D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
Sygnatura akt I C 206/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WYROK ZAOCZNY W STOSUNKU DO B. S., K. S., Z.
S. (1)
Dnia 28 sierpnia 2015 r.
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński
Protokolant: Justyna Ferenc
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2015 r. w K.
sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G.
przeciwko A. S., B. S., K. S., Z. S. (1), M. S., I. S. (1), J. Z.
o zapłatę
I zasądza solidarnie od pozwanych B. S., K. S. i Z. S. (1) na rzecz strony powodowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 3.026,38 zł (trzy tysiące dwadzieścia sześć 38/100
złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia
26.06.2014 r. do dnia zapłaty;
II zasądza solidarnie od pozwanych B. S., K. S. i Z. S. (1) na rzecz strony powodowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 1.176,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym
kwotę 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
III wyrokowi w punkcie I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;
IV wobec cofnięcia pozwu umarza postępowanie w stosunku do A. S., M. S., I. S. (1) i J. Z.;
V zasądza od strony powodowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. na rzecz
pozwanych A. S., M. S., I. S. (1) i J. Z. kwoty po 600,00 zł na rzecz każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego.
UZASADNIENIE
Powód Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. S. z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od strony
pozwanych tj. A. S., B. S., K. S., Z. S. (1), M. S., I. S. (1) i J. Z. solidarnie kwoty 3 026,38 zł., wraz z odsetkami umownymi
naliczanymi od dnia wniesienia pozwu tj. 24 czerwca 2014r. Powód wniósł także o zasądzenie od strony pozwanej
zwrotu kosztów wedle norm przepisanych, w tym opłaty w kwocie 152,00 zł kosztów zastępstwa procesowego w kwocie
600 zł, opłaty od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, kosztów wniosku do Wydziału Udostępniania (...) w wysokości
234,00 zł, kosztów wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 156 zł, kosztów wniosku z zapytaniem o
postępowanie spadkowe – 17,00 zł.
Uzasadniając swoje roszczenie strona powodowa podała, że zawarła w dniu 24 stycznia 2011 r. z Z. S. (2) umowę ugody
ustalającej warunki spłaty zaległego zadłużenia wynikającego z umowy pożyczki. Strona powodowa podała dalej, że
wbrew postanowieniom ugody spłata rat nie następowała, co uzasadniało wypowiedzenie umowy i roszczenie stało
się wymagalne z dniem 29 czerwca 2011r. Strona powodowa wskazała, że pożyczkodawca zmarł 22 lutego 2012 r. a
powołanymi do spadku z tytułu dziedziczenia ustawowego są: żona pożyczkodawcy – B. S. oraz jego dzieci K. S., Z.
S. (1), A. S., M. S. , I. S. (1) i J. Z.. Zdaniem strony powodowej pozwani stali się dłużnikami solidarnymi w zakresie
niezapłaconej przez spadkodawcę pożyczki.
Pozwani A. S., M. S., I. S. (2) i J. Z. wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej na rzecz każdego
z nich kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Uzasadniając swoje stanowisko pozwani ci podnieśli, że nie są spadkobiercami po Z. S. (1), gdyż złożyli oświadczenia
o odrzuceniu spadku i wobec tego nie odpowiadają za pozostawione przez Z. S. (1) długi.
Pismem z dnia 22 lipca 2015r. strona powodowa cofnęła pozew w stosunku do pozwanych A. S., M. S., I. S. (1) oraz J. Z..
Pozwani ci wyrazili zgodę na cofnięcie pozwu i wnieśli o zasądzenie od strony powodowej na ich rzecz kosztów
zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Sąd zważył, co następuje:
Pozwani B. S. , K. S. i Z. S. (1) nie stawili się na rozprawę w dniu 28 sierpnia 2015 r., nie zajęli stanowiska co do żądania
pozwu, dlatego na podstawie przepisu art. 339 § 1 k.p.c. został wydany przeciwko nim wyrok zaoczny. Dołączona do
pozwu dokumentacja nie nasuwała wątpliwości, co do zgodności twierdzeń strony powodowej z prawdziwym stanem
rzeczy dlatego, stosując przepis art. 339 § 2 k.p.c., orzeczono w stosunku do wyżej wymienionych pozwanych zgodnie
z żądaniem pozwu, zasadzając od nich na rzecz strony powodowej kwotę 3.026,38 zł wraz z umownymi odsetkami
od 26.06.2014 r. do dnia zapłaty.
Od pozwanych B. S., K. S. i Z. S. (1) zasądzono na rzecz strony pozwanej zwrot kosztów procesu co znajduje
uzasadnienie w treści przepisu art. 348 k.p.c.
Zgodnie z art. 333 §1 pkt 3 k.p.c. sąd z urzędu nadał wyrokowi zaocznemu rygor natychmiastowej wykonalności.
Pismem z dnia 22 lipca 2015r. strona powodowa cofnęła pozew w stosunku do pozwanych A. S., M. S., I. S. (1) oraz
J. Z.. Cofnięcie było skuteczne ze względu na zgodę pozwanych wyrażoną w piśmie z dnia 29 lipca 2015 r., zgodnie
z normą przepisu art. 203 §1 k.p.c. W związku z powyższym Sąd umorzył postępowanie wobec A. S., M. S., I. S. (1)
i J. Z. na podstawie art. 355 k.p.c.
Uwzględnione jednocześnie zostało żądanie tych pozwanych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Strona
powodowa, cofając pozew wobec tych osób, powołała się na art. 102 k.p.c. i wnosiła o odstąpienie od obciążania jej
obowiązkiem zwrotu pozwanym kosztów procesu. Wynikająca z tego przepisu zasada słuszności, stanowi wyjątek od
zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Zastosowanie tego przepisu uzależnione jest od zaistnienia przesłanki
„wypadków szczególnie uzasadnionych” Wyjątek ten nie może podlegać wykładni rozszerzającej, a pełna świadomość
ryzyka błędnego oznaczenia pozwanych, dyskwalifikuje w ocenie sądu, możliwość skorzystania z dobrodziejstwa art.
102 k.p.c. Strona powodowa pozwała osoby z kręgu spadkobierców ustawowych, które jej zdaniem odziedziczyła
spadek po zmarłym dłużniku. Jak sama strona powodowa wskazuje w pozwie, postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku nie zostało przeprowadzone, na co przedstawiła dowód w postaci kopii wniosku do Sądu Rejonowego w
Świdnicy z dnia 4 sierpnia 2014 r. Ostatecznie okazało się że faktycznymi spadkobiercami po Z. S. (1) nie są wszyscy
pozwani, co zapewne skłoniło stronę powodowa do cofnięcia pozwu w stosunku do A. S., M. S., I. S. (1) i J. Z.. W tych
warunkach należy ocenić, że strona powodowa świadomie przyjęła na siebie ryzyko złego oznaczenia pozwanych, nie
czekając na wynik postępowania spadkowego. Tym samym, w pełni znajduje zastosowanie reguła z art. 203 § 2 k.p.c.
o zwrocie przez stronę powodową na żądanie pozwanych poniesionych przez nich kosztów zastępstwa procesowego.
Było to wynagrodzenie adwokata w kwocie 600,00 zł ustalone na podstawie przepisu § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie… - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
461).
Sąd podziela w pełni stanowisko zawarte w postanowieniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 stycznia 2013r.
w sprawie sygn. akt I Aca 565/12. Trafna jest bowiem w ocenie Sądu argumentacja przedstawiona przez Sąd
Apelacyjny, że przepisy procedury cywilnej nie przewidują ograniczeń dla współuczestników sporu w swobodzie
wyboru pełnomocnika, a zatem współuczestnik sporu, zgodnie z zasadą samodzielnego działania, zachowuje pełną
swobodę wyboru pełnomocnika, zaś wydatki na jego opłacenie zaliczone być muszą do niezbędnych kosztów procesu.
Jak wskazał Sąd Apelacyjny „trudno znaleźć racjonalną argumentację jurydyczną, która miałaby przemawiać za
odmiennym potraktowaniem współuczestnika z tego powodu, że zlecił zastępstwo procesowe i opłacił pełnomocnika,
występującego już w sprawie po stronie innego współuczestnika”. Sąd w szczególności nie podzielił stanowiska Sądu
Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 30.01.2007r. (III CZP 130/06, OSN 2008 nr 1, poz. 1) wedle którego w
sytuacji współuczestnictwa materialnego, o którym mowa w art. 72 §1 pkt 1 k.p.c., sąd przyznaje zwrot kosztów procesu
współuczestnikom reprezentowanym przez tego samego pełnomocnika w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu
jednego pełnomocnika. Zgodnie z art. 203 §2 k.p.c. pozwanego, wobec którego pozew cofnięto należy traktować jako
wygrywającego sprawę. W związku z powyższym należało zasądzić po 600 zł. na rzecz każdego z nich.