tagesordnung der - Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed

Komentarze

Transkrypt

tagesordnung der - Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
7 Narada GM „Monitoring“ w dniu 19 września 2007 r. w Koblencji
PORZĄDEK OBRAD
7 NARADY GRUPY ROBOCZEJ „MONITORING“ (GM)
w dniu 19.09.2007 w Koblencji
Rozpoczęcie:
Planowane zakończenie:
Miejsce narady:
19 września 2007 o godz. 08:00
19 września 2007 ok. godz. 18.00
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Am Mainzer Tor 1, Koblenz
1.
Powitanie i przyjęcie porządku obrad
2.
Informacja na temat 9 Narady Grupy Sterującej oraz 12 Narady Przewodniczących
Delegacji
3.
Stan wdrażania programów monitoringu
3.1
Monitoring wód powierzchniowych (diagnostyczny, operacyjny)
Monitoring biologiczny
Monitoring chemiczny
Monitoring hydromorfologiczny
3.2
Monitoring wód podziemnych (diagnostyczny, operacyjny)
Monitoring stanu jakościowego
Monitoring stanu ilościowego
4.
Sporządzenie listy substancji zanieczyszczających typowych dla dorzecza Odry
zgodnie z załącznikiem VIII; ustalenie norm jakości środowiskowej (EQS) dla
substancji zanieczyszczających typowych dla dorzecza Odry zgodnie z załącznikiem
V 1.2.6
5.
Zdefiniowanie specyficznych dla danego typu wód wartości orientacyjnych dla fizykochemicznych elementów jakości
6.
Opracowanie programu pomiarów parametrów biologicznych i chemicznych na
wybranych stanowiskach monitoringowych w dorzeczu Odry
7.
Interkalibracja biologicznych metod oceny
(makrozoobentos, fitoplankton, makrofity i fitobentos, ichtiofauna)
8.
Ocena i programy monitoringu
8.1 Skuteczność działań renaturyzacyjnych
8.2 Potencjał cieków wodnych służący kompensacji deficytów morfologicznych
9.
Sprawy różne
Zdefiniowanie potencjału ekologicznego
Zapewnienie jakości