Strona 1 z 3 Projekt systemowy „Dobre prawo

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 z 3 Projekt systemowy „Dobre prawo
Nr postępowania: 3/CG/2015_PAKIET 3_ŁÓDŹ
FORMULARZ
Załącznik Nr 2c do SIWZ/ umowy
OFERTY
PAKIET 3_ŁÓDŹ_2015 r.
1. Wykonawca
Nazwa firmy
Adres
NIP
Regon
Pesel
(dane wymagane w przypadku
os. fizycznej)
Adres zamieszkania
(dane wymagane w przypadku
os. fizycznej)
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Projekt systemowy „Dobre prawo-sprawne rządzenie”,
Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 1 z 3
Nr postępowania: 3/CG/2015_PAKIET 3_ŁÓDŹ
Załącznik Nr 2c do SIWZ/ umowy
2. Zamawiający :
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź.
Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
tel. (42) 635 63 48
3. Przedmiot zamówienia:
usługa hotelarska i restauracyjna na potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w Krakowie oraz na potrzeby seminarium dla członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Krakowie, w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie” Działanie
5.2 PO KL
4. Wartość oferty brutto w złotych polskich:
Pakiet nr 3:
Cena brutto (w zł): ………………………………………………………………………
Słownie :……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
5. Pożądany termin realizacji zamówienia:

w
dniach
oraz w dniach
05-06
maja
2015
r.
(szkolenie
nr
1
i
2)
20-21 maja 2015 r. (szkolenie nr 3 i 4), zgodnie z harmonogramem,
wskazanym w Załączniku nr 1 i 1c do SIWZ
6. Składający ofertę oświadcza, że:

po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ w pełni je akceptuje i nie
wnosi do nich zastrzeżeń,

akceptuje 30. dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert,

w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia umowy
zgodnej z projektem przedstawionym w Załączniku nr 5 do SIWZ, w oparciu o stawki zaoferowane w pkt 7. niniejszego Formularza oferty, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

akceptuje terminy wykonywania usługi,

do oferty załącza (proszę zaznaczyć i uzupełnić w przypadku załączenia odpowiedniego dokumentu):
decyzja Marszałka Województwa o zaszeregowaniu hotelu do odpowiedniej kategorii,
inne …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Data...............................
.....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
bądź osoby uprawnionej
do występowania w jego imieniu
Strona 2 z 3
Nr postępowania: 3/CG/2015_PAKIET 3_ŁÓDŹ
Załącznik Nr 2c do SIWZ/ umowy
7. A r k u s z c e n o w y
Pakiet nr 3: Szkolenie pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w Łodzi
rodzaj usługi
stawka
jednostkowa
liczba
Wartość
wynagrodzenia
w zł brutto
w zł brutto
1
2
zakwaterowanie (z wliczonym śniadaniem)
(2 x 3)
4
3
88
noclegów
352
serwisy
wyżywienie (serwis kawowy)
176
wyżywienie (obiad)
obiadów
8
wynajem sal konferencyjnych
najmów
RAZEM
(proszę wstawić do pkt 4. Formularza ofertowego)
8. O F E R O W A N E P A R A M E T R Y (proszę wpisać bądź zaznaczyć opcję wyboru):

Nazwa, adres i lokalizacja hotelu/ośrodka: ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. ............................................................................................................................................................ ,

Kategoria: ..................................... (proszę wpisać liczba przyznanych gwiazdek i proszę załączyć odpowiedni
dokument, a w przypadku nieposiadania kategorii wpisać „bez kategorii”)

Parking (liczba miejsc).......................................................................................................................................... ,

Dojazd komunikacją miejską (rodzaj, liczba linii) .................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ,

Sale restauracyjne (liczba miejsc, lokalizacja) ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ,

Sale konferencyjne:
• Wyposażenie pokoju:
/proszę obowiązkowo wypełnić i zaznaczyć (odpowiednio poprzez wpisanie bądź skreślenie) odpowiednie opcje w tabeli poniżej/
Sale konferencyjne

liczba osób (pierwsza sala)…...

rzutnik multimed.
tak/nie

ekran do projekcji
tak/nie

flipchart (blok, pisaki)


Wyposażenie pokoju

nocny stolik
tak/nie

lampka nocna
tak/nie

krzesła
tak/nie
tak/nie

telewizor
klimatyzacja
tak/nie
tak/nie

biurko
zaciemnienie
tak/nie
tak/nie

łazienka (prysznic i umywalka) tak/nie

wymiana ręczników
(druga sala)
…...
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
............................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Strona 3 z 3