Raport po rocznym sprawdzianie z edukacji matematycznej w

Komentarze

Transkrypt

Raport po rocznym sprawdzianie z edukacji matematycznej w
RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE
TREŚCI Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
W KLASACH PIERWSZYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015
W maju 2015 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
im. Polonii w Słupsku odbył się sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu
edukacji matematycznej.
Do sprawdzianu przystąpiło 161 uczniów klas pierwszych. Za poprawne rozwiązanie
wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 22 punkty. Na rozwiązanie
zadań uczniowie mieli 45 minut.
Sprawdzian składał się z siedmiu zadań, które sprawdzały następujące
umiejętności:
Zadanie 1 - orientacja przestrzenna i poprawne posługiwanie się
pojęciami: „na, pod, przed, lewa, prawa, wyższe, niższe”;
Zadanie 2 - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
Zadanie 3 - znajomość nazw dni tygodnia oraz poprawność ich
zapisania w określonej kolejności;
Zadanie 4 - rozwiązywanie zadań tekstowych;
Zadanie 5 - mierzenie i zapisywanie długości;
Zadanie 6 - znajomość monet - przedstawienie podanej kwoty
za pomocą monet będących w obiegu;
Zadanie 7 - odczytywanie i zapisywanie pełnych godzin na zegarze.
Sprawdzian pisali uczniowie ośmiu klas pierwszych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klasa I a
Klasa I b
Klasa I c
Klasa I d
Klasa I e
Klasa I f
Klasa I g
Klasa I h
- 15 uczniów (3 uczniów nieobecnych);
- 22 uczniów (2 uczniów nieobecnych);
- 18 uczniów (1uczeń nieobecny);
- 22 uczniów (2 uczniów nieobecnych);
- 23 uczniów (1 uczeń nieobecny);
- 17 uczniów (4 uczniów nieobecnych);
- 22 uczniów;
- 22 uczniów (1 uczeń nieobecny).
1
WYNIKI STATYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH KLAS
KLASA
EDUKACJA
MATEMATYCZNA
Ia
97,3%
Ib
90,9%
Ic
92,7%
Id
93,2%
Ie
94,5%
If
96,4%
Ig
89,1%
Ih
90,9%
Średni wynik
szkoły
93,1%
WYNIK ZBIORCZY
102%
100%
100%
97,3%
98%
wynik max.
96,4%
średni wynik szkoły
96%
94%
92%
94,5%
93,1%
92,7%
klasa 1 a
93,2%
klasa 1 b
90,9%
90,9%
klasa 1 c
klasa 1 d
90%
89,1%
klasa 1 e
klasa 1 f
88%
klasa 1 g
86%
klasa 1 h
84%
82%
klasa
2
Wyniki zadań matematycznych zostały ujęte w pięciu obszarach.
OBSZAR I
ORIENTACJA PRZESTRZENNA
(zadanie 1) – max. 2,5 pkt. – 100%
105,0%
100,0%
100,0%
wynik max.
100,0%
96,0%
96,0%
średni wynik szkoły
kl. 1 a
95,0%
92,0%
92,0%
90,0%
92,0%
92,0%
kl. 1 b
kl. 1 c
88,0%
kl. 1 d
84,0%
85,0%
kl. 1 e
kl. 1 f
kl. 1 g
80,0%
kl. 1 h
75,0%
Zadanie 1
OBSZAR II
DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10
(zadanie 2) – max. 4,5 pkt. – 100%
105,0%
100,0%
100,0%
wynik max.
średni wynik szkoły
97,7%
kl. 1 a
95,5%
95,0%
93,3%
93,3%
91,1%
90,0%
93,3%
kl.1 b
kl. 1 c
91,1%
kl. 1 d
88,8%
86,7%
kl. 1 e
kl. 1 f
85,0%
kl. 1 g
kl. 1 h
80,0%
Zadanie 2
3
OBSZAR III
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH
(zadanie 4) – max. 3,0 pkt. – 100%
120,0%
100,0%
100,0%
90,0%
93,3% 93,3%
93,3%
86,7%
93,3%
86,7%
90,0%
83,3%
wynik max.
średni wynik szkoły
80,0%
kl. 1 a
kl.1 b
kl. 1 c
60,0%
kl. 1 d
kl. 1 e
40,0%
kl. 1 f
kl. 1 g
20,0%
kl. 1 h
0,0%
Zadanie 4
OBSZAR IV
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
(zadanie 3, 5, 6, 7) – max. 12,0 pkt. – 100%
102,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
96,0%
94,0%
wynik max.
96,7%
średni wynik szkoły
95,0%
kl. 1 a
93,3% 93,3%
92,9%
kl.1 b
92,0%
90,0%
kl. 1 c
88,3%
88,0%
89,2%
87,5%
kl. 1 d
kl. 1 e
86,0%
kl. 1 f
84,0%
kl. 1 g
kl. 1 h
82,0%
80,0%
Zadanie (3, 5, 6, 7)
4
PODSUMOWANIE
Ze 161 uczniów piszących sprawdzian, 41 uzyskało maksymalną ilość
punktów, co stanowi 25,4 %. Największą trudność sprawiły uczniom
zagadnienia dotyczące:




orientacji przestrzennej;
dodawania i odejmowania w zakresie 10;
rozwiązywania zadań tekstowych;
wiadomości i umiejętności praktycznych (znajomość monet
będących w obiegu, mierzenie odcinków oraz odczytywanie
i zapisywanie pełnych godzin na zegarze).
WNIOSKI PO SPRAWDZIANIE:
 utrwalić stosunki przestrzenne oraz doskonalić umiejętność
posługiwania się pojęciami: „na, pod, przed, prawa, lewa, wyższe,
niższe”;
 doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10;
 doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych;
 utrwalić wiadomości i umiejętności praktyczne: rodzaje monet,
mierzenie odcinków, odczytywanie i zapisywanie pełnych godzin
na zegarze;
 kształtować czujność podczas czytania poleceń, również tych
dodatkowych.
5