Raport bieżący nr: 23/2011 Data sporządzenia: 2011

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr: 23/2011 Data sporządzenia: 2011
Rury stalowe:
-zgrzewane ze szwem wzdłużnym Ø 114,3÷ 406,4
-spawane ze szwem spiralnym Ø 273,0÷1022,0
-spawane ze szwem wzdłużnym Ø 559,0÷ 2020,0
Kształtowniki zamknięte:
- ze szwem wykonane na zimno
- kwadratowe: 90x90 - 300x300
- prostokątne: 100x80 – 320x200
Powłoki izolacyjne:
- zewnętrzne typu 3LPE, 3LPP
- wewnętrzne cementowe
- wewnętrzne i zewnętrzne epoksydowe
Raport bieżący nr: 23/2011
Data sporządzenia: 2011-04-13
Skrócona nazwa emitenta: ʺFERRUMʺ S.A.
Temat:
Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ʺFERRUMʺ S.A. w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na mocy uchwały Rady
Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2011 r. Pan Tadeusz Kaszowski pełniący w przedsiębiorstwie Emitenta
funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 13 kwietnia 2011 r. został odwołany z zajmowanego stanowiska.
Rada Nadzorcza jako przyczynę odwołania podała utratę zaufania.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 13 kwietnia 2011 r. Pana Jarosława
Zuzelskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ʺFERRUMʺ S.A.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące Pana Jarosława Zuzelskiego.
Wykształcenie i kwalifikacje:
2003/2004 National Louis University in Chicago – Master of Business Administration
1994/1995 Politechnika Gdańska – studia podyplomowe Zarządzanie Firmą
1989 – 1994 Politechnika Gdańska – Mechanika i Budowa Maszyn
Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej:
1 stycznia 2011 – nadal : ZKS Ferrum S.A. – Prezes Zarządu
kwiecień 2009 – grudzień 2010: Minerals Mining Group S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
maj 2008 – kwiecień 2009: KGHM Polska Miedź S.A. – Prezes Zarządu Walcowni Metali Nieżelaznych
Łabędy S.A., a następnie Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Głogów
czerwiec 2007 – luty 2008: Katowicki Holding Węglowy S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo –
Rynkowych
listopad 2006 – czerwiec 2007: dams&isenberg Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
sierpień 2005 – sierpień 2006 : Cerkolor Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
październik 2001 – sierpień 2005: BOC Gazy Sp. z o.o. – Dyrektor Rynku, a następnie Dyrektor Rozwoju
Biznesu
listopad 2000 – październik 2001: TBM S.A. – Asystent Zarządu
styczeń 1996 – listopad 2000: Szwedzki Koncern Gazów Technicznych AGA – Przedstawiciel Handlowy,
następnie Szef Produktu – Metalurgia, a następnie Szef Logistyki
Pan Jarosław Zuzelski nie prowadzi działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej czy też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje też
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych [...].
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Stanowisko / Funkcja
Imię i nazwisko
2011-04-13
Prezes Zarządu
Grzegorz Szymczyk
2011-04-13
Prokurent
Marek Królik

Podobne dokumenty