Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na

Komentarze

Transkrypt

Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości zabudowanej byłym Ośrodkiem Wypoczynkowym „Orlik”
położonej w Węgierskiej Górce, na którą składa się
prawo własności gruntu oznaczonego w ewidencji
jako działka nr 1310/1 k. m. 17, obręb Węgierska Górka Nr 0003
o pow. 4.8557 ha wraz z prawem własności zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 000,00 zł netto
Wadium: 300 000,00 zł Postąpienie: 30 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój nr 241.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 4.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dnu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl.
Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Ogłaszającego, pokój 249, II piętro,
tel. (32) 710 62 28, gdzie można zakupić komplet dokumentacji przetargowej
za cenę 200,00 zł + należny podatek VAT.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIEJ 14
OGŁASZA ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wileńskiej 10,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr U-1
o powierzchni użytkowej 467,18 m2 wraz z udziałem
wynoszącym 46718/110501 w częściach wspólnych budynku
i w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości
oznaczonej nr ew. 50/11 (obręb 4-13-07) o pow. 810 m2
Na sprzedaż nieruchomości odbyły się poprzednio trzy przetargi zakończone
wynikiem negatywnym w dniach: 08.07.2011 r., 30.08.2011 r., 17.10.2011 r.
oraz rokowania w dniach: 28.03.2012 r., 12.06.2012 r., 28.09.2012 r.
– rokowania unieważnione przez Sprzedającego,
Cena wywoławcza – 800 000,00 zł netto Zaliczka – 80 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
w/w nieruchomości będzie zapis o ustanowieniu na rzecz każdoczesnego
właściciela lub użytkownika wieczystego działki oznaczonej numerem 50/11
służebności w zakresie korzystania z węzła cieplnego usytuowanego w budynku
posadowionym na działce 50/10 w obrębie 4-13-07. Przedmiotowa służebność
będzie miała charakter odpłatny a kwestie finansowe zostaną uregulowane
dodatkową umową.
Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich
uczestników oraz z ustnych rokowań indywidualnych w podanych przez Zespół
ds. rokowań terminach.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1. złożenie odpowiedzi w terminie do dnia 4.01.2013 r. do godz. 15.00 na
zaproszenie do nich, którą to odpowiedź należy złożyć w formie pisemnej,
w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. Wileńskiej 10” w biurze Ogłaszającego,
2. wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 80 000,00zł zł
do dnia 04.01.2013 r. na konto PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia 14, nr rachunku 26 1140 1010
0000 3075 6900 1011 przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin
uznania kwoty na wskazanym rachunku.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu do składania
odpowiedzi na zaproszenie przed upływem wskazanego wyżej terminu.
Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 11.01.2013 r. o godz. 10.00
w ramach, której to nastąpi otwarcie złożonych odpowiedzi na zaproszenie
do rokowań i ich weryfikacja, w biurze Ogłaszającego. Bezzwłocznie po
weryfikacji Zespół ds. rokowań ogłosi, które podmioty zostały dopuszczone do
ustnej części rokowań i w jakim terminie będą przeprowadzane z nimi rokowania.
Do części ustnej będą dopuszczeni wszyscy uczestnicy spełniający wymagania
zgodnie z regulaminem.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów,
z którymi podejmie rokowania.
Zaliczka nabywcy wyłonionego w ramach rokowań zostanie zarachowana
na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym uczestnikom postępowania
zwrócona w terminie 7 dni od daty zakończenia rokowań.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić całą cenę nabycia na rachunek bankowy
Sprzedającego nie później niż 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy
sprzedaży.
Zaliczka przepada na rzecz PKP S.A. jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w podanym przez
PKP S.A. terminie.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu, na zawarcie umowy sprzedaży z wyłonionym
w drodze rokowań Nabywcą.
Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży oraz
postępowania wieczystoksięgowego obciążają Nabywcę.
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu ze
Sprzedającym.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Wydziału Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami I w Warszawie tel. 22 474 60 75, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected], gdzie dostępne są również materiały dot. rokowań
niezbędne do uczestnictwa w nich, w tym regulamin szczegółowo opisujący
rokowania.
Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.pkpnieruchomosci.pl.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań
bez podania przyczyny oraz zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
UL. DYREKCYJNA 2-4, 80-958 GDAŃSK
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej
działki nr 1/34 o pow. 0,0671 ha obręb 159 - OLSZTYN 159
wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie użytkowania wieczystego
działki nr 1/35 o pow. 0,0592 ha stanowiącej drogę dojazdową
do przedmiotu nieruchomości
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 275 000,00 zł netto
Wadium: 27 500,00 zł
Postąpienie: 3 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2013 r. o godz. 11.00 w Biurze Oddziału
w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 24b w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
w terminie do dnia 7.01.2013 r. oraz dostarczenie na adres ul. Zientary-Malewskiej 24 B, 10-302 Olsztyn dokumentów oraz oświadczeń, o których
mowa w § 5 i §6 Regulaminu do przetargu.
Przy sprzedaży nieruchomości na działce nr 1/35 zostanie ustanowiona
nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz PKP S.A. i następcy prawnego tej
spółki.
Na terenie działek nr 1/34 i 1/35 znajduje się sieć ciepłownicza stanowiąca
własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie. Przy sprzedaży nieruchomości na obu działkach zostanie
ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz MPEC Sp. z o.o.
w Olsztynie.
Termin wpłaty wadium oznacza termin uznania wpłaty na rachunku
Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
jest na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca do dnia 30.06.2013 r.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra
właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego
szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie
przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu
zamieszczonego na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu, w tym dotyczące numeru konta do wpłaty wadium,
udziela PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku,
Biuro w Olsztynie (pok. 105, 117), tel. 89 677 54 04, 691 500 684, e-mail:
[email protected], [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca położonej
w miejscowości Śniadowo, woj. podlaskie, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji
nr 677/3 obr. Śniadowo o powierzchni 0,0982 ha
Nieruchomość obciążona jest umowa najmu na czas nieoznaczony
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 000,00 zł netto
Wadium: 21 200,00 zł
Postąpienie: 2 200,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 r. r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala przetargowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 15.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w Warszawie, tel. (22) 474 50 37, fax (22) 474 65 96, e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczele, pow. hajnowski,
woj. podlaskie zabudowanej budynkiem dworca stanowiącego
obiekt zabytkowy oznaczonej nr ew. 281/15 o pow. zabudowy 250 m2
oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
oznaczonej nr ew. 281/19 o pow. zabudowy 9 m2,
obręb 5 Kleszczele o łącznej pow. 0,2124 ha
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
W księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej działki ustanowiona jest
na czas nieokreślony, nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu
na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 218/16
o powierzchni 0,1097 ha przez działkę sąsiednią nr 181/19 o powierzchni
0,1198 ha, pozostającą w użytkowaniu wieczystym spółki PKP S.A.
w Warszawie – pasem gruntu szerokości 4,50 m na odcinku od granicy z działką
władającą do drogi publicznej.
PKP Energetyka S.A. uzgadnia sprzedaż nieruchomości pod warunkiem
zagwarantowania nieodpłatnego, nieograniczonego dostępu do znajdującej się
na działce linii kablowej.
TK Telekom Sp. z o.o. uzgadnia sprzedaż nieruchomości pod warunkiem
zagwarantowania nieodpłatnego, nieograniczonego dostępu do znajdującej się
na działce teletechnicznej linii napowietrznej.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
uzgadnia zbycie nieruchomości o nr ew. 281/15 i 281/19 pod warunkiem
zagwarantowania nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu
do peronu nr 1 i linii kolejowej na stacji Kleszczele.
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 000,00 zł netto
Wadium: 17 500,00 zł
Postąpienie: 2 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony należny
podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy
sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 11.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami tel. (22) 474 60 71, fax (22) 474 65 96, adres e-mail:
[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Dworcowej 1c,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu działki
o nr ew. 14/51, obręb 19 m. Szczecinek o powierzchni 2 471 m2
wraz z prawem własności zabudowy
Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone
oraz rokowania na sprzedaż zakończone wynikiem negatywnym w dniach
21.10.2011 r.; 27.01.2012 r., 06.07.2012 r. (rokowania).
Cena minimalna – 170 000,00 zł netto
Zaliczka – 17 000,00 zł
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Rokowania składają się z części jawnej, odbywającej się w obecności wszystkich
oferentów oraz ustnych rokowań indywidualnych, w podanych przez Zespół
do spraw rokowań, terminach.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie odpowiedzi na
zaproszenie do nich, którą to odpowiedź należy złożyć w formie pisemnej,
w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej o nr ew. 14/51, obręb 19 m. Szczecinek. Nie otwierać
do dnia 11.01.2013 r. do godziny 10.00”- w biurze Oddziału przy ul. Armii
Krajowej 3 w Koszalinie (75-200 Koszalin), najpóźniej do dnia 03.01.2013 r. oraz
dokonanie wpłaty zaliczki w formie przelewu w wysokości 17 000,00 zł
do dnia 8.01.2013 r. Zaliczkę należy wpłacić na konto PKP S.A. Centrala, ul.
Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, numer rachunku: 42 1030 1234 0000
0000 0746 0081.
Część jawna rokowań, w ramach której nastąpi otwarcie złożonych
odpowiedzi na zaproszenie do rokowań i ich weryfikacja, odbędzie się
w dniu 11.01.2013 r. o godz. 10.00 w biurze Oddziału przy ul. Armii
Krajowej 3 w Koszalinie.
Bezzwłocznie po weryfikacji Zespół do spraw rokowań ogłosi, które podmioty
zostały dopuszczone do ustnej części rokowań i w jakim terminie będą
przeprowadzone z nimi rokowania.
Odpowiedź na zaproszenie do rokowań musi zawierać dokumenty określone
w § 6. ust. 2. Regulaminu rokowań.
UWAGA! Aby bezpośrednio przejść na stronę poszczególnej oferty, zrób zdjęcie odpowiedniego kodu swoim telefonem używając dowolnej aplikacji typu UPCODE, którą możesz za darmo pobrać z Internetu.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
Regulamin rokowań oraz bliższe informacje można uzyskać w biurze
Ogłaszającego – w Wydziale Marketingu i Obrotu Nieruchomościami II
w Koszalinie, tel. 94/71 31 372, 661 41 70 19, e–mail: [email protected],
bądź też w serwisach internetowych: www.nieruchomosci-zachod.pkp.pl;
www.pkp-nieruchomosci.pl.
Zaliczka nabywcy wyłonionego w ramach rokowań zostanie zaliczona na poczet
ceny nabycia nieruchomości w dniu sprzedaży, a pozostałym uczestnikom
postępowania, zwrócona w terminie 7 dni od daty zakończenia rokowań.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, najpóźniej 3 dni
przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Zaliczka przepada na rzecz PKP S. A., jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w podanym przez
PKP S.A. terminie.
Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.
Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Rejonem
Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Chodzieży, pod nr
tel. 94 37 20 161.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania rokowań
bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Łapinie, przy ul. Wołodyjowskiego,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu
oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 25/3
o pow. 1 266 m2, ark. m. 1, obręb: Łapino
wraz z prawem własności studni głębinowej
Przedmiot przetargu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Zarządcą
Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Tczewie, tel.
601 228 753/(58) 721 75 60.
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto
Wadium: 14 000,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala recepcyjna (poziom: – 1).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w materiałach przetargowych w terminie do 15.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w siedzibie Ogłaszającego, pok. 234, tel. 601 693 198,
sekretariat (58) 721 49 00.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 296/1,
obręb Złotniki o powierzchni 910 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto
Postąpienie: 1 400,00 zł
Wadium: 14 000,00 zł
2. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 296/2,
obręb Złotniki o powierzchni 864 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł netto
Wadium: 13 000,00 zł
Postąpienie: 1 300,00 zł
3. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 296/3,
obręb Złotniki o powierzchni 868 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł netto
Wadium: 13 000,00 zł
Postąpienie: 1 300,00 zł
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetargi odbędą się w dniu 10.01.2013 r. o godz. poz. 1 – 9.00, poz. 2
– 10.00, poz. 3 – 11.00 w siedzibie Ogłaszającego, pokój 350
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 5.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. 61 63 35 791, 94 71 31 372; mail:[email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków i odstąpienia od przetargu
w każdym czasie i bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 63,
na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu
oznaczonego w ewidencji jako działka nr 1456/118, obręb 0003
Świętochłowice, pow. 0,0342 ha wraz z naniesieniami
znajdującymi się na przedmiotowym terenie
Nieruchomość w całości obciążona jest umową dzierżawy.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł netto
Wadium: 8 100,00 zł
Postąpienie: 1 000,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 241, II p.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto wskazane
przez Ogłaszającego w terminie do dnia 14.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl.
Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Ogłaszającego, pokój 245, II piętro,
tel. (32) 710 15 83, gdzie można zakupić komplet dokumentacji przetargowej
za cenę 100,00 zł + należny podatek VAT.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50- 525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
nieruchomości położonej w Srebrnej Górze, na którą składa się
prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego
w ewidencji nr działki 262/2 AM- 6, obręb 0009, Srebrna Góra
(woj. dolnośląskie) o pow. 1 953 m2 (użytek dr o pow. 1 853 m2, PsIV
o pow. 100 m2) wraz z prawem własności znajdującej się
na działce zabudowy
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Ogłaszającym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł netto
Wadium: 4 800,00 zł
Postąpienie: 500,00 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój 300 (III piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 9.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomości.pl.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami, tel. 71 717 53 80.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi
warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia
o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej PKP S.A. – www.pkpnieruchomosci.pl
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Marketingu i Obrotu
Nieruchomościami w siedzibie Ogłaszającego, pok. 138, tel. +48 58 721 49 52,
sekretariat (58) 721 49 00, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W WARSZAWIE
01-246 WARSZAWA, UL. ARMATNIA 14
unieważnia rokowania, które odbyły się
w dniu 28 września 2012 r. o godz. 11.00
NA SPRZEDAŻ
nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wileńskiej 10,
na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr U-1
o powierzchni użytkowej 467,18 m2 wraz z udziałem
wynoszącym 46718/110501 w częściach wspólnych budynku
i w prawie użytkowania wieczystego, nabytego przez PKP S.A.
do dnia 5 grudnia 2089 roku, do nieruchomości oznaczonej
nr ew. 50/11 (obręb 4-13-07) o pow. 810 m2
Rokowania ogłoszone zostały w dniu 28.08.2012 r.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
nieruchomości położonej na dz. 4/54, AM-42, ob. Południe we Wrocławiu,
tj. budynku przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 54
o pow. całkowitej pomieszczeń 622,84 m2
Okres najmu: czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Przeznaczenie: pomieszczenie biurowe, usługi.
Cena wywoławcza: 12 000,00 zł (miesięcznie netto)
Wadium: 18 000,00 zł. Przeznaczenie na poczet kaucji zabezpieczającej
Poszczególne pozycje będące przedmiotem przetargu nie podlegają podziałowi.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2012 r. od godz. 10.00 w siedzibie
Ogłaszającego, pokój nr 300.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• Złożenie oferty spełniajacej warunki określone w regulaminie przetargu, do
godz. 14.00 w dniu 18.12.2012 r. w siedzibie Oddziału w pokoju nr 300.
• Wniesienie wadium w terminie ustalonym w regulaminie przetargu,
przelewem na konto: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami,
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, BRE BANK S.A. 08 1140 1140 0000 3075
6900 1035
Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium złożone przez najemcę zostanie zarachowane na poczet kaucji
zabezpieczającej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli oferent którego
oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym
przez komisję przetargową lub informacje podane przez niego w ofercie były
nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny wywoławczej.
Oferta jest wiążąca w terminie określonym w regulaminie przetargowym.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z przedstawicielem Rejonu nr 7 Administracji i Utrzymania
Nieruchomości we Wrocławiu, ul. Hubska 20, pod numerami telefonów:
tel. 71/717 56 93, 601 260 535
Szczegółowe informacje zawarte są w materiałach przetargowych dostępnych
w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, p. nr 336,
tel. 071/717 51 88
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nie korzystania z ofert
bez podania przyczyn oraz unieważnienie przetargu w całości
lub jego części bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZAPRASZA NA PRZETARG W TRYBIE NEGOCJACJI NA NAJEM:
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W GDAŃSKU
80-958 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
pomieszczeń o łącznej pow. 276,84 m2 położonych w budynku
w Katowicach przy ul. Wajdy 10 na działkach
o nr geodezyjnych 66/2, 67/4, 70/33, 70/34, 70/35, 77/4, 78/1 k. m. 20,
obręb Bogucice- Zawodzie, gmina Katowice, powiat Katowice
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
udziału wynoszącego 0,0486 części w nieruchomości budynkowej
położonej w Gdyni przy ul. Okoniewskiego 7 obejmującego
prawo własności pomieszczenia nr 8 położonego na strychu,
o powierzchni 16,27 m2, wraz z przynależną piwnicą
o powierzchni 6,53 m2, oraz prawo współużytkowania
wieczystego gruntu działki nr 147/66 o powierzchni 0,1448 ha,
obręb Gdynia 1, karta mapy 51
Przedmiot przetargu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z zarządcą
Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Gdańsku, tel.
607 813 543 /(58) 721 39 40.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł netto
Wadium: 1 500,00 zł
Postąpienie: 150,00 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Ogłaszającego, sala 226 (I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Oddziału
wskazane w materiałach przetargowych w terminie do 07.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza uznanie wpłaty na rachunek Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane
zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu
notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są
w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Negocjacje na najem nieruchomości odbędą się w drodze negocjacji
w dniu 9.01.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ogłaszającego, w pokoju nr 243,
piętro II.
Wywoławcza stawka za najem nieruchomości do negocjacji:
– za lokal użytkowy o łącznej pow. 276,84 m2 – 17,00 zł/m2/m-c
+ należny podatek VAT
Zaliczka w wysokości – 5 788,72 zł
Do wynegocjowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy na najem.
Negocjacje składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich
uczestników oraz z ustnych negocjacji indywidualnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu w trybie negocjacji jest złożenie
odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji najpóźniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem negocjacji w formie pisemnej (zgodnie z §7 i § 8
Regulaminu) oraz wpłata zaliczki na rachunek bankowy nr 54 1140 1078
0000 3075 6900 1044 w terminie do dnia 2.01.2013 r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Zaliczka przepada na rzecz PKP S.A. w przypadkach określonych
w Regulaminie.
Przed przystąpieniem do przetargu w trybie negocjacji należy zapoznać się
z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie oraz z treścią
zaproszenia do przetargu w trybie negocjacji zamieszczonym na stronie
internetowej PKP S.A. – www.pkp-nieruchomości.pl celem skompletowania
wymaganych dokumentów składanych przez uczestników.
Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ogłaszającego, pokój 243,
II piętro, tel. 32 710 60 55.
Przedmiot negocjacji można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym lub osobistym
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony
Co wtorek ogłoszenia PKP S.A. NIERUCHOMOŚCI znajdziesz na stronach KOMUNIKATY i na rp.pl i parkiet.com
uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Rejonu Administrowania
i Utrzymania Nieruchomości w Sosnowcu, Al. Niepodległości 31.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i odwołania negocjacji
oraz zamknięcia lub unieważnienia negocjacji bez wybrania Najemcy
na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8 61-875 POZNAŃ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
rozbiórkę wieży ciśnień zlokalizowanej
na terenie stacji Białogard przy ul. Drzymały.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.03.2013 roku.
Wadium: 1 000,00 zł
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena realizacji zamówienia – 100%
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Irena Zielazek, tel. 91
471 54 35, e-mail: [email protected]
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki podane
w Warunkach Przetargu Nieograniczonego, do pobrania ze strony internetowej;
www.pkp-nieruchomosci.pl.
Oferty należy składać do dnia 11.12.2012 r. godz. 12.00 w zamkniętych
kopertach w biurze Zamawiającego Al. 3 Maja 22, w Szczecinie, pok. 222.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2012 r. o godz. 12.10 w biurze
Zamawiającego, Al. 3 Maja 22, w Szczecinie, pok. 117.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru
jakiejkolwiek z ofert.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KATOWICACH
40-012 KATOWICE, UL. DWORCOWA 3
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.12.2012 r. do godz. 9.30
w siedzibie Organizatora, pokój nr 352 (biuro podawcze III piętro). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 18.12.2012 r o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora,
świetlica na parterze budynku.
Termin wykonania usługi – 30 czerwiec 2013 rok.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone
w „Warunkach przetargowych”.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych dla zadań. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
Wadium – nie obowiązuje
Kryteria oceny ofert: – stawka roboczogodziny w zł netto – znaczenie: 100%
(maks. 100 punktów),
Porównanie ofert nastąpi jedynie na podstawie w/w kryterium.
Pozostałe stawki oraz narzuty zostały określone przez organizatora przetargu
w części IX warunków przetargu i są jednakowe dla wszystkich oferentów.
Termin związania ofertą 30 dni.
Materiały przetargowe można odebrać u Organizatora, pokój nr 342a, bądź
poprzez wysłanie e-maila z prośbą o przesłanie materiałów przetargowych
na adres [email protected] (w treści należy wpisać nazwę, adres i numer
kontaktowy firmy)
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o uwarunkowania Kodeksu
Cywilnego.
Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie Zamawiającego
www.pkp-nieruchomosci.pl w zakładce „Przetargi na usługi”.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W KRAKOWIE
31-516 KRAKÓW, UL. RONDO MOGILSKIE 1
OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG NA:
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie przyłączy wodociągowych
z gminnej sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych
w Małaszewiczach przy ul. Robotniczej 1 i 2
całodobowe pełnienie pogotowia awaryjnego dla budynków mieszkalnych
wraz z usuwaniem awarii instalacji c.o., cwu, wod.-kan., gaz, roboty
ogólnobudowlane na terenie działania Rejonu Administrowania
i Utrzymania Nieruchomości Częstochowa – zgodnie z zał A, A1
Przetarg odbędzie się dnia 10.12.2012 r. o godz. 10.30, w pokoju nr 461
w siedzibie Zamawiającego Lublin, ul. Okopowa 5.
Informacje o „Warunkach Przetargu” można uzyskać pod nr. tel. (81) 472 58 69
i (81) 472 56 93 w godzinach od 9.00 do 13.00.
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2012 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania
ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Oferty należy składać w dniu przetargu do godz. 10.00 w pokoju nr 461, ul.
Okopowa 5, Lublin najpóźniej
Jedynym kryterium oceny jest cena 100 pkt.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
WE WROCŁAWIU
UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA:
sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU
o nr rej. DW 6642V, rok produkcji 1997
Cena wywoławcza: 300,00 zł
Wadium: 30,00 zł
Minimalne postąpienie: 30,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2013 r. od godz. 10.00 w biurze
Ogłaszającego, który jest prowadzącym przetarg.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w gotówce w podanej wysokości na konto wskazane
w regulaminie przetargowym do dnia 7.01.2013 r., przy czym jako
termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.
2. Akceptacja wszelkich warunków podanych w regulaminie przetargowym.
3. Przedłożenie Komisji Przetargowej dokumentów określonych w regulaminie
przetargowym.
Wadium wygrywającego przetarg jest zarachowane na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom postępowania zwracane w terminie 7 dni.
Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr
tel. 601 307 281.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Wydziału Technicznego Utrzymania
Nieruchomości, tel. (71) 717 56 85, fax (71) 717 53 47, gdzie dostępny jest
również regulamin przetargowy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
w każdym czasie bez podania przyczyny.
KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp., REGON 000 126 801, NIP 525-00-00-251, Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony