuje utwory muzyczne
17. 00 - 21.00. Prowadząca: Ewa Ostaszewska
w wielu językach (polskim, włoskim, angielskim,
KLUB PIOSENKI
Istnieje od 1976 r. Oprócz nauki śpiewu,
prowadzonej indywidualnie oferuje zajęcia
z kształcenia słuchu i umuzykalniania. Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych
oraz do debiutanckich koncertów. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 8.00 - 14.00, wtorki 8.00
- 17.30, środy 8.00 - 17.00.
Prowadzący: Krzysztof Dłutowski
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim)
wzbogacając je ruchem scenicznym i tańcem.
W repertuarze zespół ma około 70 utworów
i kilkanaście programów tematycznych. Próby:
czwartki - 14.00 - 16.00; soboty - 11.30 - 13.30.
Prowadząca: Anna Dąbrowska
CHÓR “STARÓWKA”
Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział
Centrum. Współpracuje z SDK od września
2008 r. Istnieje od października 1996 r. W swoim
repertuarze chór ma około 90 utworów.
Próby: we środy - 11.00 - 14.30.
Prowadząca: Marianna Czech
Dyrygent: Katarzyna Bortkun
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
23
KLUBY, ZAJECIA, PROJEKTY - FORMY PRACY W SDK
DL A DZIECI
.
i młodziezy
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Działa od września 2008 roku. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Proponuje zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego, rytmikę, zapoznanie z kulturą, a także
podnoszenie sprawności fizycznej. W ramach
zajęć prowadzone są lekcje języka angielskiego.
Zajęcia: pn. - pt. od 9.00 do 14.00.
Prowadząca: Anna Zarzycka
PRACOWNIA PLASTYCZNO - TEATRALNA
“PANKRACOWNIA”
W SDK od 1985 r. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i teatru. Projekty i rysunki dzieci są
rezultatem wytrwałej pracy i można je podziwiać
na wystawach w SDK. Zajęcia: pn., wt., czw. 14.00 - 20.00. Raz w miesiącu, w sobotę
pracownia organizuje zajęcia plenerowe.
Prowadząca: Bożenna Pepłońska
LABORATORIUM MUZYCZNE
Zajęcia adresowane do dzieci 3-4 letnich,
przygotowujące do podjęcia w przyszłości nauki
gry na instrumentach. Zajęcia rozwijają koordynację i sprawność manualną, ugruntowują poczucie rytmu. Zajęcia w soboty w godz. 12.00 12.45. Prowadząca: Aleksandra Andruszko-Łajewska
HOBBY i inne...
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Klub, założony w 1990 roku, pierwotnie zrzeszał
miłośników gier fabularnych (RPG) i był jednym
z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce.
Obecnie główny obszar aktywności stanowią gry
planszowe oraz gry bitewne małego formatu
(głównie Mordheim). Zajęcia: wtorek w godz.
19.00 - 22.00 (gry bitewne), sobota w godz. 9.00 16.00 (gry planszowe), niedziela w godz. 11.00 17.00 (gry planszowe, bitewne i RPG).
Prowadzący: Jacek Zieliński (gry planszowe),
Wacław Ostrowski (gry bitewne)
KLUB BEMOLEK
klubtwierdza.wordpress.com
Założony w 2002 roku, prowadzi zajęcia indywi- debowatarcza.vot.pl
dualnego nauczania gry na fortepianie, bez
ograniczania limitu wieku. Ukazuje radość muzy- KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNYCH
kowania. Zajęcia indywidualne: pon. 14.00 - MILITARIÓW POLSKICH
19.00; wt. 14.00 - 18.30; śr. 11.00 - 19.00; czw. Klub skupia miłośników, znawców i kolekcjo14.00 - 18.30; piąt. 14.00 - 19.00; sob. 9.00 nerów dawnych militariów polskich, prowadzi
działalność edukacyjną (wykłady, prelekcje).
-14.00. Prowadząca: Agnieszka Jóźwik
Spotkania Klubu odbywają się w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca, w godz. 18.00 - 21.00.
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
Prowadzący: Maciej Prószyński
W SDK od 1998 r. Rozwija zainteresowania
muzyczne od najmłodszych lat, umuzykalnia,
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
poprzez grę na fortepianie kształci wrażliwość
W SDK od 2010 roku. Cykl wykładów i prezenna dźwięk, wyobraźnię, kreatywność. Zajęcia
tacji poświęconych historii mody, kostiumologii
w klubie prowadzone są Metodą Suzuki. Zajęcia:
i dawnym inspiracjom w modzie współczesnej.
pon. 14.00- 18.30; śr. 14.30 - 20.00; czw. 14.00 - Prowadząca: Sylwia Majewska
18.30; pt. 13.00 - 20.00; sob. 9.30 - 14.00.
Prowadząca: Katarzyna Mazur
KLUB WOLONTARIUSZY
Otwarta grupa wolontariuszy działa w SDK od
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA
2010 r. aktywnie wspierając działalność StaroNIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
W SDK od września 2009 r. Zajęcia skupiają się miejskiego Domu Kultury, angażuje się i inicjuje
na wprowadzaniu dziecka w świat muzyki od różnorodne projekty kulturalne i społeczne,
najmłodszych lat poprzez rozwój naturalnej także na arenie międzynarodowej. Od września
muzykalności człowieka. Zajęcia dla dzieci od 2012 r. grupa działa jako Klub Wolontariuszy.
Koordynator: Paulina Zając
0 do 3 lat, w soboty, w godz. 11.15 - 12.00.
Prowadząca: Katarzyna Mazur.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
24
KLUBY, ZAJECIA, PROJEKTY - FORMY PRACY W SDK
TANIEC
WAKAT/NOTORIA
Kwartalnik zorientowany literacko, wydawany od
2006 roku, poświęcony głównie twórczości młodych polskich autorów, prezentujący jednak rówZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO “PAWANILIA”
nież zjawiska z zakresu innych niż literatura dysW SDK od 1992 roku. Skupia ludzi zaintere- cyplin artystycznych oraz dziedzin wiedzy (socjosowanych tańcem średniowiecznym, renesan- logia, filozofia kultury). Obecnie w formie elektrosowym i barokowym. Zespół organizuje pokazy nicznej: www.sdk.pl/wakat/
oraz kursy, popularyzuje taniec i muzykę dawną. Prowadzący: Michał Kasprzak
Zajęcia: wtorki 17.30 - 21.30, piątki 18.30 - 21.30.
PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH
Prowadząca: Sylwia Majewska
Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytyKLUB TAŃCA DAWNEGO “ALTA NOVELLA”
Zaprasza osoby zainteresowane odkrywaniem kiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich
piękna dawnych tanców dworskich i salonowych prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r.
w ich aspekcie muzycznym, choreograficznym Środy, w godz. 16.00 - 18.00.
i obyczajowym. Proponuje także spotkania z tań- Koordynator: Beata Gula
cami wielokulturowymi tańczonymi w kręgu oraz WARSZTATY LITERACKIE
kontredansami (XVII - XIX w.). Zajęcia: czwartki - To cykle spotkań z poetami, prozaikami i kry18.00 - 21.30; soboty 14.00 - 17.00.
tykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warProwadząca: Katarzyna Mazur
sztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.
Prowadząca: Beata Gula
TAŃCE ETNICZNE W KRĘGU
Cotygodniowe warsztaty taneczne promujące
wiedzę o kulturze, sztuce, tańcach i muzyce różnych krajów. W grupie pracują zarówno osoby
młode, jak i starsze. Młodzież to dziewczęta
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rembertowie. Projekt był laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2014 r. KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Spotkania: wybrane soboty, godz. 16.00 -18.00. Powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze
Prowadząca: Krystyna Stańczak - Pałyga
osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać
się, porozmawiać, mile spędzić czas. Klub
prowadzi kursy komputerowe i językowe dla
seniorów. Spotkania: co czwartek, w godz.
11.00 - 13.00, koncerty - 3 sobota miesiąca.
SENIORZY
LITERATURA
KLUB LITERACKI
Jest kontynuacją dość licznych, działających od
1967 r. grup literackich w SDK. Zajmuje się
promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami
profesjonalnymi. W SDK od 1982 r. Od 2010 r.
swoje działania, projekty i stałe zajęcia realizuje
w Piwnicy Largactil SDK. Ramowy program
działalności: - poniedziałki w godz. 18.00 22.00: seminaria, warsztaty; - wtorki w godz.
14.00 - 22.00: spotkania redakcyjne pisma
“Wakat”; - środy w godz. 16.00 - 18.00: Punkt
Konsultacji Literackich; - środy w godz. 18.00 22.00: warsztaty literackie; - czwartki w godz.
15.00 - 22.00: spotkania autorskie, promocje
książek, Wierszorynki... Prowadząca: Beata Gula
Prowadzący: Grzegorz Jasiński
kulturalna
EDUKACJA
KULTURA OTWARTOŚCI
W Staromiejskim Domu Kultury trwa program
edukacji kulturalnej, którego główną ideą jest
kształtowanie postaw równościowych, solidarnościowych oraz otwartości i zrozumienia dla
innych kultur. Składowymi programu są projekty:
Bajki międzykulturowe (wtorki), Bajkowy
wolontariat, Mity i postaci Afryki (poniedziałki,
godz. 19.00 -21.00).
Kontakt: Paulina Zając; [email protected],
25
KLUBY, ZAJECIA, PROJEKTY - FORMY PRACY W SDK
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ
Filia Staromiejskiego Domu Kultury
Warszawa, ul. Zakroczymska 11
(wejście od Wójtowskiej)
telefon: 22 635 46 47
telefon/faks 22 635 77 83
e-mail: [email protected];
[email protected]
www.piwnicanawojtowskiej.sdk.pl
SCENA PIĘTRO WYŻEJ
Scenę Piętro wyżej powołał w 2005 roku Staromiejski
Dom Kultury w Warszawie. Od zarania prowadzi ją
Marek Bartkowicz. Do maja 2012 roku Scena Piętro
Wyżej działała w Sali Kameralnej SDK przy Rynku
Starego Miasta 2. Obecnie przeniosła się do Piwnicy na
Wójtowskiej. Scena ma w dorobku poza występami
zaproszonych artystów również własne zrealizowane
projekty: „Koncert Umarłych Poetów”, „Szemrany plan
Warszawy”, „Aniołowo koło Darwinowa” inne koncerty
a także realizacje wydanych przez SDK płyt: „Piosenki
sercem pisane” i „Szemrany plan Warszawy”. Scena
organizuje wieczory z piosenką poetycką, literacką,
wrażliwą, śmieszną, smutną, drażliwą, ostrą, łagodną,
a w każdym razie niebanalną i niegłupią.
Prowadzący: Marek Bartkowicz
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Założony w 1999 roku - to młodzieżowa grupa
realizująca arcydzieła z kanonu dramatu i wielkiej
literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe i indywidualne
(przygotowanie do szkół teatralnych, praca nad
tekstami). Zajęcia: czwartki 16.00 - 22.00, soboty 9.00
- 14.00, niedziele 8.00 - 17.00.
Prowadząca: Zuzanna Górniaszek
TEATR POLONISTYKI UW
im. Eligiusza Szymanisa
Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa powstał
w 2010 roku jako inicjatywa studencka. W swoich
kręgach zrzesza ludzi wrażliwych na słowo i jego
prezentację na scenie. Dlatego głównym kryterium
wyboru sztuk do realizacji jest poruszenie, jakie
wywołują w zespole Teatru. Należą do nich zarówno
wybitne dzieła dramatu polskiego i światowego, jak
i teksty utalentowanych filologów z Wydziału Polonistyki UW.
Próby: poniedziałek i piątek od 18.00 - 22.00.
Opiekun: dr Maria Makaruk.
Prezes: Piotr Bartha
Strona: teatrpolonistyki-uw.pl
na Facebooku: Teatr Polonistyki UW
poprzez mail: [email protected]
26
DO TEATRU POPRZEZ BAJKĘ
Zajęcia popularyzujące sztukę teatru najmłodszej
widowni. Adresatem są starsze grupy przedszkolne
i pierwsze klasy szkoły podstawowej. Zajęcia połączone z przedstawieniem odbywają się w Piwnicy na
Wójtowskiej. Dzięki warsztatom, w których uczymy się
o elementach składowych teatru, dzieci nie tylko
oglądają spektakl, ale widzą też, jak aktorzy
wykorzystali środki teatralne do stworzenia przedstawienia. Pomysłodawca - Marek Bartkowicz i Ewa
Kutrowska. Realizacja - Teatrzyk dla dzieci „Bajka”.
Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach porannych starsze grupy przedszkolne
oraz uczniów pierwszych i drugich klas Szkół
Podstawowych (grupy zorganizowane).
KLUB MONOLOG INTERAKTYWNY
W SDK od października 2011. Zajęcia dla osób,
które interesują się estradą, bądź występują publicznie
i chcą nabyć nowe umiejętności: opanowywania tremy,
prawidłowej dykcji i artykulacji, nawiązywania kontaktu
z odbiorcami. Od początku sezonu kulturalnego
2014/2015 Klub działa wielopłaszczyznowo: - prowadzone są zajęcia indywidualne usprawniające aparat
mowy i artykulację (w poniedziałki i środy od godz.
16.00 do 20.00); - grupa zaawansowana przekształciła
się w trupę teatralną JÓZEF WIE LEPIEJ (spotkania
w poniedziałki godz. 20.00).
Spotkania: poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 22.00.
Prowadząca: Maria Kowalik
LEKCJE / WARSZTATY TEATRALNE
Interaktywne lekcje teatralne - (5 dwugodzinnych
spotkań) w czasie których młodzież poznaje dzieje
teatru od starożytności do dnia dzisiejszego, prowadzone w formie wykładów, quizów, zajęć scenicznych.
Warsztaty teatralne - (8 spotkań dwuipółgodzinnych +
próba + pokaz) młodzież przygotowując krótki spektakl
ćwiczy prawidłową artykulację, nabywa obycia scenicznego, uczy się także pracy zespołowej...
Zajęcia: wtorki lub piątki w godz. przedpołudniowych
(grupy zorganizowane - gimnazjum, wczesne liceum).
Prowadząca: Maria Kowalik. Zgłoszenia: [email protected]
KLUB TWÓRCZY "MIKROSCENA”
Istnieje od 1974 roku. W pracy z dziećmi w wieku
szkolnym i młodzieżą (nawet powyżej 19 roku życia)
wykorzystuje sztukę teatralną i filmową do celów
rozwijania kompetencji społecznych i osobowości oraz
samopoznania. Uczestnicy pracują w grupach 6-10
osobowych, przygotowują spektakle w oparciu o literaturę lub własne teksty. W działaniach zespołu ważny
jest oczywiście rezultat pracy, ale najważniejsza jest
droga prowadząca do celu. Zajęcia: wtorki 13.00
- 16.00, środy 15.00 - 18.00 oraz w piątki: 14.00 - 20.00
(w siedzibie SDK - Rynek St. Miasta 2).
Prowadząca: Małgorzata Graczyk
WIERSZYKI DLA DZIECI
MARZENIE
HIPOPOTAMA
Ech, to by dopiero było
oryginalnie i miło,
wciąż być tłuściutkim grubaskiem
i latać sobie nad miastem,
nad lasem, nad łąką szeroką,
wysoko, wysoko, wysoko.
Rozmarzył się raz hipopotam,
wyjmując głowę swą z błota:
Tak chciałbym być hipciem, który
jest istnym cudem natury.
- Ech, żeby tak którejś wiosny
skrzydła mi piękne wyrosły.
A na to małżonka kochana
naszego hipopotama
tak rzekła - Oj, widzę kochanie,
że znów ci w głowie latanie.
I wiesz co, szalenie się dziwie,
bo przecież to niemożliwe.
MAREK BARTKOWICZ
Chciałbym tak całymi dniami
szybować, ponad chmurami,
i siadać na czubku drzewa,
by sobie tam ćwierkać i śpiewać,
mieć skrzydła z piór lekkich utkane,
lecz wciąż być hipopotamem.
A hipcio odparł tak oto,
chowając paszczę swą w błoto,
spokojnie, rozważnie i wolno:
- No co, pomarzyć nie wolno.
Rysunek wykonała Jaś Regulski lat 7 na zajęciach Klubiku “Kangurek”
DYSKRETNY UROK STOLYCY
KRUPNIKIEM I JAGODAMI W TWARZ
Gastronomiczna zemsta za uwiedzenie męża
Fot. z zas. Narodowego Archiwum Cyfrowego - www.nac.gov.pl (fragm.)
Smutnie i boleśnie zakończył się wczoraj
popołudniu jeden z trójkątów małżeńskich.
Ksawera Szymańska, która od pewnego
czasu jest z mężem swym Czesławem Szymańskim,
listonoszem, w separacji, dowiedziała się, iż
zamieszkał on przy ul. Kruczej 26 dokąd przychodzi
często Stefanja Sakowiczowa (Dzielna 84).
Wczoraj, gdy Sakowiczowa niosła do
mieszkania Szymańskiego obiad, na klatce
schodowej tego domu zatrzymała ją Szymańska,
która wyrwała naczynia z obiadem i pobiła
Sakowiczową, zadając dwie rany cięte lewego
podudzia, a krupnik, oraz pierogi z jagodami znalazły
się na ubraniu, twarzy, głowie i na podłodze.
Po dokonaniu zemsty, sprawczyni rzuciła,
się do ucieczki lecz na ul. Wspólnej została
dopędzona i odprowadzona do XIII go komis.
Ranną Sakowiczowa opatrzył lekarz w ambulatorjum filji Pogotowia.
[Nowiny Codzienne, nr 227 z 2.08.1933]
W WIRZE STOLICY
- Na ul. Kredytowej 1, znaleziono pijanego do utraty
przytomności Henryka Szykowskiego (Miła 7-9).
Lekarz Pogotowia po przepłukaniu żołądka i doprowadzeniu do przytomności, przewiózł ofiarę nałogu
do I-go komis. [ibidem, nr 227]
- Kazio Fijałkowski (Okopowa 20) bawiąc się na
podwórzu, został przejechany przez rowerzystę.
- Helena Apfelbaumówna (Wołyńska 11), spadła
z łóżka, doznając wstrząśnienia mózgu.
- Szlama Kaszenberg (Miła 24), bawiąc się na
podwórzu, został ugryziony przez konia w klatkę
piersiową. [Nowiny Codzienne, nr 223 z 29.07.1933]
ECHA MIEJSKIE
- Rozeszły się pogłoski, że drapacz chmur na placu
Napoleona, odchylił się od pionu. Zarządzono
wczoraj ścisłe sprawdzenie tego gmachu, przyczem
okazało się, że wszystkie obawy są bezpodstawne.
- Wczoraj wybuchł strajk żwirników i piaskarzy na
Wiśle. Chodzi o zmniejszenie objętości taczek oraz
o ustalenie ceny żwiru. Objętość taczek była
samowolnie powiększona przez pracodawców.
- Mieszkaniec ul. Gęsiej 5, p. Rosenbaum założył
fabrykę lodów śmietankowych i pistacjowych.
Fabryka była czynna zaledwie dwa tygodnie, kiedy
niespodziewanie przybyła komisja sanitarna i stwierdziła, że produkcja lodów odbywa się w zaśmieconym
lokalu, robotnicy są brudni, pomieszczenie zaś całe
zaniedbane. Fabrykę opieczętowano, lody zniszczono. [ibidem, nr 227]
Budowa „drapacza chmur” na Placu Napoleona - 1932 r.
- W sprzedaży niedawno ukazały się kapelusze
z nazwą firmy brzmiącą z angielska "Ressawdlog".
Nabywcy cieszyli się, że za tanie pieniądze mogą
zaopatrzyć się w londyński kapelusz a la książe Walji.
Okazało się, że fabrykantem tych kapeluszy jest
p. Goldwasser. Nazwę jego firmy należy przeczytać
od strony prawej ku lewej (...).
- Właścicielowi mydlarni przy ul. Widok 16, p. Stanisławowi Sosnowskiemu, przyśniło się pewnego
dnia, że został felczerem. Uwierzył w ten sen i zaczął
nielegalnie uprawiać praktykę felczerską. Przyłapano
go i skazano na 1000 zł. grzywny z zamianą na
miesiąc aresztu.[ibidem, nr 223]
Rynek
wydawca:
Staromiejski Dom Kultury
w Warszawie
adres redakcji:
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa,
Tel: 831-23-75
www.sdk.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny: Sebastian Lenart
Sekretarz redakcji: Piotr Sobieniak
Opieka graficzna: Bartłomiej Gerłowski,
Piotr Sobieniak
ISSN 1733-5906
Wydawnictwo bezpłatne
Oddano do druku 27.06.2016

Podobne dokumenty

sierpień 2016

sierpień 2016 INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY NR 143/08/2016, www.sdk.pl

Bardziej szczegółowo