klej lateksowy

Komentarze

Transkrypt

klej lateksowy
Informacja Techniczna
PKWiU: 24.62.10-80.21
Norma: BN-78/6033-06
KLEJ LATEKSOWY
OPIS WYROBU
KLEJ LATEKSOWY SUPER stanowi mieszaninê lateksow¹ z dodatkiem naturalnych substancji
klej¹cych i wype³niaczy mineralnych. Klej stosuje siê w mieszaninie z cementem hutniczym lub
portlandzkim marki “250” lub “350” w stosunku 1 cz. kleju na 1 - 1,5 cz. cementu. Powsta³¹ po
wymieszaniu jednorodn¹ plastyczn¹ mieszaninê w razie potrzeby rozcieñcza siê wod¹ i przerabia
do 2 godz. Mieszanina jest dobrze przyczepna do mocnego, zwil¿onego wod¹ pod³o¿a
betonowego. Charakteryzuje siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ i sztywnoœci¹ spoiny.
ZASTSOWANIE
®
Mieszanina lateksowo-cementowa przeznaczona jest do klejenia zewnêtrznego i wewnêtrznego:
-p³ytek ceramicznych szkliwionych i nieszkliwionych,
-p³ytek klinkierowych, kamionkowych, mrozoodpornych, kwasoodpornych, fajansowych do
pod³o¿a betonowego i cementowego.
Mieszanin¹ lateksowo-cementow¹ mo¿na równie¿ kleiæ ocieplenia styropianowe, nie mniej
jednak do tego rodzaju prac zalecamy stosowaæ jednosk³adnikowy klej SYNTEKOL S.
PRZECIWWSKAZANIA
- wykonywanie po³¹czeñ klejonych elementów nara¿onych na dzia³ania wody.
DANE TECHNICZNE
sposób nak³adania
gêstoœæ
temperatura klejenia
wilgotnoœæ pod³o¿a
rozcieñczalnik
wydajnoϾ
KOLOR SPOINY
Szary
szpachla z¹bkowana, wa³ek, pêdzel
1,04 - 1,24 g/cm3
_ +10°C
>
_ 18%
<
woda
1,0 - 2,5 kg/m2
SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie pod³o¿a:
Powierzchnie klejone powinny byæ oczyszczone, wyrównane, odpylone, mocne i przed klejeniem
zwil¿ane.
Przyklejanie elementów:
Masê nak³adaæ szpachl¹ na powierzchnie nie wiêksz¹ ni¿ 1 m2, a nastêpnie po odczekaniu 2 - 5
minut uk³adaæ p³ytki mocno dociskaj¹c je do pod³o¿a. Zabrudzenia klejem usuwa siê niezw³ocznie
tamponem zwil¿onym wod¹. Przy klejeniu du¿ych powierzchni najlepiej stosowaæ szpachle
z¹bkowane. Spoina uzyskuje pe³n¹ wytrzyma³oœæ po 28 dniach.
Na pod³o¿ach wykonanych z tynków wapiennych prace nale¿y wykonywaæ po 1 tygodniu
sezonowania, natomiast z tynków cementowych po 4 tygodniach.
SK£ADOWANIE
12 miesiêcy od daty produkcji.
Klej przechowywaæ w zamkniêtych opakowaniach w temp. od +5°C do + 35°C.
OPAKOWANIA
10 kg, 25 kg, 100 kg
BHP i P.Po¿.
KLEJ LATEKSOWY SUPER jest niepalny. Przy pracach nale¿y stosowaæ podstawowe zasady
BHP.
W przypadku stosowania kleju w zamkniêtych pomieszczeniach nale¿y je wietrzyæ do zaniku
specyficznego zapachu - nie wydziela szkodliwych substancji lotnych
ATESTY
Ocena Higieniczna nr B-77/93/95 wydan¹ przez Pañstwowy Zak³ad Higieny Komunalnej w
Warszawie.
Œwiadectwo nr 30/88 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
LAKMA S.A. 43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 173, Dzia³ Sprzeda¿y: tel(033) 85 21 688, fax (033) 85 10 255
LAKMA S.A. nie odpowiada za jakoœæ wymalowañ w przypadku nieprzestrzegania powy¿szych zaleceñ.

Podobne dokumenty