Java Printing

Komentarze

Transkrypt

Java Printing
WIELTON S.A.
RB 30 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
30
/
2016
2016-08-03
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na
podstawie § 11 ust. 2 lit m) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Komitetu Audytu oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Abpa Antoniego Baraniaka 88E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 4055, jako
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych celem przeprowadzenia:
do 30 czerwca 2016 r.
1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
2016 r.
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z ww. podmiotem na czas wykonania przedmiotu
umowy.
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu świadczyła wcześniej na rzecz Emitenta usługi w
zakresie badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok i I
półrocze 2013 roku a także w zakresie doradztwa podatkowego, usług obejmujących opracowanie dokumentacji
podatkowych transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2011, opracowanie dokumentacji cen transferowych za
lata 2013-2015 oraz innych usług.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
WIELUŃ
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Rymarkiewic z
6
(ulica)
0438434510
(numer)
0438431273
(telefon)
[email protected] om.pl
(fax)
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
899-24-62-770
(www)
932842826
(NIP)
(REGON)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
WIELTON S.A.
RB 30 2016
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2016-08-03
Mariusz Golec
Prezes Zarządu
Mariusz Golec
2016-08-03
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
Komisja Nadzoru Finansowego
2

Podobne dokumenty