Czytaj więcej

Komentarze

Transkrypt

Czytaj więcej
Leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych wśród osób iniekcyjnie używających
substancji psychoaktywnych.
W regionie europejskim używanie narkotyków drogą iniekcyjną to wciąż główny czynnik
ryzyka zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną takich jak HIV - ludzki wirus niedoboru
odporności, HBV - zapalenie wątroby typu B i HCV - zapalenie wątroby typu C, a także gruźlicy,
bakteryjnych zakażeń skóry, tkanek miękkich oraz zakażeń rozsianych. Szacunkowa liczba osób
używających narkotyki iniekcyjne wskazuje na obecność we wszystkich krajach europejskich
dużych populacji osób narażonych na zakażenia wymienionymi patogenami. Do wyżej
wymienionych zakażeń dochodzi podczas używania wspólnego sprzętu (strzykawek, igieł, a także
pojemników do mieszania i przygotowania narkotyku). Poza zakażeniami związanymi
z korzystaniem ze wspólnego sprzętu do wstrzyknięć, do zakażeń HIV i HBV dochodzi również
podczas kontaktów seksualnych, zarówno między osobami używającymi narkotyków iniekcyjnie
jak i między nimi a ich partnerami seksualnymi lub klientami.
Pragmatyczne podejście do promocji zdrowia wśród osób używających narkotyków
iniekcyjnie,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
profilaktyki,
może
istotnie
ograniczyć
rozprzestrzenienie zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną i innych patologii. Prawidłowo
realizowane działania profilaktyczne mogą być skutecznym narzędziem w walce z epidemią.
W przypadku braku działań, zakażenia te mogą stać się przyczyną dużego wzrostu zachorowań
i poważnym obciążeniem dla europejskich systemów opieki zdrowotnej, a ich leczenie dużym
obciążeniem finansowym.
26 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca wytycznych
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease
Prevention and Control) i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA, ang. European Monitoring Centre for Drug Addiction) na temat zapobiegania i nadzoru
nad
chorobami
zakaźnymi
wśród
osób
używających
narkotyków
drogą
iniekcyjną
oraz ich przełożenia na Polskę. Na podstawie wytycznych ECDC i EMCDDA zostały wypracowane
propozycje zmian w polskim systemie zapobiegania i nadzoru nad chorobami zakaźnymi wśród
osób używających narkotyków drogą iniekcyjną.
Dzisiaj użytkownicy narkotyków stanowią 38% z 15 444 osób, u których wykryto zakażenie
HIV, natomiast wśród 946 nowych zakażeń HIV zdiagnozowanych w 2011 roku w 65%
przypadków droga zakażenia pozostaje nieznana. Polska odpowiedz na problem chorób zakaźnych
wśród użytkowników substancji psychotropowych wydaje się być uboga. Spada liczba punktów
wymiany igieł i strzykawek, liczba wykonywanych testów na obecność HIV jest również, pomimo
prowadzonych kampanii społecznych wciąż niewielka – wg ECDC Polska ma jeden z najniższych
wskaźników testowania HIV w Europie.
Na bazie dostępnych wyników badań, opinii ekspertów i zasad dobrej praktyki UE/EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy), ECDC wraz z EMCDDA zaproponowało wymienione poniżej
interwencje i zachęciło, aby w miarę możliwości w celu uzyskania efektów synergii i jak
najlepszych rezultatów stosować je łącznie.
SPRZĘT DO INIEKCJI
EMCDDA zaleca dystrybucję i legalny dostęp do czystego sprzętu do iniekcji,
wystarczającą liczbę bezpłatnych i sterylnych igieł i strzykawek, które powinny stanowić główny
element skojarzonych i wielokierunkowych działań programów redukcji szkód, poradnictwa
i terapii.
SZCZEPIENIA
EMCDDA zaleca szczepienia przeciw HAV, HBV, tężcowi, grypie i zwłaszcza
w przypadkach osób żyjących z HIV przeciw pneumokokom.
TERAPIA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW
EMCDDA zaleca programy substytucji opioidowej i inne skuteczne metody leczenia
uzależnień od narkotyków. Wdrożenie kompleksowego systemu leczenia składającego się z terapii
uzależnień, redukcji szkód, pomocy psychologicznej i medycznej oraz uzupełnionego
o wieloaspektowe wsparcie społeczne, w szczególności o terapię rodzinną, elementy aktywizacji
zawodowej i pomocy prawnej.
DIAGNOSTYKA
EMCDDA zaleca rutynowy dostęp do dobrowolnej, poufnej i w pełni świadomej
diagnostyki zakażeń HIV, HCV (HBV w przypadku osób nie poddanych szczepieniu), prątkiem
gruźlicy i innymi patogenami, a także zapewnienie kontaktu z poradniami specjalistycznymi.
LECZENIE ZAKAŻEŃ
EMCDDA zaleca leczenie zakażeń HIV, HBV lub HCV zgodnie z zaleceniami klinicznymi.
Terapia tuberkulostatyczna w przypadku rozpoznania czynnej gruźlicy, natomiast w przypadku
podejrzenia gruźlicy utajonej należy rozważyć wdrożenie profilaktyki. Inne zakażenia zgodnie
ze wskazaniami klinicznymi.
PROMOCJA ZDROWIA
EMCDDA zaleca promocje bezpieczniejszych zachowań związanych z iniekcjami, zdrowia
seksualnego (w tym stosowania prezerwatyw), profilaktyki, diagnostyki i dostępu do terapii.
DZIAŁANIA CELOWANE
EMCDDA zaleca by poszczególne programy funkcjonowały w sposób skojarzony
i były zorganizowane i prowadzone zgodnie z potrzebami odbiorców i lokalnymi warunkami.
Zarówno programy stacjonarne i ruchome powinny uwzględniać dostęp do terapii uzależnień,
redukcji szkód, poradnictwa i diagnostyki, a także poradni podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej.
Powyższe informacje opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez EMCDDA
na stronie: http://www.emcdda.europa.eu/publications/ecdc-emcdda-guidance.