Ocena zasobów pomocy społecznej - bip.osielsko.p

Komentarze

Transkrypt

Ocena zasobów pomocy społecznej - bip.osielsko.p
GOPS Osielsko
Ocena zasobów pomocy społecznej
na rok 2011 dla gminy Osielsko
Autorzy:
Barbara Paliwoda
Magdalena Wojciechowska
pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Osielsku
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w
Osielsku
SPIS TREŚCI
STRONA
1
WPROWADZENIE
4
2
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE
5
2.1
Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
5
2.2
Dane o korzystających z pomocy społecznej
2.3
Wybrane usługi pomocy społecznej
14
2.4
Instytucje pomocy społecznej
15
2.5
Zwiększenie zasobu pomocy społecznej
18
2.6
Kadra ośrodków pomocy społecznej
23
2.7
Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej
24
2.8
Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej
26
2.9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej
27
2.10
Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
28
2.10.1
Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych
28
2.10.2
Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka
28
2.10.3
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I
29
2.10.4
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II
29
2.10.5
Wskaźnik wolontariatu w OPS
29
2.10.6
Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS
30
2.10.7
Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji)
30
2.10.8
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I
30
2.10.9
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II
31
2.10.10
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III
31
2.10.11
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV
31
2.10.12
Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej
32
2.10.13
Wskaźnik utrzymania OPS
32
2.10.14
Wskaźnik wydatków na inwestycje
32
2.10.15
Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności
33
2.10.16
Wskaźnik deprywacji lokalnej
33
2.10.17
Wskaźnik pomocy pieniężnej
33
2.10.18
Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa
34
2.10.19
Wskaźnik bezrobocia w gminie
34
2.10.20
Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia
34
2.10.21
Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia
35
2.10.22
Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby
35
2.10.23
Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności
35
2.10.24
Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej
36
2.10.25
Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności
36
2.10.26
Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
36
2.10.27
Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu
36
2.10.28
Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii
37
2.10.29
Wskaźnik niebieskiej karty
37
2.10.30
Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
37
2.10.31
Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
39
2.10.32
Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej
41
2.10.33
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego
42
2.10.34
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym
42
2.10.35
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych
42
2.10.36
Wskaźnik miejsc dla bezdomnych
43
2.10.37
Wskaźnik kontraktu socjalnego
43
2.10.38
Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp.
43
2.10.39
Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie
44
2.10.40
Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego
44
2.10.41
Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę
46
2.10.42
Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp.
46
6
2
2.10.43
Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie
46
2.10.44
Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego
46
2.10.45
Wskaźnik odmów
48
2.10.46
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego
48
2.10.47
Wskaźnik odmów z powodu braku środków
49
3
WNIOSKI KOŃCOWE
50
3
1. WPROWADZENIE
Gmina Osielsko położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Odległość od miasta
Bydgoszczy wynosi około 10 km. W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Osielsko, Maksymilianowo, Żołędowo, Bożenkowo,
Niwy-Wilcze, Jarużyn, Niemcz. Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 20 lat ciagle wzrasta. W 1990 r wynosiła 5288 osób a
obecnie już ponad 11200. Na wzrost liczby mieszkańców gminy ma duży wpływ rozwój budownictwa jednorodzinnego . W związku
z tym na teren gminy przybywają nowe rodziny. Odległość od siedziby gminy do miasta Bydgoszczy jest niewielka. Naturalną
konsekwencją takiego położenia są związki funkcjonalne z infrastrukturą miejską. Powierzchnia użytków rolnych maleje. Gmina
Osielsko rozwija się bardzo intensywnie, w wyniku czego powstają nowe przedsiębiorstwa i występuje wysokie dodatnie saldo
migracji.
4
2. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE
2.1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
Liczba mieszkańców na terenie gminy z roku na rok wzrasta. Natomiast liczba osób bezrobotnych utrzymuje się na tym samym
poziomie. Na koniec roku 2011 liczba osób bezrobotnych wynosiła łącznie 309 . Wsród bezrobotnych najwięcej jest osób z
wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Najmniejszą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Dane
o liczbie bezrobotnych nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w gminie Osielsko. Na podstawie wywiadow środowiskowych
przeprowadzonych przez pracowników socjalnych Ośrodka stwierdzono, że liczba bezrobotnych jest znacznie większa niż wynika
to z informacji Powiatowego Urzędu Pracy. Znaczna część osób bezrobotnych pracuje dorywczo i nie rejestruje się w PUP.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie wzrasta lecz nie wpływa to na zmniejszenie liczby bezrobotnych
osób korzystających z pomocy społecznej.
W gminie Osielsko znaczącym problemem jest brak mieszkań. Liczba osób oczekujących na mieszkania gminne i socjalne wynosi
75.
Na terenie naszej gminy jest 6 przedszkoli niepubliczbych. Opieka nad małymi dziećmi w naszej gminie jest
dostatecznie zapewniona.
W gminie dobrze rozwinięta jest również sieć obiektów sportowych i światlic wiejskich dla dzieci i młodzieży.
DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31.XII)
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Prognozy
roku następnego
Rok oceny
Rok 2010
MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem
1
10 545
10 864
11 246
X
W tym:
Kobiety
2
5 331
5 506
5 716
X
Mężczyźni
3
5 214
5 358
5 530
X
Bezrobotni ogółem
4
281
328
309
X
Bezrobotni długotrwale ogółem
5
72
106
125
X
Bezrobotni ogółem z prawem do
zasiłku
6
72
65
62
X
PODMIOTY GOSPODARCZE
Liczba zarejestrowanych w gminie
podmiotów gospodarczych
7
1 497
1 674
1 802
X
Liczba spółdzielni socjalnych
ogółem działających w gminie
8
0
0
0
X
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań w zasobie gminy
9
54
54
54
54
Liczba oczekujących na
mieszkanie z gminy
10
76
69
66
70
Liczba mieszkań (lokali)
socjalnych
11
8
8
8
8
5
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Prognozy
roku następnego
Rok oceny
Rok 2010
Liczba osób oczekujących na
mieszkanie (lokal) socjalny
12
4
2
9
10
Liczba żłobków w gminie
13
0
0
1
2
Liczba oczekujących dzieci na
miejsce w żłobku
14
0
0
0
0
Liczba przedszkoli w gminie
15
3
4
5
6
Liczba oczekujących dzieci na
miejsce w przedszkolu
16
0
0
0
0
Liczba szkół podstawowych
17
3
3
3
3
Liczba szkół gimnazjalnych
18
2
2
2
2
Liczba świetlic dla dzieci
i klubów dla młodzieży
19
4
4
6
7
Liczba bibliotek w gminie
20
2
2
2
2
Liczba domów kultury
21
1
1
1
1
Liczba obiektów sportowych
(boisk, hal, pływalni itp.)
22
5
6
9
9
Liczba sal widowiskowych (w tym
kin)
23
0
0
0
0
Liczba podstawowych zespołów
opieki zdrowotnej na terenie
gminy
24
3
3
3
4
Liczba szpitali na terenie gminy
25
0
0
0
0
Liczba innych placówek
medycznych, (np. gabinety
stomatologiczne)
26
2
3
4
5
Liczba policyjnych rewirów
dzielnicowych
27
2
2
2
2
2.2. Dane o korzystających z pomocy społecznej
W poniższej tabeli "Dane o korzystających z pomocy społecznej w gminie" zgodnie z instrukcją sporządzania dokumentu, terminy
"liczba świadczeń pieniężnych" oraz "liczba świedczeń niepieniężnych" należy rozumieć jako "liczbę osób". Należy również
wyjaśnić, że w tejże tabeli w wierszach ( od12-39) osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z kilku tytułów (
powodów) są wykazane w każdym tytule oddzielnie.
W 2011 r. skorzystało z różnych form pomocy społecznej 578 osób . Głównym powodem korzystania z pomocy społecznej to
ubóstwo - 437 osób i bezrobocie - 344 osoby. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej nieznacznie wzrasta. Wzrasta
również kwota świadczeń różnych form pomocy społecznej, co świadczy o trudnej sytuacji mieszkańców .
Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na przestrzeni wykazanych lat nieznacznie zmalała. Nie wynika to z poprawy
sytuacji materialnej rodzin lecz ze względu na to, że od 2004 roku nie zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające
do zasiłków rodzinnych.
W pozycji 128 tabeli - liczba osób ogółem, który przyznano decyzją świadczenia wynosi:
w roku 2009 - łącznie 200, w tym
6
- 19 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 162 zasiłki pielęgnacyjne,
- 19 składek emerytalno - rentowych
w pozycji 129 - kwota świadczeń w tys. zł wynosi:
w roku 2009 - łącznie 424 tys. zł w tym:
- 103 tys. zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 297 tys. zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 24 tys. zł. składki emerytalno - rentowe
W pozycji 128 tabeli - liczba osób ogółem, który przyznano decyzją świadczenia wynosi:
w roku 2010 - łącznie 194, w tym
- 18 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 158 zasiłki pielęgnacyjne,
- 18 składek emerytalno - rentowych
w pozycji 129 - kwota świadczeń w tys. zł wynosi:
w roku 2010 - łącznie 441 tys. zł w tym:
- 121 tys. zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 295 tys. zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 25 tys. zł. składki emerytalno - rentowe
W pozycji 128 tabeli - liczba osób ogółem, który przyznano decyzją świadczenia wynosi:
w roku 2011 - łącznie 203, w tym
- 19 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 165 zasiłki pielęgnacyjne,
- 19 składek emerytalno - rentowych
w pozycji 129 - kwota świadczeń w tys. zł wynosi:
w roku 2011 - łącznie 469 tys. zł w tym:
- 139 tys. zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 303 tys. zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 27 tys. zł. składki emerytalno - rentowe
W pozycji 128 tabeli - liczba osób ogółem, który przyznano decyzją świadczenia wynosi:
w roku 2012 - łącznie 226, w tym
- 28 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 170 zasiłki pielęgnacyjne,
- 28 składek emerytalno - rentowych
w pozycji 129 - kwota świadczeń w tys. zł wynosi:
w roku 2012 - łącznie 530 tys. zł w tym:
- 175 tys. zł świadczenia pielęgnacyjne,
- 312 tys. zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 43 tys. zł. składki emerytalno - rentowe
.Liczba osób zakwalifikowanych do domów pomocy społecznej kształtuje się na takim samym poziomie. Natomiast wzrasta
rokrocznie średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Średni koszt , który zabowiązana jest pokrywać
gmina za pobyt w DPS wynosi już ponad 2000 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.
Z danych za rok 2010 wynika, że w ramach zadań zleconych znacznie zmniejszyły się wydatki jak i liczba osób korzystających z
pomocy co jest skutkiem przeniesienia zasiłków stałych do zadan własnych gminy.
DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - ogółem
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
1
555
532
578
590
Liczba świadczeń pieniężnych
2
437
450
464
476
Liczba świadczeń niepieniężnych
3
232
172
226
232
Liczba rodzin ogółem
4
238
221
251
260
Liczba osób w rodzinach
5
727
654
710
746
7
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych – ogółem
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
6
551
532
575
587
Liczba rodzin ogółem
7
235
221
250
260
Liczba osób w rodzinach
8
721
654
708
744
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych – ogółem
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
9
32
9
12
12
Liczba rodzin ogółem
10
31
8
11
11
Liczba osób w rodzinach
11
44
9
18
18
PRZYCZYNY ŚWIADCZEŃ
Ubóstwo
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
12
423
405
437
449
W tym: korzystanie długotrwałe
13
201
194
196
196
Liczba świadczeń pieniężnych
14
346
352
361
373
Liczba świadczeń niepieniężnych
15
167
119
163
173
Liczba rodzin ogółem
16
176
167
178
185
Liczba osób ogółem w rodzinach
17
543
517
529
533
Bezrobocie
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
18
343
346
344
351
W tym: korzystanie długotrwale
19
130
133
134
134
Liczba świadczeń pieniężnych
20
277
300
287
315
Liczba świadczeń niepieniężnych
21
148
111
132
137
Liczba rodzin ogółem
22
142
137
135
148
Liczba osób ogółem w rodzinach
23
453
430
430
456
Niepełnosprawność
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
24
76
81
83
85
Liczba świadczeń pieniężnych
25
63
69
67
77
Liczba świadczeń niepieniężnych
26
35
30
39
44
Liczba rodzin ogółem
27
36
40
42
44
Liczba osób ogółem w rodzinach
28
94
105
99
107
8
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Długotrwała lub ciężka choroba
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
29
149
143
167
175
Liczba świadczeń pieniężnych
30
121
120
136
150
Liczba świadczeń niepieniężnych
31
61
47
64
81
Liczba rodzin ogółem
32
28
46
42
50
Liczba osób ogółem w rodzinach
33
447
386
485
568
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
34
183
159
176
178
W tym: korzystanie długotrwałe
35
80
80
76
76
Liczba świadczeń pieniężnych
36
14
14
20
25
Liczba świadczeń niepieniężnych
37
87
66
83
90
Liczba rodzin ogółem
38
71
51
58
60
Liczba osób ogółem w rodzinach
39
217
209
225
232
W TYM
Rodziny niepełne
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
40
61
68
81
86
W tym: korzystanie długotrwałe
41
30
35
40
42
Liczba rodzin ogółem
42
24
23
31
36
Liczba osób ogółem w rodzinach
43
73
79
104
121
Rodziny wielodzietne
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
44
107
79
72
74
Liczba świadczeń pieniężnych
45
76
55
52
62
Liczba świadczeń niepieniężnych
46
54
39
40
50
Liczba rodzin ogółem
47
30
22
19
21
Liczba osób ogółem w rodzinach
48
139
116
102
114
Alkoholizm
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
49
46
39
24
24
W tym: korzystanie długotrwałe
50
20
18
16
16
Liczba świadczeń pieniężnych
51
24
28
14
10
9
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Liczba świadczeń niepieniężnych
52
22
11
10
14
Liczba rodzin ogółem
53
46
39
24
24
Liczba osób ogółem w rodzinach
54
93
94
59
59
Narkomania
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
55
0
0
0
0
W tym: korzystanie długotrwałe
56
0
0
0
0
Liczba świadczeń pieniężnych
57
0
0
0
0
Liczba świadczeń niepieniężnych
58
0
0
0
0
Liczba rodzin ogółem
59
0
0
0
0
Liczba osób ogółem w rodzinach
60
0
0
0
0
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
61
46
33
47
42
Liczba świadczeń pieniężnych
62
35
26
41
36
Liczba świadczeń niepieniężnych
63
16
11
14
19
Liczba rodzin ogółem
64
42
30
46
41
W tym wielodzietność
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
65
22
17
20
19
W tym: korzystanie długotrwałe
66
7
7
5
5
Liczba świadczeń pieniężnych
67
12
10
14
14
Liczba świadczeń niepieniężnych
68
14
10
13
13
Liczba rodzin ogółem
69
21
15
18
18
Liczba osób ogółem w rodzinach
70
105
75
120
120
Bezdomność
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
71
4
1
2
1
W tym: korzystanie długotrwałe
72
0
0
0
0
Liczba świadczeń pieniężnych
73
2
0
1
0
Liczba świadczeń niepieniężnych
74
2
1
1
1
0
3
3
Opuszczenie zakładu karnego
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
75
3
10
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Liczba świadczeń pieniężnych
76
1
0
2
2
Liczba świadczeń niepieniężnych
77
2
0
1
1
Przemoc w rodzinie
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
78
0
4
5
5
W tym: korzystanie długotrwałe
79
0
0
2
2
Liczba świadczeń pieniężnych
80
0
4
2
2
Liczba świadczeń niepieniężnych
81
0
0
3
3
Liczba rodzin ogółem
82
0
4
5
5
Liczba osób ogółem w rodzinach
83
0
13
21
21
Zdarzenia losowe
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
84
0
2
0
2
Liczba świadczeń pieniężnych
85
0
2
0
2
Liczba świadczeń niepieniężnych
86
0
0
0
2
Liczba rodzin ogółem
87
0
2
0
1
Klęski żywiołowe i ekologiczne
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenie
88
0
2
0
2
Liczba świadczeń pieniężnych
89
0
2
0
2
Liczba świadczeń niepieniężnych
90
0
0
0
0
Liczba rodzin ogółem
91
0
2
0
2
Liczba osób ogółem w rodzinach
92
0
8
0
5
WYBRANE KATEGORIE OSÓB
Osoby do 18 roku życia
Liczba osób ogółem, które
uzyskały pomoc
93
260
222
242
243
W tym: korzystanie długotrwałe
94
1
1
0
0
Kobiety w wieku 60 i więcej lat
Liczba osób ogółem, które
uzyskały pomoc
95
16
21
29
30
W tym: korzystanie długotrwałe
96
12
17
19
19
Mężczyźni w wieku 65 i więcej lat
11
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Liczba osób ogółem, które
uzyskały pomoc
97
5
5
4
4
W tym: korzystanie długotrwałe
98
5
5
4
4
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (decyzje administracyjne)
ZADANIA WŁASNE GMINY
Kwota świadczeń ogółem w tys. zł
99
527
751
799
875
5
5
5
ZADANIA ZLECONE GMINIE
Kwota świadczeń ogółem w tys. zł
100
81
W tym:
Zasiłek stały
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
101
22
25
27
25
Liczba świadczeń ogółem
102
224
243
249
259
Kwota świadczeń, w tys. zł
103
76
83
89
84
Zasiłek okresowy
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
104
69
77
107
120
Liczba świadczeń ogółem
105
371
554
661
762
Kwota świadczeń, w tys. zł
106
99
167
188
245
Zasiłek celowy ogółem
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
107
181
214
232
250
Liczba świadczeń ogółem
108
1 465
1 732
1 565
1 745
Kwota świadczeń, w tys. zł
109
245
270
262
290
Posiłek
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
110
163
182
185
195
Kwota świadczeń, w tys. zł
111
98
96
122
132
W tym dla dzieci
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
112
149
154
156
160
Kwota świadczeń, w tys. zł
113
81
72
71
71
1
2
1
Schronienie
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
114
2
12
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota świadczeń, w tys. zł
Rok 2009
115
Rok
oceny
Rok 2010
2
Prognozy
roku następnego
8
0
8
Ubranie
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
116
0
0
0
0
Kwota świadczeń, w tys. zł
117
0
0
0
0
Usługi opiekuńcze ogółem
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
118
3
6
4
5
Kwota świadczeń, w tys. zł
119
18
24
21
21
W tym: specjalistyczne
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
120
0
0
0
0
Kwota świadczeń, w tys. zł
121
0
0
0
0
Sprawienie pogrzebu
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
122
0
0
0
1
Kwota świadczeń, w tys. zł
123
0
0
0
3
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
124
5
6
5
6
Kwota świadczeń, w tys. zł
125
72
108
122
166
INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
126
566
482
456
475
Kwota świadczeń, w tys. zł
127
1 095
1 149
1 020
1 030
Świadczenie pielęgnacyjne
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
128
200
194
203
226
Kwota świadczeń, w tys. zł
129
424
441
469
395
Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
130
119
143
131
127
Kwota świadczeń, w tys. zł
131
119
143
131
127
Świadczenie alimentacyjne
13
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
132
52
49
49
52
Kwota świadczeń, w tys. zł
133
248
246
261
270
Dodatki mieszkaniowe
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
134
28
33
42
45
Kwota świadczeń, w tys. zł
135
59
82
101
117
Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
136
25
24
33
35
Kwota świadczeń, w tys. zł
137
9
10
11
12
Świadczenie integracyjne (uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
138
0
0
0
0
Kwota świadczeń, w tys. zł
139
0
0
0
0
Świadczenie pieniężne z prac społecznie użytecznych
Liczba osób ogółem, którym
przyznano decyzją świadczenie
140
10
12
12
12
Kwota świadczeń, w tys. zł
141
9
15
22
22
2.3. Wybrane usługi pomocy społecznej
Na terenie gminy Osielsko działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny, który zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów (
psychologowie, prawnik , terapeuci ). Liczba porad dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie gminy z roku na rok wzrasta.
Praca socjalna prowadzona przez pracowników naszego Ośrodka jest podstawową działalnością, która prowadzi do aktywizacji
, usamodzielnienia podopiecznych oraz chroni przed wykluczeniem społeczym. Narzędziem odzwierciedlającym współpracę
pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym jest kontrakt socjalny. Brak współdziałania i nie zastosowanie się klienta do
zawartych uzgodnień w kontrakcie socjalnym dotyczących np. leczenia uzależnień, aktywnego poszukiwania pracy, bądź
nieuzasadnionej odmowy podjęcia oferowanej pracy wiąże się z odmową przyznania świadczenia lub wstrzymania czy uchylenia
decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych.
Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kształtuje się na
przestrzeni badanych lat na takim samym poziomie.
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Poradnictwo specjalistyczne
Liczba rodzin
1
70
90
120
150
14
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
W tym:
- porady prawne,
- porady rodzinne,
- porady psychologiczne
2
70
90
120
150
Liczba osób w rodzinach
3
210
240
250
308
W tym:
- porady prawne,
- porady rodzinne,
- porady psychologiczne
4
70
90
120
150
Praca socjalna
Liczba rodzin
5
0
156
220
230
Liczba osób w rodzinach
6
0
490
574
608
Interwencja kryzysowa
Liczba rodzin
7
0
0
0
0
Liczba osób w rodzinach
8
0
0
0
0
Kontrakt socjalny
Liczba osób ogółem z zawartym
kontraktem
9
7
36
35
38
W tym: liczba osób z kontraktem
w Klubie Integracji Społecznej w
Gminie
10
0
0
0
0
Indywidualne programy pomocy:
Indywidualny program
wychodzenia z bezdomności liczba osób z zawartym IPWB
11
0
0
0
0
Indywidualny program
zatrudnienia socjalnego - liczba
osób z zawartym IPZS
12
0
0
0
0
12
12
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystających z
usług
13
11
9
2.4. Instytucje pomocy społecznej
Na terenie gminy działa 5 klubów seniora, liczba ich członków wynosi około 115 .
W gminie nie ma innych instytucji pomocy społecznej prowadzonych przez gminę. Jednakże mieszkańcy mają możliwość
korzystania z placówek takich jak : domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy w innych gminach.
INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII, bez względu na podmiot prowadzący)
15
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Prognozy
roku następnego
Rok oceny
Rok 2010
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób, którym udzielono
pomocy
w formie decyzji o świadczeniach
1
555
532
578
590
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba jednostek organizacyjnych
2
0
0
0
0
Liczba miejsc
3
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
4
0
0
0
0
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba jednostek organizacyjnych
5
0
0
0
0
Liczba miejsc
6
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
7
0
0
0
0
W TYM WYBRANE RODZAJE:
Środowiskowe domy samopomocy
Liczba jednostek organizacyjnych
8
0
0
0
0
Liczba miejsc
9
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
10
0
0
0
0
Dzienne domy pomocy
Liczba jednostek organizacyjnych
11
0
0
0
0
Liczba miejsc
12
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
13
0
0
0
0
Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych
Liczba jednostek organizacyjnych
14
0
0
0
0
Liczba miejsc
15
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
16
0
0
0
0
Kluby samopomocy
Liczba jednostek organizacyjnych
17
0
0
0
0
Liczba miejsc
18
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
19
0
0
0
0
RODZINNE DOMY POMOCY
Liczba jednostek organizacyjnych
20
0
0
0
0
Liczba miejsc
21
0
0
0
0
16
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Liczba osób korzystających
22
Rok 2010
0
Prognozy
roku następnego
Rok oceny
0
0
0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba jednostek organizacyjnych
23
0
0
0
0
Liczba miejsc
24
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
25
0
0
0
0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba jednostek organizacyjnych
26
0
0
0
0
Liczba miejsc
27
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
28
0
0
0
0
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
Liczba jednostek organizacyjnych
29
0
0
0
0
Liczba miejsc
30
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
31
0
0
0
0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba jednostek organizacyjnych
32
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
33
0
0
0
0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Liczba jednostek organizacyjnych
34
0
0
0
0
Liczba miejsc
35
0
0
0
0
Liczba osób korzystających
36
0
0
0
0
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba jednostek organizacyjnych
37
0
0
0
0
Liczba uczestników zajęć
38
0
0
0
0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba jednostek organizacyjnych
39
0
0
0
0
Liczba uczestników zajęć
40
0
0
0
0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba jednostek organizacyjnych
41
0
0
0
0
Liczba uczestników zajęć
42
0
0
0
0
0
0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba jednostek organizacyjnych
43
0
0
17
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba uczestników zajęć
Rok 2009
Rok 2010
0
44
Prognozy
roku następnego
Rok oceny
0
0
0
KLUB SENIORA
Liczba jednostek organizacyjnych
45
3
3
5
7
Liczba uczestników zajęć
46
66
71
115
192
UNIWERSYTET III WIEKU
Liczba jednostek organizacyjnych
47
0
0
0
0
Liczba uczestników zajęć
48
0
0
0
0
INNE*
Liczba jednostek organizacyjnych
49
0
0
0
0
Liczba uczestników zajęć
50
0
0
0
0
* Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy "INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE" znajdującej się w
rozdziale "Zwiększenie zasobu pomocy społecznej"
2.5. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej
Działalność klubów seniora w naszej gminie jest finansowana ze środków budżetu gminy. Wartość nakładów na ten cel
wzrasta.
Mieszkańcy naszej gminy posiadający dzieci niepełnosprawne korzystają z usług ośrodka wsparcia "Słoneczko" w Bydgoszczy,
natomiast osoby dorosłe niepełnosprawne mogą korzystać z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.
ZWIĘKSZENIE ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata następne
Rok oceny
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
1
0
0
0
0
W tym:
Środki Gminy
2
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
3
0
0
0
0
Środki EFS
4
0
0
0
0
Pozostałe środki
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
6
0
W tym:
Środki Gminy
7
0
18
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata następne
Rok oceny
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Dotacje z budżetu państwa
8
0
0
0
0
Środki EFS
9
0
0
0
0
Pozostałe środki
10
0
0
0
0
0
0
0
W TYM: NIEKTÓRE WYBRANE RODZAJE:
Środowiskowe domy samopomocy
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
11
0
W tym:
Środki Gminy
12
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
13
0
0
0
0
Środki EFS
14
0
0
0
0
Pozostałe środki
15
0
0
0
0
0
0
0
Dzienne domy pomocy
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
16
0
W tym:
Środki Gminy
17
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
18
0
0
0
0
Środki EFS
19
0
0
0
0
Pozostałe środki
20
0
0
0
0
0
0
0
Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
21
0
W tym:
Środki Gminy
22
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
23
0
0
0
0
Środki EFS
24
0
0
0
0
Pozostałe środki
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kluby samopomocy
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
26
0
W tym:
Środki Gminy
27
0
19
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata następne
Rok oceny
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Dotacje z budżetu państwa
28
0
0
0
0
Środki EFS
29
0
0
0
0
Pozostałe środki
30
0
0
0
0
0
0
0
RODZINNE DOMY POMOCY
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
31
0
W tym:
Środki Gminy
32
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
33
0
0
0
0
Środki EFS
34
0
0
0
0
Pozostałe środki
35
0
0
0
0
0
0
0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
36
0
W tym:
Środki Gminy
37
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
38
0
0
0
0
Środki EFS
39
0
0
0
0
Pozostałe środki
40
0
0
0
0
0
0
0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
41
0
W tym:
Środki Gminy
42
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
43
0
0
0
0
Środki EFS
44
0
0
0
0
Pozostałe środki
45
0
0
0
0
0
0
0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
46
0
W tym:
Środki Gminy
47
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
48
0
0
0
0
20
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata następne
Rok oceny
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Środki EFS
49
0
0
0
0
Pozostałe środki
50
0
0
0
0
0
0
0
DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
51
0
W tym:
Środki Gminy
52
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
53
0
0
0
0
Środki EFS
54
0
0
0
0
Pozostałe środki
55
0
0
0
0
0
0
0
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
56
0
W tym:
Środki Gminy
57
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
58
0
0
0
0
Środki EFS
59
0
0
0
0
Pozostałe środki
60
0
0
0
0
0
0
0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
61
0
W tym:
Środki Gminy
62
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
63
0
0
0
0
Środki EFS
64
0
0
0
0
Pozostałe środki
65
0
0
0
0
0
0
0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
66
0
W tym:
Środki Gminy
67
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
68
0
0
0
0
Środki EFS
69
0
0
0
0
21
WYSZCZEGÓLNIENIE
Pozostałe środki
Lata następne
Rok oceny
70
Rok 2012
0
Rok 2013
0
Rok 2014
0
0
0
0
0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
71
0
W tym:
Środki Gminy
72
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
73
0
0
0
0
Środki EFS
74
0
0
0
0
Pozostałe środki
75
0
0
0
0
6
8
10
KLUB SENIORA
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
76
6
W tym:
Środki Gminy
77
6
6
8
10
Dotacje z budżetu państwa
78
0
0
0
0
Środki EFS
79
0
0
0
0
Pozostałe środki
80
0
0
0
0
0
0
0
UNIWERSYTET III WIEKU
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
81
0
W tym:
Środki Gminy
82
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
83
0
0
0
0
Środki EFS
84
0
0
0
0
Pozostałe środki
85
0
0
0
0
0
0
0
INNE*
Wartość nakładów ogółem w tys.
zł
86
0
W tym:
Środki Gminy
87
0
0
0
0
Dotacje z budżetu państwa
88
0
0
0
0
Środki EFS
89
0
0
0
0
Pozostałe środki
90
0
0
0
0
22
* Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy „INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE”
INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE
Rodzaj innej instytucji
-
2.6. Kadra ośrodków pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 5 pracowników socjalnych ( 4 etaty) , którzy przeprowadzają wywiady
środowiskowe na terenie gminy. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w badanym okresie wzrasta. Nowo zatrudnieni
pracownicy socjalni posiadają wykształcenie wyższe.
KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31XII) W osobach
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
KADRA KIEROWNICZA
Ogółem:
1
1
1
1
1
W tym:
Wykształcenie wyższe
2
1
1
1
1
Specjalizacja z organizacji
pomocy społecznej
3
0
0
0
0
2
2
2
Pracownicy administracyjni
Ogółem
4
2
Z tego:
Wykształcenie wyższe
5
2
2
2
2
Wykształcenie średnie
6
0
0
0
0
Inne
7
0
0
0
0
4
5
5
Pracownicy socjalni
Ogółem
8
3
W tym:
Wykształcenie wyższe
9
0
1
2
2
Wykształcenie średnie
10
3
3
3
3
Specjalizacja 1-ego stopnia w
zawodzie
11
2
2
2
2
23
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
Specjalizacja 2-ego stopnia w
zawodzie
12
0
0
0
0
Specjalizacja z organizacji
pomocy społecznej
13
0
0
0
0
Inni:
Prawnicy
14
0
0
2
1
Psychologowie
15
0
0
3
3
Socjologowie
16
0
0
0
0
informatyk-umowa zlecenie
17
1
1
1
1
opiekunowie dzieci (obozy dla
dzieci )- umowy zlecenia
18
0
0
6
7
instruktorzy sportu - umowy
zlecenia
19
0
0
2
2
osoby sprzątające - umowy
zlecenie
20
1
1
2
2
wychowawcy świetlic - umowy
zlecenia
21
0
0
2
2
trenerzy szkoleń -umowy zlecenia
22
0
0
2
2
inspektor bhp - umowa zlecenie
23
0
0
1
1
opiekunki srodowiskowe - umowy
zlecenia
24
4
6
3
4
terapeuci od uzależnień -umowy
zlecenia
25
0
0
2
2
pracownicy świadczeń rodzinnych
- umowa o pracę
26
2
2
2
2
pracownicy funduszu
alimentacyjnego -umowa o pracę
27
1
1
1
1
referent ds. uzależnień - umowa o
pracę
28
0
0
1
1
2.7. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej
Całoroczny koszt utrzymania Ośrodka wzrasta, w badanym okresie, przede wszystkim z powodu realizacji nowych zadań ( dodatki
mieszkaniowe, zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień).
Do realizacji tych zadań wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowych osób. Wzrosła też liczba zatrudnionych pracowników
socjalnych. W związku z tym wzrastają koszty utrzymania Ośrodka, ponieważ należało zakupić między innymi komputery na
dodatkowe stanowiska pracy, materiały biurowe , znaczki pocztowe , tonery które są niezbędne dla zapewnienia realizacji nowych
zadań w Ośrodku.
Ponadto w ciągu lat 2011 i 2012 zatrudniane są na umowę zlecenie dodatkowe osoby zajmujące się profilaktyką i
przeciwdziałaniem uzależnień wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy.
Miesięczne koszty utrzymania światlic dla dzieci i młodzieży wzrastają. Koszty podane w pozycji 20 dotyczą kosztów związanych
z utrzymaniem świetlic i domów kultury na terenie gminy Osielsko.
24
W skład kosztów wchodzą: działalność kulturalno-oświatowa, koła zainteresowań, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, ,
energia, woda, ścieki, śmieci, remonty, wyposażenia rozmowy telefoniczne, przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe.
KOSZTY PROWADZENIA I UTRZYMANIA ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII) W
tys. złotych
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Całkowity, roczny koszt
prowadzenia
i utrzymania ośrodka pomocy
społecznej
Rok 2009
1
Rok
oceny
Rok 2010
514
Prognozy
roku następnego
561
699
761
W tym:
Wydatki na inwestycje
2
0
0
5
0
Wydatki na wynagrodzenia
z pochodnymi
3
421
469
598
651
Pozostałe koszty utrzymania
4
93
92
96
110
ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT
Dom pomocy społecznej
5
0
0
0
0
Ośrodki wsparcia – ogółem
6
0
0
0
0
W tym:
Środowiskowe domy pomocy
7
0
0
0
0
Dzienne domy pomocy
8
0
0
0
0
Noclegownie, schroniska i dom
dla bezdomnych
9
0
0
0
0
Kluby samopomocy
10
0
0
0
0
Rodzinne domy pomocy
11
0
0
0
0
Mieszkania chronione
12
0
0
0
0
Ośrodki interwencji kryzysowej
13
0
0
0
0
Dzienne placówki opiekuńczo
-Wychowawcze
14
0
0
0
0
ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT
Centrum integracji społecznej
15
0
0
0
0
Klub integracji społecznej
16
0
0
0
0
Warsztat terapii zajęciowej
17
0
0
0
0
Klub seniora
18
1
1
1
1
Uniwersytet III wieku
19
0
0
0
0
Świetlica dla dzieci (klub
młodzieżowy)
20
48
54
77
86
25
2.8. Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej
Kwoty wydatków świadczeń z pomocy społecznej są zgodne ze sprawozdaniem rocznym MPiPS uwzględniają refundacje
świadczeń.
W pozycji 1 - przeciedziałanie alkoholizmowi są podane środki wydatkowane na przeciwdziałanie wszelkich uzależnień w tym
również narkomanii.
W pozycji 11 - prace społecznie użyteczne uwzględnione są środki budżetu gminy jak i środki z refundacji Powiatowego Urzędu
Pracy.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy " Uwierzmy w siebie działajmy " w latach 2008 - 2010
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
W projekcie uczestniczyło w 2009 roku 11 osób natomiast w 2010 roku 25 osób. Projekt realizowany był ze środków EFS, środków
budżetu państwa oraz z budżetu gmuny .
W poz. 6 - zasiłki stałe w roku 2009 - kwota 76 tys. zł zawiera dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokosci - 46 tys.
zł oraz dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości - 30 tys zł .Łączna kwota 76 tys. zł uzwględnia refundacje
świadczeń.
ŚRODKI FINANSOWE GMINY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
(stan na 31XII) W tys. złotych
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
ZADANIA WŁASNE
85154 - Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
1
108
87
170
204
85202 - Domy Pomocy
Społecznej,
2
0
0
0
0
85205 - Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
3
0
0
2
3
85213 - Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
4
2
7
7
8
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
5
251
303
337
416
85216 - Zasiłki stałe
6
76
83
89
84
85219 - Utrzymanie Ośrodka
7
381
399
493
515
85228 - Usługi opiekuńcze
8
13
26
22
31
Ryczałty i dodatki mieszkaniowe
9
59
82
101
117
85295 - Program „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania” – wkład
własny gminy
10
95
95
95
96
85295 - Prace społecznie
użyteczne
11
9
15
22
22
85295 - Inne programy
12
0
0
0
0
85295 - Pozostała działalność
13
0
0
0
0
26
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
W tym dofinansowanie:
1) Centrum Integracji Społecznej,
2) Klubu Integracji Społecznej,
3) Warsztatu Terapii Zajęciowej
Rok
oceny
Rok 2010
0
14
Prognozy
roku następnego
0
0
0
ZADANIA ZLECONE
Składki na fundusz zdrowia od
osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
15
7
3
4
7
Usługi specjalistyczne
16
5
5
5
5
Świadczenia rodzinne i alimenty
17
1 886
1 974
1 879
1 898
Usuwanie skutków powodzi
18
0
4
0
0
ŚRODKI EFS NA PROJEKTY
Liczba projektów EFS ogółem
19
1
1
0
0
Środki EFS na projekty ogółem
(tys. złotych)
20
53
94
0
0
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
LICZBA OSÓB W PROJEKTACH EFS W GMINIE
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
LICZBA OSÓB W PROJEKTACH (wymienić jakie)
Projekt systemowy pt. Uwierzmy
w siebie - działajmy 2008-2010
11
1
25
0
0
2.9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej
Na terenie gminy jest jedno stowarzyszenie, które może realizować zadania z pomocy społecznej. Środki na zadania
finansowane są z budżetu gminy.
WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE
POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2009
Rok
oceny
Rok 2010
Prognozy
roku następnego
ZLECONE ZADANIA PUBLICZNE – Ar. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
Liczba organizacji pozarządowych
posiadająca umowy współpracy
(zleceń zadań)
1
1
1
1
1
27
Lata poprzednie
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wartość zleconych zadań
publicznych organizacjom
pozarządowym
Rok 2009
Rok 2010
16
2
Rok
oceny
17
Prognozy
roku następnego
18
17
WYBRANY RODZAJ USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE
Usługi opiekuńcze
Liczba zleceń dla organizacji
pozarządowych
3
0
0
0
0
Wartość zleceń w tys. zł
4
0
0
0
0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba zleceń dla organizacji
pozarządowych
5
0
0
0
0
Wartość zleceń w tys. zł
6
0
0
0
0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej
Liczba zleceń dla organizacji
pozarządowych
7
0
0
0
0
Wartość zleceń w tys zł
8
0
0
0
0
2.10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
2.10.1. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych
liczba pracowników
socjalnych
posiadających
wyższe wykształcenie
liczba wszystkich
pracowników
socjalnych
zatrudnionych
w ośrodku
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
3
0
2010
1
4
25
0
2011
2
5
40
160
2012
prognozy
2
5
40
100
X
2.10.2. Wskaźnik profesjonalizacji kadry ośrodka
28
kierownicy i
pracownicy
socjalni
posiadających
specjalizację
z organizacji
z pomocy
społecznej
pozostali
pracownicy
posiadający
specjalizację
z organizacji
z pomocy
społecznej*
liczba wszystkich
pracowników OPS
wartość wskaźnika
(k1+k2)/k3x100%
(wartość
procentowa)
dynamika
(wartość
procentowa)
1
2
3
4
5
2009
0
0
15
0
X
2010
0
0
18
0
0
2011
0
0
38
0
0
2012
prognozy
0
0
39
0
0
* nie ujęci w kolumnie 1
2.10.3. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I
liczba pracowników
socjalnych
posiadających
specjalizację I
st. w zawodzie
liczba wszystkich
pracowników
socjalnych
zatrudnionych
w ośrodku
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
3
67
2010
2
4
50
75
2011
2
5
40
80
2012
prognozy
2
5
40
100
X
2.10.4. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II
liczba pracowników
socjalnych
posiadających
specjalizację II
st. w zawodzie
liczba wszystkich
pracowników
socjalnych
zatrudnionych
w ośrodku
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
3
0
2010
0
4
0
0
2011
0
5
0
0
2012
prognozy
0
5
0
0
X
2.10.5. Wskaźnik wolontariatu w OPS
29
liczba wolontariuszy
liczba wszystkich
zatrudnionych
w ośrodku w
przeliczeniu na etaty
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
0,00
0
X
2010
0
0,00
0
0
2011
0
0,00
0
0
2012
prognozy
0
0,00
0
0
2.10.6. Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS
liczba osób
zatrudnionych w
ramach zatrudnienia
subsydiowanego (prace
interwencyjne, staże,
roboty publiczne)
w przeliczeniu na
etaty (uwzględniając
pracowników
oddelegowanych
do pracy w innych
jednostkach)
liczba wszystkich
zatrudnionych
w ośrodku w
przeliczeniu na etaty
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0,00
0,00
0
2010
0,00
0,00
0
0
2011
0,00
0,00
0
0
2012
prognozy
0,00
0,00
0
0
X
2.10.7. Wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka (biurokratyzacji)
liczba pracowników
administracyjnych*
liczba wszystkich
osób zatrudnionych
w ośrodku
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
15
13
X
2010
2
18
11
85
2011
2
38
5
45
2012
prognozy
2
39
5
100
*Pod uwagę należy wziąć liczbę zatrudnionych osób bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa
zlecenie itd.) oraz bez względu na liczbę etatów
2.10.8. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I
30
liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu
na pełne etaty
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1x2000)/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2,50
10 545
0,47
2010
3,00
10 864
0,55
117
2011
4,00
11 246
0,71
129
2012
prognozy
4,00
11 600
0,69
97
X
2.10.9. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II
liczba pracowników
socjalnych w przeliczeniu
na pełne etaty
liczba rodzin i
osób samotnie
gospodarujących
objętych pracą socjalną
wartość wskaźnika
(k1x50)/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2,50
0
0,00
2010
3,00
156
0,96
0
2011
4,00
220
0,91
95
2012
prognozy
4,00
230
0,87
96
X
2.10.10. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej III
liczba osób
korzystających z pomocy
liczba pracowników
socjalnych w
przeliczeniu na etaty
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
555
2,50
222,00
2010
532
3,00
177,33
80
2011
578
4,00
144,50
81
2012
prognozy
590
4,00
147,50
102
X
2.10.11. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej IV
liczba rodzin
korzystających z pomocy
liczba pracowników
socjalnych w
przeliczeniu na etaty
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
555
2,50
222,00
2010
532
3,00
177,33
X
80
31
liczba rodzin
korzystających z pomocy
liczba pracowników
socjalnych w
przeliczeniu na etaty
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2011
578
4,00
144,50
81
2012
prognozy
590
4,00
147,50
102
2.10.12. Wskaźnik zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej
liczba zespołów
pracy socjalnej i
integracji społecznej
liczba OPS w
województwie
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
X
X
X
2010
0
X
X
X
2011
0
X
X
X
2012
prognozy
0
X
X
X
2.10.13. Wskaźnik utrzymania OPS
wydatki na utrzymanie
i prowadzenie
ośrodka w zł
wydatki na realizację
zadań pomocy i
integracji społecznej
ogółem w zł bez
względu na źródło
finansowania
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
514 000
1 102 000
47
2010
561 000
1 221 000
46
98
2011
699 000
1 635 000
43
93
2012
prognozy
761 000
1 805 000
42
98
wydatki inwestycyjne
w zł
wydatki na realizację
zadań pomocy i
integracji społecznej
ogółem w zł bez
względu na źródło
finansowania
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
X
2.10.14. Wskaźnik wydatków na inwestycje
2009
0
1 102 000
0
2010
0
1 221 000
0
X
0
32
wydatki inwestycyjne
w zł
wydatki na realizację
zadań pomocy i
integracji społecznej
ogółem w zł bez
względu na źródło
finansowania
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2011
5
1 635 000
0
0
2012
prognozy
0
1 805 000
0
0
2.10.15. Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności
liczba programów
osłonowych
realizowanych przez
OPS w zakresie
pomocy społecznej
(inne niż wymienione
w kolumnie 2 i 3)
liczba konkursów
ogłaszanych przez
MPiPS do których OPS
został zakwalifikowany
liczba projektów
uruchamianych w
ramach środków
UE, w których
OPS bierze udział
1
2
3
2009
0
0
1
2010
0
0
1
2011
0
0
0
2012
prognozy
0
0
0
2.10.16. Wskaźnik deprywacji lokalnej
liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej*
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1x1000)/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
555
10 545
52,63
X
2010
532
10 864
48,97
93
2011
578
11 246
51,40
105
2012
prognozy
590
11 600
50,86
99
*liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie niezależnie od jego formy
2.10.17. Wskaźnik pomocy pieniężnej
2009
liczba osób
korzystających ze
świadczeń pieniężnych
liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
437
555
79
X
33
liczba osób
korzystających ze
świadczeń pieniężnych
liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2010
450
532
85
108
2011
464
578
80
94
2012
prognozy
476
590
81
101
2.10.18. Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu ubóstwa
liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
423
555
76
X
2010
405
532
76
100
2011
437
578
76
100
2012
prognozy
449
590
76
100
2.10.19. Wskaźnik bezrobocia w gminie
liczba osób
bezrobotnych w gminie
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
281
10 545
3
X
2010
328
10 864
3
100
2011
309
11 246
3
100
2012
prognozy
330
11 600
3
100
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu bezrobocia
liczba osób
bezrobotnych w gminie
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2.10.20. Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia
2009
343
281
122
X
2010
346
328
105
86
2011
344
309
111
106
34
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu bezrobocia
liczba osób
bezrobotnych w gminie
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2012
prognozy
351
330
106
95
2.10.21. Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu bezrobocia
liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
343
555
62
X
2010
346
532
65
105
2011
344
578
60
92
2012
351
590
59
98
2.10.22. Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu długotrwałej
lub ciężkiej choroby
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
149
555
27
X
2010
143
532
27
100
2011
167
578
29
107
2012
prognozy
175
590
30
103
2.10.23. Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności
liczba osób
korzystających z
pomocy z powodu
niepełnosprawności
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
76
555
14
2010
81
532
15
107
2011
83
578
14
93
2012
prognozy
85
590
14
100
X
35
2.10.24. Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej
liczba osób
korzystających z
pomocy z powodu
bezradności opiekuńczowychowawczej
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
183
555
33
2010
159
532
30
91
2011
176
578
30
100
2012
prognozy
178
590
30
100
X
2.10.25. Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu bezdomności
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
4
555
1
2010
1
532
0
0
2011
2
578
0
0
2012
prognozy
1
590
0
0
X
2.10.26. Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
liczba osób z
indywidualnym
programem wychodzenia
z bezdomności
liczba osób
korzystających z
pomocy z tytułu
bezdomności
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
4
0
X
2010
0
1
0
0
2011
0
2
0
0
2012
prognozy
0
1
0
0
2.10.27. Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu
36
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu alkoholizmu
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
46
555
8
2010
39
532
7
88
2011
24
578
4
57
2012
prognozy
24
590
4
100
X
2.10.28. Wskaźnik pomocy z powodu narkomanii
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu narkomanii
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
555
0
X
2010
0
532
0
0
2011
0
578
0
0
2012
prognozy
0
590
0
0
liczba wypełnionych
niebieskich kart
liczba rodzin
zagrożonych przemocą
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2.10.29. Wskaźnik niebieskiej karty
2009
0
0
0
2010
5
7
71
0
2011
5
7
71
100
12
15
80
113
2012
prognozy
X
2.10.30. Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2009
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
3
10 545
0
X
37
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2010
6
10 864
0
0
2011
4
11 246
0
0
2012
prognozy
5
11 600
0
0
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
w wieku 18-40 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 18-40 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
3 802
0
2010
0
3 898
0
0
2011
0
4 018
0
0
2012
prognozy
0
4 098
0
0
X
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
w wieku 41-60 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 41-60 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
1
3 005
0
2010
1
3 105
0
0
2011
1
3 172
0
0
2012
prognozy
1
3 240
0
0
X
38
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
w wieku 61-70 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 61-70 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
633
0
X
2010
0
368
0
0
2011
0
378
0
0
2012
prognozy
1
413
0
0
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
w wieku 71-80 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 71-80 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
365
1
X
2010
3
269
1
100
2011
2
283
1
100
2012
prognozy
2
408
0
0
liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
realizowanych w ramach
zadań własnych gminy
w wieku 81 lat i więcej
liczba mieszkańców
gminy w wieku
81 lat i więcej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
1
176
1
X
2010
2
173
1
100
2011
1
177
1
100
2012
prognozy
1
178
1
100
2.10.31. Wskaźnik korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
39
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
liczba mieszkańców
gminy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
11
10 545
0
X
2010
9
10 864
0
0
2011
12
11 246
0
0
2012
prognozy
12
11 600
0
0
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
w wieku 18-40 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 18-40 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
3 802
0
X
2010
0
3 898
0
0
2011
1
4 018
0
0
2012
prognozy
1
4 098
0
0
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
w wieku 41-60 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 41-60 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
7
3 005
0
2010
7
3 105
0
0
2011
9
3 172
0
0
2012
9
3 240
0
0
X
40
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
w wieku 61-70 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 61-70 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
1
633
0
2010
1
368
0
0
2011
1
378
0
0
2012
prognozy
1
413
0
0
X
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
w wieku 71-80 lat
liczba mieszkańców
gminy w wieku 71-80 lat
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
1
365
0
X
2010
1
269
0
0
2011
1
283
0
0
2012
prognozy
1
408
0
0
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznych
sług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi ogółem
w wieku 81 lat i więcej
liczba mieszkańców
gminy w wieku
81 lat i więcej
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
176
0
X
2010
0
173
0
0
2011
0
177
0
0
2012
prognozy
0
178
0
0
2.10.32. Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej
41
liczba osób z
indywidualnym
programem zatrudnienia
socjalnego plus
osób z kontraktami
socjalnym w KIS
liczba osób
bezrobotnych w gminie
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
281
0
X
2010
0
328
0
0
2011
0
309
0
0
2012
prognozy
0
330
0
0
2.10.33. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego
liczba rodzin / osób
zajmujących lokale
socjalne (mieszkania
kontraktowe)
liczba rodzin/osób
oczekujących na lokal
socjalny (mieszkanie
kontraktowe)
wartość wskaźnika
(k1x100)/(k1+k2)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
8
4
67
2010
8
2
80
119
2011
8
9
47
59
2012
prognozy
8
10
44
94
X
2.10.34. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym
liczba osób
umieszczonych w domu
pomocy społecznej
o zasięgu gminnym
liczba osób
oczekujących na
umieszczenie w domu
pomocy społecznej
o zasięgu gminnym
wartość wskaźnika
(k1x100)/(k1+k2)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
0
0
2010
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
2012
prognozy
0
0
0
0
X
2.10.35. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych
42
liczba osób
umieszczonych w
mieszkaniu chronionym
liczba osób
oczekujących na
umieszczenie w
mieszkaniu chronionym
wartość wskaźnika
(k1x100)/(k1+k2)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
0
0
X
2010
0
0
0
0
2011
0
0
0
0
2012
prognozy
0
0
0
0
liczba osób
korzystających z pomocy
z powodu bezdomności
łączna liczba
miejsc pobytu w
noclegowniach,
schroniskach, domach
dla bezdomnych
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2.10.36. Wskaźnik miejsc dla bezdomnych
2009
4
0
0
2010
1
0
0
0
2011
2
0
0
0
2012
1
0
0
0
X
2.10.37. Wskaźnik kontraktu socjalnego
liczba osób objętych
kontraktami socjalnymi
liczba osób
korzystających
z pomocy
wartość wskaźnika
(k1/k2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
7
555
1
2010
36
532
7
700
2011
35
578
6
86
2012
prognozy
35
590
6
100
X
2.10.38. Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp.
2009
wartość wypłaconych
zasiłków stałych
dla osoby samotnie
gospodarującej
liczba wypłaconych
zasiłków stałych
dla osoby samotnie
gospodarującej
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
56 635
143
396,05
X
43
wartość wypłaconych
zasiłków stałych
dla osoby samotnie
gospodarującej
liczba wypłaconych
zasiłków stałych
dla osoby samotnie
gospodarującej
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2010
62 958
159
395,96
100
2011
66 977
163
410,90
104
2012
prognozy
67 000
170
394,12
96
2.10.39. Wskaźnik wysokości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie
wartość wypłaconych
zasiłków stałych dla
osoby pozostającej
w rodzinie
liczba wypłaconych
zasiłków stałych dla
osoby pozostającej
w rodzinie
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
19 774
81
244,12
X
2010
20 240
84
240,95
99
2011
22 221
86
258,38
107
2012
prognozy
17 000
89
191,01
74
2.10.40. Wskaźnik wysokości zasiłku okresowego
wartość wypłaconych
zasiłków
okresowych ogółem
liczba wypłaconych
zasiłków
okresowych ogółem
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
99 000
371
266,85
X
2010
167 000
554
301,44
113
2011
188 000
661
284,42
94
2012
prognozy
245 000
762
321,52
113
wartość wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu bezrobocia
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu bezrobocia
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
84 876
314
270,31
2010
141 574
484
292,51
108
2011
167 742
577
290,71
99
X
44
wartość wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu bezrobocia
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu bezrobocia
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2012
223 086
672
331,97
114
wartość wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
długotrwałej choroby
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
długotrwałej choroby
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
7 022
32
219,44
2010
9 800
26
376,92
172
2011
6 014
24
250,58
66
2012
prognozy
6 614
27
244,96
98
X
wartość wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
niepełnosprawności
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
niepełnosprawności
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
6 615
25
264,60
2010
15 400
44
350,00
132
2011
14 330
59
242,88
69
2012
prognozy
15 300
63
242,86
100
X
wartość wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu możliwości
utrzymania uprawnień
do świadczeń z
innych systemów
zabezpieczenia
społecznego
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu możliwości
utrzymania uprawnień
do świadczeń z
innych systemów
zabezpieczenia
społecznego
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
0
0,00
X
2010
0
0
0,00
0
2011
0
0
0,00
0
2012
prognozy
0
0
0,00
0
45
2.10.41. Wskaźnik wysokości zasiłku celowego na osobę
wartość wypłaconych
zasiłków celowych
liczba osób
którym wypłacono
zasiłek celowy
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
245 000
181
1 353,59
2010
270 000
214
1 261,68
93
2011
262 000
232
1 129,31
90
2012
prognozy
290 000
250
1 160,00
103
X
2.10.42. Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gosp.
liczba wypłaconych
zasiłków stałych
dla osób samotnie
gospodarujących
liczba osób samotnie
gospodarujących
którym wypłacono
zasiłek stały
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
143
13
11,00
2010
159
16
9,94
90
2011
163
17
9,59
96
2012
prognozy
170
19
8,95
93
X
2.10.43. Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie
liczba wypłaconych
zasiłków stałych dla
osoby pozostającej
w rodzinie
liczba osób
pozostających w
rodzinie którym
wypłacono zasiłek stały
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
81
9
9,00
X
2010
84
9
9,33
104
2011
86
10
8,60
92
2012
prognozy
89
11
8,09
94
2.10.44. Wskaźnik częstotliwości zasiłku okresowego
2009
liczba wypłaconych
zasiłków
okresowych ogółem
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy ogółem
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
371
69
5,38
X
46
liczba wypłaconych
zasiłków
okresowych ogółem
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy ogółem
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2010
554
77
7,19
134
2011
661
107
6,18
86
2012
prognozy
762
120
6,35
103
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu bezrobocia
liczba osób
którym wypłacono
zasiłek okresowy z
powodu bezrobocia
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
314
57
5,51
X
2010
484
51
9,49
172
2011
577
93
6,20
65
2012
prognozy
672
100
6,72
108
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
długotrwałej choroby
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy z powodu
długotrwałej choroby
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
32
6
5,33
2010
26
13
2,00
38
2011
24
10
2,40
120
2012
prognozy
27
13
2,08
87
X
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
niepełnosprawności
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy z powodu
niepełnosprawności
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
25
6
4,17
2010
44
13
3,38
81
2011
59
13
4,54
134
X
47
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu
niepełnosprawności
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy z powodu
niepełnosprawności
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2012
prognozy
63
18
3,50
104
liczba wypłaconych
zasiłków okresowych
z powodu możliwości
utrzymania uprawnień
do świadczeń z
innych systemów
zabezpieczenia
społecznego
liczba osób którym
wypłacono zasiłek
okresowy z powodu
możliwości utrzymania
uprawnień do
świadczeń z
innych systemów
zabezpieczenia
społecznego
wartość wskaźnika
k1/k2
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
0
0,00
X
2010
0
0
0,00
0
2011
0
0
0,00
0
2012
prognozy
0
0
0,00
0
2.10.45. Wskaźnik odmów
liczba decyzji
odmownych
liczba wszystkich
decyzji przyznających
zasiłek / usługę ogółem
wartość wskaźnika
(k1x100)/(k1+k2)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
28
6,67
2010
2
30
6,25
94
2011
2
26
7,14
114
10
30
25,00
350
2012
prognozy
X
2.10.46. Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego
liczba decyzji
odmownych z powodu
nie spełnienia kryterium
dochodowego
liczba wszystkich
decyzji odmownych
wartość wskaźnika
(k1/K2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
2
2
100
2010
1
2
50
50
2011
1
2
50
100
X
48
liczba decyzji
odmownych z powodu
nie spełnienia kryterium
dochodowego
liczba wszystkich
decyzji odmownych
wartość wskaźnika
(k1/K2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2012
prognozy
3
10
30
60
2.10.47. Wskaźnik odmów z powodu braku środków
liczba decyzji
odmownych z powodu
braku środków
liczba wszystkich
decyzji odmownych
wartość wskaźnika
(k1/K2)x100%
(wartość procentowa)
dynamika
(wartość procentowa)
1
2
3
4
2009
0
2
0
2010
0
2
0
0
2011
0
2
0
0
2012
prognozy
0
10
0
0
X
49
3. WNIOSKI KOŃCOWE
REKOMENDACJE
Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami ) gminy, powiaty i
samorządy województwa mają obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzoną w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić
do dnia 30 kwietnia odpowiednio: radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek
samorządu terytorialnego.
Zgodnie z ustawą pojęcie zasobów obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe
na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających
z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny.
Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom zamieszkałym na
terenie gminy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej oraz dążenie do uczynienia ich zdolnymi do samodzielnego
podejmowania różnych typów aktywności zaspakajających ich potrzeby.
Dla realizacji tego celu w gminie niezbędne są różne działania w obszarze pomocy społecznej. Analizując dokument - Ocena
zasobów pomocy społecznej wysunięto następujace wnioski:
1.Występują braki w zakresie mieszkań socjalnych w szczególności dla rodzin, które mają nakaz eksmisji oraz dla rodzin,
które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej.
2. Od 2006 roku nie zwiększyło się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej, pomimo to liczba
klientów wzrasta. Świadczy to o tym, że część naszej społeczności żyje w coraz większym niedostatku. Zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej kryterium dochodowe kwalifikujące rodziny do korzystania z pomocy społecznej wynosi 351 zł na osobę w
rodzinie a jeśli to osoba samotna kryterium to wynosi 477 zł. W związku z tym środki na pomoc społeczną należy zaplanować w
takiej wysokości aby realizacja zadań zminimalizowała skutki ubóstwa.
3. Zasoby instytucjonalne w gminie są skromne. Jednakże niepełnosprawni mieszkańcy mają zapewnione miejsca w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu zgodnie z zapotrzebowaniem. Transport podopiecznych do ŚDS zapewnia
i opłaca gmina. Także pobyt i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia „Słoneczko w Bydgoszczy opłaca
gmina.Potrzeby w w/w zakresie są w pełni zaspokojone.
Natomiast istnieje potrzeba zapewnienia większej opieki dla ludzi starszych. np w formie Domu Dziennego Pobytu lub
zapewnienia miejsc dla naszych mieszkańców w tego typu placówkach w Bydgoszczy.
Obecnie dla ludzi starszych głównie samotnych zapewnia się pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych świadczonych przez
opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie w naszym Ośrodku. Usługi te polegają przede wszystkim na pomocy w zaspokojeniu
podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych a w szczególności: sprzątanie mieszkania, dokonywanie zakupów, pomoc w
utrzymaniu higieny osobistej, palenie w piecu, donoszenie opału.
4. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji dotknięte różnymi problemami wymagają właściwego zdiagnozowania przez dobrze
wykształconych pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni Ośrodka są odpowiednio wykształceni, jednak nadal nie ma
wystarczającej liczby zatrudnionych pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ( 1 pracownik
socjalny na 2000 mieszkańców ).. Gmina liczy już ponad 11.200 mieszkańców a pracowników socjalnych jest 5 ( 4 etaty). Należy
dążyć do zapewnienia wymaganej ustawowo liczby pracowników socjalnych.
5. Osoby korzystające z pomocy społecznej to osoby przede wszystkim bezrobotne, uzależnione. W celu ograniczenia ich ubóstwa
należy rozwijać formy zatrudnienia takie jak: prace społecznie użyteczne, roboty publiczne.
W gminie Osielsko działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny. Mieszkańcy naszej gminy znajdują w nim bezpłatną pomoc
specjalistów: terapeutów uzależnień, psychologów , prawnika.
6. W gminie dobrze rozwinięta jest również sieć obiektów sportowych i świetlic wiejskich dla dzieci i młodzieży.
50