RB tablica rozdzielcza 2011 zmiana SIWZ

Komentarze

Transkrypt

RB tablica rozdzielcza 2011 zmiana SIWZ
DE-WZP-BS-321-44/11 (692)
Warszawa, 2011-06-14
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń biurowych w lewym skrzydle
budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, w tym
instalację tablicy rozdzielczej i kabla zasilającego dla zasilania pomieszczeń I piętra,
związanych z wymianą instalacji elektrycznej, DE-WZP-BS-321-44/11.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), Zamawiający informuje
o dokonaniu zmiany SIWZ:
W załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 9 ust 2 skreśla
się lit. e w brzmieniu: „w przypadku nie wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w terminie 3 dni od dnia zaproszenia do podpisania umowy”.
Termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian.

Podobne dokumenty