tekst powitania (PDF - 68KB)

Komentarze

Transkrypt

tekst powitania (PDF - 68KB)
Szanowni Pañstwo! Szanowne Kole¿anki i Koledzy!
To ju¿ po raz jedenasty otwieramy najwiêksz¹ œrodowiskow¹ imprezê rynku ubezpieczeñ
- Kongres Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Po ubieg³orocznym,
jubileuszowym X Kongresie mamy nadziejê, ¿e - zgodnie z zapowiedziami - nowa formu³a
kongresu o akcentach skierowanych bardziej na sprawy merytoryczne, mniej na integracjê,
zadowoli wszystkich obecnych i pozwoli na kontynuowanie naszych tradycyjnych majowych
spotkañ.
Jesteœmy dumni z patronatu honorowego, którym zaszczyci³ nas pan Stanis³aw Kluza,
Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Finansowego.
Jesteœmy wdziêczni panu profesorowi Jerzemu £añcuckiemu, redaktorowi naczelnemu
kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”, za objêcie patronatem naukowym pierwszego dnia
Kongresu.
Obecnoœæ na naszym kongresie przedstawicieli: w³adz Komisji Nadzoru Finansowego,
Ministerstwa Finansów , Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeñ i czo³owych
zak³adów ubezpieczeñ to dowód na to, ¿e nasz zawód nie jest marginalizowany i broker staje
siê trwa³ym i wa¿nym elementem rynku finansowego.
Udzia³ przedstawicieli nauki w panelach dyskusyjnych pozwala mieæ nadziejê, ¿e równie¿
podstawy teoretyczne wykonywania zawodu brokera nie pozostan¹ bez rozwoju. Wyk³ad
inauguracyjny pana profesora Eugeniusza Kowalewskiego na temat prawa brokera do
prowizji œwiadczy o tym, jak bardzo pan profesor jest zwi¹zany z naszym œrodowiskiem i jak
wiele czasu, na przestrzeni ostatnich lat, poœwiêca tematom poœrednictwa.
Ostatni rok przyniós³ wiele zmian zwi¹zanych z legislacj¹, tak krajow¹ jak i europejsk¹.
Nowelizacja kodeksu cywilnego wzbudzi³a szereg kontrowersji. Dziêki wspó³pracy z
naukowcami, specjalizuj¹cymi siê w tematyce ubezpieczeniowej, mamy nadziejê, podczas
pierwszego dnia kongresu, zwróciæ uwagê na niektóre problemy i zasugerowaæ sposób ich
rozwi¹zania.
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ witam wszystkich zaproszonych goœci, przedstawicieli œwiata
nauki, firm ubezpieczeniowych, zaprzyjaŸnionych organizacji rynku ubezpieczeniowego, tak
zagranicznego jak i naszego kraju, witam kole¿anki i kolegów, których aktywnoœæ powoduje,
¿e nasza dobrowolna organizacja samorz¹dowa rozwija siê, pracuje i stanowi od szesnastu
lat stabiln¹ wartoœæ rynku finansowego.
Po trudnych chwilach przychodz¹ lepsze lata, nasza organizacja nie ma ju¿, na dzieñ
dzisiejszy, k³opotów finansowych. Wprowadziliœmy nowe rozwi¹zania statutowe,
wzmacniaj¹ce wewn¹trzorganizacyjn¹ demokracjê.
Zdobyliœmy pozytywne doœwiadczenia zwi¹zane z procesem szkoleniowym, organizowanym
przez Stowarzyszenie. Koncepcja szkoleñ autorskich zosta³a zaakceptowana przez
œrodowisko i organizowane szkolenia ciesz¹ siê znakomit¹ frekwencj¹.
Kontynuujemy wspó³pracê z BIPAR i z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ panu Markowi
Porczyñskiemu za efektywn¹ koordynacjê wspó³pracy miêdzynarodowej Stowarzyszenia.
Profesjonalizm polega na d¹¿eniu do celu i nigdy nie pozwala na samozadowolenie
z osi¹gniêtego stanu. Jesteœmy dumni z tego, co nam siê uda³o i zdeterminowani w d¹¿eniu
uzyskania jeszcze lepszych efektów.
Chcemy podj¹æ dyskusjê nad obowi¹zkow¹ przynale¿noœci¹ do organizacji samorz¹dowej.
Nie chodzi tu o ograniczanie dostêpu do zawodu, ale o porz¹dkowanie problemów
œrodowiska w³asnymi si³ami. Korporacje innych wolnych zawodów daj¹ nam przyk³ad,
jak doskonale mo¿na rozwi¹zywaæ w³asne problemy we w³asnym gronie.
Chcê raz jeszcze podziêkowaæ wszystkim, którzy swoj¹ aktywnoœci¹ w przesz³oœci
budowali podstawy naszej organizacji, chcê raz jeszcze apelowaæ o aktywnoœæ w dobrze
pojêtym wspólnym interesie. Nie jesteœmy œrodowiskiem wielkim liczebnie, ale stajemy
siê coraz bardziej doceniani. Uwa¿am, ¿e powinna nas reprezentowaæ jedna silna
organizacja, silna aktywnoœci¹ swoich cz³onków, silna jednoœci¹ œrodowiska.
¯yczê wszystkim uczestnikom kongresu owocnych spotkañ, ciekawych wyk³adów oraz
œwietnej zabawy w czasie imprez integracyjnych.
Zapraszam wszystkich na uroczyste zakoñczenie Kongresu, w czasie którego
uhonorujemy najlepiej postrzegane przez brokerów towarzystwa ubezpieczeniowe nagrod¹
„fair play”, tym razem w nowej formule.
Badanie poziomu satysfakcji zosta³o opracowane przez renomowan¹ firmê konsultingow¹
AT Kearney.
Stanowi to dowód sensu naszych starañ o utrzymanie formu³y kongresowej na nastêpne
lata.
Miko³ajki, 30.05.2008 rok