RB 26 2011- informacja o transkacji na akcjach Spółki

Komentarze

Transkrypt

RB 26 2011- informacja o transkacji na akcjach Spółki
Raport bieŜący nr 26/2011
Data sporządzenia: 2011-06-10
Nazwa Emitenta:
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.
Temat:
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna wybierana w ESPI:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iŜ w dniu 10
czerwca 2011 roku, otrzymał 6 zawiadomień, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi:
1. Dwa
od
Wiceprzewodniczącego
Rady
Nadzorczej
Emitenta
(dalej:
„Wiceprzewodniczący”):
a) pierwsze dotyczy nabycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii I Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilnoprawna, po cenie 4,15 kaŜda akcja, przez SKOK Holding S.a.r.l., w którym
Wiceprzewodniczący pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu;
b) drugie dotyczy zbycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilno-prawna,
po cenie 4,15 kaŜda akcja, przez SKOK Holding S.a.r.l., w którym
Wiceprzewodniczący pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Cztery od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: „Członek”):
a) pierwsze dotyczy nabycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii I Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilnoprawna, po cenie 4,15 kaŜda akcja przez SKOK Holding S.a.r.l., w którym
Członek pełni funkcję Prezesa Zarządu;
b) drugie dotyczy zbycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilno-prawna,
po cenie 4,15 kaŜda akcja, przez SKOK Holding S.a.r.l., w którym Członek pełni
funkcję Prezesa Zarządu;
c) trzecie dotyczy zbycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii I Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilno-prawna,
po cenie 4,15 kaŜda akcja, przez Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o.
S.K.A., w którym Członek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
d) dotyczy nabycia w dniu 3 czerwca 2011 roku 2.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A Emitenta, poza rynkiem regulowanym – umowa cywilno-prawna,
po cenie 4,15 kaŜda akcja, przez Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o.
S.K.A., w którym Członek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych