SIWZ po zmianach z odwołania (*)

Komentarze

Transkrypt

SIWZ po zmianach z odwołania (*)
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:
„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku”
dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury
oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz
integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach
umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
ZATWIERDZAM
……………………………………….
Data
……………………………………….
Pieczęć i podpis
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”.Wartość szacunkowa zamówienia nie
przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty zgodniej z §1 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1649 z późn. zm.).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Rozdział nr I Informacje o zamawiającym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp)
1. Nazwa i adres zamawiającego
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone
jest znakiem: 3/2014
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014-031034
Rozdział nr II
Tryb udzielania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp)
Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w procedurze
właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
Rozdział nr III
Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp)
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrożenie gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w
szczególności:
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Zakup sprzętu komputerowego;
Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Wdrożenie e-usług.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
Przedmiot główny zamówienia:
2|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
Dodatkowe przedmioty:
32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych
32430000-6 Rozległa sieć komputerowa
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania,
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania,
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania,
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,
80511000-9 Usługi szkolenia personelu,
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
3. Produkt równoważny
W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
z opisanymi. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5
ustawy, zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Rozdział nr IV
Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp)
Prace należy wykonać w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, według Wzoru umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, zwanym dalej umową, lecz nie później niż do końca
października 2014 r.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba szpitala.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z oznaczeniem Podwykonawcy.
Rozdział nr V
Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp)
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczące:
a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności o ile
przepisy ustawy nakładają taki obowiązek.
b. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w
tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie:
1) minimum 1 zamówienie o zakresie zawierającym: dostawę i instalację sprzętu
komputerowego biurowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
na kwotę minimum 50.000,00 PLN brutto każde. Zamówienie musi być potwierdzone
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
2) minimum 1 zamówienie o zakresie zawierającym: dostawę i instalację sprzętu
komputerowego serwerowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, na kwotę minimum 500.000,00 PLN brutto każde. Zamówienie musi być
potwierdzone dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
3) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie
zintegrowanych gotowych systemów typu HIS i ERP działających na tej samej komercyjnej
platformie baz danych, dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 50, o wartości nie
mniejszej niż 600.000,00 złotych brutto, przy czym:
o
za gotowy zintegrowany system typu HIS i ERP Zamawiający uzna system, który
składa się z co najmniej z następujących obszarów funkcjonalnych:
obsługa ruchu chorych – izba przyjęć,
obsługa ruchu chorych – oddział,
obsługa przychodni – rejestracja,
obsługa przychodni – gabinet lekarski,
obsługa dokumentacji medycznej,
obsługa statystyki medycznej,
obsługa apteki,
obsługa apteczek oddziałowych,
obsługa rozliczeń z NFZ - lecznictwo otwarte i zamknięte,
obsługa kadr i płac,
system finansowo-księgowy.
działających w oparciu o jedną komercyjną platformę bazy danych.
4) przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie
systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystającego z Hurtowni Danych zawierającej
kostki OLAP (ang. OnLine Analitical Processing) zawierającego łącznie co najmniej 1 GB
danych dla co najmniej 5 równoległych użytkowników, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00
złotych brutto,
o
za system klasy BI Zamawiający uzna system, który składa się co najmniej z
następujących obszarów funkcjonalnych:
4|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
możliwość wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu,
dynamiczną analizę danych za pomocą graficznego interfejsu w przeglądarce
internetowej,
możliwość wizualizacji mierników operacyjnych oraz trendów,
możliwość tworzenia raportów inaczej niż w sposób ściśle programistyczny,
kolekcjonowanie danych z systemów transakcyjnych w czasie rzeczywistym lub w
trybie nocnego przetwarzania danych,
export danych do formatu HTML, Excel, CSV i/lub PDF.
c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu spełnienia powyższego warunku, wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 3 ustawy, dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
i. Kierownik Projektu (minimum 1 osoba): posiadający kwalifikacje potwierdzone
ważnymi certyfikatami: Project Management Professional lub wyższym; który w ciągu
ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym
sukcesem (odebranym przez zamawiającego) projekcie informatycznym o czasie trwania
nie krótszym niż 6 miesięcy; który w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował, pełniąc funkcję
kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem równym lub powyżej 1 000 000
PLN brutto;
ii. Architekt (minimum 1 osoba): która w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12
miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania(tworzenia)architektury systemów
informatycznych; która w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne
doświadczenie w zakresie posługiwania się językiem UML 2.0; która w ciągu ostatnich 3
lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie projektowania
Architektury systemów zorientowanych na usługi (SOA), systemów w architekturze
wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów
wykorzystujących bazy danych; która w ciągu ostatnich 3 lat, brał udział w co najmniej 2
projektach obejmujących swym zakresem budowę architektury systemów
informatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu;
wartość co najmniej jednego z tych projektów była równa lub większa niż 1 000 000 PLN
brutto;
iii. Analityk (minimum 1 osoba): która w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12
miesięczne doświadczenie (w tym przynajmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia)
w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych; która w ciągu ostatnich 3 lat nabył
co najmniej 12 miesięczne doświadczenie (w tym przynajmniej 6 miesięcy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych)wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami,
modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu
zachowania, diagramów DFD uwzględniających wszystkich uczestników projektu i
użytkowników; która modelował procesy biznesowe, w ciągu ostatnich 3 lat, w co
najmniej 1 projekcie, który dotyczył obszaru ochrony zdrowia z zakresem modelowania
5|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
procesów biznesowych (modelowanie dotyczyło m.in. istniejących, wdrożonych
procesów); która zbierała i specyfikowała wymagania z zastosowaniem języka UML;
Ekspert ds. bezpieczeństwa (minimum 1 osoba): posiadający kwalifikacje poświadczone
ważnym certyfikatem CISA lub CISSP; posiadający co najmniej 24 miesięczne
doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,
uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników);
Tester (minimum 1 osoba): który posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, metod i narzędzi testowych; który
uczestniczył w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartość co najmniej równej lub
wyższej niż 1 000 000 PLN brutto;
Ekspert ds. oprogramowania web (minimum 2 osoby): który posiada co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w programowaniu aplikacji w środowisku webowym; który
posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania
standardów WSDL, XML, XML Schema, SOAP, JMS, JCA;
Ekspert ds. baz danych (minimum 2 osoby): który poosiada co najmniej 24 miesięczne
doświadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) baz danych; który posiada co
najmniej 24 miesięczne doświadczenie w optymalizacji baz danych pod kątem
wydajności poparte projektowaniem bazy danych zwierającej powyżej 15 000 000
rekordów; który w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w co najmniej 1 projekcie
obejmującym swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych był
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT o wartości co
najmniej równej lub wyższej niż 1 000 000 PLN brutto;
Ekspert ds. jakości (minimum 2 osoby), posiada uprawnienia audytora wiodącego
systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 lub równoważną, posiada
kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem: „PRINCE2
Foundation"
W przypadku korzystania z potencjału osobowego firm trzecich, należy złożyć odpowiednie
oświadczenia firm zobowiązujące do oddania osób na czas wykonywania zamówienia z
oznaczeniem zamówienia i roli wykonywanej w zamówieniu.
d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie później niż na dzień składania ofert nie ma
podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w
art. 24 ust 1 ustawy.
3. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz
braku
podstaw
do
wykluczenia
z
powodu
niespełnienia
warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w SIWZ wg formuły „spełnia –
nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ.
6|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w rodz. V SIWZ, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
6. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
Rozdział nr VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6)
Pzp).
1. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy. Przykład
formularza podany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia podany
jest w Załączniku nr 4 do SIWZ,
b. Dokumentów właściwych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, m.in.:
i. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
ii. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
iii. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
iv. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
v. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 b niniejszego rozdziału, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt 3 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę. Termin ważności dokumentów zawierających
oświadczenie stosuje się odpowiednio.
5. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1
b SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzone wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te
zamówienia zostały wykonane należycie.
6. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1 c
SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu osób zdolnych do wykonania
zamówienia, roli w projekcie, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, oraz formy zatrudnienia – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
SIWZ.
7. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V, pkt 1
d SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Informację o należeniu do grupy kapitałowej lub w przypadku do nie należenia do grupy
kapitałowej oświadczenie o tym fakcie.
9. Dla wykazania iż oferowane dostawy spełniają kryteria SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia zaoferowanych urządzeń i funkcjonalności aplikacji wg wzoru wynikającego z
załącznika 3. W przypadku wykazania funkcjonalności takiej samej jak minimalna Wykonawca
jest zobowiązany do wpisania wartości „spełnia”, w przypadku zaproponowania parametru
równoważnego spełniającego wymagania minimalne Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia w tabeli listy zmian w zakresie tych parametrów. Wykonawca w tabelach jest
zobowiązany do przedstawienia minimum nazw, symboli i producenta zaoferowanych urządzeń i
oprogramowania.
10. Wypełniony Załącznik nr 7 – Lista minimalnych wymagań funkcjonalnych wymaganych na dzień
złożenia oferty, stanowiący załącznik do oferty oraz dokument niezbędny do weryfikacji
parametrów systemu pokazowego.
Rozdział nr VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7)
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności
wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie
Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez
Wykonawcę Oferty.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Irena Olejnik, tel. +48 85 65 45 797, email. [email protected]
Rozdział nr VIII
Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp).
1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 65.000,00
złotych(sześćdziesiąt pięć) policzone zgodnie z art. 45 ust 4 Pzp na podstawie art. 32 ust 1 Pzp.
2. Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank
S.A. I Oddział w Białymstoku nr.:
11 1500 1083 1210 8008 7995 0000
z dopiskiem <„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Białymstoku”>
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e,
dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed
upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie
przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w
art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania
ofertą.
9|Strona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
7. Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
8. Wadium składa się w:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
9. Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru:
WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA
„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Białymstoku”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 7.05.2014 r. godz. 11:00
10.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
Rozdział nr IX
Termin związania z ofertą (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp).
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert.
Rozdział nr X
Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp).
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod
uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy).
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym
dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.
7. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte
(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę
podpisującą ofertę.
10 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11. W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział nr XI
Miejsce i termin składania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp).
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Ofertę należy złożyć w:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
do 7.05.2014 r. godz. 10:30
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
4. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
OFERTA NA <„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Białymstoku”>
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 7.05.2014 r. GODZ. 11:00
5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00.
7. Wycofanie, zmiany
a. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek przed terminem składania ofert.
b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem
"ZMIANA".
11 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
c. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".
d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" będzie otwierana w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie będzie
otwierana.
e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty.
Rozdział nr XII
Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt. ) Pzp).
1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz.
1050 / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar
(usługę) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
akcyzowym.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca ustalając cenę ryczałtową obowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
Rozdział nr XIII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt.
) Pzp).
1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:
Nr
Kryterium
Waga
1
Cena oferty brutto
100%
Kryterium „Cena oferty brutto” dotyczy ceny za całość realizowanych prac włącznie z asystą
powdrożeniową i roczną gwarancją. Punkty za powyższe kryterium zostaną obliczone wg
następującego wzoru:
Cena najniższa / Cena oferty badanej x 100 x 100 %
12 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Oznacza to, że oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.
Rozdział nr XIV
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14 )
Pzp).
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy
może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty
2.000.000 zł.
4. Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z wyłonionym wykonawcą
umowę na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ określającym istotne
postanowienia przyszłej umowy.
Rozdział nr XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.
36 ust 1 pkt. 15 ) Pzp).
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10
% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego.
13 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
6. Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 %
wysokości zabezpieczenia.
7. Kwota, o której mowa w pkt 6, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
Rozdział nr XVI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp).
Istotne postanowienia umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.
Rozdział nr XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp).
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu
okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej
określone w ww. dziale przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej;
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
14 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Rozdział nr XVIII
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych (art. 36 ust 2 pkt. 1 ) Pzp).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział nr XIX
Zamówienia uzupełniające (art. 36 ust 2 pkt. 3 ) Pzp).
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7 przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do
wysokości 20% wartości zamówienia.
Rozdział nr XX
Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa, stanowią Załączniki do protokołu
postępowania.
2. Protokół wraz z Załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się
po ich otwarciu.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Ujawnienie treści protokołu, Załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
pisemny wniosek, według następujących zasad:
a. wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b. przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we
wniosku oraz możliwościami technicznymi Zamawiającego,
c. bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu nie może samodzielnie kopiować
lub utrwalać treści złożonych ofert,
d. Zamawiający ustali zakres informacji które mogą być udostępnione oraz wyznaczy czas i
miejsce, gdzie zostanie dokonana czynność udostępnienia dokumentów.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w
zakresie zawartym w umowie.
7. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić
Wykonawcy Załączniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie
lub faksem.
15 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór Istotnych Postanowień Umowy
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Wzór formularza wykazu spełnienia warunków doświadczenia- referencji
Załącznik nr 6 – Wzór formularza wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia
Załącznik nr 7 – Lista minimalnych wymagań funkcjonalnych wymaganych na dzień złożenia oferty
16 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Białymstoku”
dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz
wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku
umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem
e-Zdrowie” realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDARPPD.04.01.00-20-001/12-00
Zamawiający:
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252
Opracował:
Łukasz Kawa – Inżynier Kontraktu
17 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca
2013 r., w szczególności:
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Zakup sprzętu komputerowego;
Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Wdrożenie e-usług.
Ad. Części 1. Poprzez zakup sprzętu komputerowego zamawiający rozumie dostarczenie,
instalacja i wdrożenie:
a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym) – 35
szt.
b. Drukarki – 20szt.
Ad. Części 2. Poprzez budowę kompleksowego systemu medycznego zamawiający rozumie:
a. dostawę i wdrożenie gotowego zintegrowanego systemu medycznego
b. dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb systemu medycznego
wraz z oprogramowaniem systemowym
c. dostawę i wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów
d. rozbudowę systemu laboratoryjnego LIS
e. integracja systemu medycznego z systemem administracyjnym
Ad. Części 3. Poprzez rozbudowę i modernizację sieci LAN zamawiający rozumie:
a. dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN
b. dostawę i wdrożenie urządzeń UTM
Ad. Części 4. Poprzez wdrożenie e-usług zamawiający rozumie:
a. dostawa i wdrożenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
b. przygotowanie interfejsu do integracji z regionalna platformą e-usług medycznych
oraz z regionalną platformą analityczną
c. uruchomienie i wdrożenie systemu analitycznego
d. dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
18 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Powyższe części zamówienia należy zrealizować w oparciu o szczegółowe wymagania
minimalne do przedmiotu zamówienia zawarte w tabelach wymagań zamieszczonych w
dalszych częściach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
Słownik pojęć użytych w dokumencie
Użyty termin
Wyjaśnienie
Appliance
Urządzenia dedykowane, prekonfigurowane
AES
Poziom szyfrowania
BI
Business Intelligence – systemy logiki biznesowej
ECC
Rodzaj korekcji pamięci
DLT
Taśmy i urządzenia DLT
DMZ
Demilitarized zone, strefa zdemilitaryzowana bądź ograniczonego zaufania
Deduplikacja
Mechanizm akceleracji danych
Enkapsulacja
Mechanizm zagnieżdżania jednego protokołu w drugim
HIS
Hospital Information System – System szpitalny
FC
Fibre Channel
IPS
Intrusion Prevention System, system wykrywania intruzów
iSCSI
IP Small Computer Systems Interface, równoległa magistrala danych
przeznaczona do przesyłania danych w trybie blokowym między urządzeniami
z wykorzystaniem sieci IP
Gwarancja 8x5 NBD
Gwarancja 8x5 NBD (Next Buissnes Day) oznacza gwarancję serwisową gdzie
Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze przez 8 godzin w ciągu dnia
pracy z rozwiązaniem problemu na następny dzień roboczy
Hot swappable
Wymiana na gorąco
LDAP
Usługa katalogowa
LUN
Logical Unit Number, logiczny numer woluminu dla macierzy zainstalowanej
w systemie
Mirror
Lustrzana kopia
NIC
Network interface controller
Flow
Sposób komunikacji stanów urządzeń opierający się o jeden z dostępnych
protokołów stosowanych do monitoringu m.in. net Flow, sFlow, J-Flow,
cflowd, netstream, NSEL, IPFIX.
NFS
Network File System, plikowy system sieciowy
Platforma Regionalna
Platforma dla centralnego systemu informatycznego
RAW
Powierzchnia bezpośrednia dysku dla urządzeń wirtualnych
SSL
Szyfrowanie SSL
SAS, SATA
Rodzaj technologii przesyłania danych do dysku
Snapshot
Kopia migawkowa
VPN
Virtual Private Network – wirtualna sieć prywatna zapewniająca poufność
oraz integralność przesyłanych danych z ochroną przed atakami
powtórzeniowymi
19 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
VLAN
Virtual Local Area Network, wirtualna sieć lokalna.
vMotion
Funkcja systemu wirtualizacji służąca do przenoszenia maszyn wirtualnych
pomiędzy dwoma serwerami fizycznymi bez przerwy w działaniu maszyn
wirtualnych.
WAN
Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa.
II. Cel projektu
Głównym celem Projektu jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz
zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania zamawiającego.
Kolejnym kluczowym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznej służby
zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu
informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie usług elektronicznych związanych z
projektem.
Na cele główne Projektu składają się cele szczegółowe tj.:
spełnienie standardów bezpieczeństwa zdrowotnego kraju oraz UE,
dostarczenie jasnych i uporządkowanych informacji o usługach zdrowotnych,
upowszechnienie i ustanowienie standardów wymiany danych pomiędzy systemami
opieki zdrowotnej,
unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na
realizowane świadczenia zdrowotne.
Rezultatem realizacji Projektu będzie:
poprawa dostępności usług medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych
technologii do ochrony zdrowia, w szczególności poprzez uruchomienie e-Usług dla
ludności oraz poprzez wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania,
przygotowanie podmiotu leczniczego do eliminacji dokumentu papierowego w
archiwizacji i przetwarzaniu dokumentacji medycznej,
zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie
leczenia.
III. Kontekst prawny
System objęty niniejszym postępowaniem obejmuje praktycznie całą działalność szpitala, w tym
świadczenie usług zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsiębiorstwa, w związku z
czym zakres obowiązujących przepisów prawa do uwzględnienia jest bardzo szeroki. Istotnym
czynnikiem determinującym zakres obowiązujących przepisów prawa jest również informatyzacja
20 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
sektora publicznego oraz służby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyższego
Zamawiający wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcę spełniały wszelkie obowiązujące
oraz wchodzące w życie do końca okresu świadczenia asysty powdrożeniowej przepisy prawa.
IV. Warunki ogólne wspólne, co do przedmiotu zamówienia
1. Dostawy i wdrożenie objęte częścią 1 i 3 zamówienia należy wykonać w czasie nie dłuższym
niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Prace wymienione w części 2 i 4 zamówienia należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 6
miesięcy od daty zawarcia umowy, z założeniem, że ze względów rozliczeniowych projektu,
prace te muszą zostać odebrane do końca października 2014 r.
3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z
opisanymi o ile spełnią wymogi SIWZ.
4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy,
zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego
elementy oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Na zasadach określonych w § 5 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający, na etapie
oceny ofert zastrzega sobie, iż nie później niż w ciągu 20 dni od daty otwarcia ofert, wezwie
Wykonawców w celu weryfikacji proponowanego rozwiązania w zakresie oprogramowania
oferowanego zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem.
6. Wykonawca przekaże dokumentacje powdrożeniową (dotyczącą sprzętu i oprogramowania w
wersji dla administratora zarządzającego systemem oraz w wersji dla użytkownika) opisana w
OPZ w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim.
7. Wymagania dotyczące organizacji weryfikacji i oceny:
a. Zamawiający, na podstawie §6 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
w przypadku wątpliwości, że oferta wykonawcy zawiera prawidłowe dane odnośnie
oferowanego gotowego systemu informatycznego, zamawiający zastrzega sobie
prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia weryfikacji zapisów oferty w
siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu,
lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.
b. Podczas weryfikacji zapisów oferty wykonawca dokona prezentacji swojego systemu,
a Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagań.
c. Weryfikowane będą podstawowe wymagania dotyczące gotowego zintegrowanego
systemu informatycznego podane w Załączniku nr 7 do SIWZ.
d. Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą
danych, wypełnioną danymi w takim zakresie, aby możliwe było pokazanie
wszystkich funkcji ujętych w poniższym punkcie. Prezentowany system
informatyczny musi być zainstalowany na sprzęcie Wykonawcy. Prezentowane
funkcje muszą być pokazane w taki sposób, aby ukazać automatyczny przepływ
21 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
informacji pomiędzy modułami systemu tj. wprowadzenie danych w jednym z
modułów wywołuje określony skutek w innym. Zamawiający dokona także oceny
wybranych procesów logicznych w celu weryfikacji integralności oferowanego przez
Wykonawcę systemu.
e. W trakcie prezentacji komisja powołana do przeprowadzenia postępowania oceni
zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej z ofert zostanie
sprawdzona ta sama funkcjonalność, oraz wybrany proces logiczny. Stwierdzenie
jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie weryfikacji wybranych
wymagań, lub stwierdzeniem braku integralności pomiędzy modułami systemu
skutkować będzie odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
f. oferowanego systemu w postaci przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawcę
systemu musi spełniać następujące wymagania:
Odnośnie komputera przenośnego (laptopa):
o komputer musi posiadać wszelkie parametry techniczne umożliwiające
działanie systemu w celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego
systemu.
o Zamawiający nie wymaga haseł użytkowników posiadających prawa
administracyjne do systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzęcie
wykonawcy.
Odnośnie testowej bazy danych:
o Baza danych powinna zawierać co najmniej 1000 rekordów testowych, w
celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego systemu.
o Baza nie może zawierać danych osobowych rzeczywistych osób
o Zamawiający nie wymaga haseł użytkowników posiadających prawa
administracyjne do serwera bazy danych
Odnośnie oprogramowania aplikacyjnego podlegającego prezentacji
o Oprogramowanie stanowiące prezentacje systemu musi być zgodne z
przedstawioną ofertą w zakresie min. Rejestracja, Gabinet, Izba przyjęć,
Zlecenia, Administrator, Oddział, , Zakażenia szpitalne, JGP, Symulator JGP, ,
, , , Statystyka, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Punkty pobrań, Rozliczenia z
NFZ, Pracownia diagnostyczna, Dokumentacja Medyczna (formularzowa),
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczna Dokumentacja
Medyczna, Wykazy, Rehabilitacja, Pulpit użytkownika, Aplikacja dla urządzeń
mobilnych, Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, Medyczny Portal
Informacyjny ( e-Rejestracja, e-Kontrahent, Administrator, Konfigurator),
Rejestr Zakupów, Wycena kosztów normatywnych, Kalkulacja Kosztów
Leczenia, Kasa, Windykacja, Gospodarka materiałowa, Wyposażenie, Grafiki,
Obsługa Zamówień i Przetargów z działającymi wszystkimi funkcjonalnościami
zgodnie z wymogami przedstawionymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz
załączniku nr 7 do SIWZ
o Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika systemu posiadającego
prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby możliwe było założenie
nowego użytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych,
wykonywanie wykazów oraz wszelkich innych czynności umożliwiających
22 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
8.
9.
10.
11.
przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iż
oferta odpowiada treści SIWZ.
o Nie dopuszcza się aby prezentowana wersja testowa systemu działała w
wersji zdalnej przez jakiekolwiek połączenia zdalne albo była prezentacją
multimedialną np. powerpoint.
g. Informacje o terminach prezentacji wersji testowej Zamawiający przekaże
jednocześnie wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem faksu.
h. Przewidywany czas weryfikacji 1 dzień roboczy.
i. Komisja przetargowa może w trakcie weryfikacji zadawać Wykonawcy pytania
zmierzające do ustalenia czy dana funkcjonalność jest realizowana. W trakcie testu
Wykonawca może udzielać Zamawiającemu dodatkowych informacji związanych z
weryfikowaną Funkcjonalnością.
j. Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że weryfikowana
funkcjonalność jest dostępna w oferowanym systemie, oraz że wybrane przez
Zamawiającego funkcjonalności systemu są zgodne z wymaganiami opisanymi w
OPZ.
k. Przeprowadzenie weryfikacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem Komisji
przetargowej, który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
l. Wykonawcę w czasie weryfikacji reprezentują osoby uprawnione do działania w jego
imieniu upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub
złożonego przed rozpoczęciem weryfikacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
kopii.
m. Weryfikacja Oprogramowania może być zarejestrowana przy użyciu kamery wideo
lub dyktafonu wyłącznie przez Zamawiającego. Rejestracja wideo zostanie użyta jako
pomoc w sporządzeniu pisemnego protokołu z przeprowadzenia weryfikacji.
Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i podpisania protokołu odbioru. Wszelkie
zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy usunie on na koszt własny.
Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed
dostawą. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie
umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz
żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.
Wykonawca zapewnia 60 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i
konfiguracyjnych, oraz gwarancję na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca przystąpi do
usunięcia usterki w następnym dni od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie w
żądanym czasie możliwe, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze zapewniające
funkcjonowanie systemu na czas usunięcia awarii. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie
rozwiązania zastępczego nie dłużej niż 14 dni.
Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie testów elementów infrastruktury i
przeszkolenie administratorów w zakresie obsługi systemu. Szkolenia musza dotyczyć
każdego z elementów infrastruktury, systemu i oprogramowania w ilości godzin nie mniejszej
niż 80 dla 2 osób.
23 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
12. Urządzenia aktywne IT w tym serwery, macierze, sprzęt telekomunikacyjny, PCty i osprzęt
musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęty serwisem
producenta na terenie RP. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń typu „redrubish” oraz
urządzeń pochodzących z szarego kanału.
13. Wykonawca w cenie oferty zawrze 100 godzin dodatkowych konsultacji, pomocy technicznej
zdalnej, na miejscu instalacji jeżeli zajdzie taka potrzeba i telefonicznej w zakresie całości
zagadnień związanych z wdrażanym systemem.
14. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrożenia, który po zatwierdzeniu nie będzie podlegał
zmianie.
15. Wszystkie wdrażane urządzenia należy zamontować w szafach RACK udostępnianych w
serwerowni zamawiającego przez zamawiającego.
16. W przypadku przełączników dystrybucyjnych należy przewidzieć mała naścienną szafę
RACK w przypadku jej braku w miejscu instalacji.
V. Warunki ogólne związane z oprogramowaniem
Przez część systemu szpitalnego, wdrożonego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w
Białymstoku, który zostanie zintegrowany z systemem Platforma Regionalna, wdrożonym w ramach
projektu PSIeZ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Zamawiający rozumie
systemy wchodzące w skład niniejszego zamówienia, tj:
1. Repozytorium Dokumentacji Medycznej – rozumiane jako baza danych agregująca elektroniczną
dokumentację medyczną w celu udostępnienia jej pacjentom oraz osobom przez nich
uprawnionym, a w szczególności lekarzom. Regionalne repozytorium na poziomie UMWPnie
jest przedmiotem niniejszego zamówienia i zostanie wdrożone innym zamówieniem w celu
udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i lekarzom poprzez Portal
Pacjenta. Repozytorium w UMWP będzie pełnić również rolę kopii zapasowej dla lokalnych
repozytoriów elektronicznej dokumentacji medycznej.
2. System analityczny typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych – rozumiany jako
Hurtownia Danych i narzędzia analityczne umożliwiające m.in. wykonywanie analitycznych
zapytań ad-hoc i budowanie raportów, przeprowadzanie analiz w oparciu o zgromadzone i
zagregowane dane w systemach podmiotu leczniczego.
3. Portal Pacjenta – rozumiany jako portal udostępniający elektroniczną dokumentację medyczną
pacjentom i osobom uprawnionym, a w szczególności lekarzom. Portal Pacjenta umożliwi
pacjentom także rejestrację na świadczenie usług w konkretnym podmiocie leczniczym
przyłączonym do projektu PSIeZ. Portal Pacjenta wykorzystany będzie do udostępniania
elektronicznej dokumentacji medycznej upoważnionym lekarzom niezależnie od podmiotu
leczniczego, w którym pracują w obrebie Województwa Podlaskiego. Ze względu na wrażliwość
danych medycznych oraz ograniczoną przepustowość łącz (szczególnie w trybie upload)
udostępnianie elektronicznych danych medycznych będzie odbywać się z jednego, regionalnego
repozytorium. Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie przekazywana w czasie
rzeczywistym. Portal będzie również udostępniać usługę rejestracji i w tym kontekście Portal
Pacjenta będzie bezpośrednio zintegrowany w czasie rzeczywistym z każdym systemem HIS
znajdującym się w podmiotach leczniczych przyłączonych do platformy regionalnej projektu w
tym w SSM im. PCK w Białymstoku. Usługa ta będzie umożliwiać pacjentowi zapisanie się na
wizytę w wybranym podmiocie leczniczym oraz weryfikację stanu swojej kolejki. Każdy
24 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
podmiot leczniczy udostępni aktywne usługi Web w zakresie rejestracji. Każdy podmiot
leczniczy będzie miał możliwość określenia procentu liczby rejestracji za pomocą Systemu eZdrowie za pośrednictwem Portalu Pacjenta. Pacjent będzie miał również możliwość aktualizacji
wybranych danych niemedycznych np. adresu do korespondencji oraz dodania dodatkowych
notatek, tj. np. informacji o wizytach w prywatnej służbie zdrowia (tego typu notatki będą
posiadały wyraźne zaznaczenie, że były stworzone przez pacjenta). System będzie również
umożliwiał łatwy wydruk całości dokumentacji medycznej powiązanej z konkretnym pacjentem.
Portal Pacjenta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
4. Regionalna Warstwa Integracyjna - rozumiana jako mechanizmy integracyjne umożliwiające
pozyskanie danych z podmiotów leczniczych w tym z SSM im. PCK w Białymstoku. System
zapewni efektywne pozyskanie elektronicznej dokumentacji medycznej z lokalnych EDM oraz
zagregowanych danych transakcyjnych z Lokalnych HD przez lokalne warstwy integracyjne.
Rozwiązanie to będzie wykorzystywane do transferu danych pomiędzy systemami UMWP
(BI/HD oraz Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej) i systemami portalowymi.
Regionalna warstwa integracyjna zostanie zaimplementowana, jako jeden, uproszczony system
typu korporacyjna szyna usług (Enterprise Service Bus). Warstwa obejmuje moduły:
Moduł Integracji – rozwiązanie typu korporacyjna szyna usług lub rozwiązanie alternatywne,
Interfejs komunikacyjny – uniwersalny, w pełni funkcjonalny i udokumentowany interfejs
programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy systemami lub modułami.
Interfejs (API) do integracji platformy regionalnej w SSM im. PCK w Białymstoku, w zakresie
analitycznym i obsługi szpitala jest udostępniony przez UMWP. Ze względu na brak
opublikowanego interfejsu API, usługa integracji z platformą regionalną, nie jest przedmiotem
niniejszego zamówienia. Wdrażany system w części dotyczącej parametrów ERP, BI i HIS
należy przygotować do integracji, utworzyć lokalne API za pomocą parametrów opisanych w
części szczegółowej OPZ.
Przez część systemu szpitalnego stanowiącego powtarzalne oprogramowanie informatyczne, oraz
będące przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający rozumie:
1. System Zarządzania e-Usługami Medycznymi: Szpitalny System Informacyjny HIS
W ramach zamówienia nastąpi wdrożenie szpitalnego systemu HIS, a następnie jego integracja z
platformą Regionalnego Systemu Zarządzania e-Usługami Medycznymi będącego przeznaczonym dla
pacjentów portalem udostępniającym wytworzone przez Podlaskim Systemie e-Zdrowie (PSIeZ) eUsługi i zwiększającym dostępność do świadczeń zdrowotnych. W celu zapewnienia możliwości
realizacji e-Usług w szpitalu PCK, w którym praktycznie nie funkcjonują moduły systemu HIS
zostaną wdrożone odpowiednie moduły wraz z infrastrukturą sieciową i serwerową. Jako niezbędne do
realizacji e-usług oraz poprawy zarządzania zakładem przewiduje się wdrożenie modułów związanych
z ruchem chorych w izbie przyjęć, na oddziałach szpitalnych, w poradniach, w stacji dializ, w bloku
operacyjnym, moduł obsługi gabinetu, moduł zleceń medycznych, moduł gospodarki krwią, moduł
obsługi diagnostyki laboratoryjnej (LIS) i moduł zakażeń szpitalnych. Ponadto, zgodnie z założeniami
systemów wsparcia zarządzania i kontroli kosztów przewiduje się wdrożenie modułów: apteka
centralna, apteczki oddziałowe, moduł kalkulacji procedur medycznych oraz rozliczenia z NFZ.
Integracja z systemem PSIeZ będzie elementem odrębnego zamówienia.
25 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
System HIS zostanie zintegrowany z pozostałymi systemami w następujących obszarach:
integracja z Modułem Analityczno-Raportowym (Systemem Kontrolno-Zarządczym ERP) Integracja ma na celu pozyskanie niezbędnych danych służących do tworzenia sprawozdań i
zestawień finansowych, raportów z realizacji kontraktów, raportów statystycznych, danych
zarządczych - wspomagających system rozliczeń kontraktów, analizy kosztów oraz
pozostałych danych wspomagających proces planowania i analizy kondycji jednostki
integracja z Regionalnym Systemem Zarządzania e-Usługami Medycznymi - Integracja
dostarczy niezbędne interfejsy na poziomie szyny usług niezbędne do realizacji funkcji portalu
internetowego zapewniającego dostęp pacjentom do udostępnionych przez szpital usług
medycznych np. rejestracja wizyty u specjalisty, dostęp do dokumentacji medycznej w tym
wyniki badań diagnostycznych (przeglądanie, wydruk), historia przebiegu leczenia. Integracja
będzie przedmiotem innego zamówienia.
integracja z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Umożliwi to składowanie i
archiwizację dokumentacji medycznej wytwarzanej w szpitalu w trakcie leczenia przy
pomocy importu dokumentów z poszczególnych modułów systemu HIS, z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych. Integracja umożliwi również
wypełnienie obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
W przypadku dokumentów wytworzonych przez systemy informatyczne, dane będą
przechowywane w postaci strukturalnej XML. Wewnętrzna szyna integracyjna umożliwi
dostęp powyższych dokumentów personelowi medycznemu oraz pacjentom w ramach danej
jednostki, jak również kadrze medycznej pozostałych szpitali województwa za pośrednictwem
Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przy weryfikacji zdefiniowanych praw
dostępu.
26 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Analiza własna stanu aktualnego i potrzeb inwestycyjnych SSM im. PCK w Białymstoku wskazuje, iż
należy wdrożyć jeden kompleksowy system HIS obejmujący cały niezbędny obszar działalności.
Oczekuje się od zamówienia wdrożenia gotowego, dostosowanego do wymagań integracyjnych
Systemu oprogramowania, które powinno spełniać przynajmniej podane dalej podstawowe
wymagania funkcjonalne, opisane parametrami w warunkach szczegółowych. W zestawieniu
dokonano opisu głównych modułów oprogramowania zamawianego, uszczegółowionego w tabelach
parametrów minimalnych.
2. System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
W chwili obecnej w SSM im. PCK w Białymstoku nie funkcjonuje żaden system elektronicznej
27 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
dokumentacji medycznej
Wdrożony w szpitalu w ramach Projektu lokalny System Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej ma zostać zintegrowany z regionalnym Systemem EDM co zapewni uprawnionym
wzajemny dostęp do dokumentacji medycznej wytworzonej w zakładach opieki zdrowotnej
województwa. Integracja systemu lokalnego z regionalnym, ma umożliwiać lekarzom dostęp
do wszelkich dokumentów medycznych pacjenta, niezależnie od miejsca wytworzenia, a także
zapewniać dostęp pacjenta do własnej dokumentacji medycznej
W szpitalu zostanie wdrożone repozytorium (archiwum) elektronicznej dokumentacji
medycznej pozwalające na przechowywanie całej dokumentacji medycznej pacjenta,
niezależnie od miejsca i formy wytworzenia. Repozytorium umożliwi Zakładowi wypełnienie
obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie ze
wszelkimi wymaganiami istniejącymi w polskim prawie.
Dokumentacja będzie mogła być wprowadzana do repozytorium na dwa sposoby:
automatycznie, za pomocą importu dokumentów z poszczególnych modułów systemu HIS
oraz ręcznie poprzez skanowanie dokumentów wytworzonych w postaci papierowej. Każdy z
dokumentów wprowadzanych do repozytorium będzie opisywany meta danymi precyzyjnie
definiującymi wytwórcę dokumentu (jednostkę, osobę), osobę której dotyczy dokument, oraz
rodzaj dokumentu medycznego (wynik badania, karta wypisowa). Struktura dokumentów
przechowywanych w archiwum będzie przewidywała komponent czytelny dla człowieka (np.
PDF, TIFF, JPG) oraz, w przypadku dokumentów wytworzonych przez systemy
informatyczne, cały możliwy zakres informacyjny w postaci XML. Przewiduje się też
umieszczenie w formie meta danych producenta, nazwy oraz wersji oprogramowania HIS, z
którego pochodzą zapisane w repozytorium dane. W celu zapewnienia pełnej otwartości
systemu, oraz niezależności systemu od rozwoju poszczególnych systemów HIS nie
przewiduje się wdrażania w ramach repozytorium dokumentacji medycznej mechanizmów
konwersji danych pomiędzy systemami HIS różnych producentów, ani pomiędzy wersjami
tych systemów. Dzięki zapisaniu wersji systemu HIS, który wytworzył dane, producenci
systemów tego typu będą mieli możliwość konwertowania pobranych danych na własne
formaty danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu integracji, działanie repozytorium nie będzie
wymagało dodatkowych inwestycji w przypadku wymiany lub modernizacji systemu HIS
Dokumenty złożone w repozytorium dostępne będą na dwa główne sposoby: poprzez interfejs
WWW repozytorium oraz za pomocą web service umożliwiającym automatyczny dostęp do
repozytorium ze strony systemów HIS
Użytkownik, po wcześniejszej identyfikacji, będzie miał możliwość wskazania pacjenta i
przeglądania dokumentacji w postaci czytelnej dla człowieka. Użytkownik będzie miał
możliwość przeszukiwania danych pacjenta (zarówno za pomocą meta danych jak i
pełnotekstowo). Wykonawca dostarczający kompleksowe rozwiązanie repozytorium
szpitalnego będzie musiał dostarczyć również odpowiednią ilość nośników kryptograficznych
na potrzeby personelu medycznego do autoryzacji operacji dostępu do dokumentacji
medycznej
Użytkownik (lekarz) będzie miał możliwość wprowadzenia notatek związanych z każdym z
dokumentów wprowadzonych do repozytorium. Notatki będą mogły być wprowadzane
28 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
zarówno w postaci widocznej tylko dla użytkownika jak też będą mogły mieć status notatek
publicznych, widocznych dla innych lekarzy.
W ramach repozytorium lekarz będzie mógł przekazać dokument do konsultacji innemu
użytkownikowi systemu w szpitalu, bądź za pomocą zapewnionego przez PSIeZ systemu
integrującego szpitale do innego szpitala
Dokumenty będą przechowywane w systemie przez zdefiniowane dla określonych rodzajów
dokumentacji okresy retencji, a następnie niszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie
danych
Wymagania funkcjonalne repozytorium dokumentacji medycznej
Dokumentacja medyczna to dane o szczególnym poziomie wrażliwości, dodatkowo
przeznaczone do przechowywania w okresach wieloletnich, sięgających dla wybranych
kategorii dokumentacji do 30 lat (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697). Po tym okresie dokumenty medyczne należy
zgodnie z obowiązującymi przepisami zniszczyć. Zapewnienia stosownego bezpieczeństwa
oraz niszczenia dokumentacji nakładają szczególne wymagania na systemy informatyczne
w zakresie wykonywania i zarządzania kopiami bezpieczeństwa. Zostanie stworzone
repozytorium oparte o rozwiązania sprzętowe przeznaczone do długoterminowego
przechowywania danych. Urządzenia takie pozwalają na zachowanie wysokiego
bezpieczeństwa i poufności zapisów, a jednocześnie optymalizują zagadnienia związane z
kopiami bezpieczeństwa
Proponowane urządzenia archiwizujące podzielone są na niezależne węzły wyposażone w
zestawy dysków. Każdy węzeł jest w pełni redundantny wraz z eliminacją pojedynczych
punktów awarii (zasilanie, dyski, sterowniki)
Oprogramowanie repozytorium EDM
Oprogramowanie repozytorium powinno spełniać dodatkowo następujące funkcje:
 umożliwiać dostęp zarówno do aktualnej jak i historycznych wersji dokumentu oraz
możliwość ustanowienia wcześniejszej wersji jako aktualnej
 umożliwiać przechowywanie dowolnych typów plików (dokumentów tekstowych, grafik,
PDF, dokumentów XML)
 zawierać mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie według określonych parametrów
(metadanych) dokumentu oraz pełno-tekstowe przeszukiwanie treści dokumentów
(załączników)
 zawierać mechanizm opisywania dokumentów za pomocą metadanych
 umożliwiać definiowanie zestawów metadanych dla poszczególnych typów dokumentów
 umożliwiać tworzenie notatek (komentarzy) powiązanych z danym dokumentem
29 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
 zapewniać prowadzenie dziennika zdarzeń; wszystkie operacje dotyczące dokumentu
powinny być zapisywane w systemie w sposób umożliwiający określenie kolejności
działań i wykonawców czynności
 zapewniać integrację z Active Directory / LDAP na poziomie użytkowników i grup.
Zmiany w katalogu użytkowników powinny być natychmiastowo adoptowane przez
Repozytorium dokumentów
 umożliwiać uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła przechowywanego w bazie danych
Platforma archiwizująca EDM
Urządzenie archiwizujące musi charakteryzować się następującymi funkcjami:
 musi być wyposażone w napędy dyskowe do przechowywania składowanych danych
 musi posiadać wbudowane mechanizmy zabezpieczeń gwarantujące możliwość odczytu
wszystkich danych archiwalnych na wypadek awarii pojedynczego, losowego napędu
dyskowego
 wszystkie elementy urządzenia muszą być redundantne, a jego architektura musi
zapewniać odporność na wystąpienie pojedynczego punktu awarii w obrębie
poszczególnych grup elementów: dysków, interfejsów dostępowych, kontrolerów,
zasilaczy, wentylatorów; odporność na awarię oznacza, że dostęp do urządzenia oraz do
składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej
z niego aplikacji/systemu, zapewniając możliwość odczytów wszystkich składowanych
danych oraz wykonywania zapisów na urządzenie nawet w przypadku awarii lub
wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń
3. Wszystkie wymagania minimalne określone w OPZ muszą zostać spełnione.
4. Wykonawcy do oferty złożą pełną dokumentację elektroniczną w zakresie oferowanych
elementów systemu informatycznego.
5. System w części medycznej powinien pochodzić od jednego producenta.
6. System w części medycznej musi działać pod kontrolą tego samego motoru bazy danych. W
przypadku użycia wielu baz danych Wykonawca musi zapewnić integralność danych pomiędzy
bazami oraz dostarczyć na własny koszt serwery obsługujące te bazy.
7. Interfejs użytkownika musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymagać
instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia oferty musi być
dostęp do aplikacji przez stronę WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i
zleceń, rejestracji, gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek
oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.
8. Oferowany system musi gwarantować działanie aplikacji na tabletach medycznych dotykowych
działających pod systemem Android, Microsoft Windows 8 lub nowszych.
9. Na dzień składania ofert muszą być dostępne wersje uproszczone (lite) aplikacji dostępne na
urządzeniach mobilnych wyposażonych w systemy operacyjne Android oraz dla urządzeń
wyposażonych w system operacyjny iOS.
30 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
10. Połączenie systemu Ruch Chorych z systemem Rozliczeń z NFZ musi być wykonane w sposób
nieutrudniający oraz umożliwiający bieżące rozliczenia świadczeń z NFZ i nieutrudniający oraz
umożliwiający bieżącą pracę szpitala.. Rozliczanie świadczeń z NFZ musi być realizowane w
oparciu o dane rzeczywiste pacjentów, bez konieczności exportu danych medycznych do innych
systemów rozliczeniowych
11. W przypadku modułu „Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja,” Zamawiający wymaga
dostawy oprogramowania o spójnym i jednolitym interfejsie użytkownika, obejmującego całość
funkcjonalności dla tego modułu w dalszej części załącznika. Nie dopuszcza się rozwiązań
oferujących połączenie różnych produktów realizujących częściowe listy funkcji
12. Szczegółowy zakres wymagań znajduje się w części wymagań szczegółowych OPZ.
VI. Harmonogram
Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia realizacji zamówienia polegającego na dostawie i
wdrożeniu systemów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Poniżej została przedstawiona lista kluczowych etapów wraz z głównymi zadaniami wykonywanymi
w ich ramach:
Etap A: Analiza obejmuje przygotowanie planu projektu i analizy przedwdrożeniowej
zawierającej uszczegółowienie architektury pod kątem wykorzystania systemów oferowanych
przez Wykonawcę.
Etap B: Prototypowanie obejmuje przygotowanie i zaprezentowanie prototypu rozwiązania w
środowisku Wykonawcy i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawcę.
Etap C: Wdrożenie polega na przeprowadzeniu wdrożenia produkcyjnego Systemu w
podmiocie leczniczym włącznie z migracją danych z dotychczas stosowanych rozwiązań.
Etap D: Testy polegają na przeprowadzeniu testów w celu weryfikacji zgodności wdrażanego
Systemu z wymaganiami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Etap E: Szkolenia polegają na przeprowadzeniu szkoleń w podmiocie leczniczym, szkolenia
mają na celu przygotowanie użytkowników do korzystania z nowego systemu.
Etap F: Usługi uzupełniające to zbiór zadań związanych z zarządzaniem projektem i
utrzymywaniem dokumentacji projektowej trwający od momentu uruchomienia projektu do
zakończenia wdrożenia systemu.
Etap G:Asystapowdrożeniowa rozpoczyna siępo zakończeniu wdrożenia i trwa przez 1 rok.
Usługa ta ma na celu ustabilizowanie wdrożonego rozwiązania i zapewnienie ciągłości działania
Systemu w środowisku produkcyjnym. W zakresie tej usługi są również zmiany Systemu
zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami np. zmiany wynikające ze zmieniających się
przepisów prawa.
VII. Minimalne parametry techniczne warunki techniczne i funkcjonalne w stosunku
do zamawianego sprzętu i oprogramowania dotyczący poszczególnych części
zamówienia.
Ad. Części 1 a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem
biurowym) – 35 szt.
31 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Do zadań wykonawcy będzie należeć dostarczenie nowych stacji roboczych według
parametrów poniżej, instalacja ich w miejscu wskazanym przez zamawiającego w tym
instalacja sieciowa, oraz wdrożenie na nich systemu operacyjnego i pakietu biurowego w
sposób umożliwiający normalne korzystanie na stanowisku pracy.
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
1
Wykonanie
2
Procesor
3
Płyta główna
4
RAM
5
HDD
Podzespoły i elementy składowe oferowanego urządzenia
muszą być identyczne w całej dostawie.
Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwać wynik nie
mniejszy niż 4250 punktów w teście Passmark CPU Mark
zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie www:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony www raportu
oferowanego procesora
Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta
procesora, zaprojektowana i wyprodukowana dla konkretnego
modelu komputera przez producenta komputera lub na jego
zlecenie, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16; min.
1 wolne złącze PCI Express x1; min. 4 złącza DIMM z
obsługą do min. 16 GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza
SATA lub 3 porty SATA i 1 port eSATA; w wyposażeniu
komputera dodatkowy kabel połączeniowy SATA do innego
dysku HDD
Pamięć operacyjna 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia co
najmniej o 8 GB RAM
Dysk twardy SATA o pojemności znamionowej minimum 500
GB, wyjmowany z komputera bez konieczności korzystania z
narzędzi.
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
zatrzymania
uszkodzonych dysków twardych w swojej siedzibie (zgodnie z
opisanymi we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik … do
SIWZ
Wewnętrzny napęd DVD±R/RW przystosowany do pracy w
pionie i poziomie, dedykowane dla oferowanego systemu
operacyjnego + płyta CD/DVD ze sterownikami dla Windows
7 lub dla oferowanego, równoważnego systemu operacyjnego,
również dla systemów w wersji PL
Zintegrowana karta dźwiękowa + płyta CD/DVD ze
sterownikami karty dźwiękowej dla Windows 7 lub dla
oferowanego, równoważnego systemu operacyjnego, również
dla systemów w wersji PL; Głośnik wewnątrz obudowy
6
7
Napęd optyczny
8
Karta dźwiękowa
32 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
9
Karta graficzna
10
11
12
13
14
15
16
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
Zintegrowana, umożliwiająca pracę dwumonitorową ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem
dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL
3.0, Shader 4.1.
Dodatkowo należy dołączyć płytę CD/DVD ze sterownikami
dla systemu Windows 7 lub dla oferowanego, równoważnego
systemu operacyjnego, również dla systemów w wersji PL.
Mysz
Mysz optyczna USB lub radiowa z funkcją scroll (kółko)
umożliwiającą przewijanie również w poziomie.
Klawiatura
USB typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim (klawisz
ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne
występowanie dwóch klawiszy ALT,
Wbudowane w sposób minimum 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz
trwały interfejsy zewnętrzne komputera w tym minimum 4 porty USB 3.0; minimum 4
porty z przodu obudowy w tym co najmniej 2 porty USB 3.0,
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
- 1 x VGA,
- 2 x DVI i/lub 2 x DisplayPort (w przypadku zaoferowania
Display Port należy dołączyć do zestawu konwerter
DisplayPort-DVI)
- 2 x PS/2,
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.
Karta sieciowa (ethernet)
Wewnętrzna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 + płyta
CD/DVD ze sterownikami dla Windows 7 lub dla
oferowanego, równoważnego systemu operacyjnego, również
dla systemów w wersji PL
Czytnik kart
Wbudowany w obudowę lub klawiaturę, zgodny z normą ISOmikroprocesorowych
7816. W przypadku czytnika wbudowanego w klawiaturę
musi on być umiejscowiony z boku klawiatury (po prawej lub
po lewej stronie) z kartą wsuwaną równolegle do powierzchni
klawiatury.
Dodatkowo dołączona zostanie płyta CD/DVD ze
sterownikami dla Windows 7 lub dla oferowanego,
równoważnego systemu operacyjnego, również dla systemów
w wersji PL.
Funkcje i zabezpieczenia
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
33 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
17
Nazwa parametru
BIOS
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza
sprzętowego.
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym
działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także
zapewniająca min.:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS,
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD
ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
- sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z
serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikacji.
- zgodny ze specyfikacją UEFI
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu
slotów PCI.
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych,
ustawienia hasła na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość
34 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
18
Nazwa parametru
Obudowa i zasilacz
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie
systemu bez podania hasła administratora.
- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji,
gdy zostało podane hasło systemowe.
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich
portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy,
tylko tylnych portów.
- fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i
poziomym;
- wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1
szt. 3,5” wewnętrzne;
- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń,
napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub
motylkowych);
- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie
standardowych wkrętów, śrub motylkowych);
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady
Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia
kłódki);
- Zasilacz o mocy max. 275 W pracujący w sieci 230V
50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy
obciążeniu 50%;. Kabel zasilający długości minimum 3 m.
35 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
19
Dokumentacja
20
System operacyjny
Instrukcja instalacji i użytkowania sprzętu (również w języku
polskim)
Windows 7 Professional PL 64 bit, lub nowszy wraz z
licencją. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym w
wersji 64bit lub równoważny.
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania
systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na
dysku twardym.
Jako rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie system
operacyjny, spełniający w szczególności:
1.
Poprawną współpracę z istniejącym już u
Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft Windows: XP
i 7 oraz Microsoft Office min. 2010, również z systemami i
oprogramowaniem w wersji PL.
2.
Poprawną pracę aplikacji wykorzystywanych u
Zamawiającego w tym aplikacji klienckich służących do
pracy z informatycznymi systemami bankowymi
Zamawiającego,
3.
Możliwość
pracy
w
„trybie
prezentacji”,
uruchamianym skrótem klawiszowym z automatyczną
zmianą ustawień konfiguracyjnych systemu na czas
prowadzenia prezentacji, w tym uruchamianie innego planu
zarządzania energią i zastosowanie innej, niż używane w
„trybie normalnym” tapety pulpitu,
4.
Możliwość podłączenia systemu operacyjnego do
domeny Active Directory w wersji min. 2012.
5.
Ochronę danych poprzez stosowanie wbudowanych
funkcji backupu danych przez sieć,
6.
Możliwość
wykorzystania
systemu
plików
umożliwiającego szyfrowanie danych,
7.
Kojarzenie domyślnej, zdefiniowanej drukarki z
profilami sieci,
8.
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych
poprawek,
9.
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników
urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,
10.
Darmowe aktualizacje w ramach oferowanej wersji
systemu
operacyjnego
przez
Internet
(niezbędne
aktualizację, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie
36 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
21
22
23
24
25
26
27
28
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
nazwy strony serwera WWW,
11.
Wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony
połączeń internetowych,
12.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
13.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do
systemu, konta i zarządzanych zdalnie profilów
użytkowników,
14.
Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,
15.
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,
16.
Możliwość „downgrade” do niższej wersji,
17.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych
urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych
domeny Active Directory w wersji min. 2012 – przy użyciu
numerów identyfikacyjnych sprzętu
Sterowniki
Komplet wszystkich sterowników niezbędnych do poprawnej
pracy Windows 7 Professional PL 64 bit lub systemu
nowszego lub zaoferowanego rozwiązania równoważnego
Certyfikaty
Certyfikat poświadczający że sprzęt jest produkowany zgodnie
z normą ISO 9001 (załączyć do oferty).
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć
do oferty).
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
(załączyć do oferty).
Inne wymagania
Wszystkie elementy komputera muszą być oferowane przez
producenta komputera i posiadać numery części występujące
w dokumentacji producenta jako numery części przeznaczone
do danego modelu. Wymóg ten nie dotyczy czytnika kart
mikroprocesorowych montowanego w obudowie komputera,
klawiatury z wbudowanym czytnikiem oraz zewnętrznego
czytnika kart mikroprocesorowych.
Gwarancja
Minimalny okres gwarancji (na warunkach określonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowiącej Załącznik do SIWZ) wynosi minimum 36
miesięcy.
Oprogramowanie – Pakiet Microsoft Office min. wersja 2013 zawierająca następujące
Biurowy
oprogramowanie: Word, Excel, Power Point lub równoważne.
Nie dopuszcza się rozwiązania pracującego w chmurze
37 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
danych. Poprzez oprogramowanie równoważne Zamawiający
rozumie oprogramowanie o tych samych parametrach lub nie
gorszych, zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz
oprogramowanie do prezentacji. Wymagania tj.:
1.
Pełna polska wersja interfejsu
użytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi. Możliwość
zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą
katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną)
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne
uwierzytelnienie się
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych ustalonym formacie, który
spełnia poniższe warunki: posiada pełny i publicznie
dostępny opis formatu, umożliwia wykorzystanie
schematów XML, obsługuje podpis elektroniczny, musi
pozwalać na dostosowanie dokumentów i szablonów do
potrzeb Zamawiającego oraz udostępniać narzędzie
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do
właściwych odbiorców
3.
Program powinien umożliwiać edycję i formatowanie
tekstu w języku polskim wraz z obsługa języka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i
autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i
formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i
tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele
przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów,
punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne
tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek
stron;
śledzenie
zmian
wprowadzonych
przez
użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr
automatyzujących wykonywane czynności; określenie
układu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentów;
tworzenie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z
narzędzia do zarządzania informacją prywatną; pracę na
dokumentach utworzonych w narzędziu Microsoft Word w
wersji min. 2007 z zapewnieniem bezproblemowej
38 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu;
zabezpieczenie dokumentu hasłem przed odczytem lub
przed wprowadzaniem modyfikacji
4.
Arkusz kalkulacyjny, który: powinien umożliwiać
tworzenie raportów tabelarycznych; wykresów liniowych
(wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie
arkuszy kalkulacyjnych zawierających tekst, dane liczbowe
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne,
tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i miarach czasu; tworzenie raportów z
zewnętrznych źródeł danych ( inne arkusze, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend
bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagającego
analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie
raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z
tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamianę danych;
wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania
warunkowego; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie
się do tych nazw w formułach; nagrywanie, tworzenie i
edycję makr automatyzujących wykonywane czynności;
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z
polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku;
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików
utworzonych w narzędziu Microsoft Excel w wersji min.
2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w niej
funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie
dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji
5.
Narzędzie
do
prezentacji:
umożliwiające
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które
będą:
prezentowane
przy
użyciu
projektora
multimedialnego; drukowanie w formacie umożliwiającym
robienie notatek; zapisanie jako prezentacji tylko do
odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;
opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie
i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań
dźwiękowych i video; umieszczanie tabeli i wykresów
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie
39 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość
tworzenia animacji obiektów całych slajdów; prowadzenie
prezentacji w trybie prezentera gdzie slajdy są widoczne na
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są
slajdy i notatki prezentera; zachowanie pełnej zgodności z
formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
MS PowerPoint w wersji min 2007
Monitor
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
1
Wykonanie
2
Typ wyświetlacza i
przekątna ekranu
Wszystkie monitory i elementy składowe muszą być
identyczne w całej dostawie monitorów ekranowych
Ekran LED o przekątnej ekranu minimum 24”, panoramiczny
3
Kontrast
Kontrast deklarowany przez producenta minimum 1000:1
4
Jasność
Jasność deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m2
5
6
Czas reakcji
Kąt widzenia
Czas reakcji odświeżania maksimum 5 ms
Kąt widzenia minimum: 160° w pionie, 170° w poziomie
7
Rozdzielczość podstawowa
8
Wielkość plamki
Minimalna fizyczna rozdzielczość monitora:
- dla monitora o przekątnej 24” – minimum 1920x1080
Wielkość plamki max 0,282 mm
9
Certyfikaty i standardy
10.
11
Inne wymagania
12
13
Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności wyrobu
z normami europejskimi „CE” (Conformite Europeenne –
Zgodność Europejska) oraz musi być oznakowany symbolem
„CE”
Oferowany sprzęt musi być zgodny z normą TCO `03
Antyrefleksyjna i antystatyczna powłoka ekranu
Kabel zasilający dł. min 3 m, musi być zakończony
standardowym wtykiem – używanym w Polsce oraz
wbudowany lub zewnętrzny zasilacz.
Pobór mocy zasilacza nie większy niż 30W
40 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Monitor
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
Złącze VGA oraz DVI-D/DVI-I i/lub DP, umożliwiające
podłączenie monitora do komputera
Co najmniej dwa kable umożliwiające podłączenie monitora
do karty graficznej ze złączem analogowym oraz cyfrowym
do komputerów, kable powinny umożliwić podłączenie
każdego z następujących wariantów:
- podłączenie komputera ze złączem D-Sub,
- podłączenie komputera ze złączem DVI-D/DVI-I lub
Display Port
Możliwość zabezpieczenia monitora linką Kensington Lock
14
15
16
Poszczególne podzespoły i elementy składowe muszą być
identyczne w całej dostawie
Płyta CD/DVD ze sterownikami dla oferowanego systemu
operacyjnego, jeżeli do prawidłowej pracy monitora w
środowisku Windows 7 lub dla oferowanego, równoważnego
systemu operacyjnego, wymagane są odrębne sterowniki
Menu ustawień w języku polskim i/lub angielskim
wyświetlane na ekranie
Instrukcja instalacji i użytkowania sprzętu (również w języku
polskim)
Minimalny okres gwarancji (na warunkach określonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowiącej Załącznik nr …. do SIWZ) wynosi minimum 36
miesięcy.
Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 3 dni robocze.
17
18
19
20
Dokumentacja
21
Gwarancja
Wymiana gwarancyjna ekranu przy przekroczeniu wymagań
normy ISO 13406-2 ustalonych dla klasy II w zakresie
błędów pikseli typu 1,2 i 3 oraz błędów klastra typu 1,2 i 3
Ad. Części 1 b.
Drukarki – 20 szt.
Drukarka laserowa monochromatyczna
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
1
Obszar zastosowań
Biurowy
2
3
Wydruk w kolorze
Emulacje
Opcjonalny
PCL5c, PCL6
41 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Drukarka laserowa monochromatyczna
Lp
Nazwa parametru
Wartości minimalne wymagane przez Zamawiającego
4
5
Rozmiar nośnika
Rozdzielczość w pionie
(mono)
Rozdzielczość w poziomie
(mono)
Szybkość druku (mono)
Wydajność
Pojemność
podajników
papieru
Dupleks
Interfejsy
Wyposażenie przewodowe
Obsługiwane
systemy
operacyjne
Poniżej A4, A4 i podobne
6
7
8
9
10
11
12
13
Ad. Części 2 a. Dostawa
medycznego
i
2400 dpi
600 dpi
20 str./min.
12000 str./mies.
250 szt. + 1szt. podajnik ręczny
automatyczny
USB 2.0, LAN
kabel USB 2.0 – 5m, kabel RJ45 – 5m, kabel AC – 5m
Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows XP;
Vista, 7 i 8, Linux
wdrożenie
gotowego
zintegrowanego
systemu
Szczegółowe wymagania minimalne dotyczące oprogramowania obsługującej część szpitalną
Opis wymagania minimalnego
L.p. Wymagania ogólne – prawne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację
i działalność sektora usług medycznych i opieki zdro­wotnej w kraju. w tym:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 1194)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie
42 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
L.p
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do
finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w
zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010
System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29
czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności
system musi przechowywać informacje o:
- dacie wprowadzenia danych osobowych
- identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe
- źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą)
- informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,
- dacie i zakresie tego udostępnienia
- data modyfikacji danych osobowych
- identyfikator operatora modyfikującego dane
Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 września 2007 w sprawie okreslania
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
Zarządzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniające zarządzenie Nr 90/2005*
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia
„Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 119
Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia
szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych
i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)
Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia
szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS,
zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ /
KAOS
Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych
zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.
Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne
programy zdrowotne
Wymagania ogólne – techniczne
43 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów
System działa w architekturze trójwarstwowej
System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników
(preferowane środowisko MS Windows 7)
Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych
System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziałowej,
Lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych,
przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest
przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów.
Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system
podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim
W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi,
automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych,
danych osobowych, terytorialnych).
Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia,wyróżnienie w słownika pozycji
najczęściej używanych
Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w wybranych polach jak
ma być sformatowany wpis
System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na
szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania
ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i
serwera (serwer baz danych).
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.
Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga
instalowania żadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich oraz utycia emulatorów. Na
dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby
przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i
apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.
System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.
System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych.
Musi istnieć możliwość nadania użytkowni uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście
wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzy lub gabinet POZ i
izba przyjęć.
System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez
konieczności wylogowywania się z systemu
System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich systemów, w
szczególności dla modułu RCH, Apteka, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ
System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
44 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
danych),
System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do systemu
System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników.
System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu
i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych
wartości danych.
Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania
danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość
ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem, minimalna
liczba dużych i małych liter oraz cyfr, liczb, minimalna i maksymalna liczba znaków specjalnych
w haśle
Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich
użytkowników aplikacji
W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).
Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu
uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło.
Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla
użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany,
aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej
operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację
danych. System uprawnień powinien umozliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby
być przydzielane poszczególnym użytkownikom.
Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy
dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie
użytkowników do tych grup.
System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie uzytkowników uprawnień do
wydruku dokumentu
System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych
w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w
swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału.
System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla
poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych
modułów oraz funkcji systemu
Wyróżnienie pól:
- których wypełnienie jest wymagane,
- przeznaczonych do edycji,
- wypełnionych niepoprawnie
System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych
lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta
System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych
zakładów opieki
System musi umożliwiać drukowanie kodów jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla
45 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
pacjentów
System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania
czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do
zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.
Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być
prezentowane w jedym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji,
gdzie te błędy wystąpiły.
System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn
powinien
- pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze,
- udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane,
- umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne,
- podpowiadać kolejne kroki procesu.
System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym
czasie braku aktywności
System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika
Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit
zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika
W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana
danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych
Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowoksięgowym działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się
automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez
użytkownika lub administratora
System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości
pomiędzy użytkownikami.
Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do:
- pracowników jednostki organizacyjnej
- wskazanego użytkownika
- użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki)
- użytkowników wskazanego modułu
- możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielegniarki z oddziału chorób
wewnętrznych pracujące w module Apteczka
Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia
System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane
zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki.
Wiadomości mogą być wysyłane przez użytkowników systemu
Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do
godziny
W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub
<anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych
Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności
używania myszki
46 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga
instalowania żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być
dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń
oraz aplikacji lecznictwa otwartego, apteki i apteczek oddziałowych.
W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu
zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu
do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe
narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej, możliwość wstawiania znaków specjalnych
System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego
NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON,
innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej
System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku
ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki.
System powinien umożliwiać sprawdzanie poprawności pisowni w polach opisowych tj opis
badania, wynik, epikryza
Wszystkie systemy w tym system HIS musi opierać się o pojedynczy punkt logowania oparty o
Active Directory i o karte mikroprocesorową. na karcie mikroprocesorowej oprócz certyfikatu do
logowania systemowego musi się znaleźć certyfikat do podpisywania dokumentacji medycznej.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pełnej infrastruktury niezbędnej do obsługi takich kart
oraz samych kart dla każdego pracownika szpitala.
Rejestracja
Definiowanie dostępności usług placówki medycznej
Rejestracja umowy indywidualnej na świadczenie usług medycznych
Określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki):
Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :
- określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,
- określenie czasu pracy gabinetu,
- określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie
Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
- określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,
- określenie czasu pracy,
- określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).
Definiowanie przedziału wieku pacjentów obsługiwanych przez zasób
- generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
- blokada grafików (urlopy, remonty).
Obsługa skorowidza pacjentów
- możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością
- prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów
Wyszukiwanie pacjentów, co najmniej, wg kryterium:
47 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
- imię, nazwisko i PESEL pacjenta
- jednostka wykonująca
- osoba wykonująca
- osoba rejestrująca
- jednostka kierująca
- instytucja kierująca
- lekarz kierujący
- kartoteka
- identyfikator pacjenta
- świadczenie
- status na liście pacjentów (np. do obsłużenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane,
przyjęty/w realizacji)
- wizyty CITO
- status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obsługi poza kolejnością
Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta
Wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów:
- rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
- wyszukiwanie zasobów spełniających kryterium wieku pacjenta
- prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych na
zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych np. od 10 do
12
- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta
- w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji
pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu
- rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale
- wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych
(dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)
- przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia
Przegląd rezerwacji
Rejestracja pacjenta do wykonania usługi
Nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonującej (gabinetu)
Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego
Określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i
rezerwacji.
Zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu
wykonania,
Automatyczne lub ręczne powiadamianie pacjenta o terminie wizyty, zmianie terminu wizyty za
pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS
Możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
Obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Obsługa wyników:
- odnotowanie wydania wyniku,
- wpisywanie wyników zewnętrznych.
Wydruk recept i kuponów
48 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
55.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
raporty i wykazy Rejestracji.
Gabinet
dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu
- prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością
rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)
wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie:
przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,
karta szczepień),
- uprawnienia z tytułu umów,
- Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytów szpitalnych pacjenta),
- wyniki badań,
- przegląd rezerwacji.
obsługa pobytów wielodniowych
obsługa domowego leczenia żywieniowego
obsługa tlenoterapii w warunkach domowych
możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do
wizyty
możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju usługi
możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu
przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:
- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- informacje ze skierowania,
- kontrola daty ważności skierowania
- możliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego
- skierowania, z możliwością skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce
- planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty,
- możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
- usługi, świadczenia w ramach wizyty,
- rozpoznanie (główne, dodatkowe),
- kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich wizyt
- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),
W przeglądzie wizyty musi być możliwość przeglądu stałych danych medycznych pacjenta tj
grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekłe, szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego
podczas wystawiania recepty:
- leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach
recept),
- możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia
refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ
49 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
- podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek
- kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg aktualnych
danych ze słownika BAZYL lub słownika leków własnych
- możliwość pomijania leków oznaczonych jako "wycofane" w słowniku BAZYL
- możliwość wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego
- ponowny wydruk recepty już wydrukowanej powoduje utworzenie kopii recepty, dotyczy to
również recept drukowanych w trybie nadruku na gotowych drukach
- oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej
Musi istnieć możliwość wystawiania recept transgranicznych
- system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzględniając typ recepty RP/RPW
- wystawione skierowania,
Skierowanie do jednostki zewnętrznej, dla pacjenta niepełnoletniego, powinno zawierać imię i
nazwisko oraz adres opiekuna
- leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową),
- ewidencja szczepień:
- możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia,
- możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie,
- automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.
- wykonane podczas wizyty dodatkowych usług i badania
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty
Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych
(wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:
obsługa zakończenia wizyty:
- autoryzacja medyczna wizyty,
- automatyczne tworzenie karty wizyty.
- możliwość bezpośredniego skierowania na IP
Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.
- wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty
wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni
raporty i wykazy Gabinetu
L.p
Izba Przyjęć
1.
Obsługa Izby Przyjęć:
obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj: Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna:
- wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
2.
3.
4.
50 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,
- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza
System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w dane medyczne sprzed
zmiany danych osobowych powinno umożliwić przeglądanie I wydruk dokumentacji z danymi
pacjenta aktualnymi na dzień tworzenia tej dokumentacji
Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnieć możliwość powiązania rekordu pacjenta NN z
rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
Przegląd danych archiwalnych pacjenta:
- w zakresie danych osobowych,
- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych
Rejestracja przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć:
- przyjęcie w trybie nagłym lub planowych
- dla trybu przyjęcia "nagły", oznaczenie przyjęcia jako "zagrożenie życia lub zdrowia"
- Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, działającego w
strukturach jednostki, system powinien informować, że pacjent taki oczekuje na przyjęcie
- wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10
- wprowadzenie danych ze skierowania,
- wprowadzenie danych płatnika.
Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń
Rejestracja i śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.
- wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
- wykonane pacjentowi elementy leczenia:
- procedury,
- leki,
- konsultacje.
Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta
Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji
Rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:
- skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności,
wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),
- przeniesienie pacjenta na inną Izbę Przyjęć,
- odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
- zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących,
- zgon pacjenta na Izbie Przyjęć .
Autoryzacja danych Izby Przyjęć,
Ewidencja danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ
wypełnianie i wydruk dokumentów Izby Przyjęć:
- Karta Wypisowa,
- Historia choroby – pierwsza strona
- Karta Odmowy.
Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów medycznych
obsługa Ksiąg:
- Księga Główna,
51 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
- Księgi Izby Przyjęć,
- Księga Oczekujących,
- Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
- Zgonów.
integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:
- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych
(Apteczka oddziałowa)
- wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,
projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej,
wbudowane raporty standardowe:
- Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,
- Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.
Musi istnieć możliwość przygotowania rejestru osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego
przyjętych na podstawie art..26 - zobowiązanie do leczenia
Definiowanie własnych wykazów.
Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddziału system automatycznie drukuje opaskę z
kodem kreskowym identyfikującym pacjenta
możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie
Zlecenia
Zlecanie leków:
planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej
Kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji
Zlecanie leków wg nazwy handlowej i międzynarodowej
Zlecanie podań leków o określonych porach oraz co określony czas, od pierwszego podania co X
godzin i Y minut
Wyróżnianie kolorem zleceń leków zlecanych z innych magazynów
Podczas zlecenia leków:
- podgląd karty leków
- kontrola interakcji pomiędzy zleconymi lekami
Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zleceń podań leków
możliwość zlecania leków:
- recepturowych
- chemioterapii
- zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematów leczenia
- pomp infuzyjnych
- możliwość określenia drogi podania leków
Wydruk tacy leków z podaniem nazwiska osoby drukującej i czasu wydruku
Zlecanie badań
planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji
przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym:
- z Oddziału do: Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, innego
52 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
50.
51.
52.
53.
Oddziału, Gabinetu lekarskiego
zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym nagłówkiem i
komentarzem
Podpowiadanie na zleceniu rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania
wstępnego
Możliwość utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów kreskowych
Dla zleceń laboratoryjnych, możliwość odnotowania informacji o pobranym materiale dla
pojedynczego badania lub zestawu badań
Dla zleceń laboratoryjnych musi istnieć możliwość określenia planowanej godziny wykonania
badania. System powinien podpowiadać domyślne godziny pobrań materiałów
W przypadku anulowania zlecenia, powód anulowania powinien być widoczny przy zleceniu
Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów):
możliwość definiowania zleceń złożonych:
- kompleksowych,
- panelowych,
- cyklicznych.
Zapisanie zleconych badań jako panelu zleceń do wykorzystani w późniejszym terminie
Możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
Możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),
Automatyczne powtarzania zleceń co określony interwał czasu
przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów:
- dla pacjenta,
- typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
- okresu.
wydruki zleceń, w tym:
- dzienne zestawienie leków dla pacjenta,
- dzienne zestawienie badań do wykonania.
możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze wszystkich
pobytów w szpitalu,
przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku,
możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.
Możliwość przeglądania wyników zleconych zabiegów operacyjnych
Możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z możliwością śledzenia zmian
wyników i zmiany kolejności porównywanych parametrów (np. w wyniku morfologii)
Możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)
System musi umożliwić graficzną prezentację wyników badań z uwzględnieniem na osi czasu
podanych leków i wykonanych procedur
System musi umożliwić wydruk wykresu wyników badań
Zlecanie leków:
planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej
Kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji
L.p
Administrator
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
53 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Konfiguracja systemu:
zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego
systemu:
- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie,
oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.),
- powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów.
zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi):
- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja,
- Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10,
- Słownik Kodów Terytorialnych GUS,
- Słownik Zawodów.
tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego:
- personelu,
- leków.
zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami:
- definiowanie listy użytkowników systemu,
- określenie uprawnień użytkowników,
- możliwość połączenia listy użytkowników ze słownikiem personelu,
dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla jednostki
organizacyjnej, dla użytkownika,
definiowanie terminarzy zasobów: pomieszczeń, łóżek, urządzeń
zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej,
użytkownika,
definiowanie struktury dokumentów:
- ksiąg wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,
- szablonów wydruków (pism),
definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez
jednostki zlecające,
zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiający pobranie lub
wysłanie komunikatów do:
- innych modułów,
- innych użytkowników,
- innych stacji roboczych.
Pozostałe funkcje administratorskie:
- przegląd dziennika operacji (logi),
- funkcje optymalizacji bazy danych
- możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy,
instytucji.
System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów. Pacjent
którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z systemu. Dane
pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg
identyfikatora pacjenta.
54 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Oddział
Obsługa Oddziału:
Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o
liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do
przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia
Obsługa listy pacjentów Oddziału:
Wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym:
- stan pacjenta
- status pacjenta ( przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na
przepustce, uciekinier)
- identyfikator pacjenta
- lekarz prowadzący
- nazwisko i imię
- nr księgi głównej
- rozpoznanie
- płatnik
- nr kartoteki i karty pacjenta
- zlecenia modyfikowane w ciągu ostatnich X godzin
- z aktualnymi zleceniami leków
- obsługiwani w innych jednostkach
- z przepustkami do zatwierdzenia
- zlecenia leków do potwierdzenia
- obsługiwani w trybie IOM
- bez opisu historii choroby
- daty urodzenia
- wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski
Modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej,
Rejestracja i śledzenie historii dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.
Przegląd danych archiwalnych pacjenta:
- w zakresie danych osobowych,
- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych,
Przyjęcie pacjenta do oddziału w jednym z trybów:
- w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy
- w trybie nagłym
- planowane na podstawie skierowania
- planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień
- przymusowe
- przeniesienie z innego szpitala
- przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu
- w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału neonatologicznego)
Odmowa lub anulowanie przyjęcia do Oddziału – wycofanie danych pacjenta na Izbę Przyjęć,
Zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących Oddziału,
55 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Zamówienie dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum
Rejestracja przyjęcia pacjenta w Oddziale:
- nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika,
- wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
- możliwość modyfikacji danych płatnika,
- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego,
łóżka,
- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z
zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp.
Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji
Ewidencja elementów pobytu pacjenta w Oddziale:
- wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
Możliwość rejestracji rozpoznania wstępnego – oddziałowego, które powinien być domyślnie
takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z możliwością modyfikacji
- rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,
- autoryzacja elementów historii choroby przez lekarza
- czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu co
aktualna
- informacje o depozycie z wpisem do wybranej księgi depozytów
Przegląd historii zmian danych pobytu w oddziale
Wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):
- procedury, w tym zabiegi, w tym możliwość ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
- badania diagnostyczne,
- leki,
- konsultacje,
- diety,
możliwość usuwania wielu procedur jednocześnie
W danych medycznych pacjenta rejestracja: szczepień, alergii, chorób przewlekłych, grypy krwi
wraz z potwierdzeniem i z możliwością załączenia skanu dokumentu potwierdzającego grupę
ewidencja diagnoz pielęgniarskich:
- wprowadzanie diagnozy
- realizacja procedur
- odnotowanie realizacji wielu procedur jednocześnie
- plan realizacji
- wydruk indywidualnej karty procesu pielęgnacji
- wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru pomiarów , jakie powinny pojawić się na
karcie
ewidencja przebiegów pielęgniarskich
ewidencja pomiarów dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez użytkownika kolejności
możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji
ewidencja przepustek,
ewidencja danych porodu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:
- wpis do Księgi Porodów,
56 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
- odnotowanie personelu uczestniczącego,
- odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)
Dla oddziału ginekologiczno-położniczego musi istnieć możliwość drukowania karty obserwacji
porodu
Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wglad w dane porodu i dane
matki
Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:
- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.
- przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z
poprzedniego oddziału),
- wypis pacjenta ze Szpitala,
- zgon pacjenta na Oddziale,
Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.,
autoryzacja danych oddziałowych, co najmniej w zakresie:
- rozpoznań,
- epikryz,
- obserwacji.
Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako nieaktualne
Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie
kart TISS28,
Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:
- dane przyjęciowe,
- wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),
- przebieg choroby,
- epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).
- autoryzacja epikryzy przez lekarza wpisującego
- kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów w ramach jednej
hospitalizacji
Wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym:
- Karta Wypisowa,
- Karta Informacyjna.
System musi informować o konieczności utworzenia właściwego dokumentu w oparciu o
informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)
Wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym:
- Karta Statystyczna,
- Karta Leczenia Psychiatrycznego,
- kopiowanie kart leczenia psychiatrycznego
- Karta Zakażenia Szpitalnego,
- Karta Nowotworowa,
- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
- Karta Zgonu,
- Karta TISS28.
Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulować wszystkie zlecenia, zaplanowane
wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujących
57 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów
Obsługa Ksiąg:
- Księga Główna,
- Oddziałowa,
- Oczekujących,
- Zgonów,
- Noworodków,
- Zabiegów.
- Transfuzji
- Raportów Lekarskich
- Raportów Pielęgniarskich
Możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,
Wbudowane raporty standardowe:
- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)
- ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
- obłożenie łóżek na dany moment
- diety podane pacjentom oddziału.
- zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta, nazwę
oddziału(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze
Możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego
Możliwość definiowania własnych wykazów
Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:
- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów
magazynowych (Apteczka oddziałowa),
- wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna).
- tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne
Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie
Tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością przeliczenia
ilości zamawianych posiłków wg przypisanych pacjentom diet
Możliwość uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia dodatkowych posiłków
i materiałów
Deklaracje POZ,
Import umów w rodzaju POZ
Ewidencja deklaracji POZ/KAOS
- Deklaracje do lekarza rodzinnego,
- Deklaracje do pielęgniarki,
- Deklaracje do położnej,
- Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,
- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą,
58 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarażonym HIV
Ewidencja porad POZ
Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu
sprawozdawczości związanej z deklaracjami POZ/KAOS
Komunikat DEKL – komunikat szczegółowy deklaracji POZ/KAOS
Komunikat ZBPOZ – komunikat szczegółowy danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych
w ramach POZ
Import komunikatów zwrotnych XML w obowiązujących wersjach
Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych przesałnych komunikatami DEKL i ZBPOZ
Import komunikatu potwierdzeń do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_DEK)
Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_WDP)
Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS (komunikat Z_RDP)
Przegląd potwierdzeń deklaracji POZ/KAOS
Przegląd weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z możliwością zbiorczego wycofania deklaracji,
które nie zostały zaliczone przez NFZ
Generowanie rachunków deklaracji POZ
Generowanie i wydruk załączników i sprawozdań POZ zgodnie z wytycznymi płatnika
Załącznik nr 4 do umowy POZ
Załącznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w
POZ
Załącznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ
Półroczne sprawozdanie z wykonanych badań diagnostycznych
Zakażenia szpitalne
Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli występowania
zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa. W szczególności:
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego,
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną,
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną,
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub
zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV,
9. wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV,
10. prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę
przenoszoną drogą płciową,
11. wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobę przenoszoną drogą płciową,
12. prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę,
7.
8.
59 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
13. wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
gruźlicę,
14. prowadzenie Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej,
15. wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby
zakaźnej,
16. prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych źródeł zakażenia (wkłucia obwodowe, wkłucia
centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje),
17. prowadzenie Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych,
18. wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzeń ognisk epidemicznych,
19. prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych ,
20. wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,
21. raporty zgodne z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
22. analizy ilościowe zakażeń zakładowych,
23. analizy kosztów podań antybiotyków i badań mikrobiologicznych związanych z zakażeniami
zakładowymi,
24. Współpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podań antybiotyków i zleceń badań
do pracowni mikrobiologicznej:
25. - monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w
przypadku podania antybiotyku powyżej 3 dni
26. - monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń Szpitalnych w
przypadku wystąpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym
27. - szybki podgląd listy pacjentów dla nowo załżonych: kart obserwacji, kart zakażenia, kart
drobnoustroju, alert-potogenów
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
JGP
Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hospitalizacji za pomocą
wbudowanego grupera JGP
Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),
Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji
Możliwość wyznaczania JGP dla każdego z pobytów oddzielnie
Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikające z
publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ
Wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umów:
leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Możliwość ręcznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i
grupera NFZ
Możliwość automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z którego pochodzi element
kierunkowy wyznaczonej JGP
Wsteczna weryfikacja poprawności wyznaczonych wcześniej JGP z możliwością automatycznej
aktualizacji JGP na poprawną
Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z wsteczną datą
obowiązywania, które mogą obejmować
- Różnice w zaewidencjonowanych taryfach,
60 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- Różnice w zaewidencjonowanych JGP,
Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające wpływ na
wyznaczoną JGP:
- Konieczność zmiany JGP,
- Konieczność zmiany taryfy,
- Konieczność przepięcia JGP do pobytu na innym oddziale
Wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów
- Data zakończenia hospitalizacji,
- Wersja grupera za pomocą którego wyznaczono JGP
- Kod JGP,
- Rozpoznanie główne
- Kod procedury medycznej,
- Status rozliczenia
Wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji
rozpoznań wypisowych
Wsteczna weryfikacja z możliwością automatycznej aktualizacji JGP pod kątem znalezienia
bardziej optymalnej JGP
Możliwość wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej karty
Możliwość wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora JGP)
Symulator JGP
Symulator dostępny w systemie
Symulator dostępny poprzez przeglądarkę WWW
Wstępne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji
Możliwość sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wpływu zmian na
wyznaczane JGP
Modyfikacja danych pacjenta (wiek, płeć),
Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjęcia, data wypisu, tryb przyjęcia, tryb wypisu, tryb
i charakter hospitalizacji,
Dodanie lub usuniecie pobytu
Modyfikacja danych pobytu (data przyjęcia, data wypisu, cz. VIII kodu resortowego komórki,
kod świadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania współistniejące, procedury medyczne
(daty wykonania))
Wyróżnianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP
Możliwość określenia wersji grupera za pomocą którego wyznaczone zostaną JGP
Wersja grupera wynikająca z daty zakończenia hospitalizacji,
Dowolna wersja grupera istniejąca w systemie,
Wskazywanie JGP z podziałem na:
- JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru,
- JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków,
- JGP, które istnieją w planie umowy świadczeniodawcy,
Wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności wyznaczonych JGP z punktu
61 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w planie umowy a tym samym możliwych do
rozliczenia)
W przypadku wskazania JGP do których pacjent mógłby zostać zakwalifikowany jednak nie
zostały spełnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunków
Możliwość przeglądu podstawowych informacji o wybranej JGP
Wartości taryf dla poszczególnych trybów hospitalizacji,
Parametry związane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupą, taryfa dla
hospitalizacji trwających < 2 dni, wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany
grupą),
Parametry JGP (warunki, które musi spełniać hospitalizacja),
Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie ,
Prezentacja wykresów ilustrujących zależność naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta
Kolejki Oczekujących
Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika
Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych
Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych
zdefiniowanych przez płatnika
Prowadzenie kolejek oczekujących
Wykaz osób oczekujących w kolejce
Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego
terminu realizacji świadczenia)
Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki
stabilne)
Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany
Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami
- Wszystkich aktywnych pozycji
- Wybranych oczekujących
Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają
nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością automatycznej
aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ
Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne
- Liczba oczekujących
- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce
- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w
rozporządzeniu)
Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu
sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujacych
Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących
Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych
Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących
Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów
- Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia
62 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
23.
24.
25.
26.
27.
28.
wysokospecjalistycznego)
- Kod kolejki
- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją)
- Kategoria medyczna (pilny, stabilny)
- Data wpisu (od .. do ..)
- Data planowanej realizacji (od .. do ..)
- Data skreślenia z kolejki (od .. do ..)
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gabinet Medycyny Pracy
definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego:
wprowadzanie cenników:
- określanie dat obowiązywania cennika,
- określanie zakresu usług dla cennika,
- określanie cen usług,
- możliwość określenia cen widełkowych dla usługi,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
- możliwość powiązania cennika z kategorią osobową wykonującego,
- określenie sposobu płatności (zezwolenie na płatność „z dołu”),
- możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi.
określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki):
- definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :
- określenie dni tygodnia,
- określenie czasu pracy gabinetu,
- określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie
- określanie ograniczeń grafika dla instytucji kierującej (płatnika), jednostki zlecającej
Zamawiającego (Oddziału/Izby Przyjęć), ilości wykonywanych usług
- definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
- określenie dni tygodnia,
- określenie czasu pracy,
- określenie zakresu usług realizowanych przez lekarza w ramach umów,
- określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).
- generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
- blokada grafików (urlopy, remonty).
obsługa skorowidza pacjentów
możliwość zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta
generowanie zleceń wymaganych badań i konsultacji na podstawie karty narażeń stanowiska
pracy dla umów Medycyny Pracy
planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:
wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów:
- rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
- prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych np.
pacjenci rejestrowani przyz Internet od 13.00-15.00
- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
63 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
- wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych
przegląd rezerwacji
rejestracja pacjenta do wykonania usługi:
weryfikacja uprawnień z tytułu umów zarejestrowanych w module Sprzedaż usług medycznych:
- przegląd udostępnionych danych umowy,
- informacje o powodzie niedostępności usługi i ograniczeniach dostępności,
- informacje o dostępności usług poza strukturami jednostki (podwykonawcy).
określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i
rezerwacji.
zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu
wykonania,
możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
obsługa wyników:
odnotowanie wydania wyniku,
wpisywanie wyników zewnętrznych.
obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP):
prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentów z tytułu usług medycznych,
wystawienie faktur i faktur korygujących,
możliwość skojarzenia faktury ze schematem księgowania w module Finanse – Księgowość,
eksport faktury do modułu Rejestr Sprzedaży,
przyjęcie płatności (gotówka, karta płatnicza, środki pacjenta na IKP),
wypłata gotówki z tytułu nadpłat i korekt.
obsługa stanowiska kasowego:
obsługa operacji kasowych dla pacjentów (IKP),
obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp do kartoteki kontrahentów modułu Finanse
- księgowość),
obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do kartoteki pracowników modułu Finanse
– Księgowość),
prowadzenie raportu kasowego,
możliwość skojarzenia z każdym typem operacji kasowej schematu księgowania w module
Finanse-Księgowość,
wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na świadczenie usług medycznych wg szablonu.
raporty i wykazy Rejestracji.
dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu
rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)
dokumentacja badań profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy
orzecznictwo Medycyny Pracy
wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie:
przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,
karta szczepień),
- uprawnienia z tytułu umów,
64 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
- wyniki badań,
- przegląd rezerwacji.
- wykluczenia (rozpoznania ograniczające uprawnienia z umowy),
możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do
wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty),
przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:
- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),
- informacje ze skierowania,
- skierowania, zlecenia,
- planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty,
- możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
- usługi, świadczenia w ramach wizyty,
- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),
- wystawione skierowania,
- zlecenia szczepień:
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych
(wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
możliwość wykonywania usług dodatkowych podczas wizyty:
- weryfikacja uprawnień pacjenta,
- obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) jak w recepcji,
- obsługa stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji).
definiowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej
obsługa zakończenia wizyty:
autoryzacja medyczna wizyty,
automatyczne tworzenie karty wizyty.
kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.
automatyczna generacja i przegląd Księgi Gabinetu
raporty i wykazy Gabinetu
Statystyka
Obsługa statystyki:
obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami medycznymi
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:
- identyfikator pacjenta
- data urodzenia i miejsce
- imię ojca i matki
- miejsce urodzenia
65 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
- płeć
- PESEL opiekuna
- nazwisko rodowe matki
- miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny)
- pobyt w jednostce
- pobyt w okresie
- nr telefonu
- adres e-mail
- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta
- rodzaj i nr dokumentu tożsamości
- status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjęcia poza kolejnością
- przyjęty: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciągu ostatnich 24,48,
X godzin
wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości co najmniej w oparciu o:
- płeć (męska, żeńska, nieznana)
- fragment (fraza) opisu pacjenta
- przyjęty: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciągu ostatnich 24,48,
X godzin
rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
przegląd danych archiwalnych pacjenta:
- w zakresie danych osobowych,
- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych
potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji,
wbudowane wydruki zewnętrzne:
- Karta Statystyczna,
- Karta Leczenia Psychiatrycznego,
- Karta Zgonu,
obsługa Ksiąg:
- Księga Główna,
- Księga Odmów,
- Księga Zgonów,
- Księga Noworodków,
możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,
wbudowane raporty standardowe:
- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)
liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
- obłożenie łóżek na dany moment
- diety podane pacjentom oddziału.
możliwość definiowania własnych wykazów
możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
wbudowane raporty standardowe:
- statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba.
66 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
- z obłożenia łóżek,
- zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i
osobowe)
Wydruk raportów w formacie XLS
elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi, w tym:
- Oddziały NFZ,
- PZH.
eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku
tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów
Leczenia.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sprzedaż Usług Medycznych
wprowadzanie listy usług (oferta jednostek organizacyjnych),
wprowadzenie danych usługi:
- wymagalność skierowania,
wprowadzanie cenników:
- Okres obowiązywania,
- Godziny dostępności,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
- Możliwość definicji cenników standardowych i specjalnych (np. na dni świąteczne),
- Miejsca realizacji,
wprowadzanie rabatów:
- Rabaty ogólne do wykorzystania bez ograniczeń,
- Rabaty prywatne – przyporządkowane do osoby,
obsługa skorowidza pacjentów,
konstruowanie produktów (szablonów do wykorzystania w umowach):
wprowadzanie danych podstawowych produktu,
wprowadzanie zakresów usług medycznych w ramach produktu,
wprowadzanie usług medycznych w ramach zakresu,
wprowadzanie trybów i terminów płatności dla zakresów:
- abonament, (niezależnie od wykonanych usług),
- FFS (Fee For Service czyli za każde wykonanie usługi),
- współpłatność w ramach FFS,
- płatności mieszane.
grupowanie zakresów usług (benefitplany),
ewidencja i obsługa umów:
obsługa różnego typu umów:
obsługa umów na sprzedaż usług medycznych:
ewidencja różnego typu umów:
- umowy ubezpieczeniowe,
- umowy abonamentowe,
67 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
- umowy z innymi ZOZ-ami, Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi,
wprowadzanie danych podstawowych umowy,
przypisywanie produktu do umowy,
definiowanie rabatów dla umowy,
wprowadzanie list uprawnionych do grup zakresów (benefitplanów):
- beneficjenci,
- subbeneficjenci.
tworzenie produktu dedykowanego dla umowy (wyodrębnienie umowy z szablonu produktu),
definiowanie wzorów faktur i załączników do faktur dla umowy,
automatyczne rozliczenia umów:
- generowanie harmonogramów płatności umowy w oparciu o dane zakresów umowy,
- generowanie faktur i załączników do faktur płatnych abonamentowo w oparciu o zdefiniowane
wzorce i dane umowy,
- generowanie faktur i załączników do faktur płatnych za wykonanie w oparciu o zdefiniowane
wzorce i dane umowy oraz dane o wykonanych usługach.
współpraca z modułem Finanse-Księgowość:
- eksport wygenerowanych faktur do modułu Rejestr Sprzedaży pakietu Finanse-Księgowość,
Apteka
obsługa magazynu leków apteki :
konfiguracja magazynu apteki:
- możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych,
- możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych),
- możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów,
- możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128
- możliwość definiowania własnych dokumentów (np. rozchód darów, przyjęcie bezpłatnych
próbek itp.),
- możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego wzorca.
Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane na podstawie aktualnych stanów
magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych,
Ewidencja dostaw(przychód):
- dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną (możliwość
rejestrowania również dostaw nie fakturowanych),
- sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz
płynów infuzyjnych,
W dokumencie produkcji leku recepturowego musi być możliwość podglądu składników leku
- sporządzanie roztworów spirytusowych,
- import docelowy zakładowy i indywidualny,
- zwrot z oddziałów z aktualizacją stanów apteczki,
- dary.
W dokumencie przychodu próbek powinna istnieć możliwość rejestracji danych osoby
68 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
dostarczającej próbkę oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego.
Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o
podanym kodzie system powinien uzupełnić dane leku
Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych.
Ewidencja wydań (rozchodów):
- wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów RW lub MM na podstawie zamówień
elektronicznych lub papierowych (współpraca z apteczką oddziałową),
Ewidencja wydań na podstawie kodów EAN13 i EAN 128
- możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału
- wydawanie na zewnątrz,
- zwrot do dostawców,
- ubytki i straty nadzwyczajne,
- korekta wydań środków farmaceutycznych,
- definiowanie i kontrola limitów wartościowych leków wydawanych do komórek
organizacyjnych
Korekta stanów magazynowych:
- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z
dokładnością do dostawy lub asortymentu,
- generowanie arkusza do spisu z natury,
- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego,
- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,
- kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych
leków przeterminowanych.
Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.
Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych):
- przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego
funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów,
- pobieranie zwycięskiej oferty (umowy),
- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).
czynności analityczno-sprawozdawcze:
raporty i zestawienia:
- na podstawie rozchodów,
- na podstawie przychodów,
- na podstawie stanów magazynowych,
- możliwość wydruku do XLS
- raport realizacji zamówień wewnętrznych
Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF
Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień) .
Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:
- przechowywanie informacji o leku,
- wstrzymanie, wycofanie decyzją GIF
- odnotowywanie działań niepożądanych.
- możliwość definiowania receptariusza szpitalnego
69 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L.p
1.
Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie:
Finanse – Księgowość:
- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na kontach
księgi głównej FK,
- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
apteki,
- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
apteczki oddziałowej,
- możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,
- możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków
powstawania kosztów.
Rachunek kosztów leczenia:
- w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia
normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków).
Ruch Chorych, Przychodnia:
- w zakresie skorowidza pacjentów.
Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków
System musi umożliwiac definiowanie zamienników dla wybranych leków
System umożliwia obsługę magazynu depozytów wraz z obsługą dokumentów magazynu
depozytowego i możliwością zdefiniowania leku depozytowego
Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych
Automatyczna i grupowa akceptacja dokumentów
Apteczka oddziałowa
generowanie zamówień do apteki głównej,
obsługa magazynu apteczki oddziałowej:
wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:
- wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych,
Przychodnia),
- zwrot do apteki,
- ubytki i straty nadzwyczajne,
- korekta wydań środków farmaceutycznych.
korekta stanów magazynowych:
- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury,
- generowanie arkusza do spisu z natury,
- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego.
Możliwość definiowania receptariusza oddziałowego
Możliwość obsługi apteczek pacjentów
Punkt pobrań
zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
70 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
- przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z
możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy,
- wprowadzanie zleceń zewnętrznych,
- możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty
wykonania,
- dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta,
- wyróżnianie zleceń CITO,
automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
obsługa punktu przyjęcia i rozdzielni materiału:
wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we
własnych lub obcych laboratoriach),
rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów,
oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym.
rejestracja w systemie pobranych materiałów:
- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,
- odnotowanie osoby pobierającej materiał,
- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,
- dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia danych pobrania
(data i godzina, osoba, uwagi).
obsługa i wydruk Księgi Pobrań
integracja z innymi modułami systemu medycznego:
- przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców
podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu Laboratorium.
L.p.
1.
2.
3.
4.
Rozliczenia z NFZ
Zarządzanie umowami NFZ
Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy:
- Okres obowiązywania umowy,
5.
6.
7.
8.
- Pozycje planu umowy,
- Miejsca realizacji świadczeń
- Limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe,
- Słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń jednostkowych,
pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.)
- Parametry pozycji pakietów świadczeń
Moduł korzysta bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i w poradniach bez
konieczności importu i kopiowania danych
Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem, po
wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania). Możliwość zbiorczej
modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono różnice
- Różnica w cenie świadczenia,
- Różnica w wadze efektywnej świadczenia,
9.
10.
11.
12.
13.
71 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
- Różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego,
Definiowanie dodatkowych walidacji
- Liczba realizacji świadczeń w okresie,
- Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie,
Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń
- Ubezpieczonym,
- Nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń,
- Uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza
- Uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji,
- Uprawnionym na podstawie Karty Polaka
- Kobietom w ciąży, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia
Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących
- Numeru umowy,
- Zakresu świadczeń,
- Wyróżnika
- Świadczenia jednostkowego,
Możność wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez
funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną
Przegląd informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do świadczeń w każdym dniu
pobytu
Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość
modyfikacji danych
Sprawozdawczość z do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji przez pocztę elektroniczną musi
odbywać się automatycznie, z poziomu systemu HIS
W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych,
operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS
System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co
określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin
Weryfikacja zestawów świadczeń pod kątem poprawności i kompletności wprowadzonych danych
Wyszukiwanie pozycji błędnie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ
Wyszukiwanie po numerach w księgach
Wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9
Wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ
Wyszukiwanie po instytucji kierującej
Wyszukiwanie po personelu kierującym/ realizującym
Wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych
Wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi
Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze rozliczone
Wyszukiwanie po statusie rozliczenia
Wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej umowy
Wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie jednostkowe
Wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji
Wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie
Wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta
72 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie została
sprawozdana do systemu NFZ
Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiązującej wersji
publikowanej przez płatnika
Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P_SWI)
Import danych z pliku z szablonami rachunków (komunikat R_UMX)
Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością POZ
- Eksport komunikatu DEKL – informacje o deklaracjach
- Eksport komunikatu ZBPOZ – informacje o świadczeniach zrealizowanych w ramach POZ
Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością POZ
- Import komunikatu P_DEK – potwierdzenia danych dla przesłanych deklaracji
- Import komunikatu Z_WDP – wyniki weryfikacji deklaracji
- Import komunikatu Z_RDP – rozliczenia deklaracji
Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących
- Eksport komunikatu LIOCZ – informacje o statystykach kolejek oczekujących
- Eksport komunikatu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne
Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących
Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ
Przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika
Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów
Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunków
Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną
(możliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu
rozliczeniowego)
Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.:
- Numeru umowy,
- Zakresu miesięcy sprawozdawczych,
- Miesiąca rozliczeniowego,
- Jednostki realizującej,
- Zakresu świadczeń i wyróżnika,
- Świadczenia,
- Numeru szablonu
- Uprawnienia pacjenta do świadczeń
Zestawienie z realizacja planu umowy,
Zestawienie wykonań przyrostowo,
Zestawienie wykonań według miejsc realizacji
Sprawozdanie rzeczowe
Eksport danych do popularnych formatów (XLS, TXT, CSV, HTML)
Generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością wymaganą przez OW
NFZ
Sprawozdanie finansowe,
Zestawienie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji (UE),
Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja
73 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
wójta/burmistrza),
Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art.
12 lub art. 13 ustawy
Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego
- chemioterapia
- programy terapeutyczne
Załączniki do umów POZ
Ewidencja faktur zakupowych
Import słownika produktów handlowych (komunikat PRH)
Możliwość przekodowania produktów handlowych na leki
Ewidencja faktur zakupowych
Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komunikatu FZX
Import potwierdzeń do faktur zakupowych (komunikat FZZ)
Generowanie i wydruk załącznika nr 4 do umowy – ewidencja faktur zakupowych
Obsługa sprawozdawczości w zakresie POZ
Integracja z innymi modułami systemu
- ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
- ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka
- ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych
Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego
Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP
Pracownia diagnostyczna
dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni
rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie)
wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni:
przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta
szczepień),
- uprawnienia z tytułu umów,
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
- wyniki badań,
- przegląd rezerwacji.
Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni
Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do
wizyty,
Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:
- informacje ze skierowania,
- skierowania, zlecenia,
- usługi, świadczenia w ramach wizyty,
- wystawione skierowania,
74 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
- wynik badania
- możliwość przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródła np. aparatu
USG i dołączanie go do wyniku badania
Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych
(wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).
Możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:
Obsługa zakończenia badania/wizyty:
- autoryzacja medyczna badania,
- automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania
Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.
Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni
Obsługa wyników badań:
- wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych
- wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania
- autoryzacja wyników badań diagnostycznych
- wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia
System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego.
Raporty i wykazy Pracowni
Dokumentacja Medyczna (formularzowa)
Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie
Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie
Generowanie wyników badań dla zadanych kryteriów: pacjent, nazwa badania, jednostka
organizacyjna, zadany okres czasu,
Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta
Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju
Generowanie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich
elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania
procesu leczenia :
- definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
- wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika postaci
(definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).
- histogramy
- możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
- rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).
- dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.
System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
75 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.
Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być dostępne z jednego
miejsca
Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby
dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce
Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich
dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych przez innego
lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany
Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii choroby lub
epikryzy
System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy na określonym
etapie procesu obsługi pacjenta zostały utworzone wszystkie wymagane dokumenty
Musi istnieć możliwość utworzenia dokumentu roboczego, umożliwiającego podgląd danych
źródłowych w postaci dokumentu
System umożliwia obsługę dokumentów o zmiennej treści, o ile nie stoi to w sprzeczności z
wymaganiami zewnętrznymi dotyczącymi tych dokumentów (np. ściśle określony format lub
zawartości informacyjna dla dokumentów skierowań, zleceń, recept)
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej
Rejestracja dokumentacji medycznej:
- Rejestrowanie kartotek pacjentów lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.
- System musi zapewniać automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych szablonów.
- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w których składowana jest dokumentacja
medyczna.
- Rejestracja informacji o dokumentach źródłowych stanowiących dokumentacje medyczną.
Wydruk nalepek na woluminy i dokumenty źródłowe zawierających kod paskowy pozwalający
na jednoznaczną identyfikację dokumentu.
System musi zapewniać szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji
medycznej/dokumencie źródłowym na podstawie odczytanego kodu paskowego.
System musi zapewniać przegląd kartotek/woluminów/dokumentów źródłowych opisujących
dokumentację medyczną oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji wg zadanych
kryteriów:
- dokumentacja określonego pacjenta,
- dokumentacja wypożyczona,
- dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,
- dokumentacja zamówiona (w trakcie realizacji zamówienia),
- dokumentacja do archiwizacji,
- dokumentacja zniszczona,
- dokumentacja zagubiona,
- dokumentacja zmarłych pacjentów,
- kopie dokumentacji medycznej.
76 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
System musi także realizować opcję zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie
protokołu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokołu
odnalezienia dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie
protokołu planowego zniszczenia dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentów źródłowych pomiędzy woluminami.
System musi zapewniać możliwość usunięcia z systemu informacji o dokumentach źródłowych,
woluminach i kartotekach stanowiących papierową dokumentację medyczną.
System musi zapewniać przegląd historii woluminów dokumentacji medycznej zawierającej:
- informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,
- informacje o wypożyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej,
- informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;
oraz wydruk historii woluminów.
Zamówienie dokumentacji medycznej:
Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną do określonej jednostki organizacyjnej
szpitala.
System musi zapewniać przegląd stanu realizacji złożonych zamówień na dokumentację
medyczną.
System musi zapewniać wyszukanie zamówień na dokumentację medyczną wg pacjentów
których dotyczy dokumentacja.
System musi zapewniać przegląd zamówień na dokumentację medyczną wg stanu realizacji
zleceń.
Rejestracja zwrotu wypożyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania dokumentacji.
Realizacja zamówienia na dokumentację medyczną:
- System musi zapewniać przegląd złożonych zamówień na dokumentację medyczną;
wyszukiwanie zamówień wg numeru woluminu; przegląd zamówień wg stanu realizacji
zamówień.
- System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówień na dokumentację
medyczną poprzez : oznaczenie zamówień do realizacji, rejestracja przygotowanych do wydania
woluminów.
System musi realizować obsługę podpisywania protokołów w dwóch trybach: w jednostce
wypożyczającej lub w jednostce zamawiającej.
- Rejestracja faktu wypożyczenia dokumentacji medycznej do określonej jednostki
organizacyjnej bez wcześniejszego zlecenia dostarczenia dokumentacji medycznej.
- Przygotowanie, generowanie i wydruk protokołów przekazania zamawianej dokumentacji
medycznej.
Obsługa zamówień z organów upoważnionych:
- Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną złożonego przez organ upoważniony;
System musi zapewniać możliwość wskazania w zamówieniu oczekiwanych dokumentów
źródłowych lub umieszczenia słownego opisu zamawianej dokumentacji.
- System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówienia na dokumentację
77 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
medyczną z organu upoważnionego poprzez : wskazanie/rejestrację danych udostępnianego
woluminu, rejestrację kopii udostępnianych dokumentów źródłowych, generowanie protokołów
przekazania.
- Rejestracja odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej organom zamawiającym z
podaniem przyczyny odmowy.
System musi obsługiwać :
- rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentów,
- rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w określonej jednostce organizacyjnej,
- rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej w danym czasie do innych jednostek
organizacyjnych lub organów uprawnionych,
- rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej do jednostek organizacyjnych lub organów
uprawnionych, dla których upłynął w określonym czasie termin zwrotu
System musi zapewniać ustawienie parametrów systemu dla Archiwum Dokumentacji
Medycznej.
System musi zapewniać tworzenie i modyfikację pozycji słownika typów dokumentacji
medycznej w podziale na indywidualną dokumentację pacjenta i dokumentację zbiorczą.
System musi zapewniać bezpieczny dostęp do przechowywanych informacji oraz
funkcjonalności w oparciu o mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli
uprawnień do udostępnianych zasobów.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj księgi
Możliwość obsługi załączników do dokumentów
Możliwość automatycznej rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system
medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej
Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna
rejestracja dokumentów zewnętrznych
Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej
Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM:
- z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów
Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów
Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów
Możliwość znakowania czasem dokumentu
Możliwość wykonania kontrasygnaty
Możliwość weryfikacji podpisu
Możliwość weryfikacji integralności dokumentu
Możliwość wydruku dokumentu
Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta
danych.
Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii
78 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
42.
43.
44.
poprzednich wersji.
Repozytorium EDM musi umożliwiać:
- rejestrację dokumentu
- pobieranie dokumentów w formacie XML
- pobieranie dokumentów w formacie PDF
- wyszukiwanie materializacji dokumentów
Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS:
- słownik jednostek organizacyjnych
- rejestr użytkowników
- rejestr pacjentów
System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego
użytkownika pełniącego określoną rolę.
Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium.
Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami
użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów.
Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach
dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady
uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu,
podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu,
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium
dokumentów elektronicznych.
Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których elektroniczna postać nie jest
przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów
radiologicznych przechowywanych w PACS.
Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu
Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych
Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów
Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data
powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach
System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji:
- w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ
- pacjentom i ich opiekunom
- podmiotom upoważnionym np. prokurator
System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji
Medycznej:
- bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia
- za pośrednictwem systemów regionalnych
- z wykorzystaniem platformy P1.
L.p.
1.
2.
Wykazy
elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego:
- definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
79 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
3.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis stworzonych wzorców wykazów w celu
wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu
- wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny Excel
Rehabilitacja
definiowanie listy zdarzeń medycznych/elementów leczenia dla miejsca wykonania
zarządzanie słownikami:
- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych
Prowadzenie klasyfikacji warunków wykonania rehabilitacji:
- rehabilitacja ambulatoryjna
- rehabilitacja oddziału dziennego
- rehabilitacja stacjonarna
zarządzanie grafikami i terminarzami:
- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych
prowadzenie słownika rozpoznań kwalifikujących do stopnia pilności „pilny”, wg Klasyfikacji
chorób ICD – rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
określenie warunków dostępności elementu leczenia, poprzez przypisanie odpowiednich
kategorii zasobów typu:
- personel,
- pomieszczenie,
- stanowisko rehabilitacyjne.
określanie standardowego czasu trwania porad/wizyt: pierwszorazowej, kontrolnej
obsługę skorowidza pacjentów modułów obsługi Zakładu/Działu Rehabilitacji
wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta
System automatycznie nadaje stopień pilności programu na podstawie rozpoznania skierowania:
przypisanie do programu lekarza prowadzącego, terapeuty prowadzącego
Planowanie elementów leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutów, pomieszczeń,
stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta z uwzględnieniem preferencji
pacjenta
wspomaga planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzącego
„ręczne” planowanie porad i zabiegów, w tym porad i zabiegów w, już zajętych, terminach
dostęp do bieżącego programu rehabilitacji pacjenta
obsługę porady w programie rehabilitacji uprzednio zaplanowanej lub z pominięciem planowania
dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
system umożliwia lekarzowi i terapeucie bieżące uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta,
lekarzowi wystawianie skierowań, recept i zleceń
ewidencję zrealizowanych świadczeń
ewidencję czasu trwania porady
wgląd do wszystkich wcześniejszych zleceń i wyników badań
system umożliwia wgląd do terminarza gabinetu na dany dzień
system umożliwia wgląd do terminarza terapeuty na dany dzień
potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta
80 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pulpit Użytkownika
System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni dostęp do
wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada uprawnienia
Powinny istnieć zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:
- pulpit lekarza
Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do
- pacjentów: oddziału, „moich” pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest
lekarzem prowadzącym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na dzisiaj
- wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością
wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin)
- zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje
- dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, „moich”, umówionych na wizytę, z odbytych
wizyt i konsultacji
- terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania, zaplanowane dla
niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty
Powinna istnieć możliwość samodzielnego, przez użytkowników lub administratorów,
definiowania pulpitu lub jego modyfikacji
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aplikacja dla urządzeń mobilnych
Aplikacja dla urządzeń mobilnych musi umożliwiać:
Graficzny przegląd miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala, łózko, pacjent
Przypisywanie pacjentów do sal
Wyszukiwanie i identyfikację pacjentów po kodzie kreskowym z opaski
Zlecanie badań
Zlecanie leków
Przegląd wystawionych zleceń
Przegląd wyników badań
Wprowadzanie wyników pomiarów
L.p.
1.
2.
Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców
Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ podczas
rejestracji na Izbie Przyjęć
rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzień
rejestracji
Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej
Weryfikacja uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca pacjentów
- przebywających na oddziale,
- przebywających na obserwacji na izbie przyjęć
- w trakcie wizyt
3.
4.
5.
6.
7.
8.
81 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
9.
10.
11.
12.
13.
- wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych
- dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony
Oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
- na liście pacjentów
- w widocznym miejscu przy danych pacjenta
L.p.
1.
2.
3.
4.
Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja
Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez e-Mail.
Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – login/hasło)
użytkownika – pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłączenia trybu
samodzielnej autoryzacji pacjentów.
Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób
zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i
nazwiska); możliwość wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr
zintegrowanego systemu HIS.
Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu.
Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika SPI; możliwość aktualizacji danych kontaktowych:
adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.
Możliwość zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) w
profilu pacjenta.
Możliwość rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, którzy są użytkownikami
MPI konieczność akceptacji objęcia opieką przez innego pacjenta; możliwość odrzucenia
wniosku o objęcie opieką przez innego pacjenta - użytkownika e-Pacjent lub możliwość trwałego
zablokowania wnioskowania o objęcie opieką przez danego użytkownika.
Możliwość przeglądu opiekunów; możliwość usunięcia opiekuna; możliwość zablokowania
opiekuna - opiekun nie będzie miał możliwości ponownego wnioskowania o objęcie opieką.
Możliwość określenia przez pacjenta parametrów powiadomień o zbliżającym się terminie
udzielenia usługi (interwał czasu przed planowanym terminie, tryb powiadamiania)
zdefiniowanych w systemie jako możliwe do ustawienia przez użytkownika/pacjenta.
Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika SPI.
Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru
telefonu poprzez wprowadzenie przesłanego kodu potwierdzenia.
Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty,
miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w
zależności od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi).
Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia
dla usług o odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania.
Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług.
Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, lekarze-dentyści,
fizjoterapeuci).
Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana,
82 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
zrealizowana, anulowana).
Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.
Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta.
Możliwość rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; możliwość zmiany terminu wizyt dla
podopiecznych; możliwość anulowania rezerwacji podopiecznych
Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o usłudze, miejscu realizacji
oraz planowaną datę udzielenia usługi.
Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta przypomnień o
zbliżających się terminach wizyt.
Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o
anulowaniu rezerwacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.
Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o
zmianie terminu realizacji usługi dokonanej przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.
Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość formatowania treści
wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron).
Wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta o konieczności potwierdzenia
rezerwacji terminu wizyty
Potwierdzenie rezerwacji wizyty w określonym czasie przed realizacją dla rezerwacji
wymagających takich potwierdzeń
Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy.
Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia
wiadomości.
Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty
wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.
Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent
Rejestracja użytkowników MPI - pracowników kontrahenta; definiowanie uprawnień dla
użytkowników przez użytkowników kontrahenta posiadających uprawnienie lokalnego
administratora kontrahenta
Rejestracja danych lekarzy zlecających - pracowników kontrahenta.
Rejestracja pacjentów związanych z kontrahentem.
Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z
harmonogramami realizacji usług.
Rezerwacja terminu udzielenia usługi dla wskazanego pacjenta kontrahenta.
Możliwość wskazania/zlecenia badań do realizacji w czasie rezerwowanej wizyty pacjenta.
Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia usługi medycznej.
Zmiana planowanego terminu realizacji usługi medycznej dla wskazanej rezerwacji.
Przegląd rezerwacji terminów udzielenia usług medycznych z wyróżnieniem stanu rezerwacji
(planowane, zrealizowane, anulowane).
Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia usług medycznych.
Możliwość rejestracji zlecenia wykonania badań; rejestracja danych skierowania na badania:
instytucja kierująca, lekarz kierujący.
83 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
12.
13.
14.
15.
16.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Możliwość rejestracji danych o pobraniu materiałów do zleconych badań.
Możliwość wydruku potwierdzenia zlecenia badań.
Przegląd zarejestrowanych zleceń wykonania badań z wyróżnieniem stanu realizacji badania
(zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane).
Wydruk raportu prezentującego liczby zrealizowanych usług w określonym czasie.
Wydruk raportu – zestawienia usług zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w określonym
czasie.
Medyczny Portal Informacyjny - Administrator
Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based
Access Control).
Definiowanie nowego użytkownika.
Przegląd i modyfikacja danych użytkowników.
Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup.
Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników.
Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup
użytkowników, przypisanych ról i praw.
Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów.
Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania
wskazanych polityk do użytkowników.
Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu bezpieczeństwa.
Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników z dotychczas użytkowanym
systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).
Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy
danych i języków wysokiego poziomu).
Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych użytkownikom (interfejsy na
poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).
Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą
danych.
Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych
podsystemach.
Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator
Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie hierarchicznym, w
postaci interaktywnego diagramu.
Możliwość rejestracji i prezentacji formatowanych opisów jednostek organizacyjnych.
Możliwość rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; możliwość przepisania godzin
pracy z informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzędnej.
Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS (ang. Hospital
Information System).
Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu
84 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Informacyjnym.
Publikacja informacji o usługach medycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych
szpitala na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.
Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; rejestracja informacji o
grupach zawodowych i specjalnościach personelu.
Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu).
Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS.
Rejestracja informacji o usługach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja
opisów usługi w postaci formatowanych tekstów; rejestracja informacji o wymagalności
skierowania.
Definiowanie wymagalności istnienia w systemie aktywnej deklaracji POZ określonego typu w
czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej usługi.
Definiowanie rodzajów świadczonych usług, przypisywanie usług do zdefiniowanych rodzajów
Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych usług (wybór personelu
dopuszczalny, niemożliwy, wymagany).
Definiowanie wymagalności skierowania do realizacji usługi; określenie możliwości lub
konieczności rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia usługi.
Rejestracja informacji o szczególnych warunkach udzielania usług (zalecenia dla pacjentów
odnośnie realizacji usługi) w postaci formatowanych tekstów.
Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) związanych z definiowaną usługą.
Definiowanie kwestionariuszy umożliwiających pozyskanie dodatkowych informacji od pacjenta
w procesie rezerwacji terminu udzielenia usługi/wizyty; możliwość zdefiniowania pytań dla
których podanie odpowiedzi jest wymagane, możliwość zdefiniowania pytań zamkniętych, dla
których odpowiedź udzielana jest poprzez wybór pozycji na liście dostępnych wartości.
Integracja rejestru usług medycznych z odpowiadającym rejestrem w HIS; powiązanie usług
zdefiniowanych w portalu z usługami w HIS; przepisywanie wybranych usług z HIS do rejestru
portalu.
Publikacja informacji o wskazanej usłudze w module e-Pacjent.
Wskazanie usług, dla których możliwa jest rezerwacja terminu udzielania usług w module ePacjent.
Rejestracja usług zlecanych stanowiących grupy badań dostępnych dla kontrahenta; przypisanie
badań do usług zlecanych.
Rejestracja informacji o dokumentach (załącznikach) wymaganych do udzielenia usług;
możliwość dołączenia pliku załącznika.
Przypisanie zarejestrowanych załączników do wskazanych usług.
Definiowanie postaci skierowań drukowanych podczas rezerwacji terminów wizyt przez
jednostki współpracujące (kontrahentów) - obsługa szablonów skierowań.
Definiowanie dni wolnych od pracy
Rejestracja informacji o dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonogramów pracy jednostki na podstawie godzin
otwarcia jednostki; możliwość uwzględnienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy
Rejestracja przerw w dostępności elementów struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia.
Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie
zdefiniowanej wcześniej dostępności jednostek organizacyjnych.
85 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych w jednostkach
organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta;
minimalny interwał czasu pomiędzy datą rejestracji a datą realizacji usługi; maksymalny okres
czasu względem daty rezerwacji, w którym możliwe jest określenie planowanego terminu
udzielenia usługi.
Możliwość zdefiniowania wymagalności potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanej usługi
realizowanej w danej jednostce organizacyjnej w określonym przedziale czasu przed realizacją
wizyty;
Rejestracja informacji o dostępności usług w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie
harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki;
możliwość rejestracji ciągłej dostępności usług w jednostkach organizacyjnych; możliwość
uwzględnienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy
Rejestracja informacji o dostępności personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie
harmonogramów dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu.
Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie
zdefiniowanej wcześniej dostępności personelu.
Rejestracja informacji o dostępności usług udzielanych przez określony personel na podstawie
harmonogramów; podpowiadanie harmonogramów na podstawie godzin pracy personelu.
Możliwość dowolnej modyfikacji definiowanych dostępności: usuwanie dostępnych okresów;
modyfikacja dat dostępnych okresów; dodawanie nowych okresów dostępności.
Możliwość zdefiniowania długości przedziału czasowego dla rezerwacji terminów udzielenia
usługi przez wskazany personel; możliwość określenia maksymalnej liczby równoczesnych
rezerwacji w zdefiniowanym przedziale czasowym
Definiowanie klas pacjentów – użytkowników modułu e-Pacjent
Definiowanie parametrów rezerwacji dla poszczególnych klas pacjentów: maksymalnej liczby
rezerwacji terminów udzielenia usługi dostępnych dla pacjentów określonej klasy; maksymalny
okres rezerwacji terminów udzielenia usług; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez
potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS).
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o anulowaniu
rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień, powiadomienie SMS,
powiadomienie e-mail).
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zmianie
planowanego terminu udzielenia usługi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomień,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia usług w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomień,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).
Możliwość określenia sposobu powiadamiania pacjentów określonej klasy o zbliżającym się
terminie udzielenia usługi (brak powiadomień, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail),
możliwość określenia interwału czasu przed planowanym terminem udzielenia usługi, kiedy
zostanie wysłane powiadomienie; możliwość definiowania wielu powiadomień o zbliżającym się
terminie udzielenia usługi dla danej rezerwacji.
86 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Możliwość definiowania uprawnień do modułu e-pacjent dla pacjentów określonej klasy;
integracja uprawnień do modułu e-pacjent z uprawnieniami zarządzanymi w administratorze
systemu.
Przegląd pacjentów zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym.
Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentów jako użytkowników Szpitalnego Portalu
Informacyjnego przez pracowników szpitala (autoryzacja przez pracowników szpitala).
Rejestracja pacjentów jak użytkownika Medycznego Portalu Informacyjnego przez pracowników
szpitala – możliwość udostępnienia funkcjonalności e-pacjent bez konieczności rejestrowania się
pacjenta na stronie internetowej.
Przypisanie pacjentom - użytkownikom MPI podopiecznych; możliwość rejestracji danych
podopiecznych nie zarejestrowanych wcześniej w systemie.
Możliwość zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostępu wybranym pacjentom do ePacjenta
Możliwość wygenerowania raportów zawierających:
- wykaz pacjentów z liczbą dokonanych rezerwacji internetowych (wyszukanie pacjentów, którzy
wykonali najwięcej rezerwacji internetowych),
- wykaz pacjentów z liczbą niewykorzystanych rezerwacji tj. nieoznaczonych jako zrealizowane
z przekroczonym planowanym terminem wizyty.
Integracja rejestru pacjentów z odpowiadającym rejestrem w HIS; możliwość wyszukiwania
pacjentów zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS.
Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym
Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnień pracownikom kontrahenta.
Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem.
Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku zewnętrznego (plik csv o
określonym formacie).
Rejestracja umów zawartych z kontrahentem.
Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie określonej umowy;
możliwość rejestracji ilościowych limitów usług.
Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych z kontrahentem.
Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS.
Możliwość definiowania postaci wiadomości automatycznie generowanych przez system definiowanie szablonów wiadomości;
Możliwość przypisania zdefiniowanych szablonów wiadomości związanych z
zaplanowanymi/realizowanymi usługami do rodzaju usług - możliwość zdefiniowania różnych
szablonów wiadomości dla różnych typów usług
Wysyłanie wiadomości do pacjentów zarejestrowanych w SPI (wiadomości powinny być
prezentowane w module e-Pacjent); wysyłanie wiadomości do wszystkich pacjentów; wysyłanie
wiadomości do wybranych pacjentów; wysyłanie komunikatów – wiadomości, na które nie
można odpowiadać; możliwość formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie,
odnośniki do innych stron).
Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do pacjentów – użytkowników portalu.
Możliwość wysyłania wiadomości SMS do pacjentów – użytkowników portalu.
Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy.
87 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Edycja nieprzeczytanych, wysłanych wiadomości.
Logiczne usunięcie wiadomości – oznaczenie wiadomości jako usuniętej – niewidocznej dla
adresatów.
Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty
wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.
Rejestracja kontrahenta obsługiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym
Rejestracja pracowników kontrahenta – użytkowników Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnień pracownikom kontrahenta
Rejestracja pacjentów powiązanych z danym kontrahentem; możliwość wskazania pacjentów
kontrahenta z rejestru pacjentów MPI.
Import danych pacjentów związanych z kontrahentem z pliku zewnętrznego (plik csv o
określonym formacie)
Rejestracja umów zawartych z kontrahentem
Rejestracja usług realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie określonej umowy;
możliwość rejestracji ilościowych limitów usług
Rejestracja dostępności usług w ramach określonych umów zawartych z kontrahentem
Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS - powiązanie kontrahentów z
odpowiednimi pozycjami słowników HIS.
Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty
wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.
Szczegółowe wymagania
administracyjną:
minimalne
dotyczące
oprogramowania
obsługującej
część
Opis wymagania
L.p. Wymagania ogólne – prawne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i
działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym:
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) z późniejszymi
zmianami (w szczególności nowelizacją obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.)
Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 1194)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) z późniejszymi
zmianami
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.
350) z późniejszymi zmianami
88 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137
poz. 887) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).
System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29
czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności
system musi przechowywać informacje o:
dacie wprowadzenia danych osobowych
identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe
źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą)
informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,
dacie i zakresie tego udostępnienia
data modyfikacji danych osobowych
identyfikator operatora modyfikującego dane
System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów
System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników
(preferowane środowisko MS Windows XP/Vista)
Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych
Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta
System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system
podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim
W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne
wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych,
terytorialnych).
System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie
odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii
bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera
(serwer baz danych).
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym
baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.
System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych),
System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu
użytkowników do systemu
System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników.
System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i
89 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości
danych.
Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania
danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość
ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem
Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich
użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas
W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).
Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień
użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek
funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero
po jego zalogowaniu. Systemu uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było
użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień
powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane
poszczególnym użytkownikom.
Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy
dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie
użytkowników do tych grup.
System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla
poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów
oraz funkcji systemu
Jednokrotne logowanie do systemu umożliwiające dostęp do wszystkich modułów, do których
użytkownik posiada uprawnienia
Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylosowywania się z dotychczas
używanej aplikacji i ponownego logowania.
Definiowanie pulpitu użytkownika umożliwiającego uruchomienie wszystkich modułów, aplikacji
czy funkcjonalności Systemu, do jakich posiada uprawnienia, również aplikacji nie będących
przedmiotem zamówienia np. aplikacje biurowe.
Dostęp do pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem.
L.p. System obsługi zgłoszeń
1.
2.
3.
4.
5.
Obsługa zgłoszeń błędów oraz zmian funkcjonalności w formie elektronicznej poprzez witrynę
internetową CHD (Centralny Help Desk).
Autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego
Dostęp do różnych konsoli zarządzania zgłoszeniami
Konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego umożliwia użytkownikowi witryny CHD dostęp tylko do własnych zgłoszeń
Konsola KZS (Kierownika Zespołu Serwisowego) dostępna dla Lidera (Liderów) zespołu po
stronie Zamawiającego – umożliwia dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny CHD
ze strony Zamawiającego
90 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD
Rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami
Kategoryzacja zgłoszenia przez zgłaszającego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie
Wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru
autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy SLA
wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia
Prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu zaawansowania prac
oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie
zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.)
Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą
realizującą zgłoszenie (poprzez witrynę CHD)
Przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu doprecyzowanie opisu
zgłoszenia, starczenia dodatkowych wyjaśnień itp.
Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgłoszenia (dla zgłaszającego)
Informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji
Informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe istnieje), które umożliwi dalszą
pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego.
Informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami
Prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez klienta
Automatyczne zamknięcie zgłoszenia po akceptacji rozwiązania
Automatyczne wznowienie realizacji zgłoszenia po odrzuceniu rozwiązania
Podgląd historii realizacji zgłoszenia
Podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z
całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał
Wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi
Dostęp do tablicy ogłoszeń na witrynie (dla wszystkich jej użytkowników), która zawiera:
Informacje ogólne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skąd
można ją pobrać itp
Załączniki mogące być częścią każdego ogłoszenia takie jak pliki parametryzujące, słowniki itp.
Powiadamianie uprawnionych użytkowników o nowych informacjach i komunikatach
pojawiających się a witrynie.
Rejestr zakupów
możliwość obsługi wielu rejestrów zakupu (Centralny Rejestr Zakupów),
dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem FinansowoKsięgowym,
definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK,
określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu
wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT:
określenie formy płatności,
- określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca),
określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.
91 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość
na poziomie dekretów do Księgi głównej,
możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu:
- rejestru zakupu
- zestawienia dokumentów zakupu,
możliwość śledzenia historii wypożyczeń faktur zakupowych w ramach jednostki
możliwość określenia osób/jednostek odpowiedzialnych za wypożyczone dokumenty
autoryzacja hasłem wypożyczenia dokumentu przez osobę/jednostkę wypożyczającą
raporty średniego czasu wypożyczenia dokumentów z podziałem na osoby/jednostki
odpowiedzialne
raporty czasu wypożyczenia dokumentów z dokładnością do pojedynczych faktur zakupowych z
podziałem na osoby/jednostki odpowiedzialne
Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
możliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do
wykonania świadczenia lub grupy JGP :
- określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP na
podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej
integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność
w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,
- określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia,
- określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz
jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie
amortyzacji) lub wpisanie wartości kosztów w podziale na koszty rodzajowe ręcznie
- możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej opisanych
- możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z określeniem
miejsca wykonania
- określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub
innego oddziału
- możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń,
- możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie wzorca
przygotowanego dla całego zakładu.
możliwość opisywania tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka
wykonującego,
możliwość aktualizacji kosztów nakładów materiałowych w trybie miesięcznym poprzez:
- aktualizację „ręczną”,
- automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca,
- integrację w zakresie średnich cen dostaw materiałów i leków z modułami realizującymi
funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,
uaktualnienie kosztów nakładów osobowych personelu,
wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych,
wydruk wyliczonych kosztów normatywnych.
raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania
świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi
92 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
19.
20.
21.
22.
23.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania,
analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania kosztów FK z
kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań.
możliwość określenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez
- aktualizację „ręczną”,
- automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego miesiąca,
- obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do wyboru koszty
bezpośrednie, całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych miesięcy, z wyłączeniem
wybranych kosztów szczegółowych , wg określonego klucza podziału
Kalkulacja Kosztów Leczenia
kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta:
możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu
świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa):
- osobodni,
- procedury,
- badania,
- leki.
możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk
jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z
wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów
pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu:
- w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której
zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa),
- w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena
istnieje – integracja z modułem Koszty)
możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia
analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych).
Kasa
możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),
możliwość dedykowania stanowisk kasowych do placówek medycznych Zamawiającego,
możliwość pracy kasy w kontekście placówki medycznej Zamawiającego (na wydruku
umieszczane powinny być oprócz danych Zamawiającego także dane placówki medycznej
wystawiającej dokument kasowy),
dostęp do raportów kasowych wszystkich stanowisk,
dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem FinansowoKsięgowym,
93 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet,
Pracownia),
wprowadzanie dokumentów kasowych dla stanowisk:
- automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego,
- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placówki
medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla każdej zrealizowanej
odpłatnie usługi medycznej) – integracja z fakturowaniem na poziomie placówki
- operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego,
- obsługa operacji gotówkowych
- obsługi operacji bezgotówkowych (np. karty płatnicze),
- obsługi operacji walutowych,
- wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowań (automatyczne określenie sposobu
dekretacji FK),
- wydruk dokumentów kasowych.
Możliwość dodania dodatkowych dekretów uzupełniających w raporcie kasowym przed jego
zamknięciem
wydruk raportu kasowego,
bieżące i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie:
- bieżących obrotów,
- raportów kasowych.
możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg
pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z
określonym sposobem dekretacji.
Obsługa drukarek fiskalnych
Windykacja
możliwość prowadzenia rejestru kontaktów windykatorskich z wyszukiwaniem wg:
- symbolu faktury, której kontakt dotyczy,
- daty kontaktu,
- kwalifikacji sprawy,
- planowanej daty następnego kontaktu,
- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie sald, zmiana terminu
płatności, inne definiowane przez użytkownika):
możliwość automatycznego, ale potwierdzonego przez użytkownika, wpisu odpowiedniego
rodzaju kontaktu do rejestru kontaktów windykatorskich w przypadku wygenerowania pisma noty
odsetkowej, pisma wezwania do zapłaty, pisma potwierdzenia sald,
możliwość automatycznego generowania scenariuszy spłaty należności wraz z należnymi
odsetkami przy określonych warunkach porozumienia świadczeniodawcy z płatnikiem: ilość rat,
terminy rat, kwoty rat
możliwość oceny płatników przez sporządzanie odpowiednich raportów prezentujących
odchylenia faktycznych terminów płatności w stosunku do terminów wymagalnych,
możliwość wiekowania należności wymagalnych wg zadanych przedziałów czasowych
94 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
wymagalności,
możliwość przypisania wskaźników procentowych do zadanych przedziałów czasowych
wymagalności służących do naliczania rezerw na należności wymagalne, w celu późniejszej
prawidłowej prezentacji należności w bilansie,
możliwość sporządzania wykazów obrazujących zbiorcze naliczanie rezerw dla wybranych
należności wymagalnych wg przypisanych do przedziałów czasowych wskaźników procentowych,
możliwość definiowania wzorców dekretowania dla:
- dokumentów naliczania rezerw,
- dokumentów rozwiązania rezerw.
możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK z naliczonymi
rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,
możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK z rozwiązania
rezerw w przypadku ich spłaty, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca.
Gospodarka materiałowa
obsługa magazynu materiałów:
możliwość obsługi wielu magazynów,
możliwość określenia asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych
magazynach.
elastyczne tworzenie indeksu materiałowego:
- dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu),
możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (PKWiU) do materiału.
obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów:
- ceny rzeczywiste – FIFO,
- ceny rzeczywiste – LIFO,
- ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy),
- ceny ewidencyjne – średnia ważona.
ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dzienników wprowadzonych
dokumentów):
- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego stanu zapasów
materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy,
- korekty bilansu otwarcia – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych z bilansu
otwarcia,
- ewidencja przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy dokumentów) np.
związanych z różnymi typami działalności,
- korekty przychodów (ilościowe i wartościowe) – możliwość automatycznej korekty rozchodów
dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,
- ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny - różne typy
rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności; kontrola
limitów kwotowych dla wydawanych materiałów zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
95 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
- możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów
dla celów rachunku kosztów,
- rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów poprzez zastosowanie
mechanizmu tzw. „relewów” (wydania z magazynu żywności),
- wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu
wewnętrznego.
- dokument korekty rozchodów,
- ewidencja rozchodów zewnętrznych – możliwość ewidencjonowania różnych typów
rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów,
- ewidencja zwrotów od odbiorcy,
- ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów,
- wydruki dokumentów związanych z obrotem materiałowym.
wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych:
- przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury,
- możliwość prowadzenia rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z
natury i ich porównanie z wartościami księgowymi,
- możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument niedoborów,
- możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – dokument nadwyżek.
bieżąca informacja o stanach magazynowych:
- podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów,
- podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów,
- kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych.
wykazy i zestawienia:
- na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów,
- na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla
wybranych rodzajów kosztów,
- zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów,
- karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej.
wspieranie obsługi zamówień (w tym publicznych):
analizy zużycia:
- możliwość wyliczania daty, po upływie której skończy się bieżący zapas materiału (na
podstawie średniego zużycia za wybrany okres czasu),
- możliwość tworzenia wykazów towarów, których zapas wystarczy na dłużej niż zadana ilość
dni,
- możliwość tworzenia wykazów towarów, których bieżące zużycie ilościowe za wybrany okres
jest większe od średniego zużycia ilościowego za inny porównywalny okres czasu,
- możliwość tworzenia wykazu materiałów, które zalegają w magazynie powyżej zadanej ilości
dni.
przygotowanie i kontrola zamówień:
- przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,
- dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów,
- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen.
integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresach:
96 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L.p.
1.
Finanse – Księgowość:
- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na kontach
księgi głównej FK
- możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,
- możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków
powstawania kosztów.
Rachunek kosztów leczenia:
- w zakresie udostępnienia danych o aktualnych cenach materiałów do określenia normatywów
materiałowych świadczeń,
- w zakresie rozchodów materiałów według ośrodków powstawania kosztów w celu porównania
z normatywnym zużyciem materiałów wynikającym z ewidencji wykonanych świadczeń.
Środki Trwałe:
- możliwość przesyłania danych o rozchodach materiałów (urządzeń przyjętych na magazyn)
będących, po imporcie w module Środki Trwałe, podstawą do założenia kartoteki środka trwałego
Wyposażenie
Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych) obejmujących:
numer inwentarzowy elementów wyposażenia,
ilość składników danego elementu wyposażenia,
wartość składników danego elementu wyposażenia,
informacje o miejscu użytkowania każdego składnika majątku trwałego.
bieżąca informacja o stanie składników wyposażenia – wydruk informacji z kartotek składników
wyposażenia,
prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek zgrupowanych
według ksiąg inwentarzowych),
ewidencja zmian w kartotekach składników wyposażenia – ewidencja wpisów w kartotekach
inwentarzowych:
definicja typów dokumentów,
ewidencja wpisów do ksiąg inwentarzowych, na bieżąco modyfikujących stan kartoteki składnika
wyposażenia,
wykazy na podstawie dokumentów (wpisów do kartotek inwentarzowych).
wspieranie obsługi inwentaryzacji niskocennych składników majątku trwałego:
możliwość przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,
możliwość wprowadzenia rzeczywistych ilości niskocennych składników majątku trwałego na
podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi,
możliwość rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych.
Grafiki
konfiguracja grafików czasu pracy pracowników:
97 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego
pięciodniowego tygodnia pracy,
możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w
danej jednostce zakładu,
definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu
trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.
ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów:
planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z
informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych,
wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności,
dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia),
wydruk grafika czasu pracy,
zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione,
współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP),
możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.
rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń:
automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych
godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu
na miejsca zatrudnienia pracownika),
możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca
zatrudnienia),
możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność
w zakresie obsługi wynagrodzeń.
Obsługa Zamówień i Przetargów
obsługa zamówień i przetargów w Dziale zamówień:
możliwość powiązania synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w module obsługi
magazynu w przypadku synonimów na towary
możliwość przekazywania zamówień z jednostek do opiniowania do osób merytorycznych,
możliwość sposobu realizacji zamówienia:
- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiałowego powiązanego z synonimem z
zamówienia,
- zakup u dowolnego kontrahenta,
- zakup u konkretnego kontrahenta,
- zakup z umowy przetargowej.
realizacja zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych:
- tworzenie zamówień zewnętrznych na podstawie zamówień wewnętrznych,
- wydruk zamówień zewnętrznych,
- kontrola realizacji zamówień zewnętrznych (w momencie tworzenia dokumentów PZ w module
realizującym funkcjonalność obsługi magazynu materiałów).
obsługa zamówień publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych:
98 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ewidencja pytań i odpowiedzi do specyfikacji,
ewidencja protestów, odwołań i skarg,
ewidencja złożonych ofert,
ewidencja kontrahentów wykluczonych,
możliwość tworzenia pakietów,
możliwość zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako załącznika do SIWZ),
możliwość wczytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i ilością ujętych w ofercie.
wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencję i przeliczanie ocen wystawianych w ramach
kryteriów przez członków komisji,
wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogólnej oceny na podstawie cen i ocen za
kryteria.
podpisywanie umów poprzetargowych – przepisywanie zwycięskiej oferty do umowy,
kontrola realizacji umowy:
- podczas tworzenia dokumentów PZ w modułach realizujących funkcjonalność obsługi
magazynu materiałowego i magazynu apteki – sprawdzanie zgodności co do ilości i ceny
przyjmowanej pozycji z zapisaną w umowie,
- możliwość sprawdzenia procentowego wykonania umowy – dla całej umowy i poszczególnych
jej pozycji.
generowanie standardowych pism związanych z przetargiem oraz umową,
możliwość tworzenia własnych pism.
Zamówienia Wewnętrzne
tworzenie zamówień wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego:
dostęp do słownika synonimów określającego dostępne do zamawiania pozycje
tworzenie i ewidencja zamówień na synonimy w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
możliwość tworzenia zamówień na podstawie już istniejących,
możliwość akceptacji zamówienia przez:
- pracownika przygotowującego zamówienie,
- przełożonego,
- kierownika jednostki organizacyjnej.
wydruk zamówienia,
tworzenie zamówień RPZ (Rocznych Planów Zakupów) w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego
tworzenie zamówień w ramach RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego na synonimy
zaplanowane w RPZ obowiązującym w danym roku dla danego Odbiorcy i Ośrodka Powstawania
Kosztów
tworzenie zamówień spoza RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego
możliwość przesyłania zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych w formie
elektronicznej do Działu Realizacji Zamówień,
przegląd stanu realizacji zamówienia,
przegląd stanu realizacji pozycji zamówienia.
99 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
L.p.
1.
BHP
obsługa rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narażeni,
zezwolenia),
obsługa rejestru urządzeń pomiarowych indywidualnych i środowiskowych,
obsługa rejestru źródeł promieniowania (rodzaje źródeł, pomiary aktywności),
obsługa protokołów odczytu urządzeń pomiarowych,
wydruk karty zgłoszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek,
widok danych kadrowych:
podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy),
nieobecności,
badania okresowe,
uprawnienia,
kursy BHP,
odzież robocza.
stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia,
walidacje prezentujące alerty i ostrzeżenia na podstawie zgromadzonych dla pracowników danych,
udostępnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu w module Wykazy na
potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism.
obsługa rejestru pracowników służby BHP
obsługa rejestru wypadków
przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty statystycznej
wypadku
utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przesłanie do programu Płatnik formularza
ZUS-IWA
widok danych kadrowych:
- podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy),
- nieobecności,
- badania okresowe,
- uprawnienia,
- kursy BHP,
- odzież robocza.
- stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia,
obsługa rejestru chorób zawodowych:
przygotowanie danych dla standardowych wydruków dotyczących wypadków - karty stwierdzenia
choroby zawodowej, karty oceny narażenia zawodowego
udostępnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu w module Wykazy na
potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism
Budżetowanie
wprowadzanie budżetów:
100 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
możliwość podziału ośrodków powstawania kosztów na:
- ośrodki podlegające analizom rentowności poprzez określenie zysku/straty w standardzie
rachunkowości zarządczej (porównanie kosztów i przychodów ze sprzedaży wewnętrznej i
zewnętrznej),
- ośrodki nie podlegające analizom rentowności – nie rozliczane na poziomie zysku/straty –
przekazujące swoje koszty ośrodkom opisanym powyżej jako tzw. koszty pośrednie.
możliwość wykorzystania cenników wewnętrznych świadczeń jako podstawy rozliczeń
wzajemnych (sprzedaży wewnętrznej/zakupów wewnętrznych) dla ośrodków podlegających
analizom rentowności,
możliwość pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewnętrznych na podstawie
rzeczywistych historycznych kosztów świadczeń w wybranych miesiącach,
możliwość wprowadzania budżetów kosztowych z podziałem na:
- koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów,
- koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych,
- koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty
zarządu.
możliwość wprowadzania budżetów przychodowych z podziałem na:
- przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych,
- przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych.
możliwość budżetowana zysku/straty (różnica budżetów przychodowych i kosztowych),
możliwość generowania kart rentowności dla ośrodków podlegających analizom rentowności z
podziałem na:
- wykonane koszty bezpośrednie ośrodka w podziale na rodzaje kosztów,
- wykonane koszty zakupionych świadczeń wewnętrznych,
- koszty pośrednie przeniesione z ośrodków nie podlegających budżetowaniu, w tym koszty
zarządu,
- wykonane przychody z tytułu sprzedanych świadczeń wewnętrznych,
- wykonane przychody z tytułu sprzedanych usług zewnętrznych.
- zysk/strata (różnica przychodów i kosztów
automatyczne generowanie budżetów:
- na podstawie poprzedniego miesiąca,
- poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiące.
możliwość generowania raportów monitorujących procentowe wykonanie budżetu przychodów i
kosztów,
możliwość generowania procentowej realizacji budżetu w układzie kart rentowności,
możliwość generowania raportów wartościowych odchyleń wykonania od planu w układzie kart
rentowności,
możliwość weryfikacji poprawności zestawienia wyników dla wszystkich ośrodków poprzez:
- sprawdzenie ustalenia właściwego poziomu cen wewnętrznych z punktu widzenia całości
jednostki Zamawiającego,
- porównanie z tradycyjnym modelem rozliczenia kosztów realizowanym w zakresie Rachunek
kosztów leczenia,
możliwość automatycznego wielowymiarowego agregowania budżetów i ich realizacji w
jednostkach organizacyjnych wg:
101 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
- rodzajów działalności,
- grup ośrodków powstawania kosztów,
- placówek,
- rodzajów kosztów.
możliwość transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel.
wprowadzanie słownika pozycji budżetowych:
możliwość wprowadzenie pozycji budżetowych w podziale na:
- koszty bezpośrednie
- pozostałe koszty
- przychód
- wartość statystyczna
- inne
- plan cząstkowy - wynagrodzenia
- plan cząstkowy - urządzenia
- plan cząstkowy - inne
możliwość wprowadzenie wielu planów budżetowych dla OPK
możliwość wersjonowania planów budżetowych
możliwość kopiowania planów budżetowych
możliwość określenia agregatów (suma, średnia, minimum, maksimum) dla pozycji budżetowych
w przekroju miesięcy lub OPK
możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania OPK do planu budżetowego
możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania pozycji budżetowych do planu budżetowego
możliwość pojedynczego lub zbiorczego dopisywania okresów których dotyczy plan budżetowy
możliwość określenie sposobu liczenia pozycji budżetowej w zakresie planu z użyciem
następujących funkcji (ta sama pozycja może mieć inną definicję dla różnych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesiącach)
- wartość określana ręcznie przez Użytkownika
- koszt całkowity JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem
zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP
- koszt materiałów z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem
zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP
- koszt osobodni z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem
zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP
- koszt świadczeń z JGP pobrany z modułu wyceny kosztów normatywnych z uwzględnieniem
zaplanowanej ilości sprzedawanych JGP
- narzut kosztów pośrednich wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów
bezpośrednich ośrodków pomocniczych
- narzut kosztów pośrednich od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych
kosztów bezpośrednich ośrodków pomocniczych
- narzut kosztów procedur wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów
bezpośrednich ośrodków diagnostycznych
- narzut kosztów procedur od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych
kosztów bezpośrednich ośrodków diagnostycznych
- narzut kosztów zarządu wynikający z rozliczenia wartości planowanych kosztów
102 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
bezpośrednich ośrodków pomocniczych
- narzut kosztów zarządu od wybranego OPK wynikający z rozliczenia wartości planowanych
kosztów bezpośrednich ośrodków zarządu
- wartość planu sprzedaży wybranego rodzaju świadczeń przez OPK
-- wg ceny wewnętrznej
-- wg kosztu normatywnego
- wartość planu sprzedaży wybranego świadczenia przez OPK
-- wg ceny wewnętrznej
-- wg kosztu normatywnego
- wartość planu zakupu wybranego rodzaju świadczeń przez OPK
-- wg ceny wewnętrznej
-- wg kosztu normatywnego
- wartość planu zakupu wybranego świadczenia przez OPK
-- wg ceny wewnętrznej
-- wg kosztu normatywnego
- przychody zaplanowanych do sprzedaży JGP
- wartość zaplanowanych na wybrany kwartał zakupów w ramach rocznego planu zakupów,
pobrany z modułu Zamówień Wewnętrznych w podziale na :
materiały
środki trwałe
usługi
- wartość średnia pozycji budżetowej z wybranego kwartału roku poprzedniego
- wartość średnia pozycji budżetowej z roku poprzedniego
- wartość wykonania pozycji budżetowej z poprzedniego miesiąca
- wartość wybranej innej pozycji budżetowej z tego samego okresu (sumowanie pozycji)
możliwość przypisania wielu funkcji liczących do tej samej pozycji z określeniem operacji
arytmetycznej między funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie
planu
możliwość określenie sposobu liczenia pozycji budżetowej w zakresie wykonania z użyciem
następujących funkcji (ta sama pozycja może mieć inną definicję dla różnych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesiącach)
- wartość kosztów dla grupy kosztów szczegółowych z dokumentów
-- zaksięgowanych
-- niezaksięgowanych
- wartość kosztów dla wybranego kosztu szczegółowego z dokumentów wg daty księgowania
-- zaksięgowanych
-- niezaksięgowanych
- wartość kosztów bezpośrednich:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów całkowitych:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów pośrednich:
103 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów procedur:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów sprzedaży:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów wytworzenia:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów zarządu:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość kosztów zarządu:
-- wszystkich kosztów szczegółowych
-- grupy kosztów szczegółowych
- wartość narzutu grupy kosztów pośrednich od grupy OPK
- wartość narzutu grupy kosztów pośrednich od wybranego OPK
- wartość narzutu grupy kosztów procedur od grupy OPK
- wartość narzutu grupy kosztów procedur od wybranego OPK
- wartość narzutu grupy kosztów sprzedaży od grupy OPK
- wartość narzutu grupy kosztów sprzedaży od wybranego OPK
- wartość narzutu grupy kosztów wytworzenia od grupy OPK
- wartość narzutu grupy kosztów wytworzenia od wybranego OPK
- wartość narzutu grupy kosztów zarządu od grupy OPK
- wartość narzutu grupy kosztów zarządu od wybranego OPK
- obroty WN, MA, Saldo, Persaldo kont mających w swojej budowie symbol OPK
- wartość narzutu świadczeń wg ceny wewnętrznej:
-- wszystkich świadczeń
-- od grupy OPK
-- wybranego OPK
- wartość narzutu świadczeń wg kosztu normatywnego:
-- wszystkich świadczeń
-- od grupy OPK
-- wybranego OPK
możliwość przypisania wielu funkcji liczących do tej samej pozycji z określeniem operacji
arytmetycznej między funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie
wykonania
L.p.
Elektroniczna Inwentaryzacja
System umożliwia obsługę inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia z wykorzystaniem
kodów kresowych.
1.
104 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych)
wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz.
Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy na
termotransferowych drukarkach interpretujących język EPL 2.
Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających kod
kreskowy dla wybranych środków trwałych na drukarkach termotransferowych interpretujących
języka EPL 2.
Drukowane etykiety winny zawierać minimum następujące informacje:
unikalny jednowymiarowy kod kreskowy
dwuliterowy symbol słowny wyróżniający środki trwałe i wyposażenie: ST lub WP
liczbowy kod środka trwałego/wyposażenia
nazwę środka trwałego (lub wyposażenia).
Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki
dotyczące środków trwałych:
Słownik producentów sprzętu medycznego
Słownik klasyfikacji aparatury medycznej
Słownik aparatury medycznej
Słownik budynków
Klasyfikacja KST wg GUS
Słownik komórek organizacyjnych
Słownik miejsc użytkowania
Słownik ksiąg inwentarzowych
Słownik rodzajów komponentów
Słownik ośrodków powstawania kosztów
Słownik osób odpowiedzialnych
Słownik rodzajów komponentów
Słownik osób przypisanych jako odpowiedzialnych do środka trwałego
Słownik komponentów.
Oferowany system musi przekazywać do kolektora danych minimum następujące słowniki
dotyczące wyposażenia:
Lista wyposażenia
Słownik rodzajów wyposażenia
Słownik budynków
Słownik komórek organizacyjnych
Słownik miejsc użytkowania
Słownik ksiąg inwentarzowych
Słownik ośrodków powstawania kosztów.
L.p. Ewidencja Aparatury Medycznej
1.
System oparty na bazie środków trwałych ewidencjonowanych w programie Środki Trwałe.
Rejestracja czynności dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, działania serwisowe,
2.
aktualizacje oprogramowania, przeglądy, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i
105 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
3.
4.
5.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
kontrola bezpieczeństwa.
Planowanie konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań,
sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa.
Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokołów i zaleceń.
Sprawozdania z czynności i planów.
System Informacji Zarządczej
Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie
danych
Możliwość definiowania własnych analiz opartych o gromadzone dane z systemów medycznych i
administracyjnych
Tworzenie raportów on-line w oparciu o dane aktualne
Graficzna prezentacja wyników
Możliwość pobierania danych do:
- Pliku MS Excell
- Pliku PDF
- Pliku tekstowego np. csv
Raporty medyczne:
- Grafik personelu
- Utylizacja zasobów – oddziały
- Utylizacja zasobów – przychodnia
- Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne
- Utylizacja zasobów – laboratoria
- Dynamika obłożenia łóżek szpitalnych
- Dynamika ruchu chorych
- Dynamika czasu hospitalizacji
- Plan i wykonanie świadczeń NFZ i MZ
- Zużycie leków wg grup
Raporty administracyjne:
- Grupy personelu
- Wykaz stanu kont
- Plan i wykonanie kosztów OPK
- Koszty pośrednie OPK w podziale na OPK przekazujące
- Absencje personelu
- Wskaźniki płynności
- Prognoza płynności finansowa
- Wskaźniki zadłużenia
- Realizacja planu finansowego
- Budżety OPK (plan, wykonanie, odchylenia )
- Przychody z pozostałej sprzedaży
- Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracowników w etatach, osobach, odejścia,
przyjęcia, średnie zatrudnienie w osobach, w etatach, średnia płaca )
106 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
- Zobowiązania w podziale na okresy wymagalności
- Należności w podziale na okresy wymagalności
- Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zysków i strat )
- Jednorodne grupy pacjentów :
- Stan realizacji umów NFZ – poziom 1: stan realizacji rodzajów umów
- Stan realizacji umów NFZ – poziom 2: stan realizacji wybranej umowy
- Stan realizacji umów NFZ – poziom 3: szczegóły realizacji wybranej umowy
- Stan realizacji umów NFZ – poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych składających na
realizację planu umowy
- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby wystąpień danej JGP w
zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP
- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP
- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje
Ad. Części 2 b. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb
systemu medycznego wraz z oprogramowaniem systemowym
Lp.
1
2
3
4
5
6
Serwer bazy danych – minimum 2 szt.
Zwirtualizowany serwer aplikacji – minimum 2 szt.
Obudowa: Obudowa do szafy Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8
dysków 3.5" HotPlug
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie
serwera do celów serwisowych
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów
cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Procesor: Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku
nie mniej niż 7270 punktów w teście „Passmark CPU Mark”
Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych
Pamięć RAM: 64 GB pamięci RAM
LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz
Płyta powinna obsługiwać domin. 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się
minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep
Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o prędkości x8
107 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
generacji 3 dla kart pełnej wysokości
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. HD
Wbudowane porty: min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45 1 GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
Wewnętrzny moduł SD: Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z
redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków: Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min.
512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiającego konfiguracje poziomów RAID : 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60
Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowanych 2 dysków twardych o pojemności min. 500GB 15k RPM SAS
Napęd optyczny: Wbudowany napęd DVD+/-RW
System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.
Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W
Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory
Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
108 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
22
Karta zarządzająca: Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadającej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiającej:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- możliwość instalacji wewnętrznej pamięci flash o wielkości min. 16GB dedykowanej do
pracy z kartą zarządzającą
Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z
czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
W przypadku dostarczenia rozwiązania, które opiera się o więcej niż jedną platformę
bazodanową, dla każdej bazy danych należy dostarczyć odrębny serwer o parametrach
minimalnych zgodnych z niniejszą tabelą.
Lp.
Serwer domeny – 1 szt.
18
19
20
21
109 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Obudowa: Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków
3.5" HotPlugwraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i
wysuwanie serwera do celów serwisowych
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Serwer można dostarczyć w ramach serwera NAS.
Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów
cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Procesor: Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku
nie mniej niż 7270 punktów w teście „Passmark CPU Mark”
Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych
Pamięć RAM: 12GB pamięci RAMLV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz
Płyta powinna obsługiwać domin. 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się
minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep
Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o prędkości x8
generacji 3 dla kart pełnej wysokości
Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min.
1280x1024
Wbudowane porty: min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45 1GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
Wewnętrzny moduł SD: Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z
redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków: Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min.
512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiającego konfiguracje poziomów RAID : 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60
Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowanych 2 dysków twardycho pojemności min. 300GB 10k RPM SAS
Napęd optyczny: Wbudowany napęd DVD+/-RW
System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.
Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W
Wentylatory: Minimum 2 redundantne wentylatory
System Operacyjny: Windows Server 2012, Standard Edition z licencjami dostępowymi
110 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
dla pięciu użytkowników
18
19
20
21
22
Lp.
Karta zarządzająca: Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadającej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiającej:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- możliwość instalacji wewnętrznej pamięci flash o wielkości min. 16GB dedykowanej do
pracy z kartą zarządzającą
Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z
czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status
„Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft
Windows 2012.
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
Serwer domeny można wykonać w ramach systemu wirtualnego.
Serwer do backupu – NAS
111 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
1
Obudowa: Obudowa przenośna typu RACK
2
Pamięć RAM: min. 1GB pamięci RAM
3
Wbudowane porty: min. 2 porty USB 3.0
4
Interfejsy sieciowe: min. dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet.
5
6
7
8
9
10
Kontroler dysków: umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10.
Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy (Hot-swap)
Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA 2,5'' i 3,5''
Zainstalowane 12 dysków twardych o pojemności min. 4TB SATA III każdy,
skonfigurowane w RAID 6 + hotspare
System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający
wyświetlenie informacji o stanie urządzenia i konfiguracji
Zasilacze: zasilacze o mocy maks. 400W, zasilanie awaryjne - czas podtrzymania min. 30
minut
Zarządzanie i funkcje: Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL)
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu użytkowników
- kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione)
- współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS
- wbudowany program antywirusowy
- możliwość tworzenia backup iSCSI LUN (migawki - snapshot)
- wbudowany serwer Syslog i RADIUS
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
Gwarancja: Dwa lata gwarancji producenta
Serwer backupu można połączyć wraz z serwerem domeny lub wykonać go w obrębie
systemu wirtualnego.
Licencje Serwerowe
Element
Charakterystyka
System operacyjny System spełniający poniższe wymagania:
serwer domeny
- system musi być systemem dedykowanym dla serwerów, posiadać minimum 50
licencji dostępowych do serwera, 4 licencji terminalowych do tego serwera,
- system musi być systemem okienkowym, dającym możliwość uruchomienia
aplikacji serwerowych dedykowanych dla serwerów typu Windows,
- system musi udostępniać obsługę domeny Windows za pomocą usługi Active
Directory
- system musi mieć możliwość obsługi języka polskiego i angielskiego,
- system musi mieć możliwość udostępniania zdalnego aplikacji serwerowych
dedykowanych dla systemów Windows poprzez cienkiego klienta RDP lub ICA, z
obsługą lokalnych portów komputera,
11
112 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
- system musi mieć możliwość backupu samego siebie i być odtwarzalnym z tego
backupu,
- możliwość wykonywania aktualizacji i poprawek systemu oraz sterowników
przez internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek online lub offline,
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego,
- wbudowana zapora sieciowa,
- wsparcie dla urządzeń plug and play,
- obsługa systemów wieloprocesorowych,
- możliwość zdalnej konfiguracji w trybie tekstowym i okienkowym,
- zdalna dystrybucja na stacje robocze,
- usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami sieci,
- szyfrowanie plików i folderów,
- wbudowane mechanizmy wirtualizacji.
Systemy
System okienkowy dla ilości procesorów niezbędnym dla poszczególnych
operacyjne dla
maszyn, lub system równoważny zapewniający:
serwerów baz
- możliwość uruchomienia systemów baz danych Oracle i Sybase.
danych (minimum)
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor Bazy Danych dla dwóch serwerów baz danych - wymagania
Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix, Intel/AMD, Linux 32bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na
ww. platformach
Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od
platformy systemowej bazy danych
Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami
bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego
Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności.
Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich
blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie
rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od
modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej
transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący
scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w
tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.
Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).
Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode
Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat,
porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.
Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu
sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera
bazy danych
113 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej
sesji bazy danych
Wsparcie protokołu XA
Wsparcie standardu JDBC 3.0
Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.
Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych
metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla
wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w
wybranych instrukcjach SQL.
Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar
(liczbę wierszy).
Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien
być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz
bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma
zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być
automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu
Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą
parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika.
Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do
wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM).
Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania,
instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających
paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne
(np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury).
Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki
dzielonej)
Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez
instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL,
start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych
widokach (views).
W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez
motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja
DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po
wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww.
błąd lub wyjątek
Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru
użytkowników założonego w bazie danych
Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia
hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku
przekroczenia limitu nieudanych logowań.
Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów
systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do
114 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu /
modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww.
przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej
chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.
Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy
danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki
nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami
backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii
bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online
Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).
Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź
cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili
wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.
W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz
danych mogą być dostępne dla użytkowników
Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu
języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.
24.
25.
26.
27.
28.
Zasilacz 4000 VA – 2szt.
Lp.
1
Obudowa: do montażu w szafie 19''
2
Moc pozorna: min. 4000VA
3
Ilość: 2 szt.
4
Interfejsy sieciowe: interfejs sieciowy Ethernet.
Zarządzanie i funkcje: Dostęp i administracja poprzez HTTP, SNMP
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web
9
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
- log zdarzeń
- zarządzanie za pomocą protokołu SNMP
10
Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta
Ad. Części 2 c.
Dostawa i wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów
Lp.
Drukarka do opasek na rękę – 1 szt.
1
Funkcje: Drukarka opasek na rękę ze zintegrowanym wkładem z nośnikiem do drukowania
opasek identyfikacyjnych
115 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2
3
Rozdzielczość: 12 punktów na mm/300 dpi
Opaski: (w zestawie 1200 szt.)
Materiał: Powlekana biała folia polipropylenowa do druku termicznego z powłoką
antybakteryjną
Klej: Końcówka samoprzylepna z mocnym klejem akrylowym
Grubość: 152 mikrony +/-10%
Rozmiar opaski: Dla dorosłych 25 mm x 279 mm (100 op), Dla dzieci 25 mm x 178 mm
(100 op),
Kolor opaski: Biały lub bezbarwny
Zapięcie: Samoprzylepne bądź zatrzask
Opaski zgodne z zaoferowaną drukarką opasek
Drukarka musi być dostosowana do pracy z wdrażanym system obsługi szpitala
Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.
Lp.
1
Zasięg odczytu: do 60 cm
2
Interfejs:bezprzewodowy
Zasięg urządzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym,
np. poprzez interfejs Bluetooth.
Szybkość: min 100 odczytów na sekundę
Funkcje: Przycisk wyzwalający odczyt
Urządzenie musi być przystosowane do pracy z wdrażanym systemem obsługi szpitala
3
4
5
Lp.
Kliniczny asystent medyczny z czytnikiem kodów kreskowych – 6 szt.
1
Parametry
podstawowe
2
System operacyjny
Urządzenie musi być urządzeniem mobilnym, naręcznym
Urządzenie musi mieć wyświetlacz o wielkości nie mniejszej niż 5,8
cali
Urządzenie nie może być cięższe niż 0,4kg
Urządzenie musi mieć ergonomiczną obudowę, wykonaną z materiału
spełniającego normy bezpieczeństwa dostosowane do pracy w służbie
zdrowia, m.in. urządzenie musi mieć powłokę antybakteryjną lub
powłokę ochronną zmywalną środkami do dezynfekcji oraz powłokę
gumową antypoślizgową
Urządzenie musi być wstrząsoodporne i odporne na upadki z
wysokości do 1 m
Urządzenie musi posiadać ładowarkę z sieci AC
Urządzenie musi obsługiwać system operacyjny Android min. 4.0 lub
Microsoft Windows 8 PL dla aplikacji szpitalnych.
116 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
3
Parametry
urządzenia
4
Interfejsy i
komunikacja
5
Oprogramowanie
6
Inne
Urządzenie musi zostać dostarczone z aktywną kartą SIM 3G do
obsługi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do
komunikacji z systemami zamawiającego.
Inicjacja łączności musi odbywać się automatycznie i bez ingerencji w
nią pracownika szpitala.
Kliniczny asystent medyczny – 2 szt.
Lp.
1
512 MB RAM
32 GB pamięci wewnętrznej SSD, SD lub podobnej
Pojemność akumulatora pozwalającą na minimum 5 godzinną pracę z
możliwością jego wymiany
Panel dotykowy
Matrycę kolorową LCD lub LED w rozdzielczości min. 800x480
Czytnik RFID i czytnik kodów kreskowych z opasek pacjentów 1D i
2D
Moduł SmartCard reader
Norma odporności min. IP54
Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powłoka urządzenia
Panel LCD musi mieć powłokę umożliwiającą pracę w warunkach
nasłonecznionych
USB, Bluetooth, WiFi
Interfejs SD
Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
modemu 3G w wersji dodatkowej, urządzenie nie może to wystawać na
więcej niż 5cm poza obudowę i utrudniać normalna pracę urządzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentów)
Na urządzeniu musi zostać zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (moduł obchód lekarski) systemu obsługi szpitala
wdrażanego u zamawiającego.
Urządzenie musi komunikować się z wdrażanym systemem szpitalnym
w sposób zaszyfrowany i uwzględniający opóźnienia wynikające ze
stosowania sieci bezprzewodowych
Parametry
podstawowe
Urządzenie musi być urządzeniem mobilnym, naręcznym z otworem –
uchwytem
Urządzenie musi mieć wyświetlacz o wielkości nie mniejszej niż 10
cali
Urządzenie nie może być cięższe niż 1,7kg
Urządzenie musi mieć ergonomiczną obudowę, wykonaną z materiału
spełniającego normy bezpieczeństwa dostosowane do pracy w służbie
zdrowia, m.in. urządzenie musi mieć powłokę antybakteryjną lub
powłokę ochronną zmywalną środkami do dezynfekcji oraz powłokę
gumową antypoślizgową
117 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2
System operacyjny
3
Parametry
urządzenia
4
Interfejsy i
komunikacja
5
Oprogramowanie
6
Inne
Ad. Części 2 d.
Urządzenie musi być wstrząsoodporne i odporne na upadki z
wysokości do 0,9m
Urządzenie musi posiadać stację dokującą pozwalająca na ładowanie
urządzenia z sieci AC możliwą do zamontowania na ścianie lub na
biurku
Urządzenie musi posiadać funkcje rejestracji i przypominania o
dezynfekcji urządzenia
Urządzenie musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 8
PL lub system równoważny, pod warunkiem, iż wykonawca dostosuje
system szpitalny do obsługi innego systemu operacyjnego np. Android.
2GB RAM
32 GB pamięci wewnętrznej SSD, SD lub podobnej
Pojemność akumulatora pozwalającą na minimum 5 godzinną pracę z
możliwością jego wymiany
Panel dotykowy
Matrycę kolorową LCD
Kamera do odczytu kodów QR
Czytnik RFID i czytnik kodów kreskowych z opasek pacjentów 1D i
2D
Czytnik SmartCard
Norma odporności min. IP54
Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powłoka urządzenia
Panel LCD musi mieć powłokę umożliwiającą pracę w warunkach
nasłonecznionych
USB, Bluetooth, WiFi
Interfejs SD
Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
modemu 3G w wersji dodatkowej, urządzenie nie może to wystawać na
więcej niż 5cm poza obudowę i utrudniać normalna pracę urządzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentów)
Na urządzeniu musi zostać zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (moduł obchód lekarski) systemu obsługi szpitala
wdrażanego u zamawiającego.
Urządzenie musi komunikować się z wdrażanym systemem szpitalnym
w sposób zaszyfrowany i uwzględniający opóźnienia wynikające ze
stosowania sieci bezprzewodowych
Urządzenie musi zostać dostarczone z aktywną kartą SIM 3G do
obsługi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do
komunikacji z systemami zamawiającego.
Inicjacja łączności musi odbywać się automatycznie i bez ingerencji w
nią pracownika szpitala.
Rozbudowa systemu laboratoryjnego LIS (Część druga)
118 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Zamawiający posiada system LIS produkcji MARCEL o nazwie „Środowisko
Centrum”. System LIS wymienia informację z innymi systemami informatycznymi za
pomocą protokołu HL7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L.p.
Wymagania funkcjonalne systemu Laboratoryjnego
Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika
Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania
Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:
a) prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, łącznie z datą przyjęcia do szpitala oraz
identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej,
identyfikatora zewnętrznego,
b) rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym:
rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia,
dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika
materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu,
możliwość rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane
leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.).
c)
całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający:
dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników,
przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń,
rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych,
zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium,
przydział ceny z cennika „domyślnego” w przypadku niekompletnych danych
kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w nim ceny),
blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrać ceny.
d)
automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito,
Dyżury...), w tym:
możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń,
możliwość automatycznego doboru różnych cen tego samego badania dla różnych
płatników i w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami zleceń
zdefiniowanymi przez użytkownika),
możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.
e)
automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceń kilku różnych stawek VAT dla tej
samej usługi, w zależności od przeznaczenia wyniku,
f)
możliwość podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie
towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością
równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów,
g)
możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego
rejestrowania danych administracyjnych,
h)
prowadzenie głównej książki zleceń i możliwość jej wydruku,
Możliwość współpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia
wysyłkowych list zleceń z niektórych badań i zwrotnego odbioru (rejestracji) wyników oraz
rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla
pacjenta.
Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania rachunków indywidualnych dla
119 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, bezpośrednio z LIS, z automatycznie
prowadzoną dokumentacją.
Proces analityczny:
a)
prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach, automatycznie sprzężonych z
książką główną,
b)
definiowanie w dowolnym czasie i automatyczne prowadzenie ksiąg (ewidencji/list) wg
wymagań Zamawiającego, z możliwością:
definiowania zawartości (kolumn) księgi,
grupowania i numeracji wg zadanego porządku,
użycia przy wydruku wyników: numeracji z księgi i specjalnych (przypisanych do księgi)
formularzy,
filtrowania wyników odpowiednio do przynależności do księgi.
c) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z
uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwość przekierowywania
badań do innej pracowni
d) pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie
zleceń, odbiór wyników, przesłanie informacji technicznych), uwzględniająca specyfikę
urządzeń,
e) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania,
powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego
stanowiska (analizatora),
f)
możliwość alternatywnego wykonywania tych samych badań na kilku (różnych lub takich
samych) analizatorach – oprogramowanie musi umożliwiać automatyczny (bez wskazywania
przez użytkownika) przydział próbek do analizatorów/pracowni z uwzględnieniem:
możliwości zadania przez użytkownika reguł przydziału,
możliwości wystąpienia nieokreślonej (jedna lub kilka) liczby próbek tego samego
materiału,
automatycznego programowania i odbioru wyników z któregokolwiek takiego analizatora,
bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane,
optymalizacji wykorzystania analizatorów – wykonywanie badań wg zadanych kryteriów
optymalizacji (czas pracy, repertuar aparatu, obciążenie).
g)
możliwość manualnej rejestracji wyników,
h)
przyspieszona, automatyczna obsługa zleceń pilnych,
i)
automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym
flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów
referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania.
j)
możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym
zakresem) odpowiednim tekstem,
k)
rejestracja błędów wykonania,
l)
określanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartości wyników badań,
m)
dwustopniowe zatwierdzanie: 1) „techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja
diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni,
zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check”. Możliwość wyboru trybu
pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana
120 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
podglądem wydruku w jego ostatecznej postaci,
n) określanie porządku (kolejności) ustawienia badań/parametrów, niezależnie dla:
wyświetlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezależnie dla każdego typu formularza),
przy rejestracji, w cennikach,
o)
definiowanie reguł wydawania wyników i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku,
przesyłki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez użytkownika regułami,
p)
drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych
formularzach, w tym możliwość:
definiowania własnych formularzy,
definiowania określonego (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) wzoru formularza
wyniku,
rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców,
q) ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny)
wydania i informacją o osobie wydającej i odbierającej wynik.
r)
automatyczna (na podstawie zadanych kryteriów) kwalifikacja wyniku do: wydruku /
wysłania w standardzie HL7 itp.,
s)
archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami
t) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń,
Automatyczna identyfikacja materiału:
a)
system znakowania kodami paskowymi („oklejanie” w miejscu pobrania, nie w
laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów,
b)
jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i każdej próbki materiału w oparciu o kod
paskowy, również rozróżnianie materiałów w ramach jednego zlecenia,
c)
nieograniczone czasowo wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch
probówek z identycznym kodem kreskowym,
d)
wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami,
e)
funkcja „przyjęcia materiału”, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną
weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak
zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym.
Kontrola jakości i wiarygodności wyników:
a)
kartoteka materiałów kontrolnych i procedur,
b)
automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,
c) rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych,
d)
poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność),
e)
wykresy LJ,
f) analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór
reguł),
g) ewidencja działań naprawczych,
Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie,
zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe).
System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych
konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych,
Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i
121 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów
konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu.
Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy o
ochronie danych osobowych). Możliwość logowania użytkowników na poziomie aplikacji przy
pomocy kluczy i certyfikatów RSA – alternatywnie do haseł.
Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina
pobrania, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału,
wykonania, zatwierdzenia, wydruku/-wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z
uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla
użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania
i wskazania.
Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań,
oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty:
ilościowe i wartościowe,
rozliczeniowe i kosztowe,
uwzględniające definiowane typy zleceń,
grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach.
Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją
wystąpienia takiej sytuacji.
Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja zleceń) z różnych
stanowisk (w ramach posiadanych licencji).
W ramach posiadanych licencji użytkownik ma dostęp do konfiguracji i rekonfiguracji danych
sterujących automatyczną pracą systemu
Automatyczna współpraca w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu
HL7, z systemem HIS, innymi LSI.
Współpraca z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w
zakresie umożliwiającym automatyzację procesu wykonywania badań.
Architektura klient/serwer.
Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym
miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika.
Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe
W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego , Zamawiający wymaga aby
zaproponowane rozwiązanie LIS było rozwiązaniem działającym przynajmniej już w 2
szpitalach.
W przypadku dostarczenia systemu równoważnego, Zamawiający wymaga aby system
równoważny posiadał minimum wszystkie funkcjonalności wymienione powyżej oraz
funkcjonalności realizowane przez system wymieniony i funkcjonujący u Zamawiającego.
Funkcjonalności systemu LIS działającego u Zamawiającego są wymienione na stronach
producenta systemu.
Ad. Części 2 e.
Integrację systemu medycznego z systemem administracyjnym
Zamawiający posiada system informatyczny: Asseco Infomedica 4.31 z następującymi
modułami:
122 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
- admin
- izba przyjęć
- kadry
- oddział
- płace
- pożyczki
- słowniki
- statystyka
- wykazy
- EXPFKK
- EXPZUS
Zamawiający pozyskał informację, iż szczegółowy opis systemu i poszczególnych modułów
oraz dokumentacja techniczna znajduję się pod adresem producenta http://www.asseco.pl/
Wykonawca musi zintegrować wdrażane systemy z systemem administracyjnym działającym
u zamawiającego minimum w zakresie podanym poniżej, lub dostarczyć system równoważny
posiadający wszystkie funkcjonalności posiadanego produktu przez Zamawiającego (lista
funkcjonalności jest dostępna na stronach producenta systemu) oraz przenieść dane z tego
systemu do systemu nowego. System zamawiającego posiada strukturę komunikacji offline o
interfejsie plikowym csv. Wykonawca może przenosić dane bezpośrednio z systemu
komunikując się poprzez strukturę pliku danych csv lub może przenieść dane z dokumentacji
papierowej posiadanej przez szpital. Zamawiający nie jest producentem systemu firmy
Asseco, w związku z powyższym nie ma również informacji nt. struktury wewnętrznej
systemu administracyjnego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronach
internetowych firmy Asseco.
Budżetowanie – Finanse-Księgowość / Rachunek Kosztów
Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Księgowość / Rachunek Kosztów w zakresie:
kluczy statystycznych, wartości kluczy, rozliczeń z NFZ
Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Księgowość / Rachunek Kosztów w zakresie:
świadczeń, ilości wykonanych świadczeń, zaawansowanych statystyk, danych BI
Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Księgowość / Rachunek Kosztów w zakresie
słowników: OPK, Kont, Obroty kont i OPK
lub wymienić system na nowy.
Zamawiający wymaga aby dane z systemu obecnie funkcjonującego, w tym dane historyczne
do 5 lat wstecz zostały przeniesione w całości do nowego systemu.
L.p. Wymagania podstawowe dotyczące przepływu danych miedzy wszystkimi modułami
Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów – Finanse-księgowość , Gospodarka
1. materiałowa, Rejestr Sprzedaży, Rejestr Zakupu, Obsługa Zamówień i Przetargów, Środki
Trwałe, Wyposażenie, Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
123 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Finanse- Księgowość, Koszty,
Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Gospodarka materiałowa, Środki Trwałe,
Wyposażenie, Kadry, Płace, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztów Leczenia, oraz dla
modułów Apteka, Izba Przyjęć, Oddział
Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Wycena
Kosztów Normatywnych Świadczeń, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztów
Leczenia, oraz dla modułów Izba Przyjęć, Oddział
Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
płac do systemu Finanse-księgowość / Rachunek Kosztów.
Z modułu Środki Trwałe eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych
zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-księgowość / Rachunek Kosztów.
Z modułu Rejestr Sprzedaży eksportowane są zadekretowane faktury do systemu Finanseksięgowość i VAT.
Z modułu Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń eksportowane są koszty normatywne
świadczeń do systemu Koszty.
Z modułu Gospodarka materiałowa eksportowane są zadekretowane dokumenty przychodowe,
rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość.
Z modułu Apteka / apteczka oddziałowa, eksportowane są zadekretowane dokumenty
przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość.
Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztów normatywnych świadczeń - w
zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia
normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków).
Modułu Apteczka oddziałowa udostępnia automatycznie dane o ewidencji podania leków
poszczególnym pacjentom do modułu Kalkulacja Kosztów Leczenia
Eksport rozchodów leków z Apteczki oddziałowej do systemu Finanse-księgowość
Z modułu Płace eksportowane są automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
płac do systemu Rachunek Kosztów.
Wymiana informacji pomiędzy Apteką a systemem Finansowo-księgowym w zakresie
przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów, z
zachowaniem charakterystyki kont księgowych.
Automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztowych,
pomiędzy systemem Finanse-Księgowość a Apteka.
Możliwość zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziału izby przyjęć oraz Gabinetu:
- podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety,
Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania.
Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format wyniku
powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w jednostce realizującej
badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.
Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego
zlecenia/zestawu zleceń.
Z modułu Zakażenia Szpitalne możliwość ewidencji karty zakażenia bezpośrednio z poziomu
modułu Ruch Chorych ,
Możliwość automatycznego przesyłania zleceń z przypisanymi danymi o próbce z modułu
Ruch chorych –Oddział do systemu Laboratorium
Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio na izbę przyjęć
124 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
w module Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział)
Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu
nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch chorych
W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem
stanów magazynowych apteczki podręcznej
W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy
powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.
W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna
powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta, wykonanych zarówno podczas
aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych pobytów również w innych jednostkach
organizacyjnych szpitala.
Z modułu Laboratorium możliwość przesłania wyników badań laboratoryjnych do modułu
Ruch chorych
Możliwość dowolnej rozbudowy modułów Zakażenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane
formularze, wykorzystując dane z modułu Dokumentacja Medyczna
Z modułu Pracownia Diagnostyczna możliwość ewidencji i wgląd w listę bieżących
hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj . w module Ruch chorych
Z modułu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyjęć, Oddział) możliwość automatycznego
tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programów lekowych
na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka
Integracja modułu Budżetowanie w zakresie planów cząstkowych z modułem zamówień
wewnętrznych (roczne plany zakupy), środków trwałych (plan amortyzacji).
Możliwość przesłania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych
z moduły Rachunku Kosztów do modułu Kalkulacji kosztów leczenia,
Ad. Części 3 a.
Dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN
Architektura
System w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku składać się będzie z trzech
serwerów fizycznych; dwóch serwerów dla baz danych, serwera – lokalnego kontrolera domeny oraz
macierzy danych dla repozytorium. Kopie baz danych będą przechowywane na serwerze NAS.
Serwer – lokalny kontroler domeny i katalogu LDAP udostępniał będzie również poprzez Terminal
Services aplikację „grubego klienta” systemu HIS.
Sieć zostanie oddzielona od siebie VLANami, a ruch pomiędzy nimi będzie filtrowany. Ruch do
UMWP będzie udostępniany ze strefy DMZ i podlegał będzie enkapsulacji do VPN gdzie poprzez sieć
Internet będzie spięty z systemami Regionalnymi w UMWP. VPN zostanie również zestawiany do
urządzeń powiązanych z lokalnym systemem HIS, m.in. dla urządzeń przenośnych. Szyfrowanie
transmisji odbywać się będzie poprzez 256-bit AES.
Założono, że udostępniana do sieci lokalnej będzie tylko aplikacja, a nie cały shell systemu. Takie
rozwiązanie zapewni możliwość udostępniania software na słabych komputerach w sieci lokalnej, z
miejsca, które będzie chronione przed niepowołanym dostępem skanerem antywirusowym i z
wykorzystaniem VPN dla urządzeń zdalnych, które będą mogły zalogować się do systemu poprzez
Internet (np. laptop lekarza z domu czy też tablet lekarza dyżurnego po sieci 3G). Zapewniona
zostanie również możliwość instalacji aplikacji „grubego klienta” na komputerach PC, do których
zostaną podłączone urządzenia zewnętrzne np. służące do obrazowania. W takim przypadku komputer
125 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
będzie musiał być umieszczony w osobnym VLANie bez możliwości dostępu do lokalnej sieci
Internet. Do obsługi danych dyskowych zostaną zainstalowane w serwerach karty obsługujące
protokoły macierzy danych. Na serwerze domeny zostanie zainstalowany agent antywirusowy.
Zamawiane urządzenia sieciowe składające się na rozwiązanie UTM będą obsługiwały zarówno sieć
VLAN urządzeń serwerowych jak i sieć lokalna szpitala. Ze względu na konieczność podłączenia do
routera zewnętrznego dodatkowego, lokalnego połączenia do sieci Internet wymaga się aby urządzenie
wspierało mechanizmy typu transparent firewall.
Do zadań Wykonawcy będzie należało zestawienie wszystkich kanałów łączności pomiędzy
urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi (VPN, 3G).
Switch warstwy core/serwerowy – 1 szt. + niezbędne okablowanie
Element
Charakterystyka
Minimalne
Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych
wymagania
projektach.
sprzętowe:
Urządzenie musi posiadać obudowę wysokości nie większej niż 1RU z
możliwością montażu w szafie 19”.
Urządzenie musi posiadać minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T.
Urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł
rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap).
Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej
następujące moduły:
Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z portami
umożliwiającymi obsadzenie optycznymi modułami SFP.
Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+.
Porty SFP modułów muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami
1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX,
1000BASE-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb
Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami
10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER oraz
modułami optycznymi GE (1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,
1000BASE-ZX, 1000BASE-BX).
Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły
wentylatorów.
Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania
redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być
wymienne.
Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego.
Wymagane jest, aby w urządzeniu można było jednocześnie instalować
zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy
urządzenie ma być wyposażone w zasilacz prądu zmiennego 230V.
Urządzenie musi posiadać (w czasie wdrożenia projektu) wsparcie
sprzętowe i obsługę standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach
dostępowych 10/100/1000.
126 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Funkcje warstwy 2
Pozostałe funkcje
Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną
wydajnością (wirespeed).Szybkość przełączania minimum 65 Mpps dla
pakietów 64-bajtowych.
Urządzenie musi zostać wyposażone w 4-portowy moduł 1Gigabit Ethernet
SFP oraz 4 wkładki optyczne GE 1000BASE-LX.
Urządzenie musi posiadać tablicę MAC o pojemności co najmniej 1000
adresów a proces uczenia się adresów MAC musi być wykonywany
sprzętowo.
Urządzenie musi wspierać minimum 100 aktywnych sieci VLAN.
Urządzenie musi obsługiwać statyczną agregację portów lub wykonywaną
przy pomocy protokołu LACP.
Urządzenie musi wspierać co najmniej następujące elementy związane z
obsługą Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard.
Urządzenie musi wspierać port mirroring.
Urządzenie musi wspierać minimum 3 poziomy dostępu administracyjnego
poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się
administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą
serwera autoryzacji.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników
w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania
użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego
przypisania listy kontroli dostępu (ACL).
Urządzenie musi umożliwić umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
użytkowników, którzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w
procesie 802.1X.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację urządzeń na
porcie w oparciu o adres MAC.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników
w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez
konieczności stosowania zewnętrznego serwera www).
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację wielu
użytkowników/urządzeń na jednym porcie.
Urządzenie musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie.
Urządzenie musi oferować możliwość wdrożenia uwierzytelniania i
autoryzacji w oparciu o 802.1X w trybie audytowym, gdzie niezależnie od
wyniku uwierzytelnienia proces autoryzacji powiedzie się i dostęp nie
zostanie ograniczony.
Urządzenie musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość
podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym
mechanizmem uwierzytelniania 802.1X)
Urządzenie musi oferować obsługę co najmniej następujących funkcji
bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP
Inspection i IP Source Guard.
127 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację dostępu
administracyjnego do urządzenia przy pomocy zewnętrznych serwerów
RADIUS lub TACACS+.
Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie
portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL).
Urządzenie musi zapewniać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa
IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed
rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA
Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6
do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych
adresów IPv6 (IPv6 Source Guard).
Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania przez SNMPv3, SSHv2,
HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.
Urządzenie musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym
porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i
przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez
dedykowaną sieć VLAN (RSPAN).
Urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów
zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez
producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np.
telefon IP, kamera).
Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port Ethernet do
zarządzania out-of-band.
Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie offline (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji
w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową
konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania
przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych.
Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń,
które mogą pojawić się w systemie.
Urządzenie musi obsługiwać protokół VRRP lub mechanizm równoważny.
Przez mechanizm równoważny rozumie się mechanizm opierający się na
równoważeniu redundancji dla usług bramy IPv4 i IPv6.
Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego
i dynamicznego (minimum w oparciu o protokół RIP) dla protokołów IPv4
i IPv6.
Urządzenie musi obsługiwać trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP
- Equal-cost multi-path routing).
Urządzenie musi obsługiwać funkcję DHCP Relay.
Urządzenie musi umożliwiać konfigurację list ACL i usług QoS dla IPv6.
Urządzenie musi wspierać mechanizm prywatnych VLANów, czyli
możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego
VLANu z pozostawieniem możliwości komunikacji z wybranymi portami
nadrzędnymi.
128 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Quality of Service
(QoS)
Ad. Części 3 b.
Element
Minimalne
wymagania
sprzętowe:
Architektura
Urządzenie musi implementować co najmniej cztery kolejki sprzętowe dla
ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie
obsługi. Wymagana jest implementacja algorytmu Shaped Round Robin
lub podobnego dla obsługi tych kolejek.
Urządzenie musi umożliwiać obsługę jednej z powyżej wspomnianych
kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).
Urządzenie musi umożliwiać klasyfikację ruchu do klas różnej jakości
obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP,
źródłowy/docelowy port TCP.
Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing,
ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 64
różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi
ruchu.
Urządzenie musi umożliwiać zmianę kodu wartości QoS zawartego w
ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę odpowiednio pola 802.1p
(CoS) oraz IP ToS/DSCP.
Dostawa i wdrożenie urządzeń UTM
Router brzegowy UTM – 1 szt.
Charakterystyka
Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3
interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci
lokalnej, zdalnej oraz Internet.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć
możliwość rozbudowy do co najmniej 1GB.
Urządzenie musi być wyposażone w pamięć RAM z możliwością jej
rozbudowy do minimum 2GB,
Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Co najmniej
dwa porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w
celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików
konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych. Co najmniej jeden port
musi pełnić funkcję konsoli szeregowej.
Urządzenie musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość
instalacji co najmniej: 4 modułów sieciowych z interfejsami, 1 modułu
usługowego z interfejsami, 2 modułów z układami DSP.
Urządzenie musi umożliwiać zestawianie tuneli VPN w każdym kierunku.
Urządzenie musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej
komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem
głównego procesora.
129 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Oprogramowanie funkcjonalność
Urządzenie musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się
stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą
dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat
licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie
aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie
kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie
pozostałych portów.
Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową
muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: z portami szeregowymi.
Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi
usługami nie może być mniejsza niż 65Mbps.
Oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe
funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe
zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie
odpowiednich licencji.
Urządzenie musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3,
IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz
routing statyczny.
Urządzenie musi wspierać protokół BGP z obsługą 4 bajtowych ASN.
Urządzenie musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based
Routing.
Urządzenie musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą
ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.
Urządzenie musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3.
Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding
(uRPF).
Urządzenie musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu
o trunking 802.1Q.
Urządzenie musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6.
Urządzenie musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy
IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP
oraz o wartości TTL.
Urządzenie musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz
PAT dla ruchu IP unicast.
Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ.
Urządzenie musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie
(Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o
klasę ruchu.
Urządzenie musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: z
obsługą kolejki absolutnego priorytetu; ze statyczną alokacją pasma dla typu
ruchu; WFQ.
Urządzenie musi obsługiwać mechanizm WRED.
Urządzenie musi obsługiwać protokół RSVP.
Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping.
130 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Zarządzanie
konfiguracja
Obudowa
Zasilanie
Element
Minimalne
i
Urządzenie musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla
określonego typu ruchu.
Urządzenie musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm
honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.
Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP.
Urządzenie musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server.
Urządzenie musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol
(takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).
Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania,
autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub
TACACS+.
Urządzenie musi posiadać funkcjonalność firewall minimum w trybie routed.
Urządzenie musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń
z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES Całkowita wydajność
szyfrowania nie może być niższa niż 100 Mbps.
Urządzenie musi posiadać możliwość zestawiania tuneli VPN
z wykorzystaniem protokołu IPsec, IKEv1 i IKEv2.
Urządzenie musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3.
Urządzenie musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą
protokołu Flow lub odpowiednika.
Urządzenie musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń
(ang. Command Line Interface – CLI).
Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji
parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi
być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej
powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją.
W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania minimum 10
plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów
urządzenia po dokonaniu zmian.
Obudowa urządzenia musi być wykonana z metalu.
Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”.
Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych
230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacz DC).
Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz umożliwiający zasilanie
prądem zmiennym 230V.
Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia zasilacza redundantnego.
Przełącznik dystrybucyjny UTM – 5szt.
Charakterystyka
Urządzenie musi posiadać minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T.
131 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
wymagania
sprzętowe:
Urządzenie musi posiadać minimum 4 porty uplink 10Gigabit Ethernet
SFP/SFP+/XFP. Wykorzystanie portów SFP/SFP+/XFP nie może
powodować wyłączenia żadnego z portów 10/100/1000BASE-T.
Dwa z portów uplinkowych należy obsadzić wkładką optyczną 10GE MM
Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN.
Urządzenie musi obsługiwać minimum 8000 adresów MAC.
Obudowa urządzenie nie może mieć wysokości większej niż 1RU i musi być
dostosowana do montażu w szafie 19”.
Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością
(wirespeed). Wydajność przełączania minimum 41,7 Mpps dla pakietów 64bajtowych.
Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216
bajtów.
Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP.
Urządzenie musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu
IPv4 i IPv6.
Urządzenie musi obsługiwać ruchu multicast w zekresie wsparcia dla
IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.
Urządzenie musi oferować wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane
wsparcie dla min. 64 instancji protokołu STP.
Urządzenie musi zapewnić obsługę połączeń link aggregation zgodnie z
IEEE 802.3ad wraz z obsługą mechanizmów bezpieczeństwa typu Port
Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation.
Urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów
zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta
sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP).
Urządzenie musi obsługiwać protokoły LLDP i LLDP-MED lub
równoważne (np. CDP).
Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli.
Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie
pamięci flash.
Urządzenie musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie,
polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich
do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN.
Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w
pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową
konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania
przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych.
Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V AC oraz musi
posiadać możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne
132 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Mechanizmy
bezpieczeństwa
QoS
rozwiązania zewnętrzne).
Urządzenie musi wspierać minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego
poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się
administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią
serwera autoryzacji.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników
na poziomie portu dostępowego w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością
dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN
i z możliwością dynamicznego przypisania listy kontroli dostępu (ACL).
Urządzenie musi umożliwić umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
użytkowników, którzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie
802.1X.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację urządzeń na
porcie w oparciu o adres MAC.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników
w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez
konieczności stosowania zewnętrznego serwera www).
Urządzenie musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X jak i
uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o
portal www.
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację wielu
użytkowników/urządzeń na jednym porcie.
Urządzenie musi oferować możliwość uzyskania dostępu do urządzenia
przez SNMPv3, SSHv2, z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.
Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (ACL) – dla portów
(PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6.
Urządzenie musi oferować obsługę mechanizmów Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard.
Urządzenie musi oferować funkcjonalność Protected Port.
Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność Voice VLAN umożliwiającą
odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.
Urządzenie musi klasyfikować ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS)
poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres
MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.
Urządzenie musi implementować co najmniej cztery kolejki sprzętowe na
każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi.
Wymagana jest implementacja algorytmu Weight Round Robin lub
podobnego dla obsługi tych kolejek
Urządzenie musi umożliwiać obsługę jednej z powyżej wspomnianych
kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority).
Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość
133 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Rozbudowa
Ad. Części 4 a.
Medycznej
Lp.
1
2
skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde
odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu.
Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia
w stos z zachowaniem następującej parametrów:
Do co najmniej 4 jednostek w stosie.
Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gbit/s.
Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla
portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack
EtherChannel).
Jeżeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych
modułów/kabli ich dostarczenie w ramach tego postępowania nie jest
wymagane.
Dostawa i wdrożenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Macierz dyskowa do składowania danych medycznych EDM – 1 szt.
Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” obudowa maksymalnie 4U
Kontrolery: Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie
minimum osiem portów GE lub dwa porty 10GE do podłączenia do sieci, oraz minimum 4
porty SAS. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z
kontrolerów.
Dodatkowa karta kontrolera SAS 6Gb/d HBA do połączenia macierzy z serwerem.
3
4
5
Cache: 2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją
zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w
razie awarii
Dyski: Zainstalowane 12 dysków Hot-Plug SAS o pojemności min 300GB/15krpm RAID 6
+ hotspare, 24 dyski min 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS RAID 6 + hotspare, 12
dysków min. 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS szyfrowane na poziomie półki.
Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie
minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów
dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.
Wykonawca może dostarczyć inną liczbę i pojemność dysków o ile spełni wymagania
dostępnej powierzchni dyskowej łącznej swojego systemu.
Oprogramowanie: Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii,
umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy funkcjonalności
macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość
rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych.
Możliwość utworzenia minimum 128 LUN’ów
134 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 2 hostów bez konieczności
zakupu dodatkowych licencji dla macierzy.
6
Wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows 2003/ 2008/2012, RedHat
Enterprise Linux
7
Bezpieczeństwo: Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
Warunki gwarancji dla macierzy:
Przynajmniej trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do końca następnego dnia
roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
8
Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu.
9
10
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia
Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach
internetowych).
Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub
angielskim
Certyfikaty: Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001.
Ad. Części 4 b. Przygotowanie do interfejsu do integracji z regionalna platformą eusług medycznych oraz z regionalną platformą analityczną
Wykonawca ma za zadanie:
1. Przygotowanie interfejsu do zintegrowania systemu e-usług medycznych HIS z regionalną
platformą w celu uzyskania założeń projektów.
2. Zintegrowanie Systemu HIS z Lokalnym Systemem EDM zgodnie z wymaganiami i
formatami integracji.
3. Możliwość dostosowania Systemu do standardu HL7 CDA Release 2 lub standardu
równoważnego pod względem oferowanej funkcjonalności.
4. System będzie zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrów.
5. System będzie zintegrowany z Lokalnym Systemem BI i Hurtownią Danych i będzie
umożliwiał wymianę danych w trybie raz dziennie.
6. Wykonawca przygotuje system łączności z systemem Regionalnym e-Zdrowie w UMWP
poprzez kanały szyfrowane VPN w sieci Internet.
135 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Klasyfikacja typów danych medycznych
Klasyfikacja typów danych medycznych odnosi się do danych wytwarzanych w lokalnych Systemach typu HIS i lokalnych Systemach typu EDM, które będą następnie
przekazywane do Regionalnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej.
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Dane pacjenta
Imię i nazwisko
Płeć
PESEL lub inny identyfikator
Ulica i nr domu
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Wszystkie obowiązujące Ustawy i
Rozporządzenia traktujące o danych
medycznych przyporządkowanych do
indywidualnej osoby.
Istniejące systemy lokalne,
PESEL, TERYT
5
Status
ubezpieczenia
Zgodnie ze statusem
udostępnianym przez system
eWUŚ
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze
eWUŚ
6
Informacje o
członkach
rodziny
Imię i nazwisko
Płeć
PESEL lub inny identyfikator
Stopień pokrewieństwa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze
Istniejące systemy lokalne,
listy POZ
1
2
3
Dane osobowe
4
Dane
teleadresowe
Dane
ewidencyjne
Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Ratownik
Medyczny, Pracownik Rejestracji,
Farmaceuta,
Nie określono
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
7
Grupa Krwi
8
Informacje dotyczące
nadwrażliwości i uczuleń
9.
Informacje o chorobach
przewlekłych i zażywanych
lekach (np. insulina)
10.
Przeciwwskazania związane z
aktualnie przepisanymi lekami
11.
12.
13.
Podstawowe
dane
medyczne i
inne
bezpośrednio
związane z
medycznymi
Dane krytyczne
(dane
udostępniane
w nagłych
przypadkach)
Wykonane szczepienia
Posiadane implanty
Ciąża
14
Dane o szczepieniach
15
Dane o niekorzystnych reakcjach
na leki
16
Dane o brakujących organach
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Istniejące systemy lokalne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Istniejące systemy lokalne
Istniejące systemy lokalne
Istniejące systemy lokalne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
obowiązkowych szczepień ochronnych oraz
zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepień.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie nakazu
obowiązkowych szczepień ochronnych oraz
zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepień
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Ratownik
Medyczny
Istniejące systemy lokalne
Istniejące systemy lokalne
Istniejące systemy lokalne
Istniejące systemy lokalne
Słownik leków
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Ratownik
Medyczny
137 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
17
Dane o ciałach obcych w
organizmie
Istniejące systemy lokalne
18
Dane o urazach i wypadkach
Istniejące systemy lokalne
19
Pomiar wagi
20
Pomiar wzrostu
21
Pomiar ciśnienia
22
Pomiar tętna
23
Alergie
24
Przeciwwskazania
Dane o potencjalnych ryzykach
związanych z dziedziczeniem
25
Dane główne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1
sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów
indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegółowych
warunków jej udostępniania przez
pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń
zdrowotnych; Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
standardów jakości dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i
mikrobiologicznych.
Istniejące systemy lokalne
26
Dane środowiskowe mające
wpływ na zdrowie
27
Aktualne wyniki podstawowych
badań laboratoryjnych (krew,
mocz, itp..)
28
Deklaracje POZ
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze
Listy POZ
29
Referencje do rozszerzonych
danych medycznych
BRAK
Istniejące systemy lokalne
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Ratownik
Medyczny
138 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25
sierpnia 2005 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej.
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz, Pracownik rejestracji
Istniejące systemy lokalne
Podstawa prawna do gromadzenia danych
30
Skierowania
Informacje o wystawionych
skierowaniach i ich statusie
31
Wizyty/ Porady/
Konsultacje
Informacje o wizytach i ich
statusie
32
Badania
Informacje o badaniach i ich
statusie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
33
Recepty
Informacje o wystawionych
receptach lekarskich i
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz, Farmaceuta,
34
Profilaktyka i
planowanie
leczenia
Plany szczepień
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi oraz
dedykowane akty wykonawcze
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
35
Informacje o szczepieniach
koniecznych do wykonania i
zrealizowanych i koniecznych do
wykonania planowanych
36
Informacje o szczepieniach
dodatkowych zrealizowanych i
zalecanych do wykonania
planowanych
Pacjent, Lekarz
Pacjent, Lekarz
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
Istniejące systemy lokalne
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi oraz dedykowane
akty wykonawcze, Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
Istniejące systemy lokalne
przetwarzania
Pacjent, Lekarz
Pacjent, Lekarz
139 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
37
38
39
40
41
42
Orzeczenia i
zaświadczenia
lekarskie
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Informacja o badaniach
profilaktycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą, Rozporządzenie Ministra
Istniejące systemy lokalne
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania
Pacjent, Lekarz
Informacja obadaniach
okresowych
Rozporządzenie MinistraZdrowia i Opieki
Społecznejz dnia 15 września 1997 r. w
sprawie rodzajówdokumentacji medycznej
służby medycyny pracy oraz sposobu jej
prowadzenia iprzechowywania,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Dane o wydanych orzeczeniach i
zaświadczeniach lekarskich
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
oraz wszystkie akty wykonawcze
kwalifikowane dla medycyny orzeczniczej w
Rejestr Uprawnionych
Lekarzy do Przeprowadzania
Badań Lekarskich dla
Kierowców; Istniejące
systemy lokalne
Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Płatnika
Typy danych (zakres)
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Informacje o wykonanych
badaniach kontrolnych
Informacje o przyszłych
badaniach kontrolnych
Informacje o sposobie leczenia
(baza wiedzy - Informacje o
bilansach zdrowia)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
140 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
tym medycyna pracy oraz
inne rozporządzenia, w których jest mowa o
wszelkiego rodzaju zaświadczeniach
Dane
rejestrowane o
zdrowiu
samodzielnie
przez pacjenta
Dane rejestrowane o zdrowiu
samodzielnie przez pacjenta
BRAK
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Informacje o kosztach
udzielonych usług
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i
dedykowane akty wykonawcze
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
45
Informacje o kosztach szczepień
BRAK
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
46
Informacje o ewentualnych
dopłatach usługobiorcy
BRAK
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Płatnika
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
43
44
Koszty leczenia
47
48
49
Rozszerzone
dane
medyczne i
inne
bezpośredni
o związane z
medycznymi
Informacje o udzielonych
usługach (dokumenty medyczne
tworzone podczas świadczeń
ambulatoryjnych)
Historia zdrowia i Informacje o hospitalizacjach
choroby
(karty leczenia szpitalnego)
Informacje o wykonanych
badaniach diagnostycznych
(Sprawozdania z badań
diagnostycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
141 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria
danych
Grupa danych
52
53
Podstawa prawna do gromadzenia danych
Informacje o przebiegu ciąży
50
51
Typy danych (zakres)
Rozszerzone
dane
medyczne i
inne
bezpośredni
o związane z
medycznymi
Powiązanie danych z
Rejestrem medycznym lub/i
niemedycznym
Wymaganie dostępu dla danych dla
Uprawnionych Użytkowników systemu
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Wyniki
laboratoryjne
Historyczne wyniki badań
laboratoryjnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
marca 2006 r. w sprawie standardów jakości
dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Dane
multimedial-ne
Dane multimedialne pozyskane w
wyniku przeprowadzenia badań
diagnostycznych obrazowych, np.
zdjęcia RTG, USG, wykonane
technologią tomografii
komputerowej, rezonansu
magnetycznego,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
marca 2008 r. w sprawie minimalnych
wymagań dla jednostek ochrony zdrowia
udzielających świadczeń zdrowotnych z
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
Wskazania do
innych zbiorów
danych
zawierających
dane medyczne
BRAK
Nie zidentyfikowano
Istniejące systemy lokalne
Pacjent, Lekarz
142 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Klasyfikacaja typów danych finansowo – księgowych
Klasyfikacja typów danych finansowo – księgowych odnosi się do danych, na których operuje lokalny System typu ERP, System typu HIS, we współpracy z Lokalnym
System BI z Hurtownią Danych.
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
1
Rok
2
Miesiąc
3
Nazwa, identyfikator
Ośrodek powstawania kosztów (OPK)
4
Konto
5
6
7
8
9
Ekonomiczne
(miesięczne)
Księgi Pomocnicze
10
11
Ośrodek kosztów
Kwota
Konto rozrachunkowe (t/n)
Konto powiązane z księgami pomocniczymi (kartoteki kontrahentów,
pracowników lub ośrodków kosztów)
Konto bilansowe (t/n)
Księgi pomocnicze będących uszczegółowieniem Księgi Głównej. Są to
kartoteki kontrahentów, pracowników oraz ośrodków kosztów
Nazwa, identyfikator
Data obowiązywania ośrodka kosztów
12
Data zamknięcia ośrodka kosztów
13
Konto księgowe
14
15
16
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Koszty
Ośrodek kosztów
Wartość kosztów bezpośrednich ośrodka kosztów
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Wartość narzutu kosztów pośrednich z ośrodków pomocniczych
143 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
medycznych - koszty procedur
18
Wartość narzutu kosztów pośrednich z ośrodków pomocniczych
niemedycznych
Wartość narzutu kosztów pośrednich z ośrodków zarządu
19
Numer umowy / dokumentu
20
Data operacji
17
21
22
Odpisy amortyzacji
Wartość zwiększenia wartości umorzenia
Wartość zwiększenia wartości amortyzacji bilansowej kartoteki
23
Wartość zwiększenia wartości amortyzacji podatkowej kartoteki
24
Kod źródła finansowania
25
Nazwa, identyfikator
26
NIP / NIP EU
27
REGON
28
Kontrahent
Kraj
29
Adres
30
Kod pocztowy
31
Miasto
32
Identyfikator rozrachunku
33
Rozrachunek
Rok
34
Miesiąc
35
Konto księgowe
36
37
38
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Data wystawienia
Obroty i salda na koniec
okresu sprawozdawczego
Data płatności
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Data zapłaty
144 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
39
Saldo końcowe
40
Kwota obrotów
Identyfikator dokumentu (np. nr faktury, korekty faktury, nr wyciągu
bankowego, nr raportu księgowego)
Rodzaj operacji (naliczenie, zapłata)
41
42
Dekrety
43
Data wpływu, wystawienia, płatności, zapłaty
44
Kwota operacyjna
45
Rok księgowy
46
47
VAT
Miesiąc księgowy
Rok rozliczenia VAT
48
Miesiąc rozliczenia VAT
49
Identyfikator dokumentu
50
Sprzedaż
Identyfikator kontrahenta
51
Stawka VAT
52
Kwota netto, brutto, VAT
53
Identyfikator dokumentu
54
55
Zakup
Identyfikator kontrahenta
Stawka VAT
56
Kwota netto, brutto, VAT
57
Identyfikator środka trwałego
58
59
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Rok
Środek trwały
Miesiąc
60
Symbol identyfikujący kartotekę inwentarzową
61
Nazwa kartoteki
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
145 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
66
Trzyznakowy symbol/rodzaj wg środków trwałych wg GUS
Środek trwały jest zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych
(WNiP) (t/n).
Rodzaj amortyzacji (liniowa, degresywna)
Symbol klasyfikacji środków trwałych wg słownika ewidencji aparatury
medycznej SEWAM / NFZ
Data przyjęcia środka trwałego do użytkowania
67
Data wyprodukowania środka trwałego
68
Numer fabryczny środka trwałego
69
Identyfikator kontrahenta/dostawcy
70
74
Stawka amortyzacji środka trwałego
Identyfikator konta księgowego służącego do ewidencji wartości majątku
trwałego
Identyfikator konta księgowego służącego do ewidencji wartości umorzeń
majątku trwałego
Identyfikator konta księgowego służącego do ewidencji wartości
amortyzacji majątku trwałego
Status środka trwałego (czynny, zlikwidowany, umorzony, sprzedany,
przekazany, wyłączony z amortyzacji, skasowany)
75
Kod, nazwa źródła finansowania
76
Ilość sztuk środka trwałego
62
63
64
65
71
72
73
Wartość początkowa środka trwałego
77
78
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Stan kartoteki na koniec
okresu sprawozdawczego
Wartość kartoteki z bilansu otwarcia
79
Wartość brutto kartoteki
80
Wartość netto kartoteki
81
Wartość bieżącej amortyzacji bilansowej kartoteki
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
146 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
82
Wartość bieżącej amortyzacji podatkowej kartoteki
83
Typ operacji - uszczegółowienie rodzaju zwiększenia
84
Data operacji
85
86
87
Zwiększenia wartości
kartoteki dla roku i miesiąca
księgowego
Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki
Ilość przyjmowanych sztuk środka trwałego
Identyfikator kontrahenta
89
Kod źródła finansowania
90
Typ operacji - uszczegółowienie rodzaju zmniejszenia
91
Data operacji
92
Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki
Ilość zmniejszanych sztuk środka trwałego
93
95
Zmniejszenia wartości
kartoteki dla roku i miesiąca
księgowego
Wartość zmniejszenia wartości brutto kartoteki
Wartość zmniejszenia wartości umorzenia kartoteki
96
Wartość zmniejszenia wartości amortyzacji bilansowej kartoteki
97
Wartość zmniejszenia wartości amortyzacji podatkowej kartoteki
98
Identyfikator kontrahenta w przypadku przekazania lub sprzedaży
99
Kod źródła finansowania
100
Rok księgowy
101
102
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Wartość zakupu lub ulepszenia
88
94
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Kartoteka (prezentująca
obroty i salda)
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Miesiąc księgowy
Konto księgowe
103
Saldo bilansu otwarcia
104
Obroty bieżące
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
147 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
105
Obroty narastająco
106
Saldo końcowe
107
Typ dokumentu dla korekt kartotek
108
Identyfikator dokumentu/operacji dla kartoteki
109
Data operacji
110
111
112
Korekty wartości kartoteki
dla roku i miesiąca
księgowego
Korekta wartości początkowej kartoteki
Korekta wartości brutto kartoteki
Korekta wartości amortyzacji bilansowej kartoteki
114
Korekta wartości amortyzacji podatkowej kartoteki
115
Kod źródła finansowania
116
Identyfikator magazynu
119
Nazwa magazynu
Identyfikator konta księgowego z zakładowego planu kont skojarzonego z
danym magazynem
Identyfikator materiału
120
Nazwa materiału
121
Jednostka miary przychodu
122
Jednostka miary rozchodu
Magazyn
118
123
124
125
Materiał
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Korekta wartości umorzenia kartoteki
113
117
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Mnożnik określający ilość jednostek rozchodu w jednostkach przychodu
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U.
Nr 207, poz. 1293, z późniejszymi zmianami)
Identyfikator konta kosztów rodzajowych "4" z Księgi Głównej
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
148 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
126
127
128
Stan materiału na koniec
okresu sprawozdawczego
Typy danych (zakres)
Stan ilościowy w jednostkach miary rozchodu na koniec okresu
sprawozdawczego
Cena jednostkowa netto za jednostkę miary rozchodu
Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary rozchodu
129
Wartość netto materiału na koniec okresu sprawozdawczego
130
Wartość brutto materiału na koniec okresu sprawozdawczego
131
Identyfikator dokumentu przychodowego / zewnętrznego / faktury
132
Identyfikator kontrahenta
133
Ilość przychodu materiału w jednostce przychodu
134
Stawka VAT
135
136
Przychody w okresie
sprawozdawczym
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
137
Wartość netto przychodu
138
Wartość brutto przychodu
139
Wartość VAT przychodu
140
Data wystawienia, płatności, zapłaty
141
Ogółem
142
Według rodzajów
143
144
Przychody - statystyka
Poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK)
Leczonego
145
Osobodnia
146
Kontrahent
147
148
Rozchody w okresie
sprawozdawczym
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Identyfikator dokumentu rozchodu
Identyfikator kontrahenta/dostawcy który jest odbiorcą materiału
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
149 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
150
Identyfikator ośrodka powstawania kosztów (OPK), który pobiera materiał
z magazynu
Ilość rozchodu materiału w jednostkach rozchodu
151
Stawka VAT
152
Cena jednostkowa netto
153
Cena jednostkowa brutto
154
Wartość netto rozchodu
155
Wartość brutto rozchodu
156
Wartość VAT rozchodu
157
Data wystawienia, płatności, zapłaty
158
Ogółem
159
Według rodzajów
160
Poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK)
161
Leczonego
149
162
163
Osobodnia
Koszty - statystyka
Kontrahent
164
Łóżka
165
Porady
166
Żywionego i wsadu do kotła
167
Jednostkowe procedur medycznych
168
Jednostkowe badań laboratoryjnych
169
Ogółem
170
171
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Wynik finansowy
Oddziałów
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Poradni
150 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
172
173
Kategoria danych
Grupa danych
Należności
176
Zobowiązania
179
Według kontrahentów
Objęte zawartymi porozumieniami
Środki pieniężne
Ogółem
Poszczególnych kont bankowych
180
Kasacja środków trwałych
181
Darowizny środków trwałych
182
Aktywa trwałe
Zbycie ruchomych aktywów trwałych
183
Środki trwałe z podziałem na komórki kosztowe
184
Amortyzacja środków trwałych
185
Bilans
Sprawozdania finansowe
Plan finansowy i procent jego wykorzystania
188
Rachunek przepływów pieniężnych
189
Zmiany w kapitale własnym
Wskaźniki ekonomiczne np. rentowności, płynności bieżącej, szybkości
obrotu, pokrycia majątku kapitałem
Wskaźnik rentowności oddziałów
190
191
192
193
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Rachunek zysków i strat
186
187
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Według kontrahentów
Objęte innymi pismami (zobowiązania wobec banków)
177
178
Ogółem w tym wymagalne i niewymagalne
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Ogółem w tym wymagalne i niewymagalne
174
175
Typy danych (zakres)
Wskaźniki finansowe
Procentowy udział kosztów w przychodach
Procentowy udział kosztów osobowych w przychodach
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
151 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Budżetowanie
194
Typy danych (zakres)
Budżetowanie wewnętrzne
195
Sprawozdanie RB-N – kwartalne
196
Sprawozdanie RB-UN – roczne
197
Sprawozdanie RB-Z – kwartalne
198
Sprawozdania GUS
Sprawozdanie RB-UZ – roczne
199
Sprawozdanie RB-WS
200
Sprawozdanie F-03
201
Poziom wykonania kontraktu (wartościowy)
202
Deklaracje
Deklaracje: CIT-8, CIT-8 / O, VAT-7
203
Liczba łóżek - rzeczywista, średnia
204
Liczba leczonych
205
Liczba osobodni
206
Średni okres pobytu w szpitalu
Statystyka medyczna
208
210
211
Statystyka medyczna i
kontrakty z NFZ
(miesięczne /
kwartalne / roczne)
Średnie wykorzystanie łóżek (%)
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Urazowość
Śmiertelność - przyczyna, wiek, płeć
Liczba zgonów
Poziom wykonania kontraktu ilościowy
213
Poziom wykonania
kontraktu
215
216
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Przelotowość
212
214
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Obłożenie łóżek w oddziałach
207
209
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Poziom wykonania kontraktu wartościowy
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Poziom wykonania kontraktu procentowy
Liczba i wartość świadczeń
Liczba i wartość świadczeń zrealizowanych ponad limit określony umową
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
152 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
217
Liczba i wartość świadczeń niewykonanych do limitu określonego umową
218
Liczba i wartość świadczeń opłaconych za dany okres
219
220
221
222
223
224
Wzrost kontraktu
Koszt / przychód
jednostkowy
Próg rentowności
225
Wskaźnik rentowności
226
koszty bezpośrednie i
pośrednie
Hospitalizacje
231
Procedury
Liczba pacjentów
232
233
234
235
236
237
Jednostkowy koszt zmienny (punktu)
Jednostkowy przychód ze sprzedaży (punktu)
Próg rentowności ilościowy (punkty)
Próg rentowności wartościowy
Wskaźnik rentowności - % wzrostu przychodów niezbędny do osiągnięcia
progu rentowności
Struktura kosztów bezpośrednich i pośrednich
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Hospitalizacje - z podziałem na procedury
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Hospitalizacje - z podziałem na wiek i płeć
229
230
Wzrost kontraktu - wartość
Hospitalizacje - z podziałem na jednostki chorobowe
227
228
Wzrost kontraktu - ilość
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Zabiegi chirurgiczne
Sprawozdania raportu
kolejek
Sprawozdawczość karty
statystycznej szpitalnej
Liczba porad w poradniach
Procedury wykonywane w izbach przyjęć / SOR
Liczba pacjentów przyjętych do szpitala i załatwionych ambulatoryjnie
(SOR, izby przyjęć)
Liczba obcokrajowców i nieubezpieczonych
Liczba zabiegów chirurgicznych
Wskaźnik zabiegów chirurgicznych
Sprawozdania raportu kolejek – osób oczekujących na udzielenie świadczeń
medycznych
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Sprawozdawczość karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Liczba porad w poszczególnych poradniach - podział na wiek, płeć
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
153 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
238
Badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne - podział, ilość
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
239
Grupy dyspanseryjne
Grupy dyspanseryjne
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
240
Transport sanitarny
Monitorowanie transportu sanitarnego
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Zestawienie diet w
oddziałach
Zestawienie diet w poszczególnych oddziałach – liczbowe
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Zestawienie diet w poszczególnych oddziałach – rodzajowe
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Lp
Kategoria danych
241
242
Grupa danych
Typy danych (zakres)
243
Nazwisko
244
Imię Pierwsze
245
Imię Drugie
246
PESEL
247
Data urodzenia
248
Dane osobowe pracownika
Płeć
249
Numer krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości
250
Termin ważności krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości
251
252
Data zatrudnienia
Kadrowo - płacowe
Data zwolnienia
253
Wykształcenie
254
Numer prawa wykonywania zawodu
Data obowiązywania prawa wykonywania zawodu
255
256
Dane zawodu pracownika
Specjalizacja
257
Numer dokumentu specjalizacji
258
Data obowiązywania specjalizacji
259
260
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Dane umowy / etatu
pracownika
Forma zatrudnienia
Nazwa stanowiska
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
154 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
261
Grupa personelu / ośrodek powstawania kosztów (OPK)
262
Data rozpoczęcia umowy
263
Data zakończenia umowy
264
Wymiar pracy
265
System czasu pracy
266
Stawka / wynagrodzenie brutto / dodatki
267
Niepełnosprawność
268
Stan zatrudnienia - na dzień
Stan zatrudnienia - miesięcznie
269
270
Stan zatrudnienia
pracowników
Stan zatrudnienia - kwartalnie
278
Średnie koszty pracy
279
Koszty wynagrodzeń
Stan zatrudnienia - średnio
Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczególnych komórkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe
Analiza zatrudnienia – płeć
Analiza zatrudnienia – rodzaj umowy (czas określony, czas nieokreślony,
na wypowiedzeniu)
Średnie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczególne grupy
zawodowe – miesięcznie
Średnie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczególne grupy
zawodowe – kwartalnie
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczególne grupy zawodowe – kwartalnie
Średnie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na
poszczególne grupy zawodowe – kwartalnie
Koszty wynagrodzeń umów cywilno-prawnych (kontrakty) – miesięcznie
280
Liczba zatrudnionych
Liczba zatrudnionych - mężczyzn i kobiet
271
272
273
274
Analiza zatrudnienia
275
276
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Średnie wynagrodzenie
277
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
155 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
281
282
283
284
Absencja personelu w
grupach zawodowych
285
286
Wykorzystanie urlopów
wypoczynkowych w
grupach zawodowych
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Absencja personelu w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe – urlopy
wypoczynkowe
Absencja personelu w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe – urlopy
wychowawcze
Absencja personelu w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe – urlopy
macierzyńskie
Absencja personelu w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe –
zwolnienia
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych w z rozbiciu na poszczególne
grupy zawodowe
Raport wybranych
nieobecności
Raport wybranych nieobecności – okresowy
289
Raport wybranych nieobecności – roczny
290
Piramida wieku
291
Piramida
294
295
296
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Piramida stażu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Piramida wykształcenia
292
293
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Raport wybranych nieobecności – dzienny
287
288
Typy danych (zakres)
Uprawnienia do nagród
jubileuszowych
Przebieg zatrudnienia
(kariery) w zakładzie
Przypominanie o
upływających terminach
umów dot. zatrudnienia
Uprawnienia do odzieży
roboczej i do ekwiwalentu
za używanie własnej
odzieży roboczej
Uprawnienia do nagród jubileuszowych
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Przebieg zatrudnienia (kariery) w zakładzie
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Przypominanie o upływających terminach umów dot. zatrudnienia
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Uprawnienia do odzieży roboczej i do ekwiwalentu za używanie własnej
odzieży roboczej
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
156 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Przypominanie o
upływających terminach
umów
297
299
Ewidencja postępowań
przetargowych
300
302
305
306
307
308
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Ewidencja postępowań przetargowych – data ogłoszenia
Ewidencja postępowań przetargowych – data rozstrzygnięcia
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Ewidencja postępowań przetargowych – czas trwania umowy
301
304
Przypominanie o upływających terminach umów
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Ewidencja postępowań przetargowych – data zdania
298
303
Typy danych (zakres)
Pozostałe
Przypominanie o
upływających gwarancji
sprzętu medycznego
Raporty zbiorcze z
przeglądów / napraw
sprzętu
Procedury kontroli
zarządczej
Raport okresowy
biologicznych czynników
chorobotwórczych
Ocena sytuacji
epidemiologicznej
Raport zbiorczy
wytworzonych odpadów
Przypominanie o upływających gwarancji sprzętu medycznego
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Dane zbiorcze z przeglądów / napraw sprzętu
Koszt przeglądów / napraw sprzętu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Procedury kontroli zarządczej
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Raport okresowy biologicznych czynników chorobotwórczych
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Ocena sytuacji epidemiologicznej
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Raport zbiorczy wytworzonych odpadów
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Klasyfikacja typów danych wymienianych między Lokalnym a Regionalnym Systemem BI
Klasyfikacja typów danych które będą wymieniane między Lokalnym a Regionalnym System BI odnosi się wyłącznie do agregatów danych przekazywanych przez lokalne
Systemy BI z Hurtownią Danych, które będą trafiać finalnie do Regionalnej Hurtowni Danych.
157 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
1
Ogółem
2
Według rodzajów
3
Przychody - statystyka
4
Poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK)
Leczonego
5
Osobodnia
6
Kontrahent
7
Ogółem
8
Według rodzajów
9
Poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK)
10
Leczonego
11
12
Osobodnia
Statystyka finansowa
Koszty - statystyka
Kontrahent
13
Łóżka
14
Porady
15
Żywionego i wsadu do kotła
16
Jednostkowe procedur medycznych
17
Jednostkowe badań laboratoryjnych
18
Ogółem
19
Wynik finansowy
20
21
22
Oddziałów
Poradni
Należności
Ogółem w tym wymagalne i niewymagalne
Według kontrahentów
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
158 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Ogółem w tym wymagalne i niewymagalne
23
24
Zobowiązania
25
Według kontrahentów
Objęte zawartymi porozumieniami
27
Środki pieniężne
28
Ogółem
Poszczególnych kont bankowych
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Kasacja środków trwałych
29
Darowizny środków trwałych
30
Aktywa trwałe
31
Zbycie ruchomych aktywów trwałych
32
Środki trwałe z podziałem na komórki kosztowe
33
Amortyzacja środków trwałych
34
Bilans
35
Rachunek zysków i strat
36
Sprawozdania finansowe
Plan finansowy i procent jego wykorzystania
37
Rachunek przepływów pieniężnych
38
Zmiany w kapitale własnym
Wskaźniki ekonomiczne np. rentowności, płynności bieżącej, szybkości
obrotu, pokrycia majątku kapitałem
Wskaźnik rentowności oddziałów
39
40
Wskaźniki finansowe
Procentowy udział kosztów w przychodach
41
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Procentowy udział kosztów osobowych w przychodach
42
44
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Objęte innymi pismami (zobowiązania wobec banków)
26
43
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Statystyka medyczna
i kontrakty z NFZ
Statystyka medyczna
Liczba łóżek - rzeczywista, średnia
Liczba leczonych
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
159 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
45
46
Kategoria danych
Grupa danych
(miesięczne /
kwartalne / roczne)
Typy danych (zakres)
Liczba osobodni
Średni okres pobytu w szpitalu
47
Obłożenie łóżek w oddziałach
48
Średnie wykorzystanie łóżek (%)
49
Przelotowość
50
Urazowość
51
Śmiertelność - przyczyna, wiek, płeć
52
Liczba zgonów
Poziom wykonania kontraktu ilościowy
53
54
Poziom wykonania
kontraktu
55
Liczba i wartość świadczeń zrealizowanych ponad limit określony umową
Liczba i wartość świadczeń
Wzrost kontraktu - ilość
59
61
62
63
64
65
Liczba i wartość świadczeń niewykonanych do limitu określonego umową
Liczba i wartość świadczeń opłaconych za dany okres
58
60
Poziom wykonania kontraktu wartościowy
Poziom wykonania kontraktu procentowy
56
57
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
leczniczego.
Wzrost kontraktu
Koszt / przychód
jednostkowy
Próg rentowności
Wskaźnik rentowności
Wzrost kontraktu - wartość
Jednostkowy koszt zmienny (punktu)
Jednostkowy przychód ze sprzedaży (punktu)
Próg rentowności ilościowy (punkty)
Próg rentowności wartościowy
Wskaźnik rentowności - % wzrostu przychodów niezbędny do osiągnięcia
progu rentowności
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
160 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
66
Kategoria danych
Grupa danych
koszty bezpośrednie i
pośrednie
Hospitalizacje
71
Procedury
Procedury wykonywane w izbach przyjęć / SOR
Liczba pacjentów
Liczba pacjentów przyjętych do szpitala i załatwionych ambulatoryjnie
(SOR, izby przyjęć)
Liczba obcokrajowców i nieubezpieczonych
72
Liczba zabiegów chirurgicznych
73
74
Hospitalizacje - z podziałem na procedury
Hospitalizacje - z podziałem na wiek i płeć
69
70
Struktura kosztów bezpośrednich i pośrednich
Hospitalizacje - z podziałem na jednostki chorobowe
67
68
Typy danych (zakres)
Zabiegi chirurgiczne
Wskaźnik zabiegów chirurgicznych
75
Sprawozdania raportu
kolejek
Sprawozdania raportu kolejek – osób oczekujących na udzielenie
świadczeń medycznych
76
Sprawozdawczość karty
statystycznej szpitalnej
Sprawozdawczość karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11
77
Liczba porad w poradniach
Liczba porad w poszczególnych poradniach - podział na wiek, płeć
78
Badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne - podział, ilość
79
Grupy dyspanseryjne
Grupy dyspanseryjne
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
161 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
80
Grupa danych
Transport sanitarny
Typy danych (zakres)
Monitorowanie transportu sanitarnego
Zestawienie diet w poszczególnych oddziałach – liczbowe
81
Zestawienie diet w
oddziałach
82
Zestawienie diet w poszczególnych oddziałach – rodzajowe
83
Stan zatrudnienia - na dzień
Stan zatrudnienia - miesięcznie
84
Stan zatrudnienia
pracowników
85
86
87
88
89
Kadrowo - płacowe
Analiza zatrudnienia
90
91
Średnie wynagrodzenie
92
Stan zatrudnienia - kwartalnie
Stan zatrudnienia - średnio
Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczególnych komórkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe
Analiza zatrudnienia – płeć
Analiza zatrudnienia – rodzaj umowy (czas określony, czas nieokreślony,
na wypowiedzeniu)
Średnie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczególne grupy
zawodowe – miesięcznie
Średnie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczególne grupy
zawodowe – kwartalnie
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczególne grupy zawodowe – kwartalnie
93
Średnie koszty pracy
Średnie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na
poszczególne grupy zawodowe – kwartalnie
94
Koszty wynagrodzeń
Koszty wynagrodzeń umów cywilno-prawnych (kontrakty) – miesięcznie
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
162 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie
e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Lp
Kategoria danych
Grupa danych
Typy danych (zakres)
Liczba zatrudnionych - mężczyzn i kobiet
95
Liczba zatrudnionych
96
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Wymaganie dostępu dla danych dla Uprawnionych
Użytkowników systemu
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzącym danego podmiotu
leczniczego.
163 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Ad. Części 4 c.
Uruchomienie i wdrożenie systemu analitycznego
System analityczny typu BI – wymagania minimalne
1
Wymagania
ogólne
System musi umożliwiać konsolidację źródeł, pobieranie danych i
utworzenie centralnego źródła danych
2
3
4
agregacja danych
przetwarzanie danych
prezentacja danych
6
• integrowanie danych i dostęp do danych znajdujących się w
różnorodnych składnicach, takich jak systemy baz danych: Oracle,
SQL Server, DB2 czy Teradata
• platforma powinna wspierać istniejące i rozwijane standardy, takie
jak: http, XML,SOAP, XQuery czy XSD
• platforma analityczna ma potrafić łączyć się i pozyskiwać dane z
systemów źródłowych w sposób bezpośredni (on-line) lub
bezpośrednio po ich przeniesieniu do innej bazy danych
• użytkownik musi mieć dostęp do informacji biznesowej w sposób
on-line (raporty) przez przeglądarkę sieci Web; dopuszcza się
instalację dodatkowych komponentów typu Flash Player i innych
• platforma analityczna ma być zbudowana z wykorzystaniem
nowoczesnej architektury wielowarstwowej, tj. takiej w której
rozdzielone są interfejs użytkownika, przetwarzanie i składowanie
danych na kilka osobnych warstw, które mogą być oddzielnie
rozwijane i aktualizowane
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wymagania
analityczno /
raportowe:
platforma analityczna musi potrafić prezentować dane z wielu źródeł
danych na jednym raporcie (nie tylko kokpicie panelu
menedżerskim),
powinien istnieć mechanizm automatycznego monitorowania
wskaźników za pomocą zdefiniowanych reguł biznesowych i
alertów,
platforma powinna generować raporty zawierające zarówno stałe,
jak i dynamiczne wiersze,
platforma analityczna musi potrafić dynamicznie udostępniać
użytkownikom listy wartości wykorzystywane do filtrowania danych
na raporcie,
platforma powinna umożliwiać łatwe budowanie raportów ad hoc o
dowolnej strukturze,
• ż platforma analityczna ma potrafić wyeksportować dane w
formacie co najmniej pdf, xls,txt, csv,
platforma analityczna ma potrafić wizualizować graficznie tzw.
wyjątki tzn. wartości przekraczające wartości oczekiwane, nie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
mieszczące się w pewnych zakresach,
18
19
20
21
22
23
24
Wymagania
funkcjonalne:
25
26
27
platforma analityczna musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji:
matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji,
platforma ma umożliwiać integrację z popularnymi na rynku
arkuszami kalkulacyjnymi (np. Microsoft Office Excel, OO Calc)
aby wykorzystywać również arkusz kalkulacyjny jako interfejs
użytkownika dla funkcji analiz OLAP, zgłębiania danych i
wyświetlania raportów,
• ż platforma analityczna ma umożliwiać wizualizację danych
aktualnych, historycznych oraz trendu,
• ż platforma analityczna ma pozwalać użytkownikom ustawiać
warunki potrzebne do filtrowania danych w przeglądarce
internetowej,
• ż platforma analityczna ma pozwalać użytkownikom na
wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej
szczegółowych (drill down) w przeglądarce internetowej.
• statystyka medyczna
• sprawozdawczość Dane z obszaru rozliczeń NFZ oraz kosztów
medycznych(Rozliczenia z NFZ, Rozliczenie Kosztu Procedur
Medycznych, Rozliczenie Kosztu Leczenia Pacjenta)
• informacje o kosztach we wskazanej przez użytkownika
konfiguracji i szczegółowości,
• informacje o poziomie i strukturze zatrudnienia i wynagrodzeń
• Wykorzystanie zasobów sprzętowych w danym okresie w stosunku
do możliwości w podziale na OPK i urządzenia
28
• / statystyka zachorowań w podziale np. na obszar i kody rozpoznań
29
• czas oczekiwania na wizytę w zakładzie opieki zdrowotnej,
konsultacje medyczne, poradę specjalistyczną
• średni czas hospitalizacji / wskaźnik wykorzystania łóżek
szpitalnych (wyrażony w %)
• wskaźniki finansowe, , zobowiązań / analityka i statystyka grup
rodzajowych kosztów
• wymagana jest funkcja tworzenia raportów inaczej niż w sposób
ściśle programistyczny
• platforma powinna posiadać dodatkową warstwę abstrakcji
pozwalającą na stosowanie przyjaznych nazw zamiast długich lub
niezrozumiałych nazw tabel,
• interfejs projektowania raportu powinien ułatwić użytkownikom,
którzy nie są programistami, tworzenie dokumentów biznesowych,
• platforma analityczna musi pozwalać użytkownikom na
samodzielny dostęp do danych z wykorzystaniem popularnych na
rynku arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel, OO Calc,
30
31
32
33
34
35
Wymagania w
zakresie
łatwości
użytkowania:
165 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
36
37
38
39
40
41
Wymagania w
zakresie
skalowalności i
wydajności:
Wymagania w
zakresie
dystrybucji
informacji:
42
43
44
45
Ad. Części 4 d.
• platforma powinna umożliwiać wykorzystanie kreatora relacji
atrybutów zawierającego walidatory ułatwiające tworzenie
optymalnych projektów wymiarów.
• platforma analityczna musi dynamicznie przypisywać
użytkownikom poziom bezpieczeństwa bazując na atrybutach
przypisanych użytkownikowi w procesie autentykacji,
• platforma analityczna musi zarządzać jednolitą bazą
identyfikatorów i haseł użytkowników oraz grup użytkowników
niezależnie od źródeł danych,
• platforma będzie posiadać elastyczny model buforowania
pozwalający na optymalizowanie wydajności zapytań i utrzymanie
opóźnienia bufora względem źródła danych,
• platforma będzie umożliwiać definiowanie relacji pomiędzy
atrybutami w hierarchii, i dzięki temu powodować zwiększenie
wydajności obsługi zapytań.
• platforma analityczna musi mieć możliwość dystrybucji
stworzonych raportów oraz stron za pomocą e-maila oraz informacji
na panelu użytkownika. Dystrybucja powinna odbywać się w
odniesieniu do pojedynczego użytkownika oraz do całych grup
• w ramach dystrybucji musi istnieć możliwość subskrypcji
rozsyłanej informacji,
• powinna istnieć możliwość dystrybucji raportów w różnych
formatach – np. HTML, Excel, PDF, CSV
• musi istnieć możliwość powiadamiania i alarmowania oraz
dystrybucji warunkowej,
• podczas dystrybucji powinna istnieć możliwość zapisu kopii
załączników do pliku – np.PDF
Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów
1. Opis funkcjonalności systemu EOD
Praca w EOD jest oparta na obiegu pism i spraw. Sprawy mogą odpowiadać realizowanym projektom,
rejestracja spraw odbywa się w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA). Sprawy
prowadzone w EOD mogą być odzwierciedleniem realizowanych projektów lub innych działań
pogrupowanych tematycznie.
2. Obieg pism przychodzących
Dokument przychodzący może mieć postać przesyłki wpływającej w formie materialnej (pismo,
nośnik elektroniczny) jak i elektronicznej (email, dokument z ePUAP). Z założenia wszystkie
przesyłki wpływające w formie materialnej będą ewidencjonowane przez kancelarię bądź sekretariaty.
166 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Dokumenty z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na poziomie platformy regionalnej na ePUAP będą
ewidencjonowane przez kancelarię.
Pisma zarejestrowane w kancelarii lub sekretariacie będą mogły zostać przesłane do:
•
•
•
sekretariatu innej jednostki organizacyjnej,
kierownika jednostki organizacyjnej w celu określenia sposobu jego dekretacji,
pracownika/-ów jednostki organizacyjnej.
Dla zarejestrowanego pisma nie jest konieczne natychmiastowe określenie sposobu przekazania,
pracownik rejestrujący ma możliwość uzupełnienia danych o przekazaniu w późniejszym terminie, do
tego czasu pismo będzie widoczne w zestawieniu pism użytkownika rejestrującego, z zadaniem
określonym jako „Rejestracja pisma”. Po zarejestrowaniu pisma system zapewnia możliwość
wydrukowania potwierdzenia przyjęcia korespondencji.
Pracownicy kancelarii po wypełnieniu metryki pisma przekazują pismo do sekretariatu jednostki
organizacyjnej właściwej do obsługi danego zagadnienia. Pracownicy sekretariatów jednostek oraz
pracownicy jednostek działający w roli sekretariatu po zarejestrowaniu pisma będą mieli możliwość
przekazania pisma do kierownika w celu dekretacji, przesłania pisma innemu sekretariatowi. Pismo
jest następnie dekretowane do właściwego pracownika merytorycznie, odpowiedzialnego za jego
rozpatrzenie i obsługę.
Lp
Minimalne wymagania dotyczące Systemu typu EOD
Portal komunikacyjny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
System posiada polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz administratora
Dostęp i pełna obsługa systemu jest realizowana za pośrednictwem przeglądarki
internetowej w ramach ogólnie dostępnych otwartych standardów
Podstawowym interfejsem użytkownika systemu jest przeglądarka WWW. W
podstawowym interfejsie są możliwe do realizacji wszystkie funkcje realizowane przez
użytkowników
System zbudowany jest w oparciu o warstwową architekturę, dzięki czemu możliwe jest
rozdzielenie warstwy prezentacji, logiki biznesowej i danych oraz zastosowanie mechanizmów
typu równoważenie obciążenia (load-balancing), klastrowanie i niezależne skalowanie
wydajności oraz dostępności każdej z warstw
Metadane (opisujące dokumenty, akta spraw, teczki, korespondentów, itd.) są zarządzane
przez serwer bazy danych
Fizyczne pliki są przechowywane w oddzielnym repozytorium
Istnieje możliwość fizycznego rozdzielenia (różne serwery) miejsca przechowywania
metadanych i repozytorium plików
Dostęp do funkcji systemu jest realizowany przez jednolity, standardowy interfejs
WebService – umożliwia to przyszły rozwój systemu bez udziału wykonawcy rozwiązania;
warstwa prezentacji systemu komunikuje się z pozostałymi warstwami systemu głównie przez
technologię WebServices
167 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
System zapewnia dostęp do informacji o zmianach w liczbie i statusie przetwarzanych
pism, spraw
Możliwość tworzenia, rejestracji i przesyłania pism lub spraw do odpowiedniego
adresata/komórki według określonego schematu obiegu dokumentów, dodawanie i określanie
treści załączników w dowolnym formacie, otrzymywanie potwierdzenia odbioru przez adresata
i nadawanie odpowiedniego statusu pismu lub sprawie, śledzenie historii zdarzeń w zakresie
pisma lub sprawy, grupowanie pism i spraw oraz niezależną pracę nad nimi, przy zachowaniu
logicznego powiązania
Możliwość obiegu i opisu dokumentów finansowych w szpitalu (faktur)
Konfiguracja formy komunikacji i komunikatów przesyłanych do uczestników procesu.
Konfiguracja statusów np. wniosku/ dokumentu w ramach poszczególnych kroków
procesu.
Możliwość zdefiniowania uprawnień poszczególnych użytkowników do poziomów
dostępu do dokumentu.
Możliwość przesyłania informacji do użytkowników procesu nt stanu i postępu procesu.
Możliwość akceptacji / odrzucenia wniosku (np.: o dodatkowy zakup) oraz wpisania
komentarzy.
Możliwość definiowania ścieżek (szablonów) procesów
Możliwość elektronicznego podpisu dokumentów w dowolnym formacie bez konieczności
używania zewnętrznych aplikacji. Istnieje możliwość weryfikacji tego podpisu w dowolnym
momencie.
System typu EOD jest zintegrowany z Systemem typu ERP w kwestii obiegu dokumentów,
tzn.
możliwe
jest wykorzystanie funkcji Systemu typu EOD z poziomu poszczególnych
19.
modułów ERP.
System jest zintegrowany z Systemem typu ERP w zakresie przekazywania dokumentów
20. oraz ich statusu (zatwierdzeń) przeprowadzanych w EOD.
System jest zintegrowany z bazą danych, co najmniej w zakresie przechowywania i
21. odczytu dokumentów
System typu EOD zapewnia interfejs API umożliwiający integrację z innymi systemami.
22.
Identyfikacja nadawcy i odbiorcy
1.
2.
3.
4.
Dostęp do systemu jest związany z uwierzytelnieniem użytkownika:
poprzez podanie unikalnej nazwy i hasła; hasło nie może być zapisane w systemie w
postaci jawnej, umożliwiającej jego odczytanie i nieuprawnione użycie
przy użyciu certyfikatu elektronicznego
System jest zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrów (w zakresie zarządzania
autoryzacją dostępu do systemu typu EOD, tak aby użytkownik, w szczególności lekarz, nie
musiał posiadać więcej niż jednego hasła w kontekście logowania się do Systemu) i LDAP
lekarzy. W przypadku pracowników nie będących lekarzami system korzysta z lokalnego LDAP
wspólnego z Systemem typu ERP.
168 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
5.
6.
7.
Możliwość jednoczesnego dostępu do danych wielu użytkownikom przy zapewnieniu
ochrony tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem
Możliwość wyróżnienia co najmniej następujących podstawowych rejestrów klientów:
interesanta/pacjenta szpitala (osoba, grupa osób, instytucji, korespondent ePUAP) –
tzn. tego, kto składa pismo (zapytanie) do szpitala i oczekuje odpowiedzi lub informacji ze
strony szpitala
Możliwość wyróżnienia co najmniej następujących podstawowych typów użytkowników
pracownika szpitala – tzn. tego, kto w ramach pracy na rzecz szpitala bierze udział w
9. przyjmowaniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu wszelkiego rodzaju dokumentów szpitalnych
administratora – tzn. tego, kto wprowadza ustawienia do systemu i nimi zarządza
10.
Komunikacja wewnętrzna
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Składanie elektronicznych wniosków przez uprawniony personel Szpitala o udostępnienie
dokumentacji medycznej, obejmujące również akceptację dokumentów.
Możliwość automatycznego powiadomienia zdefiniowanych w systemie osób o
planowanym pojawieniu się nowego pracownika .
Możliwość automatycznego powiadamiania osób odpowiedzialnych za rozliczenie
pracownika przy jego zwolnieniu.
Dystrybucja raportów do wskazanej grupy osób.
Możliwość automatycznego powiadomienia odpowiednich pracowników oraz
kierowników ośrodków odpowiedzialności o zmianie statusu raportu (wersja wstępna,
zweryfikowany, zatwierdzony).
Możliwość automatycznego powiadomienie zwierzchnika w przypadku zgłoszenia
wypadku ze skutkiem możliwej nieobecności pracownika w pracy - w celu zapewnienia
zastępstwa.
Możliwość przesyłania dokumentów zakupowych (np. zapotrzebowanie, zamówienie,
faktura zakupowa) oraz ich elektronicznej akceptacji.
Możliwość akceptacji karty obiegowej przez odpowiednich menadżerów.
Możliwość alokacji personelu medycznego do pełnienia dyżurów za pomocą grafiku.
Możliwość zakładania projektów / akceptacji i dołączania wymaganej dokumentacji na
każdym etapie przebiegu procesu weryfikacji i akceptacji.
Możliwość elektronicznego zgłaszania problemów z realizacją usługi przez formularz
www przez firmę zewnętrzną.
Możliwość elektronicznego przesyłania raportów do wskazanych osób.
Zapewnienie elektronicznej akceptacji przedekretowanych dokumentów, zgodnie ze
ścieżką ich obiegu w systemie.
Możliwość elektronicznego składania wniosków.
Możliwość elektronicznego zatwierdzenia rozliczenia szkoleń.
Możliwość kilkustopniowej weryfikacji i akceptacji wniosku o wydanie, wymianę sprzętu,
nadanie numeru telefonicznego, wydanie telefonu komórkowego z możliwością akceptacji lub
odrzucenia poszczególnych pozycji oraz dodania dodatkowych uwag.
169 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Możliwość przypisania zadania z wniosku wskazanym pracownikom działu IT lub grupie
17. pracowników.
Możliwość przypisania zgłoszenia do wskazanego pracownika.
Możliwość rejestrowania opinii pacjentów.
Możliwość rejestrowania zdarzeń niepożądanych i obserwowanych nieefektywności.
Możliwość tworzenia raportu z realizacji usługi zawierającego problemy zgłoszone w
21. danym okresie (oznaczone jako pilne lub zwykłe), wyniki przeprowadzonych interwencji u
firmy zewnętrznej, podsumowanie raportu z cyklicznego obchodu.
18.
19.
20.
Możliwość udostępnienia/delegowania zadań do innych jednostek (np. uzupełnienie
22. informacji pocztowej w Kancelarii).
Możliwość uzupełniania dodatkowych informacji o zgłoszeniu.
23.
Możliwość weryfikacji dokumentów w workflow na zasadzie checklisty (listy zadań
24.
wymaganych do wykonania dla dokumentu).
Możliwość wypełnienia zlecenia usługi w elektronicznym formularzu oraz przesłania go
25.
do osoby odpowiedzialnej
Możliwość wysłania wniosku o utworzenie konta w systemach informatycznych (wraz ze
26.
ścieżką akceptacji).
Możliwość wysłania wniosku o zmianę uprawnień w systemach informatycznych (wraz ze
27. ścieżką akceptacji).
Możliwość elektronicznego złożenia wniosku o zmianę w systemach informatycznych
28. (wraz ze ścieżką akceptacji).
Możliwość złożenia wniosku o pozaplanowe szkolenie.
29.
Możliwość obsługi procesu wieloetapowej akceptacji zgłoszeń na szkolenia.
30.
Możliwość wstępnej rejestracji dokumentów w EOD i nadanie im wybranej ścieżki obiegu.
31.
Możliwość generowania listy zadań do wykonania w formie poleceń z określonym czasem
32. realizacji dla każdego z użytkowników.
Przechowywanie dokumentów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Możliwość załączania dokumentów w różnych formatach, obejmujących co najmniej
dokumenty .doc, .xls, .pdf , pliki tekstowe.
Możliwość przechowywania dokumentów wraz z możliwością ich drukowania,
opisywania i publikacji (co najmniej dla dokumentów opisanych w wymaganiach
funkcjonalnych dla pozostałych systemów / modułów).
Możliwość określania trybu dostępu do przechowywanych dokumentów (np. zablokowanie
możliwości zmian) oraz możliwość szyfrowania dokumentów
Możliwość definiowania uprawnień użytkowników co najmniej na poziomie dodawania
dokumentów, modyfikacji, nowych wersji dokumentów, usuwania, wglądu i opisu.
Zapewnienie integralności, poufności i dostępności przechowywanych danych.
Możliwość zdefiniowania pól danych dla poszczególnych typów dokumentów
pozwalających na opis, specyfikację dokumentów, a następnie przeprowadzanie wyszukiwania
dokumentów według zadanych kryteriów.
170 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Możliwość elektronicznej ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji papierowej.
Możliwość pracy wielu osób na dokumencie. Możliwość blokowania edycji załączników
8. na czas pracy poszczególnych użytkowników.
Możliwość konfiguracji nowych typów dokumentów przechowywanych w bazie danych
9.
wraz z opisem użytkownika.
Możliwość pracy z dokumentem z różnymi uprawnieniami do dokumentów.
10.
Możliwość raportowania przeglądów i zmian do dokumentów, zawierające co najmniej
11. informacji o wersji dokumentu, użytkowniku, czasie i trybie dostępu.
Możliwość rejestrowania różnych wersji dokumentów, wraz z opcjonalnym opisem zmian.
12.
Pozostałe wymagania
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości (wewnętrznych komunikatów w systemie).
Możliwość wysyłania i odbierania lub przekazywania do systemu poczty elektronicznej
wiadomości e-mail, wraz z załącznikami.
Możliwość dołączania dokumentów (plików) z Systemu typu EOD do wiadomości e-mail.
Możliwość zamodelowania w systemie złożonych procesów z takimi elementami jak
rozgałęzienia, pętle, równoległe, warunki logiczne
Możliwość monitorowania wykonania poszczególnych faz procesu.
Automatyczne tworzenie listy zadań do wykonania.
Umożliwienie prostego definiowania procesów przepływów pracy (workflow) dla
procesów biznesowych i jednostek w nie zaangażowanych, bez udziału programistów.
VIII. Licencje
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na każdy z elementów oferowanego
systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalności systemu informatycznego muszą być
dostępne przez cały okres użytkowania systemu przez Zamawiającego, także w przypadku
wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych. Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnej
dokumentacji elektronicznej dla użytkowników i administratorów systemu do oferowanych
elementów systemu. Zamawiający wymaga, aby dostarczona baza danych była objęta licencją
bezterminową licencjonowaną na procesor (bez limitu użytkowników). Przez pojęcie „Licencji
otwartej” Zamawiający rozumie licencję bezterminową na nieograniczoną liczbę użytkowników i
stanowisk komputerowych. Wskazana liczba jako ilość licencji określa ilość jednocześnie
korzystających użytkowników z danego modułu. Zamawiający dopuszcza inny podział modułów
systemu z zastrzeżeniem zmiany ilości licencji na oferowane moduły, jednak nie mniejszej niż
określone powyżej lub otrzymania licencji otwartej na wszystkie moduły. Zamawiający wymaga,
aby dostarczony system informatyczny objęty był licencją na stanowisko lub użytkownika w
następującej ilości licencji na poszczególne moduły funkcjonalne Systemu Informatycznego:
L.p.
Nazwa modułu/zakresu
Liczba licencji
171 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Rejestracja
Gabinet
Izba przyjęć
Zlecenia
Administrator
Oddział
Deklaracje POZ
Zakażenia szpitalne
JGP
Symulator JGP
Kolejki Oczekujących
Gabinet Medycyny Pracy
Statystyka
Sprzedaż Usług Medycznych
Apteka
Apteczka Oddziałowa
Punkty pobrań
Rozliczenia z NFZ
Pracownia diagnostyczna
Dokumentacja Medyczna (formularzowa)
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Wykazy
Rehabilitacja
Pulpit użytkownika
Aplikacja dla urządzeń mobilnych
Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców
Medyczny
\
Portal Informacyjny - e-Rejestracja
Medyczny Portal Informacyjny - e-Kontrahent
Medyczny Portal Informacyjny - Administrator
Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator
Licencje bazodanowe*
Rejestr Zakupów
Wycena kosztów normatywnych
Kalkulacja Kosztów Leczenia
Kasa
Windykacja
Gospodarka materiałowa
Wyposażenie
Grafiki
Obsługa Zamówień i Przetargów
Zamówienia wewnętrzne
BHP
Budżetowanie
7
5
2
30
2
40
2
1
Licencja otwarta
Licencja otwarta
4
2
3
2
1
3
1
2
2
20
Licencja otwarta
Licencja otwarta
2
8
50
8
10
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
2
2
1
1
1
1
2
2
6
1
1
1
1
172 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
45.
46.
47.
48.
Elektroniczna Inwentaryzacja
Ewidencja Aparatury Medycznej
System Informacji Zarządczej
Laboratorium
1
1
1
4
* W przypadku dostarczenia rozwiązania, które będzie umieszczone na wielu platformach
bazodanowych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji dla
tych baz danych. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań w zakresie baz danych typu „open source”.
Wykonawca w ofercie musi pokazać wszystkie licencje na każdy zaoferowany produkt.
IX. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
1. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania elementów realizowanych w
ramach umowy, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP, umieszczonymi na
stronie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/
Wytyczne są umieszczone pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,podreczni
k-beneficjenta-rpowp.html
2. Wykonawca w swojej ofercie zawrze 100 dodatkowych godzin pomocy na życzenie w formie
zdalnej, telefonicznej i osobistej łącznie w siedzibie zamawiającego w zakresie wszystkich
aspektów wdrażanej infrastruktury i systemu, dostępnej na życzenie zamawiającego w dni
robocze w godzinach 8:00 do 16:00 w okresie 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu, którego wybrał sobie
Zamawiający w celu reprezentowania jego interesów przez Wykonawcą.
X. Szkolenia
W ramach zamówienia zostaną przewidziane szkolenia dla administratorów systemów sieciowych.
Zakres szkoleń:
1. Warsztaty autorskie ( 2 uczestników z uwzględnieniem dodatkowych kosztów logistycznych)
2. Szkolenia autoryzowane producenta urządzeń sieciowych (dla 2 uczestników z
uwzględnieniem dodatkowych kosztów logistycznych) z zakresu:
• Konfiguracja przełączników sieci LAN,
• Konfiguracja routingu IP,
• Szkolenie z zakresu systemu zarządzania siecią LAN,
• Konfiguracja zapór ogniowych,
• Administracja systemem zapobiegania atakom,
• Implementacja i zarządzanie bezpieczeństwem dostępu do sieci.
wraz z certyfikatem ukończenia i egzaminem producenta.
3. Szkolenia z zakresu administracji wdrażanym oprogramowaniem i bazami danych (2
uczestników).
173 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, transportu,
zakwaterowania i wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkoleń. Szkolenia nie mogą być
krótsze niż 5 dni roboczych po 8h, na każdy z rodzajów szkolenia z jedną przerwą na obiad oraz z
min. 3ma przerwami kawowymi tak aby pojedynczy moduł szkolenia nie trwał dłużej niż 2,5
godz. Na szkoleniu musza zostać poruszone wszystkie aspekty administracyjne wdrażanych
urządzeń i software.
W ramach szkolenia z wdrożonego oprogramowania zamawiający przewiduje do przeszkolenia do
50 osób wg. poniższych kryteriów:
1. Szkolenia dla użytkowników odbędą się w grupach nie większych niż 10 osób.
2. W czasie szkolenia każda wdrażana osoba musi mieć indywidualny dostęp do terminala
komputerowego.
3. Każde wdrożenie użytkowników zakończone jest egzaminem, mającym na celu potwierdzenie
przyswojenia przez użytkowników zagadnień przedstawianych w ramach wdrożenia oraz
ocenę skuteczności danego wdrożenia.
4. Wdrożenia użytkowników odbędą się u Zamawiającego (na terenie jego placówki),
dopuszczalny wyjątek dotyczy grupy Administratorów.
5. Wymagana jest instalacja szkoleniowa, z możliwością dostępu do niej po dokonaniu rozruchu
produkcyjnego, celem szkolenia nowych użytkowników i testowania funkcjonalności
systemu.
6. Na czas wdrożeń Wykonawca zapewnia stały dostęp do bazy treningowej, zawierającej pełną
funkcjonalność.
7. Plan szkoleń musi zostać przedstawiony do akceptacji Zamawiającego nie później niż na 1
tydzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, z podaniem m.in.: Data i godzina
szkolenia,
8. Logistyka wdrożeń m.in.:
a. Zachowanie zgodności z harmonogramem i tematyką projektu,
b. Lista obecności prowadzona na każdym szkoleniu,
c. Obowiązkowy podpis na liście obecności każdego z uczestników oraz prowadzącego
wdrożenie,
9. Wdrożenia będą obejmowały wszystkie zakresy tematyczne
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia własnej propozycji harmonogramu
wdrożenia – tzw. Harmonogram Szczegółowy, zgodny z Harmonogramem Zamawiającego
Data finalnego odbioru Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie
11. Wdrożenia odbędą się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie
12. Wykonawca przekaże Użytkownikom Materiały Szkoleniowe.
13. Usługi wdrożeniowe, wdrożenie użytkowników, migracja danych z posiadanych przez
Zamawiającego systemów.
XI. Nadzór autorski i Serwis nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym
1. Nadzór autorski uprawnia Zamawiającego do aktualizacji oprogramowania objętego
niniejszym postępowaniem do wymogów wynikających ze zmieniających się przepisów
174 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
ogólnych, rozporządzeń, ustaw, obowiązujących wykładni prawa lub wskazówek jednostek
nadrzędnych (itp. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i innych).
a. przekazanie Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania,
odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
przez Zamawiającego
b. udostępnienie uaktualnień oprogramowania objętego niniejszą umową odbywa się
poprzez serwer FTP lub witrynę internetową Wykonawcy.
2. Z tytułu realizacji nadzoru autorskiego w stosunku do oprogramowania będącego
przedmiotem Zamówienia Wykonawca zapewnia:
a. Udostępnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego błędu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie
spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania oprogramowania, w
tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania
błędnych wyników jego działania):
i. w przypadku tzw. Błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia
użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej
funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika), a w szczególności
nieprawidłowe działanie oprogramowania aplikacyjnego, które prowadzi do
zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności w
wyniku której, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem
wskazanego wyżej oprogramowania:
 czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od
otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę
czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu
krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;
 czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt
oprogramowania aplikacyjnego wyniesie 3 dni robocze, od chwili
wpłynięcia zgłoszenia;
 w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może
wprowadzić tzw. Rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące
problem błędu krytycznego – w takim przypadku dalsza obsługa
usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana
jako błąd zwykły;
ii. w pozostałych przypadkach:
 - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od
otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę
czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego)
wynosi do 15 dni roboczych;
 - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich
korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych
od chwili wpłynięcia zgłoszenia;
 - w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas
dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i
Zamawiającym;
b. Przyjmowanie pisemnego zgłoszenia żądania modyfikacji aplikacji,
175 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
c. Przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych uwag w stosunku do użytkowanego
przez Zamawiającego Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Zamówieniem oraz
propozycji jego udoskonaleń. Zasady realizacji zgłoszonych propozycji będą
każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
d. realizacja gwarancyjnych usług serwisowych u Zamawiającego w szacowanej ilości
do 3 wizyty po 6 godzin każda miesięcznie lub zamiennie wykonywanie prac
zdalnych:
i. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji bazą danych;
ii. instalacja i konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na wskazanych
przez Zamawiającego stacjach roboczych;
iii. usuwanie awarii oprogramowania wynikającej z winy Wykonawcy;
iv. instalację nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego,
v. dostosowywanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego,
między innymi pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników
itp.;
vi. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania
różnorodnych raportów, sprawozdań, wg potrzeb użytkownika;
vii. konsultacje
uzupełniające,
pomoc
użytkownikom
w
obsłudze
Oprogramowania Aplikacyjnego;
viii. doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie
ponownych instalacji oprogramowania objętego niniejszą Umową w
przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
ix. Zapewnienie ciągłości pracy systemu.
XII. Dokumentacja i instrukcje
1. Wykonawca przekaże pełną i kompletną dokumentację wdrożeniową.
2. Wykonawca przekaże pełną i kompletną dokumentację eksploatacyjną administratora
(parametryzacja i konfigurowanie systemu, nadawanie uprawnień, mechanizmy
bezpieczeństwa, interfejsy,).Wykonawca przekaże pełną i kompletną instrukcję dla
użytkowników systemu.
3. Wykonawca przekaże dokumentację tworzenia kopii zapasowych systemu oraz archiwizacji
na nośnikach zewnętrznych, jak również dokumentację odtwarzania danych i przywracania
działania systemu.
4. Wymaganie, że zawarta w dokumentacjach wymienionych powyżej informacja dotyczy
aktualnie zainstalowanej wersji systemu i jej komponentów.
5. Wymagane jest przygotowanie scenariuszy testowych dla wdrażanego systemu, które pozwolą
sprawdzić czy wymagania stawiane systemowi są spełnione.
176 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w ……….. w dniu ……… pomiędzy:
zwane dalej Zamawiającym,
zwanymi dalej łącznie Stroną,
a
………………………………………………………
z siedzibą w ….ul.... kod pocztowy …….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …….. pod nr
KRS……/wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez ……… pod
numerem ……………………………….,
NIP………………………………..………..……,
REGON ……………………….…………………
zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta
Umowa o następującej treści, zwana dalej Umową:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Białymstoku objętym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20001/12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4
czerwca 2013 r., w szczególności:
Część 1. Zakup sprzętu komputerowego;
177 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Część 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Część 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Część 4. Wdrożenie e-usług.
2. Przedmiot Umowy określają:
1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego jest
zawarta niniejsza Umowa, zwanej dalej SIWZ, jako Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy.
2)Oferta Wykonawcy z dnia ………………………………., stanowiąca Załącznik nr 2 do
Umowy.
3. Wykonawca udzieli licencji na korzystanie z systemu na rzecz Zamawiającego, w
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do starannej i rzetelnej współpracy z Wykonawcą, w
szczególności w zakresie sporządzenia „Harmonogramu wykonania przedmiotu Umowy”,
zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia prac implementacyjnych,
programistycznych i prac związanych z wdrożeniem systemu, prac związanych z dostawą
sprzętu i oprogramowania serwerowego, oraz prac instalacyjnych sprzętu sieciowego, w
tym także terminy rozpoczęcia i zakończenia testów przed odbiorem przedmiotu Umowy,
potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz stawiania się do
odbioru przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnymi zasobami i
uprawnieniami do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności wymaganymi w
SIWZ,
2)zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tych technicznymi i organizacyjnoprawnymi, mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, nie stwierdza
istnienia okoliczności, które uniemożliwią lub utrudnią w jakikolwiek sposób
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie zgłasza
w tym zakresie pytań, uwag, ani zastrzeżeń,
3)zapoznał się z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 umieszczonymi na stronie
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/ i zobowiązuje się do oznakowania elementów
realizowanych w ramach Umowy zgodnie z tymi wytycznymi. W dniu opracowania
wzoru Umowy wytyczne były umieszczone pod adresem:
178 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,podrec
znik-beneficjenta-rpowp.html).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy ze szczególną
starannością, przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych
norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności oraz przy
uwzględnieniu specyfiki działania zakładu Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1)zapewnienia i wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy pracowników i
podwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
2)zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
3)wykonania przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą
pracę zakładu,
4)udzielania Zamawiającemu żądanych przez niego informacji i wyjaśnień dotyczących
wykonania przedmiotu Umowy,
5)niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich ryzykach i zagrożeniu
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji
działań w celu naprawienia tego stanu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkiej dokumentacji, którą
posiada, w zakresie systemów i protokołów wymiany danych dla systemów, które
podlegają integracji.
§3
Sposób wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)niezwłocznego sporządzenia wspólnie z Zamawiającym „Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy”,
2)przeprowadzenia prac programistycznych i wdrożeniowych,
3)przeprowadzenia instalacji oprogramowania, instalacji klientów oprogramowania,
testów i szkoleń z wdrożonego oprogramowania,
4)przygotowania i zorganizowania prac instalacyjnych, w tym sporządzenia wymaganej
przepisami prawa dokumentacji, dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień.
5)dokonania wszelkich niezbędnych pomiarów oraz analiz w zakresie rozwiązań
funkcjonalnych, użytkowych i technicznych,
179 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
6)dostarczenia i zainstalowania na własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów i urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialność za jakość użytych materiałów i urządzeń oraz – do dnia
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego – za ich uszkodzenie lub utratę,
7)dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń serwerów, macierzy i sprzętu sieciowego w
zakresie przewidzianym w OPZ z zastrzeżeniem, że cały ten sprzęt musi zostać
wdrożony u zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po terminie
podpisania umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy i
wezwie Zamawiającego do jego odbioru, co najmniej 3 dni przed terminem odbioru.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości
przez Wykonawcę i zgłosi uwagi lub zastrzeżenia albo podpisze protokół odbioru w terminie
do 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający
może odmówić odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwłocznie usunie wskazane
wady, nie później niż w terminie 7 dni i procedura odbioru ulega powtórzeniu. Jeżeli
Wykonawca nie wykonana prawidłowo przedmiotu Umowy w tym terminie Zamawiający
będzie uprawniony do zastosowania kar umownych określonych w § 9 lub odstąpić od
Umowy na podstawie § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy.
5. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą oraz:
1)karty katalogowe i certyfikaty zainstalowanych urządzeń,
2)karty gwarancyjne Wykonawcy lub producenta/ dokument potwierdzający wykupienie
od producenta gwarancji na warunkach nie gorszych niż określone w Umowie,
3)instrukcje obsługi,
4)dokumentacje do systemów informatycznych,
5)dokumentacje do wszystkich urządzeń i systemów.
6)procedurę odbioru,
7)dokumenty szkoleń w formie papierowej z zakresu systemu informatycznego,
serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, backupu i odtwarzania środowisk
danych.
Powyższe dokumenty będą w języku polskim.
6. Za dzień dokonania odbioru przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca nie wykona
prawidłowo przedmiotu Umowy Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania kar
umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 lub odstąpić od Umowy na podstawie § 10 ust. 5
pkt 2 Umowy.
7. Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w
zakresie wykonania przedmiotu Umowy autorskie prawa majątkowe do wszelkiej
180 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
wytworzonej przez siebie dokumentacji w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na
następujących polach eksploatacji:
1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
8. Przeniesienie praw obejmuje przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zależnych.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na wykonanie
przedmiotu Umowy innym wyspecjalizowanym podmiotom, zwanym podwykonawcami,
za których działania i zaniechania będzie odpowiadał jak za własne działania i
zaniechania, w tym za ich wszelkie opóźnienia i naruszenie jakości.
10. Wykonawca nie może bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Zamawiającego
powierzyć wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy podwykonawcy, o ile nie
zostało to wprost wskazane w ofercie. W przypadku nie zajęcia stanowiska przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o takim
zamiarze od Wykonawcy, uznaje się, że zgoda została przez Zamawiającego udzielona.
§4
Kontakt i osoby odpowiedzialne
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu zapewnienia sprawnej i terminowej
realizacji Umowy, poprawności merytorycznej i technicznej, zgodności z przepisami
prawa i wymaganiami określonymi Umową.
2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy
obowiązywać będzie forma pisemna, o ile Umowa nie przewiduje innej formy.
3. Wszelkie zawiadomienia, jakie mają być składane w związku z realizacją Umowy
powinny być dostarczone osobiście lub przesłane należycie opłaconym listem poleconym
lub za pośrednictwem firmy kurierskiej korzystającej z systemu monitorowania przesyłek.
W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z potwierdzeniem
otrzymania. Niezależnie od wysłania faksu należy niezwłocznie przesłać oryginał
przesyłki.
181 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
4. Ustala się następujące adresy, nr faksów i telefonów:
1)Zamawiający: ………………………. nr tel. ………………….nr fax. …………………,
2)Wykonawca: ………………………. nr tel. ………………….nr fax. …………………..
5. Każda ze Stron może zmienić adres, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie. W
braku takiego zawiadomienia, pisma złożone lub przesłane na adres podany w Umowie
uważa się za skutecznie doręczone.
6. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów:
1)Zamawiający: ………………nr tel. ……………… adres mailowy…………….
2)Wykonawca: :………………nr tel. ……………… adres mailowy…………….
7. Osoby wskazane jako osoby do kontaktów są uprawnione do rozpatrywania wszelkich
bieżących spraw związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, sporządzania i
podpisywania korespondencji oraz protokołów odbioru. Powyższe uprawnienia nie
obejmują prawa do zmiany Umowy.
8. Zmiana osób do kontaktów wymaga zawiadomienia drugiej Strony w trybie ustalonym w
Umowie. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia
pisemnego aneksu do Umowy.
9. Zamawiający
niezwłocznie po podpisaniu Umowy przekaże Wykonawcy listę
uprawnionych osób do kontaktu z Wykonawcą oraz podpisania protokołu odbioru.
Zamawiający na bieżąco będzie aktualizował powyższą listę.
§5
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że infrastruktura i systemy, o których mowa w
Umowie:
1)zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ i
Umowie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i stanem prawnym,
2)zostaną dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach, wcześniejsze wersje mogą
być dostarczone wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego,
3)nie zostały uznane lub nie zostało ogłoszone, że zostały uznane za takie, które nie będą
rozwijane lub ich rozwój nie będzie wspierany.
2. Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi na wady fizyczne i prawne systemów i urządzeń, o
których mowa w Umowie, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz
gwarancji jakości podczas której zobowiązuje się do świadczenia Asysty powdrożeniowej
do upływu 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
182 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Asysty powdrożeniowej od dnia
podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
4. Niewniesienie przez Zamawiającego, uwag i zastrzeżeń do protokołu odbioru nie
ogranicza uprawnień Zamawiającego w zakresie realizacji udzielonych rękojmi i
zobowiązań Wykonawcy w zakresie Asysty powdrożeniowej .
5. Okres świadczenia Asysty powdrożeniowej dla danego systemu i sprzętu będzie
automatycznie wydłużany o czas wystąpienia wady i czas jej usunięcia.
6. W ramach udzielonej rękojmi, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego,
Wykonawca na własny koszt i ryzyko, naprawi lub wymieni na nowe elementy
przedmiotu Umowy w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność w terminie do
2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
1. Zgłoszeń będzie dokonywać Zamawiający:
1)mailem na adres Wykonawcy: …………
2)faxem: ……………………………………………
3)na piśmie na adres Wykonawcy: ………
w godzinach od 8 do 16 w dniach od poniedziałku do piątku.
7. Usuwanie wad może polegać na naprawie wadliwych elementów przedmiotu Umowy lub
ich wymianie na nowe elementy, spełniające warunki opisane w Umowie i o parametrach
nie niższych niż elementy zastępowane.
§6
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe:
1)za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w wysokości brutto, tj.
łącznie z podatkiem VAT - …….……. (słownie: ………).
2. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
3. Na fakturach Wykonawca wpisze, że faktura jest wystawiona w związku z wykonaniem
zamówienia„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.
PCK w Białymstoku” objętym projektem WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn.
„Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych
183 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie”realizowanego w ramach Umowy z
RPO nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.
5. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia w banku dyspozycji wypłaty przez
Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury przez Wykonawcę termin zapłaty
będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury.
7. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego i terminowego rozliczania płatności na rzecz
podwykonawców.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia o kwotę roszczeń
podwykonawców, którym wykonawca nie zapłacił w terminie.
9. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w szczególności wynagrodzenie pracowników i podwykonawców
Wykonawcy, należne podatki, opłaty celne i akcyzowe, i tym samym wyczerpuje wszelkie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych i
udzielonych gwarancji.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca złoży u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
wysokości ………… tj. równowartości 10% ceny za wykonanie przedmiotu Umowy
brutto, w jednej z następujących form:
1. pieniądz,
2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
3. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
4. poręczenie udzielone przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2. W przypadku formy pieniężnej Wykonawca dokona przelewem wpłaty na rachunek
Zamawiającego: ……………………………….
3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być
wystawione przez bank lub ubezpieczyciela. W gwarancji bank lub ubezpieczyciel
184 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
zobowiążą się do bezwarunkowej i nieodwoływalnej wypłaty na rzecz Zamawiającego
kwoty ……………..….. (słownie: …………….…) w terminie …..…. dni od otrzymania
pisemnego żądania Zamawiającego.
4. W przypadku poręczenia banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub
podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275 ze zm.) poręczyciel poręczy należyte wykonanie przedmiotu Umowy do kwoty
……………….…. (słownie: ………………….).
5. Projekt gwarancji lub poręczenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed
podpisaniem Umowy.
6. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca wpłaci lub złoży zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy.
7. W terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Zamawiający zwróci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Pozostałe 30% zostanie
zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady.
8. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystane przez Zamawiającego
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
przez Wykonawcę.
§8
Klauzula poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy
przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.
2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o
wyjaśnienie takiej wątpliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
185 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom i
podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w
którym wykonują przedmiot Umowy.
5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych przez Zamawiającego oraz w przypadku żądania ich ujawnienia
przez uprawniony organ.
§9
Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w terminie określonym
w § 3 ust. 2 z uwzględnieniem § 3 ust. 6 Umowy – 0,1 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2. za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust 7 Umowy w terminie
przewidzianym tym samym ust. – 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3. za nieterminowe wykonanie naprawy z tytułu rękojmi – 100 zł za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu naprawy lub wymianie na nowe elementy przedmiotu
Umowy w taki sposób, że przywróci to pełną funkcjonalność przedmiotu Umowy,
4. za naruszenie klauzuli poufności – 10 000 zł za każde naruszenie,
5. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy .
2. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją rzeczywistej szkody
Zamawiającego, to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
3. Kary Umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potrącenie z wynagrodzeniem Wykonawcy lub poprzez zatrzymanie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w odpowiedniej wysokości.
§ 10
Zmiany i odstąpienie od Umowy
1. Zmiany Umowy możliwe są wyłącznie przy zachowaniu warunków, o których mowa w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).
186 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2. Zmiany umowy są możliwe w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, i SIWZ i nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w następujących przypadkach:
1)zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, których nie dało się przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony,
2)przedłużenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy,
3)obiektywnej konieczności zastosowania zamiennych sposobów wykonania przedmiotu
Umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności, nie jest ona zawiniona przez Strony i nie spowoduje obniżenia jakości i
funkcjonalności przedmiotu Umowy,
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
5. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1)Wykonawca nie złoży zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub okaże się ono
wadliwe,
2)Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania
przedmiotu Umowy, nie przedstawi harmonogramu, nie przystępuje do procedury
odbioru prac do przyjęcia przez Zamawiającego w ustalonym terminie lub nie zostanie
ona zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu Umowy z
należytą starannością, w szczególności nie dochowując ustalonych terminów lub
jakości pracy,
3)jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, lub
sąd odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na
prowadzenie upadłości, lub Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący
zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
albo w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji prac,
za które Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie.
187 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa zawiera następujące Załączniki, stanowiące jej integralną część:
1)Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2)Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………….,
3)Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru wykonania przedmiotu Umowy
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
3. Żadna ze Stron nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich
praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony dołożą wszelkich starań, aby spory między nimi, dotyczące wykonania Umowy,
rozwiązać w sposób polubowny.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku niniejsza
Umową jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla
Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
188 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
WZÓR
Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………
Opis przedmiotu zamówienia
189 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
WZÓR
Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………
Oferta Wykonawcy z dnia ……………
190 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
WZÓR
Załącznik nr 5 do Umowy nr ………
Protokół odbioru końcowego
W dniu …………........r. w związku z Umową nr ………..… z dnia ……………..……………
DOKONANO / NIE DOKONANO*
odbioru końcowego przedmiotu Umowy
BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ/ UWAGI I ZASTZREŻENIA*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno
nastąpić do dnia ………………………...
Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie/nie został
wykonany w terminie*
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
……………………………………………….
Za Zamawiającego
Za Wykonawcę
…………………………………………….....
(imię i nazwisko, podpis)
………………………………………...
(imię i nazwisko, podpis)
191 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)
tel./fax……………………………….
e-mail ……………………………….
OFERTA
Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku na:
„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Białymstoku”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:
Cena brutto ……………..zł (słownie:………………………..…….….złotych……../100),
3. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu oferty
włącznie z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ.
4. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez żadnych uwag.
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz.
7. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców (nazwa) w części:*
- ................................................................................
8. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy.
9. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję, iż nie należymy do grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. **
192 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Tabela sprzętu i oprogramowania:
Nazwa urządzenia
lub licencji
Ilość sztuk
Opis wartości niestandardowych
Odwołanie do
spełnienia wymogów
wg punktu OPZ
…………………………………
(podpis wykonawcy)
Uwaga:
*jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia
przedmiotowego punktu
**należy skreślić w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.
193 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Oświadczenie
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na
potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku”
ja (imię i nazwisko), zamieszkały ........................................................................................
reprezentując firmę ..............................................................................................................
jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ......................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia
naszej firmy z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)
..........................................................
Miejscowość i data
...................................................................
Podpis(upoważniony przedstawiciel)
194 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór formularza wykazu spełnienia warunków doświadczeniareferencji
WYKAZ
WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT GŁÓWNYCH USŁUG
Lp.
Przedmiot
zamówienia*
Data
realizacji
(od: mm-rr –
do: mm-rr)
Wartość
brutto PLN
Nazwa podmiotów
(pełna nazwa odbiorcy,
adres)
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie
* z opisu w sposób jednoznaczny musi wynikać, że zakres wykonanej usługi spełnia
wymogi określone w tym zakresie w SIWZ
...................................................................
Podpis Wykonawcy
195 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór formularza wykazu osób biorących udział w realizacji
zamówienia
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Zakres
wykonywanych
czynności
Imię i
nazwisko
Kwalifikacje zawodowe /
w tym informacje o
posiadanych
certyfikatach
Doświadczenie
Informacje o
podstawie
dysponowania
Podpis Wykonawcy
* z opisu w sposób jednoznaczny musi wynikać, że kwalifikacje zawodowe oraz posiadane
doświadczenie spełnia wymogi określone w tym zakresie w SIWZ
196 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Załącznik nr 7 do SIWZ - Lista minimalnych wymagań funkcjonalnych wymaganych na
dzień złożenia oferty
Lp
Spełnia
TAK/NIE
Treść wymagania
Wymagania ogólne
1. Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych.
2. System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki
oddziałowej, Lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w
oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję
bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie
danych w zakresie w/w systemów.
3. Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta
4. Kontrola/parametryzacja Wielkich/małych liter. Możliwość ustawienia w
wybranych polach jak ma być sformatowany wpis
5. Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie
wymaga instalowania żadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich. Na
dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w
zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu
lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych,
rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.
6. System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych
przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome i Opera.
7. Musi istnieć możliwość nadania użytkowni uprawnień do pracy wyłącznie w
kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział
wewnętrzy lub gabinet POZ i izba przyjęć.
8. System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje
użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu
9. System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich
systemów, w szczególności dla modułu RCH, Apteka, Apteczki oddziałowe,
Rozliczenia z NFZ
10. Wyróżnienie pól:
11. - których wypełnienie jest wymagane,
12. - przeznaczonych do edycji,
13. - wypełnionych niepoprawnie.
14. System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości dowodów osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie
automatycznej identyfikacji pacjenta
15. System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności
przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w
trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych,
kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i
wykorzystania licencji z puli dostępnych.
197 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
16. Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego
wypełnienia powinny być prezentowane w jednym komunikacie z możliwością
szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły z poziomu
komunikatu o błędzie.
17. Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien
widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego
użytkownika
18. System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę
wiadomości pomiędzy użytkownikami.
19. W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz
<cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu
danych
20. W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć
możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu
standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym.
Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego
pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe
narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej
21. System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych
automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników
badań, zamówień do Apteki.
Izba Przyjęć
1. obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych
tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:
2.
- wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
3.
- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
4.
- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,
5.
- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza
6. System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umożliwić
przeglądanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzień
tworzenia tej dokumentacji
7. Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnieć możliwość powiązania
rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
8. obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych
tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:
- wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,
- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza
System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umożliwić
przeglądanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzień
tworzenia tej dokumentacji
Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnieć możliwość powiązania
198 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
9. integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi
funkcjonalność w zakresie:
10. - ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji
stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa)
11. - wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,
12. projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej,
13. wbudowane raporty standardowe:
14. - Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,
15. - Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.
16. Definiowanie własnych wykazów.
Pulpit Użytkownika
1. System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni
dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada
uprawnienia
2. Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do
3.
- pacjentów: oddziału, „moich” pacjentów czyli tych dla których zalogowany
lekarz jest lekarzem prowadzącym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje,
umówionych na dzisiaj
4.
- wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z
możliwością wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich
24godzin)
5.
- zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje
6.
- dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, „moich”, umówionych na
wizytę, z odbytych wizyt i konsultacji
7.
- terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania,
zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje,
wizyty
Wykazy
1. elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych
Zamawiającego:
2.
definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne
przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis
stworzonych wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz
zdefiniowanego wykazu
3.
wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz
kalkulacyjny Excel
4. System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni
dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada
uprawnienia
5. Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów medycznych
Oddział
1. Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe
informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o
liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia
199 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
5.
6.
Wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym:
- stan pacjenta
- status pacjenta ( przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do
innej jednostki, na przepustce, uciekinier)
- identyfikator pacjenta
- lekarz prowadzący
- nazwisko i imię
- nr księgi głównej
- rozpoznanie
- płatnik
- nr kartoteki i karty pacjenta
- zlecenia modyfikowane w ciągu ostatnich X godzin
- z aktualnymi zleceniami leków
- obsługiwani w innych jednostkach
- z przepustkami do zatwierdzenia
- zlecenia leków do potwierdzenia
- obsługiwani w trybie IOM
- bez opisu historii choroby
- daty urodzenia
- wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski
Przyjęcie pacjenta do oddziału w jednym z trybów:
- w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratunkowy
- w trybie nagłym
- planowane na podstawie skierowania
- planowane, poza kolejnością, na podstawie posiadanych uprawnień
- przymusowe
- przeniesienie z innego szpitala
- przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu
- w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziału neonatologicznego)
- możliwość wykorzystania szablonów i zdefiniowanych formularzy do
wprowadzania danych (np. z wywiadu),
Rejestracja przyjęcia pacjenta w Oddziale:
- nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez
użytkownika,
- wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
- możliwość modyfikacji danych płatnika,
- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka
oddziałowego, łóżka,
- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np.
całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań
laboratoryjnych, itp.
Możliwość rejestracji rozpoznania wstępnego – oddziałowego, które powinien
być domyślnie takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z
możliwością modyfikacji
- rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,
200 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
- autoryzacja elementów historii choroby przez lekarza
- czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym
samym rozpoznaniu co aktualna
- informacje o depozycie z wpisem do wybranej księgi depozytów
ewidencja diagnoz pielęgniarskich:
- wprowadzanie diagnozy
- realizacja procedur
- odnotowanie realizacji wielu procedur jednocześnie
- plan realizacji
- wydruk indywidualnej karty procesu pielęgnacji
- wydruk karty gorączkowej z możliwością wyboru pomiarów , jakie powinny
pojawić się na karcie
Rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:
- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.
- przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych
wypisowych z poprzedniego oddziału),
- wypis pacjenta ze Szpitala,
- zgon pacjenta na Oddziale,
Danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie
oznaczyć jako nieaktualne
Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w
tym rozliczanie kart TISS28,
Wbudowane raporty standardowe:
- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
- ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
- obłożenie łóżek na dany moment
- diety podane pacjentom oddziału.
- zaświadczenie o pobycie pacjenta zawierające: nazwisko i imię pacjenta,
nazwę oddziału(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze
Możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie
wprowadzonych obserwacji.
Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi
funkcjonalność w zakresie:
- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji
stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa),
- wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).
Odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.
Tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z
możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisanych
pacjentom diet
Możliwość uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia
dodatkowych posiłków i materiałów
Możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego
201 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
18. Możliwość definiowania własnych wykazów
19. Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
20.
21. obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
22. obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w
szczególności:
- identyfikator pacjenta
- data urodzenia i miejsce
- imię ojca i matki
- miejsce urodzenia
- płeć
- PESEL opiekuna
- nazwisko rodowe matki
- miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny)
- pobyt w jednostce
- pobyt w okresie
- nr telefonu
- adres e-mail
- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta
- rodzaj i nr dokumentu tożsamości
- status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjęcia poza kolejnością
- przyjęty: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w
ciągu ostatnich 24,48, X godzin
23. wbudowane raporty standardowe:
24. - zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
25. - liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
26. - obłożenie łóżek na dany moment
27. - diety podane pacjentom oddziału.
28. możliwość definiowania własnych wykazów
29. możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej
30. wbudowane raporty standardowe:
31. - statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w
okresie (liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
32. - z obłożenia łóżek,
33. - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki
chorobowej (sumaryczne i osobowe)
34. Wydruk raportów w formacie XLS
Zlecenia
1. zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzonych wspólnym
nagłówkiem i komentarzem
2. Zlecanie leków:
202 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej
Kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji
Zlecanie leków wg nazwy handlowej i międzynarodowej
Zlecanie podań leków o określonych porach oraz co określony czas, od
pierwszego podania co X godzin i Y minut
7. Wyróżnianie kolorem zleceń leków zlecanych z innych magazynów
8. Podczas zlecenia leków:
9.
- podgląd karty leków
10. - kontrola interakcji pomiędzy zleconymi lekami
11. Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zleceń podań leków
12. W przypadku anulowania zlecenia, powód anulowania powinien być widoczny
przy zleceniu
13. Planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z
innych podmiotów):
14. możliwość definiowania zleceń złożonych:
15. - kompleksowych,
16. - panelowych,
17. - cyklicznych.
18. Zapisanie zleconych badań jako panelu zleceń do wykorzystani w późniejszym
terminie
19. Możliwość przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
20. Możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz
potwierdzenia),
21. Automatyczne powtarzania zleceń co określony interwał czasu
22. Możliwość wyświetlania wyników w układzie tabelarycznym z możliwością
śledzenia zmian wyników i zmiany kolejności porównywanych parametrów
(np. w wyniku morfologii)
23. Możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie
trendu)
24. System musi umożliwić graficzną prezentację wyników badań z
uwzględnieniem na osi czasu podanych leków i wykonanych procedur
25. System musi umożliwić wydruk wykresu wyników badań
26. Zlecanie leków:
27. planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej
28. Kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji
Zakażenia szpitalne
1. Moduł realizuje wspomaganie Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli
występowania zakażeń zakładowych i zapobiegania tym zakażeniom, zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa. W szczególności:
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia Zakładowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakażenia
Zakładowego,
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju
3.
4.
5.
6.
203 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
2.
3.
4.
Alarmowego,
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę zakaźną,
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania na chorobę
zakaźną,
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV,
wydruki na podstawie danych Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia
zachorowania) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia)
HIV,
prowadzenie Rejestru zgłoszeń zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobę przenoszoną drogą płciową,
Współpraca z systemem RCH w zakresie podań antybiotyków i zleceń badań
do pracowni mikrobiologicznej:
- monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń
Szpitalnych w przypadku podania antybiotyku powyżej 3 dni
- monitorowanie o konieczność założenia Indywidualnej Karty Zakażeń
Szpitalnych w przypadku wystąpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym
Apteka
1. Wytwarzanie zamówień do apteki głównej z uwzględnieniem stanów obecnych
apteczki (wytworzenie zamówienia do apteki głównej na podstawie
aktualnego stanu apteczki oddziałowej, który w szczególności może być
stanem minimalnym).
2. konfiguracja magazynu apteki:
- możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw
międzynarodowych,
- możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych),
- możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów,
- możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128
- możliwość definiowania własnych dokumentów (np. rozchód darów,
przyjęcie bezpłatnych próbek itp.),
- możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego
wzorca.
3. Korekta stanów magazynowych:
- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie
arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu,
- generowanie arkusza do spisu z natury,
- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego,
- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,
- kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze
stanów magazynowych leków przeterminowanych.
4. Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.
5. Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie:
6. Finanse – Księgowość:
7.
- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiałowego na kontach księgi głównej FK,
204 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteki,
9.
- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteczki oddziałowej,
10. - możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,
11. - możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów,
ośrodków powstawania kosztów.
12. Ruch Chorych, Przychodnia:
13. - w zakresie skorowidza pacjentów.
Apteczka oddziałowa
1. generowanie zamówień do apteki głównej,
2. obsługa magazynu apteczki oddziałowej:
3. wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:
4.
- wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np.
Ruch Chorych, Przychodnia),
5.
- zwrot do apteki,
6.
- ubytki i straty nadzwyczajne,
7.
- korekta wydań środków farmaceutycznych.
JGP
1. Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych
hospitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP
2. Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),
3. Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji
4. Możliwość wyznaczania JGP dla każdego z pobytów oddzielnie
5. Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP
wynikające z publikowanych Zarządzeń Prezesa NFZ
6. Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z
wsteczną datą obowiązywania, które mogą obejmować
- Różnice w zaewidencjonowanych taryfach,
- Różnice w zaewidencjonowanych JGP,
Symulator JGP
1. Symulator dostępny w systemie
2. Możliwość sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wpływu
zmian na wyznaczane JGP
3. Modyfikacja danych pacjenta (wiek, płeć),
4. Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjęcia, data wypisu, tryb przyjęcia,
tryb wypisu, tryb i charakter hospitalizacji,
5. Wskazywanie JGP z podziałem na:
6.
- JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru,
7.
- JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków,
8.
- JGP, które istnieją w planie umowy świadczeniodawcy,
9. Wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności
wyznaczonych JGP z punktu widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w
planie umowy a tym samym możliwych do rozliczenia)
8.
205 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
Rozliczenia z NFZ
1. Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
2. Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy:
- Okres obowiązywania umowy,
- Pozycje planu umowy,
- Miejsca realizacji świadczeń
- Limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe,
- Słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń
jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.)
- Parametry pozycji pakietów świadczeń
3. Moduł korzysta bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i
w poradniach bez konieczności importu i kopiowania danych
4. Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian
dotyczących
5.
- Numeru umowy,
6.
- Zakresu świadczeń,
7.
- Wyróżnika
8.
- Świadczenia jednostkowego,
9. Sprawozdawczość z do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji przez pocztę
elektroniczną musi odbywać się automatycznie, z poziomu systemu HIS
10. W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub
szyfrowania danych, operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie
HIS
11. Integracja z innymi modułami systemu
12. - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
13. - ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka
14. - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych
15. Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego
16. Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP
17. System umożliwia harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej
godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin.
18. System umożliwia eksport faktur rozliczeniowych do modułu FinansowoKsięgowego.
Rejestracja
1. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
2.
- określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,
3.
- określenie czasu pracy,
4.
- określenie zakresu usług realizowanych przez lekarza w ramach umów,
5.
- określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).
6.
- generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym
okresie czasu,
7. Wyszukiwanie pacjentów, co najmniej, wg kryterium:
8.
- imię, nazwisko i PESEL pacjenta
9.
- jednostka wykonująca
206 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
- osoba wykonująca
- osoba rejestrująca
- jednostka kierująca
- instytucja kierująca
- lekarz kierujący
- kartoteka
- identyfikator pacjenta
- świadczenie
- status na liście pacjentów (np. do obsłużenia, zaplanowany, zarejestrowany,
anulowane, przyjęty/w realizacji)
19. - wizyty CITO
20. - status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obsługi poza kolejnością
21. Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta
Wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych
zasobów:
- rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
- wyszukiwanie zasobów spełniających kryterium wieku pacjenta
- prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń
internetowych na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania
zgłoszeń internetowych np. od 10 do 12
- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg
preferencji pacjenta
- w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach
możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu
- rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale
- wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach
nagłych (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)
- przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i
kontynuacje leczenia
Gabinet
1. W przeglądzie wizyty musi być możliwość przeglądu stałych danych
medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekłe,
szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego
2.
- możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących
szczepienie,
3.
- automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku, jako
szczepienia.
4. możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty
5. - możliwość bezpośredniego skierowania na Izbę Przyjęć lub oddział
6. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
7. możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie
stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ
8. przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
207 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
przebyte choroby, karta szczepień),
- uprawnienia z tytułu umów,
- Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytów szpitalnych pacjenta),
- wyniki badań,
- przegląd rezerwacji.
9. W przeglądzie wizyty musi być możliwość przeglądu stałych danych
medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekłe,
szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego
10. możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji
dedykowanej do wizyty
możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb
i rodzaju usługi
możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu
11. obsługa zakończenia wizyty:
12. - autoryzacja medyczna wizyty,
13. - automatyczne tworzenie karty wizyty.
14. - możliwość bezpośredniego skierowania na Izbę Przyjęć
15. Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek
organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji
słowników).
16. Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.
17. - wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty
18. wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
19. automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni
Rehabilitacja
1. zarządzanie grafikami i terminarzami:
- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych
2. prowadzenie słownika rozpoznań kwalifikujących do stopnia pilności „pilny”,
wg Klasyfikacji chorób ICD – rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
3. system automatycznie nadaje stopień pilności programu na podstawie
rozpoznania skierowania:
4. przypisanie do programu lekarza prowadzącego, terapeuty prowadzącego
5. planowanie elementów leczenia programu rehabilitacji w terminarzach
terapeutów, pomieszczeń, stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej
pacjenta z uwzględnieniem preferencji pacjenta
Punkt pobrań
1. zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
2.
- przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i
Przychodnia z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla
zleceniodawcy,
3.
- możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz
planowanej daty wykonania,
4.
- dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta,
5.
- wyróżnianie zleceń CITO,
6. rejestracja w systemie pobranych materiałów:
208 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
7.
8.
9.
10.
- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,
- odnotowanie osoby pobierającej materiał,
- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,
- dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność
potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).
11. - dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia
danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).
12. integracja z innymi modułami systemu medycznego:
13. - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do
zleceniodawców podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu
Laboratorium.
Dokumentacja Medyczna (formularzowa)
1. elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie
dokumentowania procesu leczenia :
- definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w
systemie.
- wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez
użytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla
badań, konsultacji, itp.).
- histogramy
- możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
- rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).
- dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.
2. Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być
dostępne z jednego miejsca
3. Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych
przez innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany
4. Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii
choroby lub epikryzy
5. System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające weryfikację, czy
na określonym etapie procesu obsługi pacjenta zostały utworzone wszystkie
wymagane dokumenty
6. Musi istnieć możliwość utworzenia dokumentu roboczego, umożliwiającego
podgląd danych źródłowych w postaci dokumentu
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej
1. Rejestracja dokumentacji medycznej:
- Rejestrowanie kartotek pacjentów lub kartotek zbiorczej dokumentacji
medycznej.
- System musi zapewniać automatyczne numerowanie kartotek wg
zdefiniowanych szablonów.
- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w których składowana jest
dokumentacja medyczna.
- Rejestracja informacji o dokumentach źródłowych stanowiących
dokumentacje medyczną.
2. Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej;
209 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
wygenerowanie protokołu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.
3. Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokołu odnalezienia dokumentacji medycznej.
4. Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokołu planowego zniszczenia dokumentacji medycznej.
5. Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.
6. Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentów źródłowych pomiędzy
woluminami.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
1. Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
2. Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i
przyrostowych tj księgi
3. Możliwość obsługi załączników do dokumentów
4. Możliwość automatycznej rejestracji dokumentów elektronicznych
generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji
elektronicznej
5. Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza
systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych
6. Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS:
- słownik jednostek organizacyjnych
- rejestr użytkowników
- rejestr pacjentów
Pracownia diagnostyczna
1. przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,
przebyte choroby, karta szczepień),
- uprawnienia z tytułu umów,
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
- wyniki badań,
- przegląd rezerwacji.
2. Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni
3. Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących
kategoriach:
- informacje ze skierowania,
- skierowania, zlecenia,
- usługi, świadczenia w ramach wizyty,
- wystawione skierowania,
- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla
wizyty).
- wynik badania
4. Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt
5. Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek
organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji
210 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
słowników).
6. Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług
Aplikacja dla urządzeń mobilnych
1.
Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne wyposażone w systemy operacyjne
Android oraz dla urządzeń wyposażonych w system operacyjny iOS.
2. Aplikacja dla urządzeń mobilnych musi umożliwiać:
3. Graficzny przegląd miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala,
łózko, pacjent
4. Zlecanie badań
5. Zlecanie leków
Weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców
1. Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ
podczas
2. rejestracji na Izbie Przyjęć
3. rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest
stan na dzień rejestracji
4. Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej
5. Oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
- na liście pacjentów
- w widocznym miejscu przy danych pacjenta
Administrator
1. zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na
poziomie całego systemu:
2. zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na
poziomie całego systemu:
- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety,
pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.),
- powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów.
3. dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych
wyświetlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla użytkownika,
4. Pozostałe funkcje administratorskie:
- przegląd dziennika operacji (logi),
- funkcje optymalizacji bazy danych
- możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych
pacjentów, lekarzy, instytucji.
Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja
1. Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów
do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie
zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia trybu
autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS.
2. Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu.
3. Możliwość rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, którzy są
użytkownikami MPI konieczność akceptacji objęcia opieką przez innego
pacjenta; możliwość odrzucenia wniosku o objęcie opieką przez innego
pacjenta - użytkownika e-Pacjent lub możliwość trwałego zablokowania
211 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
wnioskowania o objęcie opieką przez danego użytkownika.
4. Możliwość określenia przez pacjenta parametrów powiadomień o zbliżającym
się terminie udzielenia usługi (interwał czasu przed planowanym terminie, tryb
powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako możliwe do ustawienia przez
użytkownika/pacjenta.
5. Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej
realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i
personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od statusu wyboru
personelu zdefiniowanego dla usługi).
Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent
1. Rejestracja użytkowników MPI - pracowników kontrahenta; definiowanie
uprawnień dla użytkowników przez użytkowników kontrahenta posiadających
uprawnienie lokalnego administratora kontrahenta
2. Przegląd usług realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz
kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji usług.
3. Możliwość rejestracji zlecenia wykonania badań; rejestracja danych
skierowania na badania: instytucja kierująca, lekarz kierujący
4. Przegląd zarejestrowanych zleceń wykonania badań z wyróżnieniem stanu
realizacji badania (zarejestrowane/zlecone/w trakcie
realizacji/zrealizowane/anulowane).
Medyczny Portal Informacyjny - Administrator
1. Definiowanie nowego użytkownika.
2. Przegląd i modyfikacja danych użytkowników.
3. Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników.
4. Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość
przypisania wskazanych polityk do użytkowników.
5. Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu
bezpieczeństwa.
Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator
1. Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie
hierarchicznym, w postaci interaktywnego diagramu.
2. Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadającym rejestrem HIS
(ang. Hospital Information System).
3. Rejestracja informacji o personelu realizującym usługi medyczne; rejestracja
informacji o grupach zawodowych i specjalnościach personelu.
4. Integracja rejestru personelu z odpowiadającym rejestrem HIS.
5. Publikacja informacji o wskazanej usłudze w module e-Pacjent.
6. Możliwość definiowania parametrów rezerwacji dla usług dostępnych
w jednostkach organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych
rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwał czasu pomiędzy datą
rejestracji a datą realizacji usługi; maksymalny okres czasu względem daty
rezerwacji, w którym możliwe jest określenie planowanego terminu udzielenia
usługi.
7. Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS.
8. Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do pacjentów – użytkowników
212 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
portalu.
9. Integracja rejestru kontrahentów z odpowiadającym rejestrem HIS powiązanie kontrahentów z odpowiednimi pozycjami słowników HIS.
Rejestr Zakupu
1. dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem
Finansowo-Księgowym,
2. definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK
3. możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu
Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej,
4. wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT:
Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
1. możliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych
niezbędnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP :
- określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania
świadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów
i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze
słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w
zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,
- określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu
świadczenia,
- określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania
świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu
środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartości
kosztów w podziale na koszty rodzajowe ręcznie
- możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych
wcześniej opisanych
- możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych,
z określeniem miejsca wykonania
- określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału
rozliczającego dane JGP lub innego oddziału
- możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń,
- możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na
podstawie wzorca przygotowanego dla całego zakładu.
Kalkulacja Kosztów Leczenia
1. możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie
zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch
Chorych i Apteczka oddziałowa):
- osobodni,
- procedury,
- badania,
- leki.
Kasa
1. możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),
2. dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem
Finansowo-Księgowym,
213 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
dostęp do skorowidza pacjentów zintegrowanego z aplikacjami medycznymi
(Recepcja, Gabinet, Pracownia),
4. wprowadzanie dokumentów kasowych dla stanowisk:
- automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu
kasowego,
- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach
dedykowanych dla placówki medycznej w oparciu o wystawiane w niej
automatycznie faktury (dla każdej zrealizowanej odpłatnie usługi medycznej) –
integracja z fakturowaniem na poziomie placówki
Windykacja
1. możliwość prowadzenia rejestru kontaktów windykatorskich z wyszukiwaniem
wg:
- symbolu faktury, której kontakt dotyczy,
- daty kontaktu,
- kwalifikacji sprawy,
- planowanej daty następnego kontaktu,
- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie
sald, zmiana terminu płatności, inne definiowane przez użytkownika):
2. możliwość automatycznego, ale potwierdzonego przez użytkownika, wpisu
odpowiedniego rodzaju kontaktu do rejestru kontaktów windykatorskich w
przypadku wygenerowania pisma noty odsetkowej, pisma wezwania do
zapłaty, pisma potwierdzenia sald,
3. możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK
z naliczonymi rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,
4. możliwość automatycznego tworzenia dokumentu księgowego w dzienniku FK
z rozwiązania rezerw w przypadku ich spłaty, zadekretowanymi wg
zdefiniowanego wzorca.
Gospodarka materiałowa
1. możliwość obsługi wielu magazynów,
2. elastyczne tworzenie indeksu materiałowego:
3. - dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na
długość kodu),
4. możliwość przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych (PKWiU) do
materiału.
5. obsługa kilku metod wyceny rozchodów materiałów:
6. - ceny rzeczywiste – FIFO,
7. - ceny rzeczywiste – LIFO,
8. - ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej
dostawy),
9. - ceny ewidencyjne – średnia ważona.
10. ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie
dzienników wprowadzonych dokumentów):
- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynów – ilościowo-wartościowego
stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy,
- korekty bilansu otwarcia – możliwość automatycznej korekty rozchodów
3.
214 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
dokonanych z bilansu otwarcia,
- ewidencja przychodów materiałów – różne typy przyjęcia (osobne typy
dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności,
- korekty przychodów (ilościowe i wartościowe) – możliwość automatycznej
korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,
- ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny różne typy rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi
typami działalności; kontrola limitów kwotowych dla wydawanych materiałów
zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
11. przygotowanie i kontrola zamówień:
- przygotowanie zamówienia na podstawie analizy zużycia za dany okres,
- dostęp do przeglądu zawartych umów dotyczących zakupu materiałów,
- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen.
12. integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresach:
Finanse – Księgowość:
- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiałowego na kontach księgi głównej FK
- możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,
- możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów
kosztów, ośrodków powstawania kosztów.
Środki Trwałe:
- możliwość przesyłania danych o rozchodach materiałów (urządzeń
przyjętych na magazyn) będących, po imporcie w module Środki Trwałe,
podstawą do założenia kartoteki środka trwałego
Wyposażenie
1. Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowowartościowych) obejmujących:
2. numer inwentarzowy elementów wyposażenia,
3. ilość składników danego elementu wyposażenia,
4. wartość składników danego elementu wyposażenia,
5. informacje o miejscu użytkowania każdego składnika majątku trwałego.
6. bieżąca informacja o stanie składników wyposażenia – wydruk informacji z
kartotek składników wyposażenia,
7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych (możliwość wydruku informacji z kartotek
zgrupowanych według ksiąg inwentarzowych),
Grafiki
1. konfiguracja grafików czasu pracy pracowników:
2. możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu
standardowego pięciodniowego tygodnia pracy,
3. możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na
okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu,
4. automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby
przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie
powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia
pracownika),
215 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie
podziału na miejsca zatrudnienia),
6. możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie
realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń.
Obsługa Zamówień i Przetargów
1. możliwość powiązania synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w
module obsługi magazynu w przypadku synonimów na towary
2. możliwość przekazywania zamówień z jednostek do opiniowania do osób
merytorycznych,
3. możliwość sposobu realizacji zamówienia:
4. - wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiałowego powiązanego z
synonimem z zamówienia,
5. - zakup u dowolnego kontrahenta,
6. - zakup u konkretnego kontrahenta,
7. - zakup z umowy przetargowej.
8. obsługa zamówień publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych:
9. kontrola realizacji umowy:
- podczas tworzenia dokumentów PZ w modułach realizujących
funkcjonalność obsługi magazynu materiałowego i magazynu apteki –
sprawdzanie zgodności co do ilości i ceny przyjmowanej pozycji z zapisaną w
umowie,
- możliwość sprawdzenia procentowego wykonania umowy – dla całej
umowy i poszczególnych jej pozycji.
Wymagania podstawowe dotyczące przepływu danych miedzy wszystkimi modułami
1. Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów Gospodarka
materiałowa, Rejestr Zakupu, Obsługa Zamówień i Przetargów, Wyposażenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
2. Wspólna baza ośrodków powstawania kosztów dla systemów: Wycena
Kosztów Normatywnych Świadczeń, Gospodarka materiałowa, Wyposażenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztów Leczenia, oraz dla modułów
Apteka, Izba Przyjęć, Oddział
3. Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Wycena
Kosztów Normatywnych Świadczeń, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja
Kosztów Leczenia, oraz dla modułów Izba Przyjęć, Oddział
4. Z modułu Gospodarka materiałowa eksportowane są zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanseksięgowość.
5. Z modułu Apteka / apteczka oddziałowa, eksportowane są zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanseksięgowość.
6. Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztów normatywnych
świadczeń - w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych
cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w
zakresie leków).
5.
216 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Modułu Apteczka oddziałowa udostępnia automatycznie dane o ewidencji
podania leków poszczególnym pacjentom do modułu Kalkulacja Kosztów
Leczenia
Eksport rozchodów leków z Apteczki oddziałowej do systemu Finanseksięgowość
Możliwość zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziału izby przyjęć oraz
Gabinetu:
- podania leku/kroplówki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego,
konsultacji, diety,
Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego
wykonania.
Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format
wyniku powinien być zgodny z formatem w jakim wynik został opisany w
jednostce realizującej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.
Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego
zlecenia/zestawu zleceń.
Z modułu Zakażenia Szpitalne możliwość ewidencji karty zakażenia
bezpośrednio z poziomu modułu Ruch Chorych ,
Możliwość automatycznego przesyłania zleceń z przypisanymi danymi o
próbce z modułu Ruch chorych –Oddział do systemu Laboratorium
Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio
na izbę przyjęć w module Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział)
Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający
się do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch
chorych
W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym
pomniejszeniem stanów magazynowych apteczki podręcznej
W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien być wgląd we wcześniejsze pobyty pacjenta we
wszystkich jednostkach szpitala.
W modułach Ruch chorych(izba przyjęć, oddział), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien być możliwy wgląd do wyników badań pacjenta,
wykonanych zarówno podczas aktualnego pobytu, jak i wcześniejszych
pobytów również w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.
Możliwość dowolnej rozbudowy modułów Zakażenia szpitalne, Ruch
chorych, o wybrane formularze, wykorzystując dane z modułu Dokumentacja
Medyczna
Z modułu Pracownia Diagnostyczna możliwość ewidencji i wgląd w listę
bieżących hospitalizacji dla pacjentów hospitalizowanych na oddziałach tj . w
module Ruch chorych
Z modułu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyjęć, Oddział) możliwość
automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki
chemioterapii/programów lekowych na podstawie ewidencji faktur
zakupowych w module Apteka
217 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. „Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umową z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
218 | S t r o n a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

Podobne dokumenty