UC HWA Ł A Nr XLVIII/247/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia

Komentarze

Transkrypt

UC HWA Ł A Nr XLVIII/247/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia
UC H W A Ł A Nr XLVIII/247/14
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności,
nieruchomości lokalowej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/4.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r., poz. 518) uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zbycie stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego nieruchomości
lokalowej o powierzchni 57,20 m², położonej w budynku mieszkalnym w Koźminie
Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/4, wraz z przynależnym do niej udziałem wynoszącym
103/1000 części w nieruchomości składającej się z działki nr 1607/19 o powierzchni 0,1323 ha oraz
części wspólnych budynku wielorodzinnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
prowadzi księgę wieczystą KZ1R/00030240/7.
§2
Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez sprzedaż prawa własności.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Stanisław Szczotka
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 j.t.) do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
W świetle art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2014r., poz. 518 j. t.), nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Powiat Krotoszyński jest właścicielem nieruchomości lokalowej o powierzchni 57,20 m²,
położonej w budynku mieszkalnym w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/4, wraz
z przynależnym do niej udziałem wynoszącym 103/1000 części w nieruchomości składającej się
z działki nr 1607/19 o powierzchni 0,1323 ha oraz części wspólnych budynku wielorodzinnego.
Nieruchomość ta, nie jest faktycznie wykorzystywana przez Powiat Krotoszyński, ani żadną
powiatową jednostkę. Sprzedaż w drodze przetargu, jest najkorzystniejszą formą zagospodarowania
tej nieruchomości.
Dlatego w świetle art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy o samorządzie powiatowym, art. 13 ust. 1,
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
zasadne.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Leszek Kulka