Wycinka drzew - przykładowy wniosek

Komentarze

Transkrypt

Wycinka drzew - przykładowy wniosek
................................dnia....................
Przykładowy Wniosek
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
imiona i nazwiska posiadaczy nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa, adresy zamieszkania, telefon
* będący | nie będący | przedsiębiorcą określić rodzaj i miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej
...............................................................................................................
...............................................................................................................
......
Proszę o wydanie zezwolenia na wycięcie:
- Drzew gatunku:
1..........................o obwodzie pnia .......cm mierzonego na wysokości 130cm.
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4.......................................................................................................................
5.......................................................................................................................
6.......................................................................................................................
7.......................................................................................................................
8.......................................................................................................................
- Krzewów gatunku .............................................na powierzchni ............m2
na działce o nr ewidencyjnym .................... położonej ........................................
/ adres/
Tytuł prawny władania nieruchomością
.............................................................................................................................
Przyczyna i termin usunięcia drzew lub krzewów:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
.............................................................................................................................
Podpis posiadacza nieruchomości.
..........................................

Podobne dokumenty