Prezentacja

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja
BEZDOMNI
14 KWIETNIA – DZIEŃ
BEZDOMNYCH
Inicjatorem był Matek Kotański twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu
Wychodzenia z Bezdomności Markot.
Pierwsza edycja odbyła się w 1996
roku. Zwykle w tym dniu organizuje
się w tymm dniu różne akcje
informacyjne, mające zwrócić uwagę
całego społeczeństwa na problemy
ludzi bezdomnych.
DEFINICJA
BEZDOMNOŚCI
Za osobę bezdomną uważa się: „osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w
rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i
niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, a także osobę niezamieszkującą w
lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt
stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania”
BEZDOMNOŚĆ
Z WYBORU
(NASTĘPSTWO
INDYWIDUALNYCH
DECYZJI)
TYMCZASOWA
Z
KONIECZNOŚCI
(KTÓRA MA MIEJSCE,
GDY DANA OSOBA
(KTÓRA DOTYKA
CZŁOWIEKA WBREW
OPUŚCIŁA DOM
JEGO WOLI, JEST
RODZINNY W
ODCZUWANA JAKO
WYNIKU PEWNYCH
STAN FRUSTRACJI I
ZAKŁÓCEŃ I
TRAKTOWANA JAKO
ZGŁOSIŁA SIĘ DO
WYRAZ UPOŚLEDZENIA
OŚRODKA DLA
SPOŁECZNEGO CZY
BEZDOMNYCH)
DYSKRYMINACJI)
LICZBA OSÓB BEZDOMNYCH W
NAJWIĘKSZYCH MIASTACH WOJEWÓDZKICH
PRZYCZYNY
ZJAWISKA
UWARUNKOWANIA
MAKROSPOŁECZNE
- RYNEK PRACY I
WARUNKI
ZATRUDNIENIA
- UBÓSTWO
- EKSMISJE I
WYMELDOWANIA
- MIESZKALNICTWO
OPUSZCZANIE
INSTYTUCJI
- PROPOZYCJE
TERMINOLOGICZNE
- ZAKŁADY KARNE
- DOMY DZIECKA
- SZPITALE
KLĘSKI
ŻYWIOŁOWE
BEZDOMNOŚĆ A
PSYCHOLOGIA
Bezdomność w ujęciu psychologicznym to
kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej
faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej
środków niezbędnych do zaspokojenia
elementarnych potrzeb , trwale wykorzenionej ze
środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i
akceptującej swoją rolę społeczną . Jako stan
ewidentnej i trwałej deprywacji potrzeb
mieszkaniowych, w sytuacji, gdy dotknięta
bezdomnością osoba nie jest w stanie jej zapobiec,
wiąże się z poważnym upośledzeniem
psychicznego i społecznego funkcjonowania
człowieka.
BEZDOMNOŚĆ
DWORCOWA
FUNKCJE
MIESZKANIOWE
BIOLOGICZNE PSYCHICZNE
- OCHRONA PRZED
WARUNKAMI
ATMOSFERYCZNYMI
- OCHRONA PRZED
INNYMI OSOBAMI
- MOŻLIWOŚĆ
REALIZACJI
POTRZEB
FIZJOLOGICZNYCH
- MOŻLIWOŚĆ
WYKONYWANIA
CODZIENNYCH
CZYNNOŚCI
- POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
- PEWNOŚĆ POBYTU
KULTUROWE EKONOMICZNE
- INTERAKCJA Z
INNYMI
MIESZKAŃCAMI
- PRZYSWAJANIE
PRZESTRZENI
- MOŻLIWOŚĆ
WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI O
CHARAKTERZE
EKONOMICZNYM
POMOC BEZDOMNYM
DZIĘKUJĘ ZA
OBEJRZENIE I
WYSŁUCHANIE
PREZENTACJI!