Przepływomierz Rosemount 8800D Vortex

Komentarze

Transkrypt

Przepływomierz Rosemount 8800D Vortex
4004_RevBA pol.fm Page 1 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Przepływomierz Rosemount 8800D Vortex
Start
Krok 1: Montaż przepływomierza
Krok 2: Obrót obudowy
Krok 3: Ustawienie przełączników i zwór
Krok 4: Okablowanie i podłączenie zasilania
Krok 5: Weryfikacja konfiguracji
Certyfikaty urządzenia
www.emersonprocess.com/rosemount
4004_RevBA pol.fm Page 2 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
© 2007 Emerson Process Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością
ich prawowitych właścicieli.
Nazwa i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Rosemount, Inc.
Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co.
Rosemount Inc.
Emerson Process Management Sp. z o.o.
Emerson Process Management
Emerson Process Management Asia Pacific
Private Limited
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN USA 55317
T (US) (800) 999-9307
T (poza USA) + (952) 906-8888
F (952) 949-7001
Neonstraat 1
6718 WX Ede
The Netherlands
T +31 (0) 318 495 555
F +31 (0) 318 495 556
ul. Konstruktorska 11A
02-673 Warszawa
Poland
T +48 22 54 85 200
F +48 22 54 85 231
[email protected]
www.emersonprocess.pl
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
T (65) 6777 8211
F (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743
WAŻNA INFORMACJA
Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe procedury obsługowe przepływomierzy
Rosemount® 8800D Vortex. Nie zawiera ona szczegółowych procedur konfiguracji,
diagnostyki, obsługi, konserwacji, napraw oraz instalacji przeciwwybuchowych,
ognioszczelnych lub iskrobezpiecznych (I.S.). Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 8800D (numer 00809-0100-4004).
Instrukcje obsługi i niniejsza skrócona instrukcja instalacji dostępne są w Internecie
pod adresem www.emersonprocess.com/rosemount.
OSTRZEŻENIE
Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:
Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać
się zgodnie z lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi normami i metodami
postępowania. Przed instalacją należy zapoznać się z rozdziałem w instrukcji obsługi
przepływomierza 8800D poświęconym ograniczeniom wynikającym ze stosowania się
do norm pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.
• Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej
wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej są
zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa i niepalności.
• Sprawdzić, czy środowisko pracy przepływomierza jest zgodne z certyfikatami
posiadanymi przez urządzenie.
W przypadku instalacji przeciwwybuchowych i ognioszczelnych, nie wolno zdejmować
pokryw przepływomierza przy podłączonym zasilaniu elektrycznym.
Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała:
• Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Na przewodach może indukować
się wysokie napięcie grożące porażeniem elektrycznym.
2
4004_RevBA pol.fm Page 3 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
KROK 1: MONTAż PRZEPŁYWOMIERZA
Instalacja procesowa musi być zaprojektowana tak, aby korpus miernika pozostawał
zawsze wypełniony przez medium, bez możliwości tworzenia się kieszeni powietrznych.
Przepływomierze vortex mogą być instalowane w dowolnej orientacji bez wpływu na
dokładność pomiarów. Poniżej podano wskazówki montażowe przy określonych typach
instalacji.
Montaż w rurociągu pionowym
Jeśli przepływomierz vortex ma być zainstalowany w pionowym rurociągu:
• W przypadku gazów lub pary przepływ medium może odbywać się w kierunku do dołu
lub do góry.
• W przypadku cieczy przepływ musi odbywać się w kierunku do góry.
Ilustracja 1. Montaż w rurociągu pionowym
Przepływ cieczy
lub gazu
8800/8800B15B.eps
Przepływ gazu
Montaż w rurociągu poziomym
Ilustracja 2. Montaż w rurociągu poziomym
Korpus przepływomierza
zainstalowany z układem
elektronicznym z boku rurociągu
Korpus przepływomierza
zainstalowany z układem
elektronicznym nad
rurociągiem
Dopuszczalny
Zalecany
W przypadku pary i mediów z zawartością drobnych cząsteczek ciał stałych zaleca się montaż
przepływomierza z układem elektronicznym położonym z boku rurociągu. Zminimalizuje
to wystąpienie potencjalnych błędów pomiarowych dzięki umożliwieniu skroplinom lub
cząsteczkom przepływu pod przegrodą bez zakłócania procesu wytwarzania wirów.
3
4004_RevBA pol.fm Page 4 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Montaż wysokotemperaturowy
Maksymalna temperatura zintegrowanych układów elektronicznych zależy od temperatury
otoczenia, w której przepływomierz jest instalowany. Temperatura układów elektronicznych
nie może przekroczyć 85°C (185°F).
Ilustracja 3 pokazuje zależność między temperaturą otoczenia a temperaturą procesową
gwarantującą zachowanie temperatury obudowy poniżej 85°C (185°F).
93 (200)
82 (180)
71 (160)
85°C (185°F)
Dopuszczalna
temperatura obudowy
60 (140)
49 (120)
38 (100)
Temperatura procesowa °C (°F)
Korpus przepływomierza i rurociąg z 76 mm (3 in.) izolacją termiczną z włókna
ceramicznego. Rurociąg poziomy z pionową instalacją przepływomierza.
8800_26aa.eps
482 (900)
538 (1000)
427 (800)
371 (700)
316 (600)
204 (400)
93 (200)
149 (300)
16 (60)
260 (500)
27 (80)
0
38 (100)
Temperatura otoczenia °C (°F)
Ilustracja 3. Dopuszczalne temperatury otoczenia i procesowa dla przepływomierza Rosemount 8800D
W przypadku aplikacji wysokotemperaturowych zaleca się następujące orientacje montażu.
• Część elektroniczna musi znajdować się z boku lub od dołu ruociągu.
• Może zajść konieczność izolacji termicznej rurociągu, aby zagwarantować temperaturę
otoczenia poniżej 85°C (185°F).
UWAGA
Zaizolować tylko rurociąg i korpus przepływomierza. Nie należy izolować obejmy wspornika,
aby ułatwić proces oddawania ciepła.
Instalacje w przypadku pary
Należy unikać montażu w sposób pokazany na ilustracji 4. Taka instalacja może w momencie
uruchomienia spowodować uderzenie wodne wskutek gromadzenia się skroplin.
8800g15c
Ilustracja 4. Nieprawidłowa instalacja
4
4004_RevBA pol.fm Page 5 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Wymagania długości odcinków prostoliniowych po stronie dolotowej
i wylotowej
Przepływomierz Rosemount 8800D musi być zainstalowany między prostoliniowymi odcinkami rur
o długości minimum dziesięciu średnic rurociągu (D) po stronie dolotowej i minimum pięciu średnic
po stronie wylotowej, aby można było wykorzystać współczynnik korekcyjny K w sposób opisany
w karcie danych technicznych przepływomierzy 8800 (00816-0100-3250). Jeśli po stronie
dolotowej odcinek prostoliniowy jest większy od 35 średnic rurociągu (35D), a po stronie wylotowej
od 10 średnic (10D), to nie ma konieczności uwzględniania współczynnika korekcyjnego K.
Zewnętrzne przetworniki ciśnienia i temperatury
Jeśli wykorzystywane są przetworniki ciśnienia i temperatury wraz przepływomierzem 8800D do
obliczania skompensowanego natężenia przepływu masowego, to należy je zainstalować po
stronie wylotowej przepływomierza Rosemount 8800D w miejscach pokazanych na ilustracji 5.
Ilustracja 5. Odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej
T
8800g15a
P
4 średnice po stronie wylotowej
6 średnic po stronie wylotowej
Instalacja wersji bezkołnierzowej
Ilustracja 6. Instalacja wersji bezkołnierzowej
Pierścień
centrujący
Śruby i nakrętki instalacyjne
(dostarczane przez użytkownika)
Uszczelki płaskie
(dostarczane przez użytkownika)
Kierunek
przepływu
8800-0465A01d.eps
Pierścień
centrujący
Instalacja wersji kołnierzowej
Śruby i nakrętki instalacyjne
(dostarczane przez użytkownika)
Uszczelki
(dostarczane przez użytkownika)
Kierunek
przepływu
8800-065A02B
Ilustracja 7. Instalacja przepływomierza kołnierzowego
5
4004_RevBA pol.fm Page 6 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
UWAGA
Wymagane obciążenie śrub zapewniające szczelność połączenia zależy od wielu
czynników, takich jak ciśnienie robocze, materiał uszczelki, jej grubość i stan techniczny.
Na rzeczywiste obciążenie śrub wynikające ze zmierzonego momentu sił dokręcających
wpływa również wiele innych czynników, takich jak stan techniczny gwintów śrub, tarcie
między główką nakrętki a kołnierzem oraz równoległość kołnierzy. Z powodu tych tak wielu
czynników zależnych od aplikacji wymagany moment sił dokręcających może być różny
dla różnych aplikacji. Przy prawidłowym dokręcaniu śrub kołnierzy należy stosować się do
wskazówek zawartych w normie ASME Pressure Vessel Code (rozdział VIII, część 2).
Należy zawsze sprawdzić, czy przepływomierz jest zainstalowany współosiowo między
kołnierzami o tej samej średnicy nominalnej co przepływomierz.
Instalacja zintegrowanego czujnika temperatury (tylko opcja MTA)
Czujnik temperatury jest zwinięty i dołączony do obejmy części elektronicznej. Zdjąć
plastikową taśmę mocującą czujnik do obejmy i wsunąć go w otwór w dolnej części
korpusu przepływomierza. Nie ma konieczności odłączania drugiego końca kabla od części
elektronicznej. Dokręcić kluczem płaskim 1/2 cala o około 1-1/4 obrotu po dokręceniu palcami.
Zdalna część elektroniczna
Jeśli zamówiono przepływomierz ze zdalną częścią elektroniczną (opcje R10, R20, R30 lub
RXX), przepływomierz dostarczany jest w dwóch częściach:
1. Korpus przepływomierza z adapterem zainstalowanym na wsporniku i z połączeniowym
kablem koncentrycznym umocowanym do niego.
2. Obudowa części elektronicznej zainstalowana na obejmie montażowej.
Montaż
Korpus przepływomierza należy zainstalować w rurociągu zgodnie z opisem podanym
wcześniej w tym rozdziale. Zamontować obejmę i obudowę części elektronicznej
w żądanym miejscu. Obudowa może być obracana na obejmie dla ułatwienia podłączenia
kabli i osłon kablowych.
Podłączenie kabli
Przy podłączeniu wolnego końca kabla koncentrycznego do obudowy części elektronicznej
należy wykorzystać ilustrację 8 i instrukcje podane na stronie 7.
Ilustracja 8. Zdalna instalacja układu elektronicznego
Opcjonalny adapter osłony
kablowej lub dławik kablowy
Obudowa części
elektronicznej
Podstawa obudowy
Podłączenie uziemienia
Adapter obudowy
Kabel koncentryczny
Pokrywa *
Adapter korpusu
przepływomierza
Dysk izolacyjny
Podkładka
Nakrętka
Podłączenie czujnika
Obejma montażowa do
montażu naściennego
lub na wsporniku
2 cale
Wspornik
Adapter osłony kablowej
lub dławik kablowy
(opcja)
Korpus
przepływomierza
* Pokrywa występuje tylko w bezkołnierzowych przepływomierzach o wielkości 6 cali (DN150) i 8 cali (DN 200).
6
4004_RevBA pol.fm Page 7 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
1. Jeśli kabel koncentryczny ma przechodzić przez osłonę kablową, to należy odmierzyć
i odciąć odpowiednią długość osłony, co zapewni prawidłowy montaż. W celu
zwiększenia długości kabla koncentrycznego można w osłonie kablowej zamontować
skrzynkę przyłączeniową.
UWAGA
Kabel współosiowy nie może być skracany w warunkach polowych. Jeśli jest za długi, to
należy go zwinąć w pętlę o promieniu nie mniejszym niż 25 mm (1 in.).
2. Nałożyć adapter osłony kablowej lub dławik kablowy na wolny koniec kabla i dokręcić
go do adaptera czujnika na wsporniku korpusu czujnika.
3. Jeśli wykorzystuje się osłonę kablową, to nałożyć ją na kabel.
4. Założyć adapter osłony kablowej lub dławik kablowy na zakończenie kabla.
5. Zdjąć adapter obudowy z obudowy części elektronicznej.
6. Nałożyć adapter obudowy na kabel koncentryczny.
7. Odkręcić jedną z czterech śrub podstawy obudowy.
8. Dokręcić nakrętkę kabla do połączenia w obudowie części elektronicznej.
9. Podłączyć końcówkę uziemienia kabla do śruby podstawy obudowy.
10. Dołączyć adapter obudowy do obudowy modułu elektronicznego przy użyciu trzech śrub.
11. Dokręcić przyłącze osłony kablowej lub dławik kablowy do adaptera obudowy modułu
elektronicznego.
UWAGA
W celu zabezpieczenia części elektronicznej przed dostaniem się wilgoci przez złącze kabla
koncentrycznego należy prowadzić kabel w oddzielnej osłonie kablowej lub zastosować
uszczelnione dławiki kablowe na obu końcach kabla.
KROK 2: OBRÓT OBUDOWY
W celu uzyskania łatwego odczytu obudowa części elektronicznej może być obracana skokowo
o 90 stopni. W celu zmiany orientacji obudowy należy wykonać następujące czynności:
1. Odkręcić śrubę znajdującą się na pokrywie (na wsporniku) i zdjąć pokrywę (dotyczy
tylko przepływomierzy bezkołnierzowych o wielkości 6 cali [DN150] i 8 cali [DN 200]).
2. Przy użyciu klucza sześciokątnego odkręcić trzy śruby blokujące obudowę znajdujące
się na podstawie obudowy części elektronicznej. Śruby obracać w kierunku zgodnym
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu zwolnienia obudowy.
3. Powoli wyjąć obudowę części elektronicznej ze wspornika.
UWAGA
Nie wolno wyjmować obudowy na odległość większą niż 40 mm (1.5 in.) od górnej
powierzchni wspornika bez odłączenia kabla czujnika. Naprężenie kabla czujnika może
spowodować uszkodzenie czujnika.
4. Przy użyciu klucza płaskiego 5/16 cala odkręcić kabel czujnika od obudowy.
5. Obrócić i ustawić obudową w żądanym położeniu.
6. Trzymać obudowę w takim położeniu przy wkręcaniu kabla czujnika w podstawę obudowy.
7
4004_RevBA pol.fm Page 8 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
UWAGA
Nie wolno obracać obudowy przy podłączonym kablu czujnika do podstawy obudowy.
Spowoduje to naprężenie kabla i może doprowadzić do uszkodzenia czujnika.
7. Umieścić obudowę części elektronicznej w górnej części wspornika.
8. Przy użyciu klucza sześciokątnego wkręcić trzy śruby blokujące obudowę znajdujące
się na podstawie obudowy części elektronicznej. Śruby obracać w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
9. Założyć pokrywę na wspornik i dokręcić śrubę (dotyczy tylko przepływomierzy
bezkołnierzowych o wielkości 6 cali [DN150] i 8 cali [DN 200]).
KROK 3: USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW I ZWÓR
Zwory ustawić w żądanym położeniu.
HART
Jeśli zwory ustawienia poziomu alarmowego i zabezpieczenia nie zostały zainstalowane,
przetwornik będzie pracował normalnie z domyślnymi ustawieniami: stan alarmowy wysoki,
zabezpieczenie wyłączone.
8800\QIG\8800_3
8800\QIG\8800_1
Ilustracja 9. Zwory i wyświetlacz LCD w przepływomierzu HART
FOUNDATION Fieldbus
Jeśli zwory zabezpieczenia i symulacji nie zostały zainstalowane, przetwornik będzie
pracował z domyślnymi ustawieniami: alarm wyłączony i symulacja wyłączona.
8
8800\QIG\8800_4
8800\QIG\8800_2
Ilustracja 10. Zwory i wyświetlacz LCD w przepływomierzu fieldbus
4004_RevBA pol.fm Page 9 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
KROK 4: OKABLOWANIE I PODŁĄCZENIE ZASILANIA
Zasilanie
HART
Zasilacz prądu stałego powinien gwarantować tętnienia poniżej 2 procent. Całkowite
obciążenie jest sumą rezystancji przewodów sygnałowych i rezystancji obciążenia
sterownika, wskaźników i innych urządzeń. Należy pamiętać, że jeżeli stosowane
są bariery iskrobezpieczne, to również musi zostać uwzględniona ich rezystancja.
Ilustracja 11. Ograniczenie obciążenia
Obciążenie (omy)
Maksymalna rezystancja pętli = 41,7 (napięcie zasilania = 10,8)
1250
1000
Zakres
roboczy
500
0
42
10,8
Napięcie zasilania (V)
Komunikator HART wymaga obecności w pętli rezystancji co najmniej 250 Ω
FOUNDATION Fieldbus
Przepływomierz wymaga napięcia 9–32 V dc na zaciskach zasilania. Każdy zasilacz do
urządzeń fieldbus wymaga stabilizatora separującego wyjście zasilacza od segmentu
okablowania fieldbus.
Instalacja osłon kablowych
Najprostszym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się skroplin do obudowy części
elektrycznej jest montaż przepływomierza powyżej tras kablowych. Jeśli przepływomierz
jest zamontowany poniżej tras kablowych, to istnieje niebezpieczeństwo zalania komory
zacisków elektrycznych przez skropliny.
Jeśli osłona kablowa zaczyna się przy przepływomierzu, to od strony przepływomierza
należy skierować ją do dołu tworząc pętlę okapową. W niektórych przypadkach nie jest
konieczne instalowanie odwadniacza.
Prawidłowy sposób podłączenia osłon kablowych do przepływomierza Rosemount 8800D
Osłona kablowa
8800-000A02B
Osłona kablowa
9
4004_RevBA pol.fm Page 10 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
W celu okablowania przepływomierza należy wykonać następujące czynności:
1. Zdjąć pokrywę obudowy od strony oznaczonej FIELD TERMINALS.
2. Przewód biegnący od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku „+”,
a przewód biegnący od ujemnego do zacisku „–”, tak jak pokazano na ilustracji 12
w przypadku przepływomierza HART i na ilustracji 13 w przypadku przepływomierza
FOUNDATION fieldbus.
UWAGA
Zaciski zasilania w przepływomierzu FOUNDATION fieldbus nie mają określonej polaryzacji.
3. W przypadku przepływomierzy HART wykorzystujących wyjście impulsowe przewód
biegnący od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku „+” wyjścia
impulsowego, a przewód biegnący od ujemnego do zacisku „–” wyjścia impulsowego,
tak jak pokazano na ilustracji 12. Do zasilania wyjścia impulsowego konieczny jest
oddzielny zasilacz 5–30 V dc. Maksymalny prąd pobierany przez wyjście impulsowe
to 120 mA.
UWAGA
Nie podłączać zasilania do zacisków testowych. Może to spowodować uszkodzenie diody
w przyłączu testowym. Kabel skręcany (skrętka) jest niezbędny, aby zminimalizować
zewnętrzne zakłócenia sygnału z zakresu 4–20 mA oraz sygnału cyfrowego. Przy
dużych zakłóceniach elektromagnetycznych i radiowych wymagane jest zainstalowanie
izolowanego przewodu sygnałowego. Zaleca się też jego zastosowanie w innych
instalacjach. Należy stosować przewody o średnicy co najmniej 0,2 mm2 (24 AWG)
i maksymalnej długości 1500 m (5000 feet). W przypadku instalacji FOUNDATION fieldbus
należy stosować kable przeznaczone do tego typu instalacji. W przypadku temperatur
otoczenia wyższych od 60°C (140°F) należy stosować kable przeznaczone do temperatur
do 80°C (176°F).
Ilustracja 12 pokazuje schemat okablowania zasilania przepływomierza Rosemount 8800D
umożliwiającego komunikację z ręcznym komunikatorem polowym.
Ilustracja 13 pokazuje schemat okablowania zasilania w przypadku przepływomierza 8800D
z FOUNDATION fieldbus.
4. Niewykorzystane przepusty kablowe należy uszczelnić i zaślepić. Aby zapewnić
wilgocioszczelność, gwinty należy uszczelnić pastą lub taśmą uszczelniającą do rur.
UWAGA
Proste gwinty wymagają co najmniej trzykrotnego owinięcia taśmą, aby uzyskać
odpowiednią szczelność.
5. W razie potrzeby wykonać pętle okapowe. Pętlę okapową należy wykonać tak, aby
jej najniższa część znajdowała się poniżej przepustów i obudowy przepływomierza.
10
4004_RevBA pol.fm Page 11 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Ilustracja 12. Schemat okablowania przepływomierza z protokołem HART
Okablowanie wyjścia prądowego 4–20 mA
RL ≥ 250 Ω
+
Miliamperomierz
testowy
–
Okablowanie wyjścia prądowego 4–20 mA i impulsowego z elektronicznym sumatorem/licznikiem
RL ≥ 250 Ω
+
–
–
+
Miliamperomierz
testowy
11
4004_RevBA pol.fm Page 12 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
UWAGA
Zainstalowanie bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym nie
zabezpiecza przed przepięciami, jeśli obudowa przepływomierza Rosemount 8800D nie
jest prawidłowo uziemiona.
Ilustracja 13. Schemat okablowania przepływomierza z protokołem FOUNDATION fieldbus
Schemat okablowania polowego
Maksymalnie 1900 m (6234 ft)
(w zależności od typu kabla)
Zintegrowany stabilizator
napięcia i filtr
8800-3144_01A
(Podłączenie)
(Magistrala)
(Podłączenie)
Terminatory
Segment
Fieldbus
(Zasilacz, filtr, pierwszy
terminator i narzędzia
konfiguracyjne znajdują się
zazwyczaj w sterowni systemu.)
* Instalacja iskrobezpieczna może dopuszczać
mniejszą liczbę urządzeń na jedną barierę.
Urządzenia o adresach od 1 do 16*
Śruba blokująca pokrywy
W przypadku obudowy przekaźnika dostarczanej wraz ze śrubą blokującą pokrywy, należy
ją poprawnie zamontować po podłączeniu i uruchomieniu przekaźnika. Śruba blokująca
pokrywy uniemożliwia zdjęcie pokrywy przekaźnika w środkowisku ogniodpornym bez
użycia narzędzi. Aby zamontować śrubę, należy wykonać następujące czynności:
1. Sprawdzić, czy jest całkowicie wkręcona w obudowę.
2. Zamontować pokrywę obudowy przekaźnika i sprawdzić, czy dokładnie przylega ona
do obudowy.
3. Przy pomocy klucza imbusowego M4 poluzować śrubę blokującą, aż zetknie się ona
z pokrywą przekaźnika.
4. Przekręcić śrubę jeszcze o pół obrotu przeciwnie do wskazówek zegara, aby
zablokować pokrywę. (Uwaga: Przyłożenie zbyt dużego momentu obrotowego może
spowodować zerwanie gwintu.)
5. Sprawdzić, czy pokrywa jest dokładnie zablokowana.
12
4004_RevBA pol.fm Page 13 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
KROK 5: WERYFIKACJA KONFIGURACJI
Przed uruchomieniem przepływomierza Rosemount 8800D w instalacji konieczna jest
weryfikacja danych konfiguracyjnych pod kątem ich zgodności z konkretną aplikacją.
W większości przypadków wszystkie te zmienne są konfigurowane wstępnie przez
producenta. Konfiguracja przepływomierza 8800D musi być wykonana, jeśli przepływomierz
jest nieskonfigurowany lub zmienne wymagają modyfikacji.
Przed uruchomieniem zaleca się weryfikację następujących zmiennych:
Konfiguracja HART
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oznaczenie projektowe
Tryb pracy przetwornika
Medium procesowe
Stała temperatura procesowa
Gęstość (tylko dla przepływomierzy
masowych)
Stosunek gęstości
(tylko dla jednostek natężenia przepływu
standardowego i normalnego)
Współczynnik referencyjny K
Typ kołnierza
Średnica wewnętrzna rurociągu
Przypisanie zmiennych
Jednostki głównej zmiennej procesowej
Wartości graniczne zakresu
pomiarowego
Tłumienie głównej zmiennej procesowej
Automatyczna regulacja filtra
Konfiguracja wyświetlacza LCD
(tylko dla urządzeń z wyświetlaczem)
Konfiguracja wyjścia impulsowego
(tylko dla urządzeń z wyjściem
impulsowym)
Konfiguracja FOUNDATION Fieldbus
• Typ obsługi
• Temperatura procesowa
• Gęstość medium procesowego
i jednostki gęstości
(tylko wówczas, gdy wybrano jednostki
natężenia przepływu masowego)
• Współczynnik referencyjny K
• Typ kołnierza
• Średnica wewnętrzna rurociągu
• Jednostki głównej zmiennej procesowej
(konfigurowane w bloku AI)
• Konfiguracja wyświetlacza LCD
(tylko dla urządzeń z wyświetlaczem)
• Automatyczna regulacja filtra
13
4004_RevBA pol.fm Page 14 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Tabela 1. Skróty klawiszowe dla przepływomierza Rosemount 8800D
Funkcja
Skrót klawiszowy
HART
Funkcja
Skrót klawiszowy
HART
Adres sieciowy
Automatyczna kalibracja filtra
Autotest
1, 4, 2, 3, 1
1,4,3,2,4
1, 2, 1, 3
Bazowa jednostka czasu
Bazowa jednostka objętości
Częstotliwość drgań przegrody
Data
Dolna wartość graniczna zakresu
pomiarowego
Filtr dolnoprzepustowy
Górna wartość graniczna zakresu
pomiarowego
Górna wartość graniczna zakresu
roboczego czujnika
Górna wartość graniczna zakresu
roboczego czujnika
Identyfikator urządzenia
Jednostka bazowa prędkości
przepływu
Jednostki definiowane przez
użytkownika
Jednostki natężenia przepływu
masowego
Jednostki specjalne
Jednostki temperatury układów
elektronicznych
Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A
Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A
w innej skali
Komunikat
Liczba wymaganych nagłówków
Mapowanie głównej zmiennej
procesowej
Materiał części stykających się
z medium
Minimalna szerokość zakresu
pomiarowego
Nadawana zmienna 1
Nadawana zmienna 2
Nadawana zmienna 3
1, 1, 4, 1, 3, 2
1, 1, 4, 1, 3, 1
1, 1, 4, 6
1, 4, 4, 5
1, 3, 8, 2
Poziom wyzwalania
Prędkość przepływu
Procent zakresu pomiarowego głównej
zmiennej procesowej
Producent
Przegląd
Przepływ zsumowany
Przypisanie czwartej zmiennej procesowej
Przypisanie drugiej zmiennej procesowej
1, 4, 3, 2, 5
1,1,4,3
1, 1, 2
1, 4, 3, 2, 4
1, 3, 8, 1
Przypisanie trzeciej zmiennej procesowej 1,3,6,3
Przypisanie zmiennych
1,3,6
1, 3, 8, 5
Stała gęstość medium procesowego
1, 3, 2, 4, 2
1, 3, 8, 4
Stała temperatura procesowa
1, 3, 2, 3
1, 4, 4, 7, 6
1,1,4,3,3
1, 2, 1, 1
1, 1, 4, 1, 2
1, 1, 4, 1, 3, 3
Stan przetwornika
Standardowe/normalne jednostki
natężenia przepływu
Sterowanie licznikiem
1, 1, 4, 2, 2
Stosunek gęstości
1, 3, 2, 4, 1, 1
1, 1, 4, 1, 3
1,1,4,7,2
Stosunek sygnału do poziomu wyzwalania 1,4,3,2,2
Symulacja przepływu
1,2,4
1, 2, 5
1, 2, 6
Tłumienie głównej zmiennej procesowej
Temperatura układów elektronicznych
1, 3, 9
1,1,4,7
1, 4, 4, 4
1, 4, 2, 3, 2
1,3,6,1
Test pętli
Test przetwornika
Test wyjścia impulsowego
1, 2, 2
1, 2, 1, 3
1, 4, 2, 2, 2
1, 4, 1, 4
Tryb nadawania
1, 4, 2, 3, 4
1, 3, 8, 3
Tryb pracy przetwornika
1,3,2,1
1,4,2,3,6,1
1,4,2,3,6,2
1,4,2,3,6,3
1, 3, 4
1, 3, 2, 2
1, 4, 3, 2, 3
Nadawana zmienna 4
Natężenie przepływu masowego
Natężenie przepływu objętościowego
Numer korpusu przepływomierza
Numer zespołu przepływomierza
Numery wersji
Średnica wewnętrzna rurociągu
Opcje trybu nadawania
Opis
Oznaczenie projektowe
Powrót do nastaw fabrycznych filtra
1,4,2,3,6,4
1,1,4,2
1,1,4,1
1, 4, 1, 5
1, 4, 4, 7, 5
1, 4, 4, 7
1, 3, 5
1, 4, 2, 3, 5
1, 4, 4, 3
1, 3, 1
1, 4, 3, 3
Typ kołnierza
Typ medium procesowego
Wartość przerwania pomiarów dla małego
natężenia przepływu
Wartości graniczne zakresu pomiarowego
Wpływ czynników instalacyjnych
Współczynnik K
Współczynnik konwersyjny
Wyjście analogowe
Wyjście impulsowe
Wyświetlacz lokalny
Zabezpieczenie przed zapisem
Zmienne nadawane przez przetwornik
Zmienne procesowe
Zwory wyboru poziomu alarmowego
1, 4, 4, 1
1, 5
1, 1, 4, 4, 1
1,3,6,4
1,3,6,2
1, 1, 4, 4
1, 3, 8
1,4,1,6
1, 3, 3
1, 1, 4, 1, 3, 4
1, 4, 2, 1
1, 4, 2, 2, 1
1, 4, 2, 4
1, 4, 4, 6
1,4,2,3,6
1, 1
1, 4, 2, 1, 3
UWAGA
Szczegółowe informacje o konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi przepływomierza
Rosemount 8800D Vortex (00809-0100-4004).
14
4004_RevBA pol.fm Page 15 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Certyfikaty urządzenia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych
Rosemount Inc. – Eden Prairie, Minnesota, USA
Emerson Process Management BV – Ede, Holandia
INFORMACJE O DYREKTYWACH EUROPEJSKICH
Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi dyrektywami europejskimi dla tego
urządzenia znajduje się na naszej stronie internetowej www.rosemount.com. Kopię deklaracji
można otrzymać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management.
Dyrektywa ATEX
Zgodność z dyrektywą ATEX.
Obudowa ognioszczelna o klasie ochrony EEx d spełnia wymagania
normy EN50018
• Przetwornik w obudowie ognioszczelnej może być otwierany tylko po odłączeniu zasilania.
• Przepusty muszą być zamknięte lub zaślepione przy użyciu metalowych dławików
kablowych EEx d lub metalowych zaślepek.
• Nie wolno przekraczać poziomu energii podanego na tabliczce z atestami.
Zabezpieczenie typu n zgodne z normą EN60079-15
Przepusty w urządzeniu muszą być zamknięte przy użyciu właściwych metalowych dławików
EExe lub EExn i metalowych zaślepek lub dowolnych dławików kablowych z właściwymi
atestami ATEX i zaślepek o klasie ochrony IP66 certyfikowanych przez właściwe urzędy
certyfikacyjne Unii Europejskiej.
EUROPEJSKA DYREKTYWA URZĄDZEŃ
CIŚNIENIOWYCH (PED)
Przetworniki Rosemount 8800 Vortex o średnicach od 40 mm do 300 mm
Numer certyfikatu PED-H-100
0575
Certyfikat jakości składania, moduł H
Obligatoryjne oznaczenie CE przepływomierzy zgodne z artykułem 15 PED znajduje się na
korpusie czujnika.
Przepływomierze kategorii I–IV, przy procedurach składania wykorzystać moduł H.
Przepływomierz Rosemount 8800 Vortex
średnica 15 mm i 25 mm
Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inżynierska)
Przepływomierzy SEP lub kategorii I w wersji przeciwwybuchowej nie obejmuje dyrektywa
PED i nie mogą posiadać oznaczenia zgodności z PED.
15
4004_RevBA pol.fm Page 16 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
ATESTY DO PRACY W OBSZARACH ZAGROŻONYCH
WYBUCHEM
Rosemount 8800D z protokołem HART
Atesty amerykańskie
Atesty wydawane przez producenta – Factory Mutual (FM)
E5
Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C, i D;
Atest niepalności pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G;
Kod temperatury T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Niewymagane uszczelnienie osłon kablowych
Obudowa NEMA Typ 4X.
I5
Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D;
klasa I, strefa 0, AEx ia IIC T4 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C);
klasa II/III, strefa 1, grupy E, F i G, jeśli podłączono zgodnie ze schematami
instalacyjnymi Rosemount 08800-0116;
Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; możliwość stosowania w klasie I,
strefa 2, grupy A, B, C i D, z okablowaniem polowym niepalnym (NIFW) przy
podłączeniu zgodnym ze schematami instalacyjnymi Rosemount 08800-0116;
Kod temperatury:
T4 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Obudowa NEMA Typ 4X.
K5
Połączenie atestów E5 i I5
Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association, CSA
E6
Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C, i D;
Atest niepalności pyłów w klasie II i klasie III, strefa 1; grupy E, F i G;
Kod temp. T5 (TA = 70°C)
Klasa I, Strefa1; Ex d (ia) T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D;
Kod temp. T3C.
Fabrycznie uszczelniony.
Obudowa NEMA Typ 4X.
I6
Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli urządzenie
zainstalowano zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount numer 08800-0112;
Kod temperatury T3C
Obudowa NEMA Typ 4X.
K6
Połączenie E6 i I6
16
4004_RevBA pol.fm Page 17 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Certyfikaty europejskie
Iskrobezpieczeństwo ATEX
I1
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0084X
Oznaczenie ATEX
II 1 G
EEx ia IIC T5 (–60°C ≤ Totoczenia ≤ 40°C)
EEx ia IIC T4 (–60°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Parametry wejściowe;
Ui = 30 V dc
Ii(1) = 185 mA
P i(1) = 1,0 W
Ci = 0 µF
Li = 0,97 mH
0575
WARUNKI SPECJALNE
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
Certyfikat ATEX typu N
N1
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0085X
Oznaczenie ATEX
II 3 G
EEx nL II T5 (–40°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Parametry wejściowe:
Ui = 42 V dc maks.
Ci = 0 µF
Li = 0,97 mH
WARUNKI SPECJALNE
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu izolacji napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
Certyfikat ognioszczelności ATEX
E1
(1)
Numer certyfikatu KEMA99ATEX3852X
Oznaczenie ATEX przy montażu zdalnym:
Przetwornik
II 2(1) G
EEx d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Korpus miernika:
II 1 G
EEx ia IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Oznaczenie ATEX przy montażu zintegrowanym:
II 1/2 G
EEx d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
0575
V = 42 V dc maks.
Um = 250 V
Sumaryczny dla przetwornika
17
4004_RevBA pol.fm Page 18 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
WARUNKI SPECJALNE
Przy instalacji urządzenia należy przedsięwziąć właściwe działania uwzględniające
temperaturę medium, aby temperatura otoczenia części elektronicznej zawierała się
w granicach od –50°C do 70°C.
Zdalny czujnik można podłączyć do przetwornika tylko przy użyciu kabla dostarczonego
przez producenta.
Certyfikat niepalności pyłów ATEX
ND
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0086
Oznaczenie ATEX
II 1 D T90°C (–20°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Ui = 42 V dc
0575
K1
18
Połączenie atestów E1, I1, N1 i ND
4004_RevBA pol.fm Page 19 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Międzynarodowe certyfikaty IECEx
Iskrobezpieczeństwo
I7
Numer certyfikatu IECExBAS 05.0028X
Ex ia IIC T5 (–60°C ≤ T otoczenia ≤ 40°C)
Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Parametry wejściowe
Ui = 30 V dc
ii = 185 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 0 µF
Li = 0,97 mH
WARUNKI SPECJALNE
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
Certyfikat typu N
N7
Numer certyfikatu IECEx BAS05.0029X
Ex nC IIC T5 (–40°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Ui = 42 V dc
WARUNKI SPECJALNE
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
Certyfikat ognioszczelności
E7
Numer certyfikatu IECEx KEM05.0017X
Oznaczenie przy montażu zdalnym:
Przetwornik Ex d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Korpus miernika: Ex ia IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
Oznaczenie przy montażu zintegrowanym:
Ex d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Totoczenia ≤ 70°C)
V = 42 V dc maks.
Um = 250 V
WARUNKI SPECJALNE
Przy instalacji urządzenia należy przedsięwziąć właściwe działania uwzględniające
temperaturę medium, aby temperatura otoczenia części elektronicznej zawierała się
w granicach od –50°C do 70°C.
Zdalny czujnik można podłączyć do przetwornika tylko przy użyciu kabla dostarczonego
przez producenta.
K7
Połączenie E7, I7 i N7
19
4004_RevBA pol.fm Page 20 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
Certyfikaty chińskie (NEPSI)
Certyfikat ognioszczelności
E3
Numer certyfikatu GYJ06296X (RTC) lub
GYJ06297X (Pudong, Chiny)
Ex dia IIC T6 (od –50°C do 70°C)
Iskrobezpieczeństwo
I3
K3
Numer certyfikatu GYJ05621 (RTC) lub
GYJ06218 (Pudong, Chiny)
Ex ia IIC T4/T5
Parametry wejściowe:
Ui = 30 VDC
Ii = 185 mA
Pi = 1,0 W
Ci = 0
Li = 0,97 mH
Połączenie atestów E3 i I3
Atesty japońskie (TIIS)
Atest ognioszczelności
E4
Przekaźnik – Ex d [ia] T6
Czujnik zdalnego sterowania – Ex ia IIC T6
Atest
Opis
TC17816
8800D z wyświetlaczem, bez opcji MTA
TC17816
8800D bez wyświetlacza i opcji MTA
Atesty łączone
KB
20
Połączenie atestów E5, I5, E6 i I6
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
4004_RevBA pol.fm Page 21 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Rosemount 8800D zgodny z protokołem
FOUNDATION Fieldbus
Atesty amerykańskie
Atesty wydawane przez producenta – Factory Mutual (FM)
E5
Zabezpieczenie przed eksplozją – klasa I, dział 1, grupy B, C i D. Zabezpieczenie przed
zapłonem pyłu – klasa II/III, dział 1, grupy E, F i G.
Kod temp. T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Niewymagana uszczelka rurki izolacyjnej.
Typ obudowy 4X.
I5
Samoistne bezpieczeństwo – klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D;
klasa I, Strefa 0, AEx ia IIC T4 (–50°C ≤ Ta ≤ 40°C);
klasa II/III, dział 1, grupy E, F i G przy podłączeniu zgodnym ze schematami
instalacyjnymi Rosemount 08800-0116;
Niepalność w klasie I, dział 2, grupy A, B, C i D; możliwość stosowania w klasie 1,
dział 2, grupy A, B, C i D z okablowaniem polowym niepalnym (NIFW) przy
podłączeniu zgodnym ze schematami instalacyjnymi Rosemount 08800-0116;
Kod temp. T4 (–50°C ≤ Ta ≤ 40°C)
Typ obudowy 4X.
IE
FISCO – klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D.
Klasa II/III, dział 1, grupy E, F i G.
Kod temp.: T4 (–50°C ≤ Ta ≤ 40°C)
przy instalacji zgodnie ze schematem kontrolnym Rosemount 08800-0116.
K5
Połączenie atestów E5 i I5
Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA)
E6
Zabezpieczenie przed wybuchem – klasa I, dział 1, grupy B, C i D; Zabezpieczenie
przed zapłonem pyłu – klasa II i III, dział 1, grupy E, F i G; Kod temp. T5 (TA = 70°C)
Klasa I, Strefa 1; Ex d (ia) T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Możliwość stosowania w Klasie I, dziale 2, Grupach A, B, C i D;
Kod temp. T3C.
Uszczelnione fabrycznie.
Typ obudowy 4X.
I6
Samoistne bezpieczeństwo – klasa I, dział 1,
Grupy A, B, C i D;
Przy podłączeniu zgodnym ze schematem Rosemount 08800-0112;
Kod temp. T3C.
Typ obudowy 4X.
IF
FISCO – klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D;
Kod temp.: T3C.
Przy instalacji zgodnej ze schematem Rosemount 08800-0112
Typ obudowy 4X.
K6
Połączenie atestów E6 i I6
21
4004_RevBA pol.fm Page 22 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Atesty europejskie
Atest samoistnego bezpieczeństwa ATEX
I1
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0084X
Oznaczenie ATEX
II 1 G
EEx ia IIC T4 (–60°C ≤ Ta ≤ 60°C)
0575
Parametry wejściowe:
Ui = 30 VDC
Ii = 300 mA
Pi = 1,3 W
Ci = 0 µF
Li = 20 µH
SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X)
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu izolacji napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
ATEX FISCO
IA
Numer certyfikatu. Baseefa05ATEX0084X
Oznaczenie ATEX
II 1 G
EEx ia IIC T4 (–60°C ≤ Ta ≤ 60°C)
0575
Parametry wejściowe:
Ui = 17,5 VDC
Ii = 380 mA
Pi = 5,32 W
Ci = 0 µF
Li < 10 µH
SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X)
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu izolacji napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
Atest ATEX typu N
N1
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0085X
Oznaczenie ATEX
II 3 G
EEx nL IIC T5 (–40°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Parametry wejściowe:
Ui = 42 VDC MAX
Ci = 0 µF
Li = 20 µH
SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (X)
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu izolacji napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
22
4004_RevBA pol.fm Page 23 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Atesty ognioodporności ATEX
E1
Numer certyfikatu KEMA 99ATEX3852X
Oznaczenie ATEX dla montażu zewnętrznego:
Przekaźnik:
II 2(1) G
EEx d [ia]IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Obudowa miernika:
II 1 G
EEx ia IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Oznaczenie ATEX dla montażu zintegrowanego:
II 1/2 G
EEx d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
0575
V = 42 Vdc Max
Um = 250 V
WARUNKI SPECJALNE
Podczas instalacji sprzętu należy zachować szczególne środki ostrożności, aby utrzymać
temperaturę otoczenia części elektrycznych w przedziale od –50°C do 70°C, przy
uwzględnieniu wpływu temperatury płynów roboczych.
Czujnik montowany zewnętrznie może być podłączony z przekaźnikiem wyłącznie poprzez
odpowiedni kabel dostarczany przez producenta.
Atest niepalności pyłów ATEX
ND
Numer certyfikatu Baseefa05ATEX0086
Oznaczenie ATEX
II 1 D T90°C (–20°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Ui = 42 VDC
0575
K1
Połączenie atestów E1, I1, N1 i ND
23
4004_RevBA pol.fm Page 24 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Międzynarodowe atesty IECEx
Samoistne bezpieczeństwo
I7
Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0028X
Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Parametry wejściowe:
Ui = 30 VDC
Ii = 300 mA
Pi = 1,3 W
Ci = 0 µF
Li = 20 µH
WARUNKI SPECJALNE
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dławiki przejściowe 90 V (opcja T1), nie przechodzi
ono testu izolacji napięcia 500 V. Należy brać to pod uwagę podczas instalacji.
FISCO
IG
Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0028X
Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Parametry wejściowe:
Ui = 17,5 VDC
Ii = 380 mA
Pi = 5,32 W
Ci = 0 µF
Li < 10 µH
Atest typu N
N7
Numer certyfikatu: IECEx BAS 05.0029X
Ex nC IIC T5 (–40°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Ui = 42 V dc
Atest ognioszczelności
E7
Numer certyfikatu IECEx KEM 05.0017X
Oznaczenie ATEX dla montażu zewnętrznego:
Przekaźnik: Ex d [ia] IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Obudowa miernika: Ex ia IIC T6 (–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
Oznaczenie przy montażu zintegrowanym: Ex d [ia] IIC T6
(–50°C ≤ Ta ≤ 70°C)
V = 42 Vdc maks.
Um = 250 V
WARUNKI SPECJALNE
Podczas instalacji sprzętu należy zachować szczególne środki ostrożności, aby utrzymać
temperaturę otoczenia części elektrycznych w przedziale od –50°C do 70°C, przy
uwzględnieniu wpływu temperatury płynów roboczych.
Czujnik montowany zewnętrznie może być podłączony z przekaźnikiem wyłącznie poprzez
odpowiedni kabel dostarczany przez producenta.
K7
24
Połączenie atestów E7, I7 i N7
4004_RevBA pol.fm Page 25 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007
Rosemount 8800D
Atesty chińskie (NEPSI)
Atest ognioszczelności
E3
Numer certyfikatu GYJ06296X (RTC) lub
GYJ06297X (Pudong, Chiny)
Ex dia T6 (od –50°C do 70°C)
Samoistne bezpieczeństwo
I3
Oczekujące na rozpatrzenie
K3
Połączenie atestów E3 i I3 – oczekujące na rozpatrzenie
Atesty japońskie (TIIS)
Atest ognioszczelności
E4
Ogniszczelność zgodna z TIIS
Przekaźnik – Ex d [ia] T6
Czujnik zdalnego sterowania – Ex ia IIC T6
Atest
Opis
TC17816
8800D z wyświetlaczem, bez opcji MTA
TC17817
8800D bez wyświetlacza i opcji MTA
Atesty łączone
KB
Połączenie atestów E5, I5, E6 i I6
25
4004_RevBA pol.fm Page 26 Saturday, April 14, 2007 2:30 AM
Skrócona instrukcja instalacji
Rosemount 8800D
26
00825-0114-4004, wersja BA
Marzec 2007

Podobne dokumenty