Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP SA NIERUCHOMOŚCI
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach
EKONOMICZNYCH i w części KOMUNIKATY
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości położonej w Kunowicach, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 226/3
o powierzchni 1,9123 ha oraz niezabudowanej działki gruntu nr 227/3
o powierzchni 0,2361 ha, arkusz mapy 2, obręb Kunowice wraz
z prawem własności budynku stacyjnego o pow. użytkowej 1555 m2,
budynku magazynowo-warsztatowego o pow. użytkowej 126 m2, 2 studni
wierconych oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego trylinką.
Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł
Wadium: 60 000,00 zł
Postąpienie: 10 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
2. Nieruchomości położonej w Opalenicy, na którą składa się prawo
użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 260/30
o powierzchni 230 m2 obręb Opalenica.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium: 1 000,00 zł
Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
3. Nieruchomości położonej w miejscowości Leszno przy ul. Karasia, na
którą składa się prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki
gruntu nr 35/3 o powierzchni 159 m2 obręb Leszno.
Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł
Wadium: 60 000,00 zł
Postąpienie: 10 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Ogłaszającym.
Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu 1.10.2010 r.
o godz.: poz. 1 - 9.00, poz. 2 - 10.00, poz. 3 - 12.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 350.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium na konto
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 28.09.2010 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
zaliczane jest na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w ciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości (poz. 1 i 3) jest uzyskanie
zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie tej
czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. (61) 63 35 791, 63 35 548; mail: [email protected],
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Nieruchomości położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Mościckiego 33
we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, na którą składa się prawo własności
lokalu użytkowego o pow. 102,74 m2 wraz z udziałem wynoszącym
230/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 20 AM5 obręb 0012 - Brochów
o powierzchni 0,4963 ha oraz w częściach wspólnych budynków.
Nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie
uwzględnione w akcie notarialnym.
Nieruchomość jest obciążona umową najmu zawartą na czas
nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto
Wadium: 25 000,00 zł
Postąpienie: 2 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie przy
ul. Głównej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 257/7
AM2 obręb 0003 Marciszów, o pow. 210 m2.
Przez obszar działki przebiega nie podlegająca sprzedaży sieć
telekomunikacyjna i wodociągowa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000,00 złotych netto
Wadium: 1 200,00 zł
Postąpienie: 120,00 zł
Do wylicytowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT zgodnie
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
5.
Nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
Ponieważ, zgodnie z art. 109, pkt. 1.2 ustawy o gospodarce
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działką nr ew.
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) gminie
1368/68 i 1368/79 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o łącznej
przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, sprzedaż nieruchomości
powierzchni 1725 m2.
będzie mogła nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wykona prawa pierwokupu
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte
(art. 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
Działki będą stanowiły jedną nieruchomość.
terminu z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł netto
Przetargi na ww. nieruchomości odbędą się w dniu: poz. 1 - 8.10.2010 r.
Wadium: 7 500,00 zł
Postąpienie: 750,00 zł
o godz. 10.00, poz. 2 - 6.10.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
Ogłaszającego, pokój 300.
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto
Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia: 6. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działką nr ew.
poz. 1 - 6.10.2010 r., poz. 2 - 4.10.2010 r.
1368/69 i 1368/80 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o łącznej
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
powierzchni 1800 m2.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte
zaliczane jest na poczet ceny nabycia.
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia
Działki będą stanowiły jedną nieruchomość.
aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł netto
są w Regulaminie przetargowym.
Wadium: 7 700,00 zł
Postąpienie: 800,00 zł
Oferta jest wiążąca w ciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
przetargu.
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości (poz. 1) jest uzyskanie
zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie tej 7. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
czynności prawnej.
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działką nr ew.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
1368/76 i 1368/85 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o łącznej
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
powierzchni 1901 m2.
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl.
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Działki będą stanowiły jedną nieruchomość.
Nieruchomościami, tel. (71) 717 53 80.
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł netto
Wadium: 8 100,00 zł
Postąpienie: 850,00 zł
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
bez podania przyczyny.
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA
8. Nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działką nr ew.
NIERUCHOMOŚCIAMI W WARSZAWIE
1368/31 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o pow. 46 372 m2.
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
Przedmiotem sprzedaży jest: prawo użytkowania wieczystego nabyte
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r., prawo
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
własności zabudowy – budynków dawnej nasycalni podkładów
powiat ostrowski, województwo mazowieckie oznaczonej działką nr
i elementów podziemnej infrastruktury olejowej i paliwowej.
2
ew. 1368/62 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o pow. 681 m .
Cena wywoławcza nieruchomości: 750 000,00 zł
Nieruchomość jest przeznaczona na poprawę warunków
Wadium: 75 000,00 zł
Postąpienie: 7 500,00 zł
zagospodarowania nieruchomości przyległej nr ew. 1379.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
9. Nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00 zł netto
powiat ostrowski, województwo mazowieckie oznaczonej działką nr
Wadium: 4 400,00 zł
Postąpienie: 440,00 zł
ew. 1368/32 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o pow. 65 027 m2.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r., prawo
2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej,
własności zabudowy – magazyn paliw (materiałów pędnych)
powiat ostrowski, województwo mazowieckie oznaczonej działką
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 650 000,00 zł
nr ew. 1368/60 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o pow. 6163 m2
Wadium:
165 000,00 zł
Postąpienie: 16 500,00 zł
wraz z udziałem 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
nieruchomości gruntowej o całkowitej pow. 292 m2, oznaczonej
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
w ewidencji gruntów nr ew. 1368/58 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka,
Przedmioty przetargów można oglądać po uprzednim uzgodnieniu
stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte terminu z Ogłaszającym.
Przetargi w podanej kolejności odbędą się w dniu 30.09.2010 r. od
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
godz. 11.00 w siedzibie Ogłaszającego, sala przetargowa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 315 000,00 zł netto
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto
Wadium: 31 500,00 zł
Postąpienie: 3 200,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie Oddziału wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia
27.08.2010 r.
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działkami nr ew. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację
1368/77 i 1368/86 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o łącznej zaliczane jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia
powierzchni 1900 m2.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone
są w Regulaminie przetargowym.
przez PKP S.A. na okres 99 lat, tj. do dnia 27.10.2099 r.
Oferta jest wiążąca w ciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł netto
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości nr ewidencyjny
Wadium: 8 100,00 zł
Postąpienie: 810,00 zł
1368/60, 1368/31 i 1368/32 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka jest
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
tej czynności prawnej.
4. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
powiat ostrowski, woj. mazowieckie oznaczonej działką nr ew. szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz
1368/75 i 1368/84 obręb 0001 - Ostrów Mazowiecka o łącznej treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej
powierzchni 1775 m2.
PKP S.A. – www.pkp-nieruchomosci.pl.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nabyte Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
przez PKP S.A. na okres 99, lat tj. do dnia 27.10.2099 r.
Nieruchomościami w Warszawie, tel. (22) 474 60 75, fax (22) 474 65 96,
Działki będą stanowiły jedną nieruchomość.
adres e-mail: [email protected]
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 500,00 zł netto
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
Wadium: 7 650,00 zł
Postąpienie: 800,00 zł
bez podania przyczyny.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony