Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej.

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej.
Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej
…………………………………………..
Miejscowość i data
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27
w Bielsku-Białej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym
2012/2013
DANE DZIECKA
imię/imiona i nazwisko …………………………………………………………………………
data urodzenia …………………………………. miejsce urodzenia …………………………..
PESEL ……………………………..
Adres zameldowania na pobyt stały ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Jednocześnie informuję, że:
 szkołą rejonową mojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr ………… w…………………
 moje dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2010/2011.
TAK
NIE
DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW :
Nazwisko i imię matki: ………………………………………………………………………..
adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………… E-mail ……………………………..
Nazwisko i imię ojca: ………………………………………………………………………….
adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………… E-mail ……………………………...
…………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podobne dokumenty