Jak zamówić turnus rehabilitacyjny

Komentarze

Transkrypt

Jak zamówić turnus rehabilitacyjny
zamówić turnus rehabilitacyjny można :
 Bezpośrednio w siedzibie biura ,,Włókniarz” 76-270 Ustka , ul. Wczasowa 15
 Telefonicznie pod numerem 59 8 147 069 lub 59 8 144 424 , tel. kom. 727 540 007
 Drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail : [email protected]
dokumenty , które należy niezwłocznie odesłać :
 Kserokopię "Orzeczenia o niepełnosprawności” i kserokopię wypełnionego przez lekarza "Wniosku
lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”,
 Wypełniony i podpisany druk: "Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” - dotyczy wyłącznie
uczestników ubiegających się o dofinansowanie z MOPS/PCPR,
 Oryginał druku "Informacji o wysokości przyznanego dofinansowania” - dotyczy wyłącznie uczestników
ubiegających się o dofinansowanie z MOPS/PCPR.
płatności za turnus rehabilitacyjny :
 Zaliczka - płatna na rachunek bankowy ,,Włókniarz” w ciągu 10 dni od dnia dokonania Rezerwacji.
Dopłata - płatna w pierwszym dniu po przyjeździe
 Osoby korzystające z dofinansowania pomniejszają kwotę dopłaty o wysokość przyznanego
dofinansowania z MOPS/PCPR.
Rachunek na który należy dokonać wpłaty na turnus rehabilitacyjny
Konto bankowe firmy:
PPUH DANEX OWR Włókniarz Ustka
90 9315 0004 0006 5605 2000 0010
fakturę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym uczestnik otrzymuje :
Uczestnik otrzymuje fakturę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dokonaniu pełnej wpłaty za turnus:
 Podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego lub
 zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego listownie Pocztą Polską.
Wszelkie uwagi do treści wystawianych faktur należy zgłaszać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.
W terminie późniejszym uwagi nie będę uwzględniane.
Dokumenty , które należy zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny :
 Potwierdzenie dokonania zaliczki
 Wypełniony i podstemplowany przez lekarza druk: "Informacja o stanie zdrowia”,
 Wypełniony i podstemplowany przez lekarza druk: "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny” lub kserokopię "Orzeczenia o niepełnosprawności”.
W przypadku nie okazania na turnusie rehabilitacyjnym w/wym. dokumentów, Ośrodek dolicza 8% podatku VAT z
tytułu pobytu wypoczynkowego.