WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W - C

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS W - C
Załącznik nr 2 do Warunków uczestnictwa w Projekcie - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (wzór)
…….…………….……………….…
(Nazwa i adres przedsiębiorstwa)
…………………………………
(Miejscowość, data)
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
W związku z udziałem w projekcie „Eko-rozwiązania – szansą na wzrost konkurencyjności
MMŚP”, nr ………………………………….., realizowanym przez Centrum Rozwoju
Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B-3, 00-132
Warszawa, w ramach Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.11.2013 r. do
30.06.2015 r. wnoszę o udzielenie pomocy de minimis (zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia
30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2007 r.,
nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
Załączniki:
2A. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w przypadku otrzymania
pomocy de minimis obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenia o wysokości otrzymanej
pomocy de minimis),
2B. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
…..………………………………………
……………………………………………
Miejscowość i data
Podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Beneficjenta Pomocy
„Eko-rozwiązania – szansą na wzrost konkurencyjności MMŚP”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego