Zgoda rodzica na wypłatę oszczędności z SKO

Komentarze

Transkrypt

Zgoda rodzica na wypłatę oszczędności z SKO
….…………………………………..
(miejscowość, data)
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA NA WYPŁATĘ OSZCZĘDNOŚCI Z SKO
WyraŜam zgodę na wypłatę mojej córki/ mojego syna*
…………………………………...........................
…………………………. z
kwoty …………………..…. złotych w dniu
SKO.
….………………………………………
*niepotrzebne skreślić
(podpis rodzica/ opiekuna)