Przenośny odtwarzacz DVD z dwoma wyświetlaczami LCD 17,78 cm/7“ MEDION LIFE

Komentarze

Transkrypt

Przenośny odtwarzacz DVD z dwoma wyświetlaczami LCD 17,78 cm/7“ MEDION LIFE
Przenośny odtwarzacz DVD
z dwoma wyświetlaczami LCD 17,78 cm/7“
MEDION® LIFE® E72037 (MD 83598)
Medion Service Center
06/06/12
Infolinia konsumenta
(telefon stacjonarny i komórkowy): 022 / 397 4335
83598 PL ALDI PL Cover RC1.indd 1
E-Mail: [email protected]
www.medion.pl
Instrukcja obsługi
12.03.2012 09:25:48
Spis treści
Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji ................................................................. 3
Użyte w instrukcji obsługi symbole ostrzegawcze i słowa hasłowe ...................... 3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ........................................................... 4
Zasady bezpieczeństwa ................................................................................................ 5
Bezpieczeństwo użytkowania .......................................................................... 5
Miejsce ustawienia ......................................................................................... 5
Naprawa ....................................................................................................... 6
Przewidziane warunki otoczenia ...................................................................... 6
Zasilanie........................................................................................................ 7
Napęd DVD ................................................................................................... 7
Słuchawki douszne ........................................................................................ 7
Postępowanie z bateriami ............................................................................... 8
Czynności przygotowawcze ......................................................................................... 9
Zawartość opakowania ................................................................................... 9
Widok urządzenia ........................................................................................................ 10
Odtwarzacz DVD ...........................................................................................10
Góra odtwarzacza DVD .................................................................................. 11
Lewa strona odtwarzacza DVD ....................................................................... 11
Monitor ........................................................................................................12
Lewa strona monitora ....................................................................................13
Pilot .............................................................................................................14
Informacje ogólne........................................................................................................ 16
O płytach DVD ..............................................................................................16
Struktura płyty DVD .......................................................................................16
Kody regionalne ............................................................................................17
Odtwarzane formaty ......................................................................................17
Zasilanie i złącza.......................................................................................................... 18
Instalowanie baterii w pilocie ..........................................................................18
Wymiana baterii ............................................................................................18
Ładowanie akumulatora .................................................................................19
Podłączanie adaptera samochodowego..........................................................19
USB .............................................................................................................19
Karty pamięci SD/MMC .................................................................................19
Słuchawki ....................................................................................................19
Wyjście COAXIAL.......................................................................................... 20
Połączenie audio/wideo i zasilanie między odtwarzaczem DVD i monitorem ...... 20
Podłączanie do sieci..................................................................................... 20
Mocowanie urządzenia w samochodzie .................................................................... 21
Jak przymocować kieszeń z odtwarzaczem: ....................................................21
Ogólne informacje na temat używania urządzenia................................................... 22
Obsługa urządzenia przy pomocy przycisków urządzenia lub pilota .................. 22
Włączanie i wyłączanie ................................................................................. 22
Wybieranie medium do odtwarzania............................................................... 22
Głośność..................................................................................................... 23
1
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 1
12.03.2012 09:14:26
Ustawienia obrazu (MODE) ........................................................................... 23
Tryb DVD ...................................................................................................................... 24
Wkładanie płyty ........................................................................................... 24
Funkcje przycisków ...................................................................................... 24
Nawigacja po nośnikach danych MP3 i JPEG .................................................. 28
Menu SETUP w trybie DVD ......................................................................................... 29
Nawigacja po menu ...................................................................................... 29
STRONA USTAWIEŃ GŁÓWNYCH ................................................................... 30
OBRAZ TV ................................................................................................... 30
USTAWIENIA AUDIO ..................................................................................... 32
DOLBY DIGITAL ............................................................................................ 32
STRONA USTAWIEŃ VIDEO ........................................................................... 34
STRONA PREFERENCJI ............................................................................... 35
STRONA USTAWIEŃ HASŁA ...........................................................................37
Błędy pikseli w telewizorach LCD .............................................................................. 38
Czyszczenie ................................................................................................................ 39
Recykling i utylizacja .................................................................................................. 40
Dane techniczne .......................................................................................................... 41
2
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 2
12.03.2012 09:15:12
Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zastosuj się przede wszystkim do zasad bezpieczeństwa! Wszystkie czynności przy tym urządzeniu oraz czynności z zakresu
jego obsługi wolno wykonywać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi i w podanym tam zakresie.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia tak, aby w razie zbycia urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi.
Użyte w instrukcji obsługi symbole ostrzegawcze i
słowa hasłowe
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia!
OSTRZEŻENIE!
Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi,
nieodwracalnymi zranieniami!
OSTROŻNIE!
Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji w celu wykluczenia zranień i szkód materialnych!
UWAGA!
Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych!
WSKAZÓWKA!
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia!
WSKAZÓWKA!
Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z porażeniem prądem elektrycznym!
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem związanym z nadmierną głośnością!
•

Znak wyliczenia albo informacja o wyniku czynności w czasie obsługi
Wymagające wykonania instrukcje postępowania
3
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 3
12.03.2012 09:15:12
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do:
• odtwarzania płyt DVD i innych kompatybilnych nośników informacji
• odtwarzania z nośników USB i kart pamięci SD/MS/MMC
• prezentacji i odtwarzania źródeł treści wideo i audio
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania przemysłowego/zarobkowego.
Uwaga - niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pociąga za sobą utratę gwarancji:
• Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych niedopuszczonych przez nas lub niepochodzących od nas urządzeń dodatkowych.
• Używaj tylko dostarczonych albo dopuszczonych przez nas części zamiennych.
• Stosuj się do wszystkich informacji podanych w tej instrukcji obsługi, a szczególnie do zasad bezpieczeństwa. Wszystkie inne sposoby używania urządzenia są
uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą powodować zranienia osób i
szkody materialne.
• Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia!
4
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 4
12.03.2012 09:15:18
Zasady bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo użytkowania
• Nadzoruj dzieci i nie pozwalaj im na zabawę urządzeniem. To urządzenie nie jest
przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że przebywają one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia.
• Trzymaj materiały opakowaniowe, np. folie, z dala od dzieci! Zabawa nimi może
spowodować uduszenie.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia (niebezpieczeństwo porażenia prądem,
zwarcia lub pożaru)!
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne i otwory do wnętrza urządzenia (niebezpieczeństwo porażenia prądem, zwarcia lub pożaru)!
• Szczeliny i otwory urządzenia służą do wentylacji. Nie przykrywaj tych otworów
(niebezpieczeństwo przegrzania, pożaru)!
• Nie naciskaj ekranu. Grozi to jego stłuczeniem.
• Pilot posiada diodę podczerwieni klasy 1. Nie patrz na diodę przy pomocy urządzeń optycznych.
• Uwaga! Stłuczony ekran może spowodować zranienie. Części stłuczonego ekranu zbieraj wyłącznie używając rękawic ochronnych. Następnie umyj ręce mydłem,
ponieważ istnieje ryzyko, że z ekranu wydostały się chemikalia. Resztki ekranu wyślij do Centrum Serwisowego w celu ich przepisowego usunięcia.
• Aby zapobiec uszkodzeniu, nie dotykaj ekranu palcami ani przedmiotami posiadającymi ostre krawędzie.
Miejsce ustawienia
• Nowe urządzenia mogą w ciągu pierwszych godzin pracy wydzielać typowy, ale
całkowicie nieszkodliwy zapach, którego intensywność maleje w miarę upływu
czasu. Zalecamy regularne wietrzenie pomieszczenia, aby zapobiec intensyfikacji zapachu. Projektując ten produkt zapewniliśmy parametry znacznie niższe od
obowiązujących wartości granicznych.
• Nie dopuszczaj, by urządzenie i wszelki podłączony do niego osprzęt stykały się z
wilgocią; chroń je przed kurzem, gorącem i bezpośrednim światłem słonecznym.
Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzeń.
• W przypadku korzystania z urządzenia na wolnym powietrzu upewnij się, że nie
jest ono narażone na działanie wilgoci (deszczu, śniegu itp.).
• Urządzenie nie może być narażone na kapiącą lub pryskającą wodę. Nie stawiaj
na urządzeniu naczyń napełnionych cieczą (wazonów itp.). Naczynie może się
przewrócić, a rozlana ciecz może spowodować zagrożenie elektryczne.
• Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych otwartych źródeł ognia
(świec itp.).
• Zwróć uwagę na zachowanie wystarczających odstępów od ścian szafek. Zachowuj odległość co najmniej 10 cm między ścianami a urządzeniem, aby zapewnić
mu dostateczną wentylację.
5
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 5
12.03.2012 09:15:19
• Użytkuj wszystkie komponenty na stabilnym, równym i zabezpieczonym przed wibracjami podłożu, aby uniemożliwić przewrócenie się urządzenia.
• Aby chronić oczy, unikaj oślepień, odbłysków i zbyt dużych kontrastów między
światłem i cieniem.
• Optymalna odległość osoby oglądającej od urządzenia wynosi 5-krotność przekątnej ekranu.
Naprawa
• Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie zasilacza sieciowego, kabla lub samego urządzenia, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Z urządzenia nie wolno korzystać, jeżeli urządzenie, albo jego przewody wykazują
widoczne wady oraz jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu w wyniku upadku.
• Zwróć się do serwisu, jeżeli:
– kabel sieciowy jest nadtopiony lub uszkodzony;
– do urządzenia dostała się ciecz;
– urządzenie nie działa prawidłowo;
– urządzenie spadło na ziemię lub uszkodzona jest obudowa urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Nigdy próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać urządzenia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
• W razie wystąpienia usterek zwróć się do naszego Centrum Serwisowego lub innego, odpowiedniego warsztatu.
Przewidziane warunki otoczenia
• Urządzenia można używać w temperaturze otoczenia od +0°C do +35°C.
• Wyłączone urządzenie można przechowywać w temperaturze od -10°C do +45°C.
• Zachowuj minimalną odległość od źródeł zakłóceń wysokiej częstotliwości i źródeł
zakłóceń elektromagnetycznych (telewizor, głośniki, telefon komórkowy itp.), aby
zapobiec usterkom.
• Po przeniesieniu urządzenia zaczekaj przed uruchomieniem, aż urządzenie przyjmie temperaturę nowego otoczenia.
• W przypadku większych różnic temperatury lub wilgotności może wskutek kondensacji dojść do nagromadzenia się we wnętrzu urządzenia wody, co może z kolei spowodować zwarcie elektryczne.
• W czasie burzy, albo jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,
odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego i kabel antenowy od gniazdka antenowego.
6
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 6
12.03.2012 09:15:19
Zasilanie
OSTRZEŻENIE!
Części urządzenia znajdują się pod napięciem nawet gdy urządzenie jest wyłączone! Aby całkowicie przerwać dopływ prądu do
urządzenia, tzn. całkowicie pozbawić go napięcia, należy je całkowicie odłączyć od sieci.
• Podłączaj urządzenie tylko do uziemionych gniazdek sieciowych o parametrach
230-240 V ~50/50 Hz. Jeżeli nie masz pewności, jakie parametry ma sieć elektryczna w miejscu użytkowania urządzenia, skontaktuj się ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym.
• W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania zalecamy korzystanie z zabezpieczenia przepięciowego; może ono ochronić urządzenie przed uszkodzeniem
przez udary napięcia sieciowego, np. po uderzeniu pioruna.
• Aby przerwać zasilanie urządzenia prądem, wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego.
• Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
• Jeżeli używasz przedłużacza, zwróć uwagę, czy posiada on znak bezpieczeństwa.
Jeżeli nie masz pewności, spytaj wykwalifikowanego elektryka.
• Ułóż kable tak, by nikt nie mógł na nie wejść ani potknąć się o nie.
• Używaj wyłącznie dostarczonego adaptera sieciowego. Nigdy nie próbuj podłączać zasilaczy do innych gniazdek, może to spowodować szkody.
• Używaj drugiego monitora tylko z odtwarzaczem DVD i podłączaj go tylko przy
użyciu dostarczonego kabla AV-DC.
• Nie kładź i nie stawiaj na kablach żadnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie.
Napęd DVD
Napęd DVD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie jest
wyposażone w system bezpieczeństwa, który zapobiega wydzielaniu niebezpiecznych promieni laserowych podczas normalnego
użytkowania urządzenia. Aby uniknąć uszkodzeń wzroku, nigdy nie
manipuluj ani nie uszkadzaj systemu zabezpieczającego urządzenia.
Słuchawki douszne
• Z dołączonych do urządzenia słuchawek dousznych korzystaj jedynie w połączeniu z tym odtwarzaczem DVD (MD 83598).
OSTRZEŻENIE
Wysoka głośność podczas korzystania ze słuchawek dousznych
może doprowadzić do głuchoty. Przed włożeniem słuchawek do
uszu ustaw głośność na minimum! W przypadku długiego lub nagłego narażenia narządów słuchu na zbyt głośny dźwięk może
dojść do uszkodzenia słuchu.
7
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 7
12.03.2012 09:15:19
Postępowanie z bateriami
Urządzenie jest zasilane z baterii. Baterie mogą zawierać substancje palne. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może spowodować wyciek elektrolitu, silne nagrzanie, zapłon, a nawet wybuch baterii.
Stosuj się do następujących wskazówek:
• Trzymaj dzieci z daleka od baterii.
• W razie połknięcia baterii natychmiast zgłoś się do lekarza.
• Nigdy nie ładuj baterii (chyba że wymaga tego jednoznacznie instrukcja).
• Nie mieszaj nowych i starych baterii ani baterii różnych typów. Może to spowodować wadliwe działanie urządzenia. Poza tym słabsza bateria uległaby zbyt silnemu
rozładowaniu.
• Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie.
• Nigdy nie zamieniaj pozycji biegunów.
• Nigdy nie rozładowuj baterii przez generowanie wysokiej mocy.
• Nigdy nie zwieraj baterii.
• Nigdy nie narażaj baterii na zbyt wysoką temperaturę, na przykład bezpośrednie
światło słońca, ogień itd.!
• Nie rozbieraj ani nie deformuj baterii
Może to spowodować zranienie rąk lub palców albo dostanie się żrącego elektrolitu do oczu lub na skórę. Jeżeli się tak stało, umyj odpowiednie części ciała dużą
ilością czystej wody i poinformuj natychmiast lekarza.
• Unikaj silnych uderzeń i wstrząsów.
• W razie potrzeby przed włożeniem baterii do urządzenia oczyść zestyki baterii i
urządzenia.
• Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego
baterie.
• Jeżeli chcesz przechowywać baterie przez dłuższy czas lub wyrzucić je, zaizoluj
ich styki paskiem taśmy klejącej.
Postępowanie z akumulatorami litowymi
To urządzenie jest wyposażone w wydajny akumulator litowo-polimerowy 7,4 V / 1800
mAh.
Używaj tylko dostarczonego akumulatora litowego. W razie uszkodzenia lub defektu
akumulatora zwróć się do naszego Centrum Serwisowego.
Podczas użytkowania należy przestrzegać następujących zasad:
• Nie zwierać akumulatora.
• Nie narażać akumulatora na bezpośrednie światło słoneczne i na wysokie temperatury (powyżej 40°C).
• Nie zostawiać urządzenia za przednią szybą samochodu.
• Do ładowania akumulatora używać wyłącznie dostarczonego zasilacza
8
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 8
12.03.2012 09:15:22
Czynności przygotowawcze
Zawartość opakowania
Zdejmij wszystkie części opakowania, także folie na przedniej stronie urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nie pozwalaj małym dzieciom na zabawę folią opakowaniową. Niebezpieczeństwo uduszenia!
Podczas rozpakowywania sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące części:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 odtwarzacz DVD
1 monitor
1 kabel AV
1 kabel AV-DC
1 adapter sieciowy
1 adapter samochodowy
2 słuchawki douszne
1 pilot
1 bateria (3,5 V, typ CR2025)
2 kieszenie do mocowania
1 torba do przenoszenia
Instrukcja obsługi z dokumentami gwarancyjnymi
9
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 9
12.03.2012 09:15:23
Widok urządzenia
Odtwarzacz DVD
1
2
VOL
VOL+
ENTER
8 7 6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
SOURCE
5
4
3
Wyświetlacz
Głośniki
S O U R C E : ustawianie odtwarzania z płyt DVD, nośników USB albo kart pamięci
S K I P  i S K I P : poprzedni/następny utwór
: nawigowanie w menu do góry/na dół
Podnoszona stopa (z tyłu urządzenia)
Dioda akumulatora: świeci czerwonym światłem podczas ładowania akumulatora
E N T E R : potwierdzanie opcji w menu konfiguracji
V O L - / V O L + zmniejszanie/zwiększanie głośności;
: nawigacja w menu w lewo/w prawo
10
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 10
12.03.2012 09:15:23
Góra odtwarzacza DVD
9
9)
10)
10
Czytnik kart pamięci SDHC/SD/MMC
O P E N : otwieranie podajnika płyt
Lewa strona odtwarzacza DVD
11 12 13 14 15 16 17
ONCHARGE
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
AV OUT
COAXIAL
DC OUT
DC IN 9-12V
Przełącznik O N / C H A R G E
Gniazdko słuchawek
AV O U T : analogowe wyjście audio/wideo
C O A X I A L : cyfrowe wyjście audio
Port USB
D C O U T 9 - 1 2 V : zasilanie drugiego monitora prądem
D C I N 9 - 1 2 V : gniazdo dołączonego adaptera sieciowego
11
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 11
12.03.2012 09:15:25
Monitor
1
2
BACKLIGHT
7 6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
MODE
5
4
3
Wyświetlacz
Głośniki
T R Y B : naciskaj odpowiednią ilość razy, aby otwierać różne opcje ustawień
monitora; dokonywanie zmian przyciskami 
S K I P  i S K I P : poprzedni/następny utwór
: nawigowanie w menu do góry/na dół
Podnoszona stopa (z tyłu urządzenia)
P O D Ś W I E T L E N I E : włącza i wyłącza podświetlenie monitora
V O L - / V O L + zmniejszanie/zwiększanie głośności;
: nawigacja w menu w lewo/w prawo
12
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 12
12.03.2012 09:15:27
Lewa strona monitora
8
9
VOL+
8)
9)
10)
11)
12)
DC IN
10 11 12
AV IN
ON/OFF
- V O L + : regulator głośności
D C I N 9 - 1 2 V : złącze kabla AV-DC
AV I N : analogowe wejście audio/wideo
Gniazdko słuchawek
Przełącznik O N / O F F
13
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 13
12.03.2012 09:15:28
Pilot
STEP/
TFT
SOURCE
SEARCH
MENU/
PBC
A-B
VOL-
VOL+
SLOW
14
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 14
12.03.2012 09:15:29
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
M U T E : wyłączanie dźwięku
S O U R C E : ustawianie odtwarzania z płyt DVD, nośników USB albo kart pamięci
Przyciski numeryczne 0-9
1 0 + : wpisywanie liczb dwucyfrowych
D I S P L AY : wyświetlanie statusu odtwarzania
A U D I O : ustawianie dźwięku
MENU/ PBC:
otwieranie menu głównego płyty / włączanie i wyłączanie paska regulacji odtwarzania
S T O P : zatrzymywanie odtwarzania
P L AY / PA U S E : rozpoczynanie/przerywanie odtwarzania
A - B : powtarzanie określonego fragmentu
V O L - : zmniejszanie głośności
V O L + : zwiększanie głośności
S K I P  i S K I P  : poprzedni/następny utwór
 / : szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu
P R O G R A M : programowanie odtwarzania
Z O O M : powiększanie/pomniejszanie obrazu
R E P E AT : ustawianie funkcji powtarzania
S L O W : ustawianie funkcji odtwarzania w zwolnionym tempie
S E T U P : otwieranie menu konfiguracji
Przyciski kierunkowe :
nawigacja w menu w lewo/w prawo, do góry/na dół
E N T E R : potwierdzanie ustawień
T I T L E : wyświetlanie menu tytułów płyty
S U B T I T L E : ustawianie napisów
A N G L E : ustawianie pozycji kamery
STEP/TFT:
odtwarzanie pojedynczych obrazów / włączanie i wyłączanie podświetlenia odtwarzacza DVD
S E A R C H : rozpoczynanie odtwarzania w określonym miejscu
15
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 15
12.03.2012 09:15:31
Informacje ogólne
O płytach DVD
Płyta DVD, czyli Digital Versatile Disc (angielskie określenie
o znaczeniu „uniwersalny dysk cyfrowy“) jest cyfrowym nośnikiem informacji. Płyty DVD są oznaczone jednym z pokazanych obok symboli.
W zależności od tego, w jaki sposób są zapisane informacje, istnieją różne typy płyt i dysków DVD o różnych pojemnościach.
Struktura płyty DVD
Płyty DVD z materiałami wideo są podzielone na tytuły i rozdziały. Płyta DVD może zawierać kilka utworów/tytułów), które mogą się z kolei składać z kilku rozdziałów. Tytuły i rozdziały mają odpowiednie numery bieżące:
Tytuł 1
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Tytuł 2
Rozdział 4
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Pierwszy tytuł płyty DVD składa się normalnie z informacji licencyjnych i informacji o
producencie. Następny tytuł to przeważnie właściwy film. Dalsze tytuły mogą być np.
reportażami typu „Making Of...”, zapowiedziami filmowymi albo informacjami o aktorach.
Języki i napisy
Na płytach DVD można zapisywać do ośmiu języków oraz napisy w maksymalnie 32
językach. Przy odtwarzaniu filmów języki i napisy można dowolnie łączyć.
Kąt widzenia (pozycja) kamery
W niektórych płytach DVD można nawet zmieniać kąt widzenia kamery, o ile film był
nagrywany przez kamery znajdujące się w różnych położeniach.
16
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 16
12.03.2012 09:15:31
Kody regionalne
Ze względu na światowe strategie dystrybucyjne dla płyt DVD został stworzony kod,
który umożliwia odtwarzanie filmów tylko na urządzeniach kupionych w określonych
regionach.
Kod ten jest oparty na systemie, który dzieli świat na sześć regionów.
1
2
3
4
5
6
Europa należy do strefy 2. Na Twoim odtwarzaczu DVD możesz więc odtwarzać tylko płyty DVD posiadające kod regionalny 2. Kod regionalny jest
wydrukowany na opakowaniu płyty DVD (patrz pokazany obok znak graficzny).
Oprócz płyt posiadających kod 2 możesz odtwarzać na urządzeniu płyty o kodzie regionalnym 0 (tzn. nadające się do odtwarzania na każdym odtwarzaczu
DVD).
Jeżeli masz problemy przy odtwarzaniu niektórych płyt DVD, upewnij się, że odtwarzana płyta ma kod regionalny 2 albo 0.
2
Odtwarzane formaty
Poza DVD urządzenie odtwarza pliki w następujących formatach:
• DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R
• VCD i SVCD
• CD-R, CD-RW
• audio CD
• MP3
• MPEG4
• DivX 4, 5, 6, Xvid
• JPEG
• Płyty CD ze zdjęciami
17
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 17
12.03.2012 09:15:35
Zasilanie i złącza
Instalowanie baterii w pilocie

W nowym urządzeniu bateria znajduje się już w pilocie. Aby ją aktywować, należy usunąć pasek izolacyjny z napisem „Usunąć przed użyciem” na spodniej stronie pilota.
Wymiana baterii
Pilot jest zasilany jedną baterią guzikową, 3 V, CR2025.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem.
Wymieniaj baterie tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu.




Naciśnij zatrzask i wysuń gniazdo baterii.
Wyjmij rozładowaną baterię i przekaż ją do punktu zbiórki zużytych baterii.
Włóż nową baterię typu CR 2025 do gniazda baterii biegunem dodatnim do góry.
Koniecznie zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).
Wsuń gniazdo baterii.
18
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 18
12.03.2012 09:15:37
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. Trwa to ok. 4 godzin.
 Połącz wtyczkę sieciową dostarczonego adaptera sieciowego z gniazdem D C I N
9 V- 1 2 V urządzenia.
Podłącz adapter do łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
Dioda akumulatora na odtwarzaczu DVD świeci czerwonym światłem, co sygnalizuje ładowanie akumulatora.
 Zaczekaj, aż dioda akumulatora zacznie świecić zielonym światłem, co oznacza,
że akumulator jest całkowicie naładowany.
Przy całkowicie naładowanym akumulatorze urządzenie może pracować ok. 3 godzin.
Jeżeli nie będziesz używać akumulatora przez dłuższy czas, przechowuj go w całkowicie rozładowanym stanie.
Podłączanie adaptera samochodowego


Podłącz wtyczkę adaptera samochodowego do gniazda D C I N 9 - 1 2 V odtwarzacza DVD.
Podłącz adapter samochodowy do odpowiedniego gniazda samochodowego o
napięciu 12 V, np. gniazda zapalniczki.
USB


Podłącz nośnik USB, aby odtworzyć znajdujące się na nim pliki przy użyciu urządzenia.
Następnie przyciskiem S O U R C E wybierz tryb USB.
Karty pamięci SD/MMC


Włóż kartę SD/MMC do czytnika kart w odtwarzaczu DVD.
Następnie przyciskiem S O U R C E wybierz tryb SD/MMC.
Słuchawki
Monitor i odtwarzacz DVD mają po jednym gnieździe słuchawek. Możesz do nich
podłączać słuchawki nagłowne lub douszne z wtyczką kątową 3,5 mm.
Po podłączeniu słuchawek dźwięk przekazywany jest wyłącznie do słuchawek. Głośniki urządzenia są wyłączone.
OSTRZEŻENIE!
Za wysoka głośność używanych słuchawek wytwarza nadmierne
ciśnienie akustyczne i może spowodować głuchotę! Przed założeniem słuchawek zmniejsz głośność do minimum. Używaj wyłącznie
dostarczonych słuchawek dousznych!
19
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 19
12.03.2012 09:15:38
Wyjście COAXIAL
Cyfrowe wyjście audio dla urządzenia odtwarzającego, przez którego głośniki chcesz
odtwarzać dźwięk z odtwarzacza DVD, np. wieża stereofoniczna z odpowiednim wejściem cyfrowym.
 Używanie wyjścia C O A X I A L :
Podłącz do wyjścia C O A X I A L wtyczkę kątową 3,5 mm dostarczonego kabla AV.
Podłącz czerwoną wtyczkę koncentryczną kabla AV do cyfrowego wyjścia koncentrycznego w urządzeniu zewnętrznym
Połączenie audio/wideo i zasilanie między odtwarzaczem DVD i monitorem
Aby zapewnić wymianę danych audio/wideo i zasilanie, połącz odtwarzacz DVD i monitor dostarczonym kablem AV-DC.
 Połącz gniazdo V I D E O A U D I O O U T odtwarzacza DVD z gniazdem V I D E O
A U D I O I N monitora czarnymi wtyczkami kątowymi.
 Połącz gniazdo D C O U T 9 - 1 2 V odtwarzacza DVD i gniazdo D C I N 9 - 1 2 V
monitora wtyczkami pustymi kabla AV-DC.
AUDIO/VIDEO OUT (odtwarzacz DVD)
Podłącz tutaj urządzenie, które ma odtwarzać obraz i dźwięk z odtwarzacza DVD (np.
inny telewizor).
AUDIO/VIDEO IN (monitor)
Podłącz tutaj urządzenie, które ma podawać obraz i dźwięk na odtwarzacz DVD lub
monitor. W razie potrzeby użyj dostarczonego kabla AV.
Podłączanie do sieci
Po podłączeniu i połączeniu wszystkich złączy połącz wtyczkę adaptera sieciowego z
łatwo dostępnym gniazdem sieciowym (230V ~ 50Hz) albo połącz adapter samochodowy z odpowiednim gniazdem samochodu, np. gniazdem zapalniczki.
20
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 20
12.03.2012 09:15:40
Mocowanie urządzenia w samochodzie
Urządzenia można używać w samochodzie. W tym celu można umieścić kieszenie na
zagłówku przedniego siedzenia samochodu i umieścić w nich urządzenia.
WSKAZÓWKA!
Nie można zagwarantować bezpiecznego zamocowania toreb na wszystkich dostępnych na rynku typach zagłówków.
W samochodzie urządzenie można zasilać z adaptera samochodowego.
Jak przymocować kieszeń z odtwarzaczem:
Najpierw włóż urządzenia do otwartej kieszeni.
 Włóż płytę do urządzenia.
 Rozepnij trzy rzepy na górnej części kieszeni
 Wsuń odtwarzacz DVD w kieszeń i zapnij rzepy.
 Przymocuj kieszeń z urządzeniem do zagłówka.
 Z tyłu znajdują się dwa poziome paski. Otwórz zatrzaski i poluzuj paski na tyle,
żeby objęły zagłówek.
 Umieść tylną część kieszeni na tylnej części zagłówka. Przeciągnij paski dookoła
zagłówka.
 Zamknij zatrzaski i zaciśnij paski, pociągając za luźne końce.
 Podłącz w razie potrzeby kabel adaptera samochodowego zgodnie z opisem na
stronie 19.
21
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 21
12.03.2012 09:15:40
Ogólne informacje na temat używania urządzenia
Obsługa urządzenia przy pomocy przycisków
urządzenia lub pilota
Przyciski urządzenia
Przy pomocy znajdujących się na urządzeniu przycisków możesz uaktywniać najważniejsze funkcje odtwarzania urządzenia.
Przyciski pilota
Oprócz tych funkcji podstawowych pilot oferuje liczne dodatkowe funkcje, umożliwiające obsługę wszystkich opcji urządzenia.
WSKAZÓWKA!
Nazwy przycisków podane w tej instrukcji odnoszą się do przycisków pilota. Jeżeli jest mowa o przyciskach znajdujących się na urządzeniu, instrukcja jednoznacznie o tym informuje.
Włączanie i wyłączanie
Włączanie i wyłączanie

Przyciskiem O N / C H A R G E ( O N / O F F ) na bokach urządzenia włączasz (O N ) i
całkowicie wyłączasz (C H A R G E / O F F ) urządzenia. We włączonym stanie przyciski kierunkowe  świecą czerwonym światłem.
Wybieranie medium do odtwarzania




Przyciskiem S O U R C E otwórz menu wyboru medium:
• DVD
• MEDIA
Zmień ustawienie przyciskam kierunkowymi  i potwierdź przyciskiem ENTER.
W punkcie MEDIA możesz przejść przyciskiem kierunkowym  do opcji wyboru
medium.
Przyciskami kierunkowymi  wybierz USB albo SD (dla kart SD/MMC) i potwierdź przyciskiem ENTER.
WSKAZÓWKA!
Punkty menu USB i SD są pokazane tylko gdy jest podłączony odpowiedni nośnik danych.
22
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 22
12.03.2012 09:15:41
Głośność
Wyreguluj głośność
 albo przyciskami V O L - i V O L + na odtwarzaczu DVD
 albo regulatorem głośności na monitorze.
 przyciskami V O L + albo V O L - na pilocie.
WSKAZÓWKA!
Przyciski V O L + i V O L - na pilocie regulują tylko głośność odtwarzacza
DVD, drugi monitor należy zawsze ustawić oddzielnie regulatorem głośności na urządzeniu.
Wyłączanie dźwięku

Naciśnij przycisk M U T E , aby wyłączyć albo ponownie włączyć dźwięk.
Ustawienia obrazu (MODE)
Naciskając odpowiednią ilość razy przycisk M O D E i wybierając opcje przyciskami kierunkowymi  możesz po kolei uaktywniać następujące ustawienia obrazu dla
monitora:
• Jasność
• Kontrast
• Nasycenie barw
• Język
• Reset
Naciśnij przycisk M O D E
• Format obrazu 16:9
 Przyciskami kierunkowymi  możesz zmieniać ustawienia.
WSKAZÓWKA!
Menu ustawień obrazu ma własne ustawienie języka, tzn. jeżeli w menu
SETUP został wybrany język systemu menu ekranowych OSD, to nie obowiązuje on dla tego menu. Ustaw żądany język w punkcie menu Język.
Dostępne są języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, duński i polski.
23
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 23
12.03.2012 09:15:42
Tryb DVD
Wkładanie płyty

Przesuń przełącznik O P E N na urządzeniu i odchyl wyświetlacz odtwarzacza DVD
do przodu, aby otworzyć podajnik płyt.
 Aby zamknąć podajnik płyt, zamknij pokrywę ręcznie. Upewnij się, że została słyszalnie zablokowana.
Po upływie kilku sekund system DVD zaczyna automatycznie odtwarzać płytę. Ewentualnie może być potrzebne naciśnięcie przycisku  (P L AY ), może też zostać wyświetlone menu, w którym należy wybrać opcję przyciskami kierunkowymi.
Funkcje przycisków
Specjalny komunikat ekranowy
W przypadku wyboru funkcji niemożliwej do zrealizowana na danym nośniku lub aktualnie niedostępnej, na ekranie pojawia się przedstawiony
obok symbol. Symbol ten znika po kilku sekundach.
PLAY

Naciśnij przycisk  (P L AY ), aby rozpocząć albo przerwać odtwarzanie. Jeszcze
raz naciśnij przycisk  (P L AY ), aby kontynuować odtwarzanie.
STOP


Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz przycisk  (S T O P ). W tym trybie
możesz wznowić odtwarzanie od tego samego miejsca przyciskiem  (P L AY ).
Aby zakończyć odtwarzanie płyty DVD, ponownie naciśnij przycisk  (S T O P ).
Urządzenie znajduje się teraz w trybie zatrzymania.
SKIP

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk S K I P  albo , aby wrócić do poprzedniego albo przejść do następnego tytułu (na płytach DVD: przeskok między rozdziałami; dla pozostałych nośników: między tytułami).
WSKAZÓWKA!
Pamiętaj, że na wielu płytach DVD tytułów i rozdziałów nie można „przeskakiwać“ przed rozpoczęciem właściwego filmu (informacje licencyjne).
Szybkie przewijanie

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk  albo , żeby zacząć szybkie przewijanie
do tyłu lub do przodu. Kolejne naciśnięcia przycisku zwiększają szybkość przewijania: 2x > 4x > 8x > 16x > 32x. Ponowne naciśnięcie tego przycisku lub naciśnięcie przycisku  (P L AY ) powoduje powrót do zwykłego trybu odtwarzania.
24
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 24
12.03.2012 09:15:44
SLOW – funkcja odtwarzania w zwolnionym tempie

Podczas odtwarzania naciskaj przycisk S L O W , aby ustawić następujące szybkości odtwarzania w zwolnionym tempie: 1/2, 1/4, 1/8 i 1/16, zarówno do przodu,
jak i do tyłu.
Po ostatnim poziomie zwolnionego tempa albo po naciśnięciu przycisku  ( P L AY /
PA U S E ) odtwarzanie wraca do normalnej szybkości.
Powiększanie i zmniejszanie obrazu – ZOOM

Naciskaj przycisk Z O O M odpowiednią ilość razy, aby powiększać i pomniejszać
obraz: x2 > x3 > x4 > x1/2 > x1/3 > x1/4. Na ekranie pojawi się symbol powiękze współczynnikiem powiększenia.
szenia
Następne naciśnięcie przycisku Z O O M powoduje powrót do normalnego widoku obrazu.
Przyciskami kierunkowymi możesz wybrać fragment powiększonego obrazu.
SEARCH (bezpośrednie szukanie)
Przyciskiem S E A R C H możesz bezpośrednio wybierać rozdział, tytuł lub czas. Każde naciśnięcie przycisku zmienia wybór. Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego
miejsca.
 Numer tytułu można wprowadzić bezpośrednio przyciskami cyfrowymi, bez wcześniejszego naciskania przycisku S E A R C H . Odtwarzanie rozpocznie się bezpośrednio od wybranego momentu.
 W przypadku liczb dwucyfrowych naciskaj najpierw przycisk 1 0 + , aby ustawić cyfrę dziesiątek, a następnie ustaw cyfrę jedności. Przykład: aby wprowadzić liczbę
„34“, naciśnij trzy razy 1 0 + , a następnie przycisk 4 .
DVD



Naciśnij jeden raz przycisk S E A R C H : żądany rozdział w obrębie utworu.
Naciśnij dwa razy przycisk S E A R C H : żądany czas w obrębie aktualnego utworu
w formacie G:MM:SS.
Naciśnij trzy razy przycisk S E A R C H : żądany czas w obrębie aktualnego rozdziału w formacie G:MM:SS.
Płyty audio CD/VCD


Naciśnij jeden raz przycisk S E A R C H : Idź do czasu - żądany czas na płycie CD w
formacie MM:SS.
Naciśnij dwa razy przycisk S E A R C H : Idź do tytułu - żądany czas w obrębie tytułu w formacie MM:SS.
MP3


Naciśnij jeden raz przycisk S E A R C H : żądany tytuł (trzy pozycje; W razie potrzeby dodaj „0“ albo „00“ przed właściwym numerem).
Możesz też wpisać numer tytułu bezpośrednio, bez przycisku S E A R C H . Aby
wprowadzić numer dwucyfrowy, najpierw naciskaj przycisk 1 0 + odpowiednią
ilość razy, aby ustawić cyfrę dziesiątek, a następnie odpowiedni przycisk cyfrowy,
aby ustaw cyfrę jedności.
25
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 25
12.03.2012 09:15:45

Naciśnij dwa razy przycisk S E A R C H : żądany czas w obrębie tytułu w formacie
MM:SS.
Wyświetlanie
Naciskając przycisk D I S P L AY odpowiednią ilość razy podczas odtwarzania możesz
odczytać aktualny i pozostały czas odtwarzania. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie odpowiedniej informacji.
DVD:
UPŁYNĄŁ CZAS ODTWARZANIA TYTUŁU > POZOSTA-
CD/VCD:
MP3:
ŁO TYTUŁ > POZOSTAŁO ROZDZIAŁ > WYŚWIETLACZ
WYŁĄCZONY.
UPŁ. CZAS POJED. > POZOSTAŁY CZAS > UPŁYNĘŁO
RAZEM > POZOSTAŁO RAZEM.
pokazuje status odtwarzania i głośność.
Powtarzanie – REPEAT
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk R E P E AT . Na ekranie pojawi się symbol powtarzania , każde naciśnięcie tego przycisku wyświetla na ekranie przeznaczony do
powtórzenia fragment (wyświetlony komunikat znika po kilku sekundach).
DVD:
ROZDZIAŁ > ŚCIEŻKA > WSZYSTKO > WYŁĄCZONE.
Audio CD:
ŚCIEŻKA > WSZYSTKO > WYŁĄCZONE.
MP3:
WYMIESZAJ > LOSOWO > POJEDYNCZY > POWTÓRZ JEDEN > POWTÓRZ FOLDER > FOLDER.
W przypadku płyt wideo CD oraz Xvid używanie funkcji REPEAT nie jest możliwe.
Kolejność odtwarzania
Funkcja programowania umożliwia odtwarzanie nawet 20 rozdziałów (DVD) lub tytułów (audio CD) w określonej kolejności.
W przypadku mediów MP3 programowanie nie jest możliwe.
Jak zaprogramować kolejność odtwarzania:

Naciśnij przycisk P R O G R A M . Na ekranie wyświetlana jest tabela z pozycjami
programowymi. W nagłówku tabeli znajduje się ilość tytułów.
 Przyciskami cyfrowymi pilota wpisz żądany tytuł (TT) dla pozycji programowej
01. Przed liczbami jednocyfrowymi należy wpisać 0.
 W przypadku płyt DVD należy też wpisać żądany rozdział (CH).
Kursor przeskakuje do pozycji programowej 02.
Jeżeli chcesz, zaprogramuj dalsze pozycje w ten sam sposób:
Menu programowania dla płyt CD
01
02
03
04
05
TY
TY
TY
TY
TY
:<-'ĩ
06
07
08
09
10
TY
TY
TY
TY
TY
Menu programowania dla płyt DVD
01
02
03
04
05
T T:
T T:
T T:
T T:
T T:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
:<-'ĩ
06
07
08
09
10
T T:
T T:
T T:
T T:
T T:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
R
CO
H:
26
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 26
12.03.2012 09:15:46
Rozpoczynanie odtwarzania listy

Po wpisaniu pierwszej pozycji programowej, przy dolnej krawędzi menu pojawia
się słowo START.
 Przesuń kursor przyciskami kierunkowymi na słowo START i naciśnij przycisk
E N T E R . Rozpoczyna się odtwarzanie zaprogramowanej listy. Przyciskiem P R O G R A M możesz ponowne wyświetlić listę.
 Naciśnij dwa razy S T O P , aby usunąć listę.
Po zakończeniu odtwarzania odtwarzacz DVD przejdzie w stan gotowości.
Zaprogramowana lista nie zostanie zapisana.
Ustawienia audio (język ścieżki dźwiękowej)

Naciskaj przycisk A U D I O , aby wybrać inną zapisaną na płycie DVD opcję dźwiękową (np. dźwięk 2-kanałowy lub 5.1-kanałowy) albo wybrać język treści mówionych. Zmiana następuje od razu i nie musisz jej potwierdzać.
WSKAZÓWKA!
Pamiętaj, że na niektórych płytach DVD funkcja ta nie jest dostępna.
Język napisów

Naciskaj przycisk S U B T I T L E odpowiednią ilość razy, aby wybrać inny język napisów, o ile znajduje się on na danej płycie DVD. Zmiana następuje od razu i nie
musisz jej potwierdzać.
Otwieranie menu płyty DVD
Przyciskami T I T L E i M E N U otwierasz menu zapisane na płycie DVD.
Przycisk M E N U otwiera z reguły menu główne, a przycisk T I T L E menu tytułu. Przyciski kierunkowe umożliwiają poruszanie się po punktach menu płyty DVD. Każdy wybór potwierdzaj przyciskiem E N T E R .
WSKAZÓWKA!
Pamiętaj, że to, jakie menu są wyświetlane po aktywacji konkretnych
opcji, zależy od płyty DVD.
Pozycja kamery – Kąt (tylko DVD)
Na niektórych płytach DVD pojedyncze sceny nagrane są kamerami znajdującymi się
w różnych pozycjach.
Naciskaj przycisk A N G L E , aby zmieniać kąt widzenia kamery.
Symbol ten pojawia się automatycznie przy odpowiednich scenach, jeżeli uprzednio
w menu STRONA USTAWIEŃ GŁÓWNYCH w opcji KĄT wybrana jest opcja
WŁ..
27
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 27
12.03.2012 09:15:48
Funkcja PBC (tylko VCD 2.0)
Niektóre płyty VCD typu 2.0, posiadające strukturę tytułów i rozdziałów, oferują funkcję Playback-Control (PBC). Przycisk P B C umożliwia aktywację funkcji Playback
Control (sterowania odtwarzaniem). Istnieje więcej funkcji nawigacyjnych służących
do poruszania się po tytułach/rozdziałach, takich jak bezpośredni wybór tytułów/rozdziałów lub funkcja SKIP.
WSKAZÓWKA!
Pamiętaj, że to, jakie funkcje są dostępne w tym zakresie, zależy od płyty VCD.
Nawigacja po nośnikach danych MP3 i JPEG
W przypadku nośników MP3 i JPEG pliki muzyczne lub obrazy mogą być zebrane w
folderach.
 Włóż nośnik z danymi MP3 lub JPEG (płyta CD, nośnik USB albo karta SD).
 Wybierz przyciskiem S O U R C E żądane źródło (MEDIA > SD albo USB). Na
ekranie zostanie wyświetlone menu zawierające strukturę folderów.
Jeżeli nośnik danych zawiera foldery, zostaną one wyświetlone po lewej stronie.
Powierzchnia aktywnego folderu lub aktywnego pliku ma pomarańczowe tło. W najwyższym wierszu podana jest całkowita ilość tytułów w folderze.
 Przyciskami kierunkowymi  wejdź do folderu i potwierdź przyciskiem E N T E R /
OK.
Może to ewentualnie spowodować otwarcie podfolderów. W tej sytuacji możesz powrócić do menu nadrzędnego lewym przyciskiem kierunkowym  lub przy pomocy
pierwszego punktu menu (
).
 Aby odtworzyć tytuł albo obejrzeć obraz, wybierz go i potwierdź wybór przyciskiem  (P L AY ) lub E N T E R .
Grafiki JPEG
W przypadku grafik JPEG w prawej części menu jest wyświetlony podgląd.
 Wybierz żądany obraz i potwierdź wybór przyciskiem E N T E R , aby wyświetlić go
w normalnej wielkości. Wszystkie obrazy w aktywnym folderze będą wyświetlane
po kolei, zaczynając od wybranego obrazu („pokaz slajdów“).
 Przyciskami  lub  przejdziesz do następnego lub poprzedniego obrazu.
 Po naciśnięciu przycisku S T O P  pojawi się podgląd wszystkich obrazów folderu oraz dalsze opcje menu (SLIDE SHOW = pokaz slajdów; MENU = menu,
PREV / NEXT = do tyłu / do przodu).
 Naciskanie w czasie odtwarzania przycisków  powoduje obracanie obrazu.
Pamiętaj, że bardzo duże obrazy mogą nie zostać wyświetlone.
28
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 28
12.03.2012 09:15:50
Menu SETUP w trybie DVD

•
•
•
•
•
W trybie DVD naciśnij przycisk S E T U P . Na ekranie pojawia się okno główne
menu SETUP. W trybie DVD aktywne są następujące menu:
STRONA USTAWIEŃ GŁÓWNYCH
USTAWIENIA AUDIO
STRONA USTAWEŃ VIDEO
STRONA PREFERENCJI
STRONA USTAWIEŃ HASŁA
Nawigacja po menu
Przyciski  umożliwiają nawigację między menu. Aktywne menu ma pomarańczowe
tło. Przyciski  służą do wybierania punktów menu i wyświetlania opcji wyboru po
prawej stronie. Aktywne ustawienie ma brązowe tło.
Aby zmienić ustawienie, przejdź przyciskiem  na prawą stronę i wybierz przyciskami
 inny punkt. Potwierdź wybór przyciskiem E N T E R .
Przyciskiem  przechodzisz do nadrzędnej listy menu.
Przyciskiem S E T U P możesz w każdym miejscu zamknąć menu SETUP.
Menu STRONA PREFERENCJI nie można otwierać w czasie odtwarzania. W razie potrzeby zatrzymaj odtwarzania, naciskając 2 razy przycisk S T O P .
29
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 29
12.03.2012 09:15:51
STRONA USTAWIEŃ GŁÓWNYCH
* * 6 7 5 2 1 $ 8 6 7$: , ( ē * à Ï : 1 < & + OBRAZ TV
.Ą7
-ĉ=<.26'
1$3,6<'/$1,(6à<6=Ą&<&+
WYGASZACZ EKRANU
267$71,$3$0,ĉû
16:9
:à
POL
:à
:<à
:à
35=(-'ħ1$67521ĉ867$:,(ē2*Ï/1<&+
OBRAZ TV
W tym miejscu możesz ustawić urządzenie zgodnie z formatem telewizora.
4:3 PANSCAN:
opcja dla telewizorów o formacie 4:3. Format PanScan
pokazuje filmy w formacie 16:9 w pełnej wysokości, odcinając boczne części obrazu.
4:3 LETTERBOX :
opcja dla telewizorów o formacie 4:3. Format Letterbox
zmniejsza format 16:9 do szerokości ekranu.
16:9:
opcja dla telewizorów o formacie 16:9.
KĄT.
Ustaw wskaźnik różnych pozycji kamery (opcja dostępna jedynie na niektórych płytach DVD). (Przycisk A N G L E umożliwia zmianę pozycji kamery).
JĘZYK OSD
Tutaj ustawiasz język systemu OSD („On-Screen-Display“), tzn. język, w którym będą
wyświetlane menu ekranowe odtwarzacza DVD. Dostępne są języki angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, holenderski, polski i duński.
Po wybraniu języka menu od razu przechodzi na ten język.
NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH
Niektóre płyty DVD mają napisy dla niesłyszących. Napisy te zawierają, inaczej niż
normalne napisy, także różne opisy.
WSKAZÓWKA!
Jeżeli odtwarzacz DVD jest podłączony do telewizora, telewizor musi także obsługiwać tę funkcję, aby było możliwe wyświetlanie napisów dla niesłyszących.
30
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 30
12.03.2012 09:15:51
WYGASZACZ EKRANU
Gdy aktywny jest wygaszacz ekranu, włącza się on, jeżeli w ciągu 3 minut nie były naciskane żadne przyciski (ale nie w czasie odtwarzania).
OSTATNIA PAMIĘĆ
Gdy aktywna jest ta funkcja, odtwarzacz DVD zapamiętuje miejsce, w którym zakończyło się odtwarzanie włożonej płyty DVD. Gdy ta sama płyta zostanie ponownie włożona do urządzenia, jej odtwarzanie zaczyna się od tego miejsca. Ostatnia pozycja
płyty DVD zostaje zapamiętana także po wyłączeniu urządzenia.
31
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 31
12.03.2012 09:15:54
USTAWIENIA AUDIO
* * U S TAW E N I A A U D I O * *
MIKSOWANIE
:<-ĝ&,(&<)52:(
DOLBY DIGITAL
STR
RAW
35=(-'ħ1$67521ĉ867$:,(ē$8',2
MIKSOWANIE
Jeżeli korzystasz z wyjścia analogowego, możesz tutaj zmieniać jego ustawienia.
STEREO: Odtwarzany jest dźwięk stereo.
Wybierz tę opcję, jeżeli dźwięk będzie odtwarzany tylko z dwóch głośników.
L/R:
Wybierz tę opcję, jeżeli urządzenie podłączone jest do dekodera Dolby
Pro Logic.
WYJŚCIE CYFROWE
SPDIF/OFF: Wyjście cyfrowe C O A X I A L nie jest aktywne.
SPDIF/RAW: Transmisja strumienia danych cyfrowych np. na odtwarzacz z dekoderem dekodera Dolby Digital.
SPDIF/PCM: Standardowy format stereofoniczny.
DOLBY DIGITAL
PODWÓJNE MONO
STEREO:
L-MONO:
P-MONO:
MIX-MONO:
sygnał stereofoniczny jest podawany na lewy i prawy głośnik (kanał
audio)
na oba głośniki (kanał audio) podawany jest lewy kanał monofoniczny.
na oba głośniki (kanał audio) podawany jest prawy kanał monofoniczny.
na oba głośniki (kanał audio) podawany jest lewy i prawy kanał monofoniczny jako sygnał monofoniczny.
32
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 32
12.03.2012 09:15:54
DYNAMICZNY
Format DolbyDigital wspomaga ustawienie dynamiki dźwięku, dzięki któremu można
regulować różnicę głośności między cichymi i głośnymi fragmentami na skali od OFF
do F U L L .
OFF:
dźwięk bez zmian, tzn. głośne fragmenty i basy są odtwarzane głośno, a ciche fragmenty cicho („dźwięk kinowy“). To ustawienie powinno być używane tylko wtedy, gdy dźwięk nie będzie nikomu przeszkadzać.
FULL: zminimalizowana różnica głośności, tzn. głośne fragmenty są wyciszane, a
ciche fragmenty nagłaśniane. To ustawienie jest wskazane np. nocą.
Aby zmienić ustawienie, przejdź przyciskiem  do podziałki po prawej stronie i wybierz przyciskiem  albo  żądaną wartość. Potwierdź wybór przyciskiem E N T E R .
33
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 33
12.03.2012 09:15:55
STRONA USTAWIEŃ VIDEO
6 7 5 2 1 $ 8 6 7$: ( ē 9 , ' ( 2 26752ĝû
-$612ĝû
KONTRAST
2'&,(ē
NASYCENIE
MED
00
00
00
00
35=(-'ħ867$:,(ē9,'(2
OSTROŚĆ
Tutaj możesz ustawić ostrość obrazu według trzech zaprogramowanych schematów
(WYSOKA, ŚREDNIA, NISKA).
Jasność, kontrast, odcienie kolorów, nasycenie kolorów
Te opcje menu umożliwiają ustawienie żądanych wartości poszczególnych parametrów.
W tym celu wykonaj następujące czynności:
 Wybierz przyciskami kierunkowymi  albo  żądaną opcję.
 Potwierdź wybór przyciskiem E N T E R , system przejdzie do trybu ustawień.
 Wybierz przyciskami kierunkowymi  lub  żądaną wartość.
 Potwierdź wybór przyciskiem E N T E R , system zamyka tryb ustawień.
34
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 34
12.03.2012 09:15:55
STRONA PREFERENCJI
** STRONA PREFERENCJI**
TYP TV
AUDIO
NAPISY
0(183à<7<
KONTROLA RODZICIEL.
867'20<ĝ/1(
Auto
POL
POL
POL
35=(-'ħ'235()(5(1&-,
TYP TV
Tutaj wybierasz normę koloru telewizora.
PAL:
norma koloru stosowana w wielu krajach europejskich.
AUTO: automatyczne ustawianie formatu.
NTSC: norma koloru używana w Ameryce Północnej.
AUDIO
W tym miejscu możesz ustawić język zapisanej na płycie DVD ścieżki dźwiękowej.
Dostępne są języki angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski,
holenderski, polski, duński i inne.
NAPISY
W tym miejscu możesz wybrać język napisów zapisanych na płycie DVD.
Dostępne są języki angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski,
holenderski, polski, duński i inne.
MENU PŁYTY
W tym miejscu możesz wybrać język menu zapisanych na płycie DVD, o ile są dostępne na płycie.
Dostępne są języki angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski,
holenderski, polski, duński i inne.
35
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 35
12.03.2012 09:15:57
KONTROLA RODZICIEL.
W tym menu możesz ustawiać kategorie wiekowe dostępu do płyt DVD (nadzór rodzicielski).
Niektóre płyty DVD i CD są zakodowane według wiekowych kategorii dostępu, określonych przez Stowarzyszenie Producentów Filmowych (Motion Picture Association).
Istnieje osiem kategorii wiekowych:
1 DLA DZIECI:
nadaje się dla małych dzieci;
2 DOZWOLONY:
dla wszystkich grup wiekowych;
3 ZALE. NADZÓR.:
dla dzieci powyżej 6 lat zaleca się nadzór rodzicielski;
4 NLEO. DO 13 LAT:
zaleca się powyżej 12 lat;
5 DO 17 LAT NADZ.:
dla dzieci powyżej 16 lat pod nadzorem rodziców;
6 DOZW. DO 17 LAT:
nie nadaje się dla dzieci poniżej 16 lat;
7 DOZW. DO 17 LAT:
nie nadaje się dla osób poniżej 18 lat;
8 DLA DOROSŁYCH:
tylko dla dorosłych.
Jeżeli płyta DVD została np. zakodowana w kategorii 7 (niedozwolona dla osób poniżej 18 lat) albo 8 (tylko dorośli), a w odtwarzaczu udostępnione są tylko kategorie od
1 do 6, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i system poprosi o podanie hasła. Zgodnie z kategorią lub kategoriami dostępu mogą też być dostępne tylko części
płyty DVD, tzn. określone sceny filmowe.
Aby zmienić kategorię wiekową, musisz wprowadzić hasło (patrz „STRONA
USTAWIEŃ HASŁA“ na stronie 37).
UST. DOMYŚLNE
Potwierdź opcję UST. DOMYŚLNE > RESETUJ dwa razy przyciskiem
E N T E R , aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
WSKAZÓWKA!
Pamiętaj, że hasło nie zostanie przywrócone, jeżeli zostało wcześniej
zmienione!
36
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 36
12.03.2012 09:15:57
STRONA USTAWIEŃ HASŁA
6 7 5 2 1 $ 8 6 7$: , ( ē + $ 6 à $ 75<%+$6à$
+$6à2
:<à
35=(-'ħ'28 6 7 $ : , ( ē + $ 6 à $
TRYB HASŁA
Możesz tu ustawić, czy w określonych sytuacjach (np. przy oglądaniu płyty DVD z
ograniczeniem wiekowym) konieczne jest podanie hasła (ustawienie W Ł ) (patrz
„KONTROLA RODZICIEL.“ na stronie 36), albo czy podawanie hasła nie będzie nigdy
wymagane (ustawienie W Y Ł ).
HASŁO
Tutaj możesz zmienić hasło fabryczne.
 Potwierdź opcję ZMIEŃ przyciskiem E N T E R .
STARE HASŁO:
przyciskami cyfrowymi pilota wpisz obowiązujące hasło.
Składa się ono dokładnie z czterech cyfr. Jeżeli nie zostało jeszcze ustawione inne hasło, obowiązuje hasło fabryczne 1369.
Po wprowadzeniu prawidłowego hasła zostanie otwarte
następne pole, czyli pole wpisywania hasła.
NOWE HASŁO:
przyciskami cyfrowymi pilota wpisz czterocyfrową liczbę.
Znacznik przechodzi do następnego pola.
POTWIERDŹ HASŁO: wpisz jeszcze raz tę samą czterocyfrową liczbę.
 Naciśnij E N T E R , aby potwierdzić nowe hasło.
Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, wpisz hasło nadrzędne 1369.
37
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 37
12.03.2012 09:15:59
Błędy pikseli w telewizorach LCD
5 Pikseli
5 Pikseli
Wiersz
Piksel
niebieski
zielony
Podpikseli
czerwony
Mimo najnowocześniejszego procesu produkcji, ze względu na wysoki stopień komplikacji stosowanej technologii mogą w rzadkich przypadkach wystąpić wady pojedynczych punkt świetlnych lub ich grup.
W przypadku monitorów TFT z aktywną matrycą i rozdzielczością 480 x 234 piksele,
złożonych z trzech podpikseli (czerwonego, zielonego, niebieskiego), używanych jest
w sumie ok. 336.960 mln elementów sterujących. Ze względu na tak dużą ilość tranzystorów, a więc niezwykle skomplikowany proces produkcji, może dojść do wad lub
nieprawidłowego odwzorowywania kolorów w pikselach lub pojedynczych podpikselach.
Opis
1 podpiksel
Jasne podpiksele
Dwa obok siebie (poziomo/pionowo)
Minimalna odległość między jasnymi i
Odległość
ciemnymi podpikselami
Pojedynczo
Ciemne podpiksele
Dwa obok siebie
Minimalna odległość między jasnymi i
Odległość
ciemnymi podpikselami
Łączna ilość jasnych i ciemnych podpikseli
Akceptowana ilo
Maks. 1
0
Min. 5 mm
Maks. 5
Maks. 0
Min. 5mm
Maks. 5
Tabela podaje maksymalną ilość błędów pikseli, której wystąpienie nie uprawnia do
skorzystania z gwarancji. Prawo do skorzystania z gwarancji występuje m. in. wtedy,
gdy podana wyżej ilość błędów jest przekroczona w jednej kategorii.
38
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 38
12.03.2012 09:16:01
Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączaj wtyczkę sieciową i wszystkie kable łączące.
• Nie używaj rozpuszczalników i żrących ani gazowych preparatów czyszczących.
• Do czyszczenia ekranu używaj tylko miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki.
• Uważaj, by na urządzeniu nie pozostały kropelki wody. Woda może spowodować
trwałe odbarwienia.
• Nie narażaj ekranu ani na silne światło słoneczne, ani na promieniowanie ultrafioletowe.
UWAGA!
Wewnątrz obudowy ekranu nie ma żadnych części wymagających konserwacji i/lub czyszczenia.
39
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 39
12.03.2012 09:16:01
Recykling i utylizacja
Opakowanie
Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
transportowymi. Opakowania składają się z surowców wtórnych i nadają
się do ponownego wykorzystania albo do recyklingu.
Urządzenie
Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajną baterię litową. Po zakończeniu użytkowania nigdy nie wyrzucaj urządzenia z normalnymi śmieciami domowymi; zasięgnij informacji w lokalnej jednostce samorządowej o
sposoby przepisowego recyklingu/utylizacji urządzenia w specjalnych
punktach zbiórki.
Baterie i akumulatory
Zużytych/uszkodzonych baterii akumulatorów nie wolno wyrzucać do
śmieci domowych. Baterie należy oddawać w punkcie zbiorczym starych
baterii.
40
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 40
12.03.2012 09:16:02
Dane techniczne
Wskazówki dotyczące ładunków elektrostatycznych:
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo wskutek wyładowania elektrostatycznego,
zresetuj je przez odłączenie go na jakiś czas od sieci.
Urządzenie główne
Napięcie wejściowe:
Napięcie wyjściowe:
Pobór mocy:
Wymiary urządzenia:
Temperatura otoczenia
podczas pracy:
Temperatura przechowywania:
Monitor
Przekątna:
Rozdzielczość:
Wyjście AV
Sygnał wideo:
Wtyczka audio/wideo:
Wtyczka koncentryczna:
USB:
Słuchawki
Producent:
Nr modelu:
Wyjście słuchawek
Gniazdo:
Napięcie wyjściowe:
DC 9-12 V
1500 mA
DC 9-12 V
500 mA
< 15 W
ok. 190 x 145 x 37 mm (wys. x dł. x szer.)
0°C – +35°C
-10°C do +45°C
7" (ok. 18 cm)
480 x 234
FBAS
3,5 mm, kątowa
3,5 mm, kątowa
wersja 2.0
Shenzhen NanPing Technology Co., Ltd
EP-1615P
3,5 mm, kątowe
maks. 150 mV
Monitor
Napięcie wejściowe:
Wymiary urządzenia:
Wejście AV
Sygnał wideo:
Wtyczka audio/wideo:
DC 9-12 V
500 mA
ok. 190 x 143 x 21,5 mm (wys. x dł. x szer.)
FBAS
3,5 mm, kątowa
Adapter sieciowy
Producent:
Nr modelu:
Wejście:
Wyjście:
Klasa ochronności
Kuantech (Shenzhen) Co., Ltd
KSLFD0950150W1EU
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0.4 A
DC 9,5V
1,5A;
II
41
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 41
12.03.2012 09:16:02
Adapter samochodowy
Producent:
Nr modelu:
Napięcie wejściowe:
Napięcie wyjściowe:
Bezpiecznik:
Shenzhen Yijiaxing Electronics Technology Co.,
Ltd.
YJX00314
DC 12 V
2000 mA
DC 12 V
2000 mA
T 2 A; 250 V
Akumulator litowy do wielokrotnego ładowania
Producent:
Nr modelu:
Napięcie znamionowe:
Great Power Battery Co., Ltd.
GSP456080*2S
DC 7,4 V
1800 mAh
Zmiany techniczne zastrzeżone!
42
83598 PL ALDI PL Content RC1.indd 42
12.03.2012 09:16:04
Przenośny odtwarzacz DVD
z dwoma wyświetlaczami LCD 17,78 cm/7“
MEDION® LIFE® E72037 (MD 83598)
Medion Service Center
06/06/12
Infolinia konsumenta
(telefon stacjonarny i komórkowy): 022 / 397 4335
83598 PL ALDI PL Cover RC1.indd 1
E-Mail: [email protected]
www.medion.pl
Instrukcja obsługi
12.03.2012 09:25:48

Podobne dokumenty