Karta techniczna Vents VUT H

Komentarze

Transkrypt

Karta techniczna Vents VUT H
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPâA
Opis
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepãa to kompletne urzćdzenie, które zapewnia mechanicznć
wymianĕ powietrza w pomieszczeniach róŧnego
typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeĸ
powietrze ŋwieŧe, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zuŧyte, za poŋrednictwem krzyŧowego rekuperatora pãytowego, ogrzewa bezkontaktowo, powietrze ŋwieŧe nawiewane do pomieszczeĸ.
Wszystkie modele przeznaczone sć do ãćczenia
z okrćgãymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej ŋrednicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
Seria
U H
VUT
A3
Nawiewno-wywiewna centrala
wentylacyjna z odzyskiem ciepãa,
o wydajnoŋci do 2200 m3/h,
w izolowanej obudowie.
Sprawnoŋþ rekuperacji do 88%.
Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z proÀli aluminiowych
i pãyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnĕtrznć
izolacjć termicznć i akustycznć z weãny mineralnej
o gruboŋci 20 mm.
Filtr
Centrala wentylacyjna wyposaŧona jest w Àltry o klasie Àltracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).
Wentylatory
Centrala wyposaŧona jest w odŋrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny. âopatki wentylatora
sć zagiĕte do przodu zaŋ silniki wyposaŧone sć
w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem Silniki wentylatorów i wirniki, wywaŧone sć
dynamicznie w dwóch pãaszczyznach, a zastosowane ãoŧyska kulkowe nie wymagajć ich obsãugi. Okres
pracy nie mniej niŧ 40.000 godzin.
Wymiennik ciepãa
Centrala wyposaŧona jest w krzyŧowy wymiennik
ciepãa wykonany z aluminiowych pãyt. Na okres letni,
kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepãa moŧna
wymiennik krzyŧowy zastćpiþ wkãadem letnim (nie
wchodzi w skãad kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje siĕ taca ociekowa, której zadaniem
jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala
wyposaŧona jest w system zabezpieczajćcy urzćdzenie przed zamarzniĕciem. W przypadku spadku
temperatury do poziomu, który grozi zamarzniĕciem
urzćdzenia, wbudowany termostat wyãćcza wentylator nawiewowy. Pracujćcy sam wywiew podgrzewa
wymiennik pãytowy i po podniesieniu temperatury
powyŧej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a caãy ukãad powraca do normalnej pracy.
Sterowanie
Wãćczenie centrali i sterowanie prĕdkoŋcić obrotów
wentylatorów moŧe odbywaþ siĕ za poŋrednictwem
czteropozycyjnego przeãćcznika, który pozwala wybraþ minimalnć, ŋrednić i maksymalnć prĕdkoŋþ lub
wyãćczyþ urzćdzenie.
Montaŧ
Centralĕ wentylacyjnć moŧna przymocowaþ do
podãoŧa lub do suÀtu za pomocć uchwytów wyposaŧonych w podkãadki antywibracyjne. Urzćdzenie moŧna zamontowaþ tak w pomieszczeniach
technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono
obsãuguje. Wszystkie modele, sć przeznaczone do
ãćczenia z okrćgãymi przewodami wentylacyjnymi
o ŋrednicy: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm.
Urzćdzenie naleŧy zamontowaþ w taki sposób,
aby zapewniþ swobodny odpãyw skroplin. Podczas
montaŧu urzćdzenia naleŧy pamiĕtaþ koniecznoŋci
pozostawienia niezbĕdnego miejsca dla obsãugi serwisowej.
Akcesoria wymienne do central typu VUT H
Typ
Filt wymienny G4
Filtr wymienny F7
VUT 350 H
VL VUT 350 H
VUT 500 H
VL VUT 500-600 H
SF VUT 350-600 H G4
SF VUT 350-600 H F7
VUT 1000 H
SF VUT 1000 H G4
SF VUT 1000 H F7
VL VUT 1000 H
VUT 2000 H
SF VUT 2000 H G4
SF VUT 2000 H F7
VL VUT 2000 H
VUT 530 H
VUT 600 H
str. 282
VL VUT 500-600 H
VL VUT 500-600 H
Seria
Nominalna wydajnoŋþ (m3/h)
Usytuowanie króþców
Wersje automatyki
VUT
350; 500; 600; 1000; 2000
H – poziome
A3, A3 PLUS
tabela str. 264-265
Akcesoria
Akcesoria
230
Wkãad letni
str. 340
str. 360
str. 358
Àltry
WWW.VENTS-GROUP.PL
WWW.VENTS-GROUP.PL
Charakterystyki techniczne:
VUT 350 H
Napiĕcie (V)
VUT 500 H
VUT 530 H
1~ 230
1~ 230
1~ 230
Moc wentylatora (W)
2 szt. x 130
2 szt. x 150
2 szt. x 150
Pobór prćdu wentylatora (A)
2 szt. x 0,66
2 szt. x 0,60
2 szt. x 0,66
Caãkowita moc urzćdzenia (kW)
260
300
300
Caãkowity pobór prćd urzćdzenia (A)
1,2
1,32
1,32
Wydajnoŋþ (m3/h)
350
500
530
Obroty (min-1)
1150
1100
1100
Poziom haãasu [(db(A)/3 m)]
24-45
28-47
28-47
od -25 do +50
od -25 do +50
od -25 do +50
Materiaã obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, weãna mineralna
25 mm, weãna mineralna
25 mm, weãna mineralna
G4
G4
G4
F7 (EU7)
F7 (EU7)
F7 (EU7)
Ø125
Ø150
Ø160
45
49
49
do 78%
do 88%
do 88%
wymiennik krzyŧowy
wymiennik krzyŧowy
wymiennik krzyŧowy
aluminium
aluminium
aluminium
VUT 600 H
VUT 1000 H
VUT 2000 H
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Filtr: wycićg
nawiew
Ŋrednica króþców przyãćczeniowych (mm)
Waga (kg)
Sprawnoŋþ rekuperacji
Typ rekuperatora
Materiaã rekuperatora
Napiĕcie (V)
1~ 230
1~ 230
2 szt. x 195
2 szt. x 410
2 szt. x 650
Pobór prćdu wentylatora (A)
2 szt. x 0,86
2 szt. x 1,8
2 szt. x 2,84
Caãkowita moc urzćdzenia (kW)
390
820
1300
Caãkowity pobór prćd urzćdzenia (A)
1,72
3,6
5,68
3
Wydajnoŋþ (m /h)
600
1200
2200
Obroty (min-1)
1350
1850
1150
Poziom haãasu [(db(A)/3 m)]
32-48
60
65
od -25 do +55
od -25 do +40
od -25 do +40
Materiaã obudowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
stop aluminiowo-cynkowy
Izolacja
25 mm, weãna mineralna
50 mm, weãna mineralna
50 mm, weãna mineralna
G4
G4
G4
F7 (EU7)
F7 (EU7)
F7 (EU7)
Ø200
Ø250
Ø315
54
85
96
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
Filtr: wycićg
nawiew
Ŋrednica króþców przyãćczeniowych (mm)
Waga (kg)
Sprawnoŋþ rekuperacji
Typ rekuperatora
Materiaã rekuperatora
do 65%
do 68%
do 87%
wymiennik krzyŧowy
wymiennik krzyŧowy
wymiennik krzyŧowy
aluminium
aluminium
aluminium
Wymiary urzćdzeĸ:
Typ
Wymiary (mm)
ØD
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
VUT 350 H
124
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 500 H
149
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 530 H
159
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 600 H
199
416
300
54
207
603
230
148
722
768
VUT 1000 H
248
548
496
60
213
794
290
200
802
850
VUT 2000 H
313
846
796
235
588
968
360
246
1000
1050
WWW.VENTS-GROUP.PL
CENTRALE WENTYLACYJNE
1~ 230
Moc wentylatora (W)
VUT H
Charakterystyki techniczne:
231
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPâA
VENTS VUT H
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H
VUT 350 H
VUT 500 H
Wydajność (m3/h)
Wydajność (m3/h)
Poziom haãasu
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Caãkowita
52
61
31
63
30
39
22
125
48
56
23
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
47
37
43
40
58
53
48
47
30
27
21
16
VUT 500 H
Efektywność
rekuperacji, %
Efektywność
rekuperacji, %
VUT 350 H
Poziom haãasu
4000
32
37
20
8000
20
23
22
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Caãkowita
54
65
37
63
33
41
25
125
49
58
26
4000
34
39
22
8000
22
27
23
VENTS VUT H
Ciŋnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
51
40
45
43
59
55
48
48
33
29
20
19
VUT 600 H
Wydajność (m3/h)
Wydajnoŋþ (m3/h)
Efektywność
rekuperacji, %
Efektywnoŋþ
rekuperacji, %
Poziom haãasu
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
232
VUT 600 H
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Caãkowita
55
62
36
63
33
43
25
125
51
58
26
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
50
39
46
41
60
57
49
48
33
30
20
18
4000
34
38
23
8000
21
26
25
Poziom haãasu
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
WWW.VENTS-GROUP.PL
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Caãkowita
57
66
40
63
36
44
26
125
53
61
29
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
53
41
48
46
63
59
50
50
37
35
25
23
4000
38
39
26
8000
25
29
27
WWW.VENTS-GROUP.PL
VENTS VUT H
Ciśnienie (Pa)
Ciśnienie (Pa)
VENTS VUT H
VUT 1000 H
VUT 2000 H
VUT 1000 H
Caãkowita
67
70
46
63
70
70
57
125
66
70
54
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
66
67
63
62
68
68
66
62
49
54
39
39
Poziom haãasu
4000
60
59
34
8000
56
57
32
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Caãkowita
79
81
55
63
82
82
65
125
83
82
66
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
250
500
1000
2000
79
71
70
69
77
72
79
73
60
52
49
46
4000
68
74
40
8000
60
67
38
VUT H
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
VUT 2000 H
CENTRALE WENTYLACYJNE
Poziom haãasu
LwA wlot
LwA wylot
LwA emitowane
Wydajność (m3/h)
Efektywność
rekuperacji, %
Efektywność
rekuperacji, %
Wydajność (m3/h)
Wariant zastosowania centrali VUT H w budynku jednorodzinnym.
WWW.VENTS-GROUP.PL
233