Karta techniczna

Komentarze

Transkrypt

Karta techniczna
OPIS TECHNICZNY
KLE/PU/CO/750
SOUDABOND CONSTRUCT
Dane techniczne:
Podstawa:
System utwardzania:
Kolor
Struktura komórkowa:
Wydajność
Czas tworzenia naskórka:
Czas pyłosuchości:
Szybkość utwardzania:
Temperatura aplikacji:
Współczynnik przenikalności cieplnej:
Odporność termiczna:
Gęstość względna:
Wytrzymałość na ścinanie:
Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na zginanie:
Napięcie maksymalne:
Charakterystyka:
Uniwersalny,
wysokowydajny
i szybkoschnący klej poliuretanowy do betonu komórkowego,
drewna, tworzyw sztucznych i
metali, idealny do wznoszenia
ścianek działowych, aranżacji
wnętrz i małej architektury.
Podczas utwardzania spienia
się i wypełnia nierówności podłoża. Gwarantuje doskonałą
izolacyjność termiczną spoiny
(λ - 0,036 W/m*K), eliminuje
powstawanie mostków termicznych. Odpowiedni do konstrukcji przegród budowlanych o klasyfikacji ogniowej EI 240 – zgodnie z normą PN-EN 13501-2. Pełne utwardzenie
spoiny i dalsza obróbka klejonych elementów możliwa już po 2 godzinach. W razie
potrzeby daje się malować wieloma typowymi farbami.
Pre-polimer poliuretanowy
Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Pomarańczowy
Ok. 80% komórek zamkniętych
30 mb ściezki (ok. 6m2 ściany działowej)
Ok. 8 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ok. 20 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ok. 60 minut (przy 20°C/65 % RH.)
Od +5°C do +30°C
0,036 W/m K (DIN 52612)
Od - 40°C do + 100°C
Ok. 24 kg/m3 (pianka utwardzona)
0,12 N/mm2 (DIN 53427)
0,3 N/mm2 (ISO 844)
0,6 N/mm2 (DIN 5342)
0,18 N/mm2 (DIN 53504)
Zastosowanie:
- Klejenie bloczków z betonu komórkowego (przepierzenia, obudowy, postumenty
itp.)
- Klejenie płyt G-K, paneli i profili z gipsu,
płyt OSB, materiałów drewnopochodnych
do typowych podłoży budowlanych
- Klejenie materiałów termoizolacyjnych i
wykończeniowych (np. ze styropianu)
przy docieplaniu ościeży okiennych
- Montaż i uszczelnianie parapetów, progów i stopnic schodów z PCV, konglomeratów, drewna i metali
- Mocowanie arkuszy metali (blach) do
materiałów termoizolacyjnych.
Opakowanie:
- Puszki aerozolowe: 750ml
Przechowywanie:
15 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.
Strona 1 z 2
Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl
OPIS TECHNICZNY
KLE/PU/CO/750
Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z ISO
9001. Aprobata Techniczna ITB:
AT-15-9080/2013.
Sposób użycia
Przygotowanie do pracy:
- Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń.
- Niespójne stare powłoki malarskie, tynki
lub zaprawy należy koniecznie usunąć,
a podłoża mocno chłonne i porowate zagruntować odpowiednią emulsją.
- Na nietypowych podłożach wykonać
wstępne testy przyczepności.
- Powierzchnie przylegające do miejsca
klejenia zabezpieczyć przed przypadkowym zabrudzeniem papierem lub folią.
- Zwilżenie podłoża bezpośrednio przed
aplikacją poprawia przyczepność i szybkość utwardzania kleju.
- Puszki z klejem powinny mieć temperaturę > 5oC . Dokładnie wymieszać zawartość, energicznie potrząsając puszką
przez ok. 30 sekund. W czasie pracy regularnie powtarzać mieszanie.
Klejenie ścianek działowych z betonu
komórkowego
- Pierwszą warstwę bloczków ułożyć i bardzo dokładnie wypoziomować na warstwie wyrównującej ze standardowej zaprawy murarskiej.
- Klej nakładać ścieżką o średnicy 3 cm, w
odległości 4-5 cm od krawędzi bloczka,
prowadząc wylot lufy pistoletu 1cm nad
podłożem. W przypadku bloczków o grubości >10 cm nakładać 2 ścieżki wzdłuż
dłuższych krawędzi.
- Bloczek ułożyć w ciągu max. 3 minut od
aplikacji kleju i dobić w pionie i poziomie
gumowym młotkiem. Raz ułożonego
bloczka nie należy odrywać i przesuwać.
W razie potrzeby usunąć warstwę kleju i
nałożyć nową ścieżkę.
- Szczelinę między stropem a ścianką
działową o szerokości max. 2 cm wypełnić warstwą kleju.
- Nadmiar kleju wypływający spomiędzy
bloczków usunąć ostrym narzędziem po
utwardzeniu.
- Ściana może być tynkowana po 24 godzinach.
Klejenie płyt, paneli, parapetów itp.
- Klej nakładać ścieżką o średnicy ok. 3cm
po obwodzie płyt i paneli oraz zygzakiem
przez ich środek.
- Odczekać ok. 3-5 minut i przycisnąć płytę do ściany. W zależności od warunków
zewnętrznych i wagi paneli przytrzymać
przez ok. 1 minutę, dociskając klejony
przedmiot do podłoża.
- Dalsza obróbka klejonych elementów
(szlifowanie, tynkowanie, malowanie itp.)
jest możliwe już po 60 minutach.
- Szczeliny i nierówności podłoża mogą
być wypełniane tym samym produktem.
- Naddatki utwardzonego kleju obcinać
ostrym narzędziem.
Czyszczenie i przechowywanie
- Świeże zabrudzenia z podłoży odpornych chemicznie i narzędzi usuwać Płynem czyszczącym do pianki Soudal.
- Utwardzony klej może być usuwany tylko
mechanicznie lub przy pomocy preparatu
PU Remover.
Zalecenia BHP:
Przy użyciu pianki przestrzegać zwykłych
zasad higieny pracy:
- nie wdychać gazu/rozpylonej cieczy,
- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy,
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na
różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
Strona 2 z 2
Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl

Podobne dokumenty