Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
"Polska Firma –
Międzynarodowy
Czempion"
- formularz zgłoszeniowy
Prosimy o uzupełnienie wszystkich części formularza
aplikacyjnego oraz przesłanie go w formie skanu do dnia 4
listopada 2016 roku mailem na adres:
[email protected]
Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz
wypełnienie odpowiedniej ankiety on-line są warunkami
koniecznymi do udziału w konkursie.
Organizatorzy i partnerzy zapewniają pełną poufność dotyczącą
danych przekazanych nam w związku z uczestnictwem w
konkursie. Do wiadomości publicznej za Państwa zgodą podane
zostaną jedynie nazwy firm biorących udział w konkursie oraz
nazwy firm nagrodzonych.
Deklaracja uczestnictwa
W imieniu firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Imię i nazwisko: ............................................................................................................
Telefon: ………................................................................................................................
Adres e-mail: ................................................................................................................
deklaruję chęć uczestnictwa w konkursie „Polska Firma – Międzynarodowy
Czempion”.
Firma ubiegać się będzie o nagrodę w kategorii (proszę wybrać tylko jedną
kategorię):
Polskie Firmy Prywatne
Inwestor
Eksporter
MŚP
MŚP
Duże przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo
Polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
Inwestor
Eksporter
 Potwierdzam prawdziwość danych zgłoszonych w wypełnionym formularzu on-line oraz że
zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.), informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego
formularza jest PwC z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 będącą Organizatorem Merytorycznym
Konkursu. Dane będą udostępnione Organizatorowi Medialnemu Konkursu – Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Projektu. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
danych i prawo ich poprawiania.
 Wyrażam zgodę na upublicznienie nazwy firmy, jako uczestnika Konkursu
w przypadku nieotrzymania przez moją firmę nagrody ani wyróżnienia.
____________________________________
Podpis i pieczęć