Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny

Komentarze

Transkrypt

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny
Lista projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach
konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO
2014-2020.
Lp.
Nr wniosku
Tytuł projektu
Nazwa wnioskodawcy
1
RPOP.05.04.00-160001/16
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy
Popielów.
Gmina Popielów
2
RPOP.05.04.00-160002/16
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Ujeździe
Gmina Ujazd
3
RPOP.05.04.00-160003/16
Budowa oczyszczalni ścieków wraz
z przyłączem energetycznym w aglomeracji
Korfantów
Gmina Korfantów
4
RPOP.05.04.00-160004/16
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami dla miejscowości
Lewin Brzeski "osiedle Mickiewicza",
Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina.
Usługi Wodno –
Kanalizacyjne „Hydro –
Lew” Spółka z o.o.
5
RPOP.05.04.00-160005/16
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy: Opolska w miejscowości Biała
Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
6
RPOP.05.04.00-160006/16
Budowa oczyszczalni ścieków w mieście
Biała
Wodociągi i Kanalizacja
w Białej Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
7
RPOP.05.04.00-160007/16
Ochrona wód powierzchniowych zlewni
rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie” - budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie - etap VII wraz
z wymianą sieci wodociągowej na ul.
Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina
Gmina Niemodlin
8
RPOP.05.04.00-160008/16
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Branice.
Gmina Branice
Źródło: opracowanie własne.

Podobne dokumenty