Fabrycznie nowy wielozadaniowy przesiewacz bębnowy rok

Komentarze

Transkrypt

Fabrycznie nowy wielozadaniowy przesiewacz bębnowy rok
Zaù¹cznik nr 4 dane techniczne przedmiotu dzier¿awy
Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty
Wpisaã „tak”- „ nie” i (uwagi
wùasne oferenta lub ¿¹dane
dodatkowe dane techniczne)
Specyfikacja techniczna przesiewarki (sita).
Fabrycznie nowy wielozadaniowy przesiewacz
bêbnowy rok produkcji 2009 lub 2010 z sitem do
odzysku frakcji mineralnych ze strumienia
odpadów komunalnych zmieszanych
1.Zbiornik zasypowy o szerokoœci minimalnej 3000 mm szerokoœã wymagana dostosowana do ùy¿ki roboczej
posiadanej przez Zamawiaj¹cego ùadowarki.
2.Bêben przesiewacza:
a) Dùugoœã bêbna min 4200 mm.
b) Przekrój bêbna minimum 1,600 mm.
c) Oczko o przekroju kwadratu dùugoœã boku 20 mm
d) Wydajnoϋ przesiewacza minimum 30m3/h
e) Czas wymiany bêbna max. 20 min.
3.Przenoœnik tylny:
a) Dùugoœã min. 4000 mm
b) Szerokoϋ min. 800 mm.
4.Przenoœnik boczny:
a) Dùugoœã min. 4000 mm
b) Szerokoϋ min. 800 mm.
c) Taœma przenoœnika jednoczêœciowa
5.Silnik:
a) Silnik Diesel min.45 KW
6. Wymagania dodatkowe
a) Dokumentacja techniczno ruchowa w jêzyku polskim
b) Znak CE
Nale¿y wypeùniã caùoœã
Data ....................................................................................................
Podpis osoby uprawnionej
...............................................................

Podobne dokumenty