Mechanizm norweski 2012 - Fundacja Edukacji Europejskiej

Komentarze

Transkrypt

Mechanizm norweski 2012 - Fundacja Edukacji Europejskiej
Konferencja zamykająca I edycję Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce
WDRAŻANIE MECHANIZMU
FINANSOWEGO EOG I
NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE
2009 - 2014
Krajowy Punkt Kontaktowy
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
1
Komitet Monitorują
Monitorujący
Podstawa prawna:
Memoranda of
Understanding dla
każdego z
Mechanizmów
podpisane 10 czerwca
2011 r. w Gdańsku
przez Elżbietę
Bieńkowską, ministra
rozwoju regionalnego,
oraz Enoka Nygaarda,
ambasadora Norwegii w
Polsce
Komitet Monitorują
Monitorujący
PODSTAWOWE INFORMACJE
CEL: zmniejszanie różnic ekonomicznych
i społecznych w obrębie EOG i wspieranie
współpracy bilateralnej;
Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmów
Finansowych EOG i Norweskiego na lata 2009-2014 jako
podstawowy dokument programowy (dostępny na
stronie www.eog.gov.pl w sekcji Mechanizmy
Finansowe 2009-2014);
Alokacja brutto dla Polski: 578 mln euro;
Ramy czasowe: okres kwalifikowalności wydatków
w ramach realizowanych projektów zakończy się
30 kwietnia 2016 r.;
Komitet Monitorują
Monitorujący
PODSTAWOWE INFORMACJE
Kwalifikowalni wnioskodawcy: podmioty prywatne
lub publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne,
oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako
podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje
międzyrządowe działające w Polsce;
Minimalna wartość dofinansowania projektu:
170 000 euro;
Wdrażanie Mechanizmów Finansowych
w perspektywie 2009-2014 oparte na podejściu
programowym (17 programów).
Komitet Monitorują
Monitorujący
OBSZARY PRIORYTETOWE – Norweski Mechanizm
Finansowy/kwota grantu (EURO)/Operator/Partner
1.
2.
3.
4.
5.
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
/137mln/Ministerstwo Gospodarki/Gassnova;
Globalny Fundusz na Rzecz Godnej Pracy i Dialogu
Trójstronnego (Decent Work) / 3,112mln/Innovation Norway;
Dwustronny Program na rzecz Badań Naukowych
/36,83mln/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ Norweska Rada
Nauki;
Dwustronny Program Stypendialny /5mln/Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji/Norweskie Centrum Współpracy
Międzynarodowej w Szkolnictwie (SIU);
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia /60mln/Ministerstwo
Zdrowia;
Komitet Monitorują
Monitorujący
OBSZARY PRIORYTETOWE – Norweski Mechanizm
Finansowy/ kwota grantu (EURO)/ Operator/Partner
6.
7.
8.
9.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć /3mln/
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością
transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi
ludźmi oraz migracjom grup przestępczych /10mln/ Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych (byłe MSWiA) z pomocą Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie;
Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze
wymiaru sprawiedliwości /14mln/ Ministerstwo Sprawiedliwości/
Norweska Krajowa Administracja Sądów;
Wsparcie Służby Więziennej, włączając sankcje pozawięzienne
/13mln/ Zespół ds. Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie
Służby Więziennej/Norweska Służba Więzienna.
Komitet Monitorują
Monitorujący
OBSZARY PRIORYTETOWE – Mechanizm Finansowy EOG/
kwota grantu (EURO)/ Operator/Partner
1.
2.
3.
4.
Różnorodność biologiczna i usługi w zakresie eco-systemów (Ecosystem Services) /20mln/ Ministerstwo Środowiska z pomocą
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola
/15mln/ Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Norweska Agencja ds.
Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF);
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii /75mln/
Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Fundusz dla organizacji pozarządowych /37mln/ Operator zostanie
wyłoniony w procedurze konkursowej/Operator zostanie wyłoniony
przez KPK w procedurze konkursowej;
Komitet Monitorują
Monitorujący
OBSZARY PRIORYTETOWE – Mechanizm Finansowy EOG/
kwota grantu (EURO)/ Operator/Partner
5.
6.
7.
8.
9.
Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności
między regionami i promowania integracji społecznej /9,544mln/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia /10mln/ Ministerstwo
Zdrowia;
Konserwacja i rewitalizacja europejskiego dziedzictwa
kulturowego /60mln/ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego /10mln/ Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Norweska Rada Sztuki przy
wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego,
Fundusz Stypendialny /5mln/ Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji/SIU, RANNIS, AIBA.
Komitet Monitorują
Monitorujący
Harmonogram przygotowania/oceny/wdrażania Programów
Operatorzy przekazują
propozycje Programów do KPK
Ocena i decyzja darczyńców
w ciągu 4 miesięcy +
równoczesny screening
Komisji Europejskiej
Nabory projektów w
Programach
Decyzje o finansowaniu
projektów
WdraŜanie projektów, w tym
predefiniowanych
2011
-
2012
2012 – 2016/2017
Komitet Monitorują
Monitorujący
Aktualny stan wdrażania Mechanizmów 2009-2014
17 programów zostało przekazanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy
darczyńcom
Biuro Mechanizmów Finansowych obecnie dokonuje oceny złożonych
propozycji programów; zgłasza do Operatorów dodatkowe zapytania
Równolegle do ww. oceny odbywa się screening programów przez
Komisję Europejską
Komitet Monitorują
Monitorujący
Plany na najbliższy czas
W dn. 16-17 kwietnia br. - wizyta Elżbiety Bieńkowskiej, Minister
Rozwoju Regionalnego w Oslo, podczas której planowane jest
podpisanie umowy dot. programu
Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności między regionami i
promowania integracji społecznej
W dn. 9-11 maja br. - wizyta króla Norwegii w Polsce, podczas której
planowane jest podpisanie umowy dot. kolejnych trzech programów:
Dwustronny Program na rzecz Badań Naukowych
Program Stypendialny
Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa
kulturowego
Prace Operatorów nad przygotowaniem ścieżek audytu oraz opisów
systemu zarządzania i kontroli (OSZiK) dla każdego z programów,
dokumentów wymaganych przez darczyńców
Komitet Monitorują
Monitorujący
Dziękuję za uwagę
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych
i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna2/4, 00-926 Warszawa
Tel. 22 461 39 18
E-mail: [email protected]
www.eog.gov.pl