MANUAL HECHT 1401 PL.indd

Komentarze

Transkrypt

MANUAL HECHT 1401 PL.indd
instrukcja użytkowania:
Kosiarka elektryczna
Gratulujemy zakupu produktu marki HECHT. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, eksploatacji,
konserwacji i przechowywania, rozwiązania ewentualnych problemów, dlatego należy ją dobrze zachować,
dla możliwość odszukania potrzebnych informacji w przyszłości oraz dla innych użytkowników. W związku z
ciągłym rozwojem i dostosowaniem według najnowszych standardów wymogów UE na produktach mogą być
przeprowadzane zmiany techniczne i optycznych bez uprzedzenia. Fotografie wykorzystane w instrukcji mają
charakter poglądowy i nie muszą się dokładnie zgadzać z dostarczonym produktem. Dlatego nie
można wznosić jakichkolwiek roszczeń związanych z niniejszą instrukcją obsługi. W razie wątpliwości
skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem.
PL
Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Niniejszą instrukcję
należy zachować w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu użytkownikowi, aby
informacje te były dostępne w każdej chwili. Zapoznaj się z następującymi informacjami,
aby uniknąć ewentualnego narażenia życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników.
iOSRTZRŻENIE! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej, lub
w przypadku braku doświadczenia i wiedzy, jeśli nie są pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy dana osoba nie wytłumaczyła jak
się używać dany sprzęt.
Zwróć szczególną uwagę na wyróżnione punkty w instrukcji:
iUWAGA! Niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić do poważnych
obrażeń lub zagrożenia życia, uszkodzenia urządzenia lub mienia.
JUWAGA dostarcza użytecznych informacji.
SPIS TREŚCI
OPIS CZĘŚCI..............................................................................................................2
Załącznik zdjęcie.................................................................................................3
ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA.........................................................................................5
DANE TECHNICZNE...................................................................................................6
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA...............................................................................6
MONTAŻ..................................................................................................................11
EKSPLOATACJA.......................................................................................................12
KONSERWACJA.......................................................................................................14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............................................................................15
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE .................................................................................15
LIKWIDACJA............................................................................................................15
O GWARANCJI NA URZĄDZENIE............................................................................16
Deklaracja zgodności WE...............................................................................17
notatki..................................................................................................................18
OPIS CZĘŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
2 / 20
Górny uchwyt
Dźwignia złącznika
Dolny uchwyt
Skrzynka łączeniowa
Kosz zbierający
6.
7.
8.
9.
Kółka
plastikowa obudowa
Osłona silnika
Odciążenie ciągu kabla
A
1
PL
2
4
9
3
5
8
7
6
Załącznik zdjęcie
1A
1B
3 / 20
PL
1C
1D
1E
1F
1G
H
I
4 / 20
ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
Obiaśnienie symboli na urządzeniu. Symbole te określają ważne informacje o produkcie lub
instrukcji obsługi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pobór mocy silnika
Napięcie
Szerokość koszenia
Urządzenia elektryczne nie należą do
kategorii odpadów bytowych.
Kosiarka spełnia wymagania odnośnie
norm UE.
Maszyna posiada izolację elektryczną
Podane poniżej symbole ostrzegawcze
przypominają o prewencyjnych zasadach
bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy maszyny.
Proszę przeczytać instrukcję obsługi.
Niebezpieczeństwo urazu odrzuconymi
częściami.
Osoby i zwierzęta domowe muszą przebywać w bezpiecznej odległości.
PL
9. Uwaga niebezpieczeństwo obrażeń rąk
i nóg.
Przed przystąpieniem do regulacji i czyszczenia oraz w przypadku zakleszczenia
lub uszkodzenia kabla zasilającego,
należy wyłączyć silnik i wyłączyć wtyczkę
sieciową.
10. Uwaga! Niebezpieczne napięcie!
Niebezpieczeństwo grożące z powodu
uszkodzonego kabla sieciowego. Kabel
przyłączeniowy przechowywać w dostatecznej odległości od kosiarki oraz noży
tnących!
11. LWA – parametr poziomu ciśnienia
akustycznego Lwa wyrażony w jednostkach dB.
Szczególną uwagę należy zwrócić na podkreślone w poniższy sposób wskazówki :
iOstrzeżenie! W przypadku zlekceważenia podanych wskazówek ostrzegamy
przed grożącym niebezpieczeństwem poważnych obrażeń lub zagrożenia życia i/
lub uszkodzenia kosiarki lub majątku.
JUwaga: Instrukcja zawiera użyteczne informacje.
5 / 20
DANE TECHNICZNE
PL
Napięcie
230-240V
Frekwencja
50 Hz
Moc urządzenia
1400 W
Prędkość bez obciążenia
3000 min-1
Szerokość
38 cm
Waga
17 kg
Regulacja wysokoości
25 – 65 mm
Parametr poziomu ciśnienia akustycznego
96 dB
Specyfikacje mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
iPrzed uruchomieniem kosiarki należy przeczytać instrukcję obsługi!
Wszystkie wskazówki należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z kosiarką. Szczególną
uwagę należy zwracać na instrukcję bezpieczeństwa
SPECYFICZNE WARUNKI ZASTOSOWANIA
Opisywana w tej instrukcji kosiarka przeznaczona jest wyłącznie:
- do użytku zgodnego z opisem oraz wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w
niniejszej instrukcji użytkowania.
- do koszenia utrzymywanych (pielęgnowanych) powierzchni trawiastych ogródków
przydomowych.
• Każdy inny rodzaj zastosowania jest sprzeczny z określonym tutaj celem. Zastosowanie kosiarki do celu innego, aniżeli określony w niniejszej instrukcji powodował będzie utratę gwarancji;
w takim przypadku, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez osoby trzecie oraz w odniesieniu
do majątku tych osób. Nieuprawnione zmiany kosiarki wykluczają odpowiedzialność producenta z tytułu wynikających z tego powodu szkód.
• Z powodu potencjalnego zagrożenia dla użytkownika kosiarka nie może być stosowana do
koszenia krzewów oraz żywopłotów, do koszenia roślin płożących, ani powierzchni trawiastych na ogrodach dachowych oraz balkonach. Kosiarka nie może być stosowana do czyszczenia ścieżek, ani w charakterze nożyc do przycinania drzew lub żywopłotów. Kosiarka nie
może być stosowana w charakterze kultywatora, ani też nie może być używana do wyrównywania nierównych terenów, przykładowo kretowisk.
• Należy pamiętać, że zgodnie ze swoim celem przeznaczenia nasze urządzenia nie zostały
skonstruowane do stosowania w rzemiośle, działalności gospodarczej lub przemysłowej.
• Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki, kiedy urządzenia stosowane są w
6 / 20
przedsiębiorstwach rzemieślniczych, przemysłowych lub prowadzących działalność gospodarczą, ani też w porównywalnych czynnościach.
Niedozwolone jest przeciążenie kosiarki – kosiarkę należy stosować wyłącznie w
ramach osiągów dla których została skonstruowana.
OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
iPrzy korzystaniu z kosiarki należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek
bezpieczeństwa. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka porażeń osób lub szkód
materialnych. Należy również przestrzegać specjalnych instrukcji bezpieczeństwa
w poszczególnych rozdziałach. W miejscach, gdzie jest to wymagane należy
przestrzegać dyrektyw prawnych oraz przepisów dotyczących prewencji
możliwych wypadków podczas pracy kosiarki.
iOstrzeżenie: W celu obniżenia ryzyka poważnych obrażeń osób lub uszkodzenia
kosiarki w czasie korzystania z maszyn elektrycznych konieczne jest zawsze
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
PL
Przeszkolenie
• Starannie zapoznać się ze wskazówkami. Zapoznać się z zasadami obsługi oraz prawidłowego
stosowania kosiarki.
• Nie dozwolone jest, aby kosiarka używana była przez dzieci lub osoby, które nie zostały zapoznane z przedkładaną instrukcją. Przepisy krajowe mogą określać wymagany wiek dla obsługi
kosiarki.
• Kosiarki nie należy nigdy stosować, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby, w szczególności dzieci
lub zwierzęta domowe.
• Należy pamiętać, ze odpowiedzialność za uszkodzenie lub stworzenia zagrożenia innych osób
lub ich majątku ciąży zawsze na użytkowniku lub na właścicielu kosiarki.
PRZYGOTOWANIE
• Podczas koszenia należy zawsze nosić mocne obuwie oraz długie spodnie. Kosiarki nie należy
stosować boso lub nosząc otwarte obuwie.
• Dokładnie sprawdzić miejsce, na którym kosiarka zostanie użyta i usunąć z terenu koszenia
wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać pochwycone przez kosiarkę.
PRACA Z KOSIARKĄ
• Koszenie należy wykonywać wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dostatecznym oświetleniu sztucznym.
• Jeżeli jest to możliwe kosiarki nie należy stosować do koszenia wilgotnej albo nawet mokrej trawy.
• Pracując na zboczu należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję.
• Podczas koszenia należy chodzić, nigdy nie należy biegać.
• Pracując z kosiarkami rotacyjnymi wyposażonymi w kółka należy posuwać się w poprzek zbocza, nigdy nie należy przesuwać się do góry i do dołu.
• Szczególną ostrożność należy zachować przy zmianie kierunku na zboczu.
• Kosiarki nie należy stosować na zboczach o zbyt dużym nachyleniu.
• Przy cofaniu lub ciągnięciu kosiarki w kierunku do siebie należy zachować szczególną ostrożność.
• W przypadku konieczności odchylenia kosiarki w sytuacji przechodzenia przez powierzchnię,
na której nie ma trawy albo w przypadku przenoszenia kosiarki z jednego miejsca na drugie
należy zatrzymać nóż tnący (noże tnące).
• Zabronione jest stosowanie kosiarki posiadającej uszkodzone osłony lub nieposiadającej urządzeń zabezpieczających, przykładowo blach odchylających lub kosza na trawę.
7 / 20
PL
• Przed wyłączeniem silnika należy odblokować wszystkie noże tnące oraz sprzęgła napędowe.
• Silnik należy uruchamiać ostrożnie -stosując się do wskazówek; nogi muszą znajdować się w
bezpiecznej odległości od noża tnącego (noży tnących).
• Konieczne jest ciągle zachowanie bezpiecznej odległości uzyskanej poprzez regulację długości
uchwytu. Przy uruchamianiu silnika nie odchylać kosiarki.
• Zabronione jest uruchamianie silnika w sytuacji, kiedy pracownik obsługi znajduje się przed
otworem wyrzutowym.
• Zabronione jest wkładanie rąk i nóg pod wirujące części; należy zachować bezpieczną odległość.
• Pracownik obsługi musi zawsze stać w odpowiedniej odległości od otworu wyrzutowego.
• Kosiarki nie wolno nigdy podnosić, ani przenosić przy włączonym kablu zasilającym.
• Przestrzeń robocza musi być utrzymywana w stanie czystym. Musi być dobrze oświetlona.
Brak zachowania porządku oraz słabe oświetlenie zwiększają ryzyko wypadku.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
iOstrzeżenie! Przy stosowaniu kosiarki należy zawsze przestrzegać środków
bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podane są poniżej. Ich przestrzeganie
pozwala na ograniczenie zagrożenia powstania pożaru, porażenia prądem
elektrycznym oraz obrażeń osób.
• Kosiarka nie może być wystawiona na działanie deszczu, ani nie może być stosowana przy
wilgotnej czy mokrej trawie. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone.
• Kosiarki nie można stosować w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
• Należy podjąć środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
• Kosiarki nie można przenosić, ani manipulować kosiarką trzymając za kabel zasilający. Zabronione jest również wyciąganie wtyczki z gniazdka poprzez pociągnięcie za kabel. Kabel
zasilający należy chronić przed wysoką temperaturą, zanieczyszczeniem tłuszczem, cieczami
żrącymi oraz ostrymi krawędziami.
• Przed przystąpieniem do ustawiania, napraw albo konserwacji należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka.
• Kabel bezpieczeństwa należy poddawać regularnym kontrolom sprawdzając, czy nie wykazuje objawów uszkodzenia lub skażenia.
• W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego wymianę w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Pozwoli to na uniknięcie zagrożeń.
• Uszkodzonego kabla zasilającego nie wolno podłączać do źródła zasilania. Zabronione jest
również dotykanie uszkodzonego kabla zasilającego przed jego odłączeniem od źródła zasilania. Uszkodzony kabel zasilający grozi kontaktem z częściami znajdującymi się pod napięciem.
• Należy pracować tylko tam, dokąd możemy bezpiecznie sięgać. Zawsze należy utrzymywać
stabilną pozycję oraz równowagę.
• Unikać nieumyślnego włączenia kosiarki. Przy przenoszeniu kosiarki należy zawsze odłączyć
kabel zasilający.
• Sprawdzić, czy przy wkładaniu wtyczki do gniazdka wyłącznik jest w położeniu wyłączony.
• Należy stosować wyłącznie kable przedłużające w płaszczu gumowym, przeznaczone do użytku zewnętrznego; kable muszą posiadać wystarczający przekrój przewodów (patrz wymagania pod adresem przyłącza elektrycznego).
• Sprawdzać uszkodzone części. Przed przystąpieniem do dalszego użytkowania narzędzi muszą być starannie sprawdzone uszkodzone osłony ochronne oraz dalsze części; pozwala to na
podjęcie decyzji, czy kosiarka jest w stanie pełnić wymaganą funkcję. Sprawdzić ustalenie
części ruchomych oraz ich swobodę ruchu; skoncentrować uwagę na pęknięcia oraz złamane części, elementy zamocowania. Należy także sprawdzać dalsze okoliczności, które mogą
8 / 20
•
•
•
•
•
zagrażać funkcji tych elementów. Osłona ochronna lub inna uszkodzona część wymaga naprawy albo wymiany przez autoryzowany serwis.
Wadliwe przełączniki należy przekazać do wymiany do autoryzowanego serwisu.
Obwiązuje zakaz korzystania z kosiarki, jeżeli wyłącznik nie pozwala na jego poprawne
włącznie i wyłączenie.
Kosiarka nie może być stosowana w przypadku uszkodzenia lub zużycia kabla zasilającego.
Kosiarka elektryczna zbudowana jest zgodnie ze wszystkimi wymaganiami bezpieczeństwa
odnoszącymi się do tego typu urządzeń. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowane osoby oraz przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego zagrożenia użytkownika.
Odłączenie kosiarki od źródła zasilania (przykładowo poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka) wymagane jest w następujących przypadkach:
- Zawsze, kiedy kosiarka pozostawiona jest bez nadzoru
- Przed usunięciem blokady
- Przed przystąpieniem do kontroli, czyszczenia lub pracy na kosiarce
- Po uderzeniu w obcy przedmiot
- Zawsze, kiedy kosiarka wpada w nadmierne wibracje
- Przy przenoszeniu
PL
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
• Przy pracy z kosiarkami elektrycznymi należy zachować ostrożność; należy koncentrować się
na wykonywanej aktualnie pracy i kierować się zdrowym rozsądkiem. Kosiarek elektrycznych
nie należy stosować w sytuacji, kiedy pracownik jest zmęczony albo znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila braku uwagi przy pracy z kosiarką elektryczną
może spowodować poważne obrażenia.
• Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze należy nosić okulary ochronne. Środki ochrony
osobistej, taka jak maska chroniąca przed pyłem, przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, stałe
nakrycie głowy lub środki ochrony słuchu zmniejszają ryzyko obrażeń.
• Przed wyłączeniem kosiarki należy usunąć wszystkie, stosowane wcześniej narzędzia do konserwacji. Pozostawiony na ruchome części kosiarki klucz lub śrubokręt może spowodować
obrażenia osób.
• Przy pracy nie należy wychylać się. Zawsze należy stać pewnie, zachowując właściwą równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę nad kosiarką w nieoczekiwanej sytuacji. Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnych ubrań, ani biżuterii. Włosy, ubrania oraz rękawice
muszą znajdować się poza ruchomymi częściami kosiarki. Luźne ubranie, biżuteria lub długie
włosy mogą być pochwycone przez kosiarkę.
• Opisywana tutaj kosiarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby o obniżonej
sprawności fizycznej, umysłowej lub mentalnej (łącznie z dziećmi); kosiarka nie może być obsługiwana przez osoby nie posiadające doświadczeń i umiejętności, o ile osoby te nie pracują
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta nie pouczyła ich
o sposobie użytkowania kosiarki.
• Należy upewnić się, że dzieci znajdują się pod stałym nadzorem i nie mogą bawić się kosiarką.
9 / 20
PL
OCHRONA OSÓB
iNależy zawsze być przygotowanymi posiadać przy sobie przynajmniej
następujące urządzenia:
• Odpowiedni przyrząd gaśniczy (śniegowy lub proszkowy).
• W pełni wyposażoną apteczkę, łatwo dostępną dla osób obsługujących kosiarkę.
• Czyste ręczniki oraz bandaże dla zatrzymania krwawienia.
• Telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na szybkie wezwanie karetki pogotowia.
iNigdy nie należy pracować samemu. Zawsze w pobliży musi być osoba
towarzysząca, znająca zasady udzielania pierwszej pomocy!
iOsoba towarzysząca musi przebywać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy,
tak aby zawsze widziała osobę pracującą z kosiarką! Należy pracować tylko w
tych miejscach, gdzie istnieje możliwość szybkiego wezwania karetki pogotowia!
W przypadku pożaru:
• W sytuacji, kiedy silnik zacznie się palić albo będzie się z niego wydobywał dym, należy odejść
w bezpieczne miejsce.
• Wyłączyć kosiarkę i odłączyć zasilanie elektryczne.
• W celu ugaszenia pożaru należy zastosować gaśnicę proszkową lub piasek, który na miejsce
pożaru należy narzucić przykładowo łopatą.
• Nie wpadać w panikę. Działanie pod wpływem paniki może spowodować jeszcze większą
szkodę.
ZAGROŻENIA RESZTKOWE
• Jakkolwiek kosiarka stosowana jest zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć wszystkich
zagrożeń związanych z jej obsługą. Mogą pojawić się następujące zagrożenia wynikające
z konstrukcji kosiarki:
• Zagrożenia mechaniczne, spowodowane przecięciem i odrzuceniem części.
• Zagrożenia elektryczne spowodowane dotknięciem części znajdującej się pod wysokim napięciem (dotknięcie bezpośrednio) albo spowodowane dotknięciem części, które znalazły się pod
wysokim napięciem w wyniku usterki (dotknięcie pośrednie).
• Zagrożenia termiczne (cieplne) powodujące poparzenia lub popalenia albo inne obrażenia
spowodowane przy możliwym zetknięciu osób z przedmiotami lub materiałami o wysokiej
temperaturze, łącznie ze źródłami ciepła.
• Zagrożenie hałasu, powodujące utratę słuchu (głuchotę) oraz dalsze zaburzenia fizjologiczne
(przykładowo utratę równowagi, utratę świadomości).
• Zagrożenia wibracji (powodujące naczyniowe i neurologiczne uszkodzenia rąk, takie jak przykładowo choroba białych palców).
• Zagrożenia spowodowane kontaktem ze szkodliwymi rzeczami, gazami, oparami, dymem
oraz pyłem, jak również wywołane ich wdychaniem.
• Zagrożenia spowodowane zaniedbaniem zasad ergonomicznych przy konstrukcji kosiarki, takie jak na przykład zagrożenia spowodowane niezdrowym położeniem ciała lub nadmiernym
przeciążeniem oraz nienaturalnym położeniem w stosunku do anatomii ludzkiej ręki - ramienia, odnoszące się do konstrukcji rękojeści, wyważenia kosiarki.
• Zagrożenia wynikające z nieoczekiwanego włączenia, nieoczekiwanego przekroczenia obrotów silnika pod wpływem awarii, uszkodzenia systemu sterującego, odnoszące się do uszkodzeń w obszarze rękojeści oraz umieszczenia elementów sterujących.
• Zagrożenia spowodowane brakiem możliwości zatrzymania maszyny w najlepszych możliwych
10 / 20
warunkach, odnoszące się do wytrzymałości rękojeści oraz umieszczenia elementów wyłączających silnika.
• Zagrożenia spowodowane usterką systemu sterującego maszyny, odnoszące się do wytrzymałości rękojeści, umieszczenia elementów sterujących i oznakowania.
• Zagrożenia spowodowane odrzuceniem przedmiotów lub wytryskiem cieczy.
PL
WYMAGANIA POD ADRESEM PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO
• Kosiarkę należy podłączać wyłącznie do układu zasilającego, który chroniony jest wyłącznikiem bezpieczeństwa (RCD) z prądem zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
• Należy stosować wyłącznie przedłużacze kablowe zatwierdzone do stosowania w środowiskach zewnętrznych posiadające odpowiednią ochronę przed rozpryskującą się wodą. Przekrój
przewodu przedłużacza kablowego musi wynosić w przypadku kabli o długości do 25 m
przynajmniej 1,5 mm2 a w przypadku kabli do 50 m najmniej 2,5 mm2. Dłuższych kabli nie
należy stosować.
• Przed zastosowaniem należy rozwinąć do końca cały kabel. Sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony.
iUWAGA: Obwiązuje zakaz podłączania uszkodzonego kabla zasilającego do
źródła zasilania; uszkodzonego kabla zasilającego nie należy dotykać przed jego
odłączeniem od źródła zasilania. Uszkodzony kabel zasilający może spowodować
kontakt z częściami pod napięciem. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego,
należy zlecić jego wymianę w autoryzowanym serwisie, w celu uniknięcia
powstania niebezpiecznej sytuacji.
Uwaga:
W przypadku wątpliwości, należy sprawdzić z Waszym dostawcą energii
J
elektrycznej lub z Waszym elektrykiem, czy stosowane w Waszym domu przyłącze
spełnia podane wymagania.
MONTAŻ
Kosiarka jest dostarczana niezmontowana.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
4 x kółko, nakrętka, podkładka, pokrywa
1x ciało kosiarki, 1x górna część uchwytu z łącznikiem, 1x dolna część uchwytu, 2x śruba z nakrętką skrzydłową, 1x dolna połowa kosza zbierającego, 1x górna połowa kosza zbierającego, 1x
odciążacz ciągu kabla, 2x zacisk kablowy, 2x śruba mocująca uchwytu, 2x nakrętką skrzydłową,
1 x klucz rurowy, 1 x klucz do noża koszącego, 1x instrukcje obsługi
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w czasie transportu, albo przy wypakowywaniu, albo
w przypadku stwierdzenia, że dostawa jest niekompletna należy natychmiast zawiadomić Waszego dostawcę. Kosiarki nie należy uruchamiać. Zalecamy zachowanie opakowania dla dalszego
użycia. Przy utylizacji należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska naturalnego; należy
sortować poszczególne części opakowania odpowiednio do materiału i posortowane odpady
należy oddać w odpowiednich punktach skupu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w miejscowym urzędzie.
i UWAGA: Noże koszące są ostre.
11 / 20
PL
Kompletna rękojeść i urządzenie zbiorcze musi być zamontowane przed użyciem kosiarki. Postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami obsługi przy pomocy obrazków, pełniących rolę
przewodnika wizualnego dla prostego zmontowania maszyny.
Nałożyć uchwyt kabla na górną rękojeść. (obr. 1A).
Połączyć dolną i górną rękojeść dołączonymi wkrętami skrzydełkowymi i nakrętkami (obr. 1B).
Nałożyć rękojeści na przygotowane miejsca na konstrukcji kosiarki i mocno dociągnąć wkrętami
skrzydełkowymi po obu stronach. (obr. 1C).
Zamontować każde koło na oś, zabezpieczyć zawleczkami a nałożyć osłony kół. (obr. 1D).
Przymocować uchwyty kabli. (obr. 1E).
Zmontować kosz na trawę. Zmontować obie połowy w jedną całość. (obr. 1F).
Unieść klapę i kosz na trawę przyczepić za kosiarkę (obr. 1G).
EKSPLOATACJA
PRZED URUCHOMIENIEM
Przed podłączeniem kosiarki do źródła energii elektrycznej upewnić się, czy wartości napięcia
wahają się w granicach od 230 do 240V~50Hz.
WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE KOSIARKI
Podłączyć kabel zasilania do kabla przedłużającego. Jest całkowicie konieczne zabezpieczyć w
oczku kabla (odciążacz ciągu).
• Jedną ręką nacisnąć zabezpieczający przycisk ochronny na skrzyni łączeniowej.
• Drugą ręką podciągnąć dźwignię łącznika do rękojeści i trzymać ją – silnik zostanie uruchomiony.
• Zwolnić okrągły przycisk.
• W trakcie całego czasu pracy kosiarki trzymać rękojeść wyłącznika.
• Poprzez zwolnienie dźwigni łącznika dojdzie do wyłączenia kosiarki.
USTAWIENIE WYSOKOŚCI KOSZENIA
i PRZESTROGA! Wysokość koszenia ustawiać tylko przy wyłączonym silniku a przy
uprzednim odłączeniu kabla zasilającego.
• Państwa kosiarka jest wyposażona w centralne ustawienie wysokości(obr. I), które oferuje 5
pozycji.
• Jeśli ma zostać zmieniona wysokość koszenia, to trzeba przemieszczać dźwignię do przodu i
do tyłu w celu ustawienia wymaganej wysokości koszenia (obr. I). Wszystkie koła będą znajdowały się w tej samej wysokości.
I PRZESTROGA! nie dotykać obracającego się noża! Używać rękawic roboczych!
• Przed wymianą noża wyłączyć kosiarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
• Zapamiętać pozycję noża (H) (łopatki są skierowane do góry).
• Do odśrubowania i zaśrubowania noża użyć płaski klucz sześciokątny (H–A)
JNOTATKA głowica śruby (H–B) do zamocowania noża jest wyprodukowana z
tworzywa sztucznego i dociągać ją należy momentem 10-16 Nm.
12 / 20
• Nóż tnący wymienić tylko za oryginalny nóż Hecht.
• Informacje o punktach serwisowych znajdują się na www.wercopolska.pl
PL
UZYSKANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO KOSZENIA
iUWAGA: Prezentowana tutaj kosiarka przeznaczona jest do koszenia
utrzymywanych (pielęgnowanych) powierzchni trawiastych. Nie należy
podejmować próby koszenia bardzo wysokiej lub mokrej trawy (przykładowo
na pastwiskach) albo nagromadzonych suchych liści. Na podwoziu kosiarki mogą
gromadzić się resztki materiału, tworząc utrudnienie w prawidłowym koszeniu.
• Rozpoczynać koszenie jak najbliżej gniazdka. Przewód przedłużający prowadzić zawsze po
już skoszonym trawniku.
• Oczyścić trawnik ze wszystkich znajdujących się na nim przedmiotów. Upewnić się,czy na
trawniku znajdują się kamienie, klocki, kable lub inne przedmioty obce, które mogłyby być
odrzucone przez kosiarkę w dowolnym kierunku powodując w ten sposób poważne obrażenia użytkownika albo pozostałych osób; przedmioty takie mogą uszkodzić majątek lub
obiekty otaczające.
• Przy koszeniu wilgotnej, a nawet mokrej trawy dochodzi o nalepiania się trawy w tunelu
wyrzutowym, a następnie tunel zostaje zapchany. W ten sposób zmniejsza się zdolność gromadzenia skoszonej trawy.
• Nie zaleca się koszenia wilgotnej i mokrej trawy.
• Nie należy kosić więcej niż 1/3 całkowitej wysokości trawy.
• Szybkość jazdy (w kierunku do dołu) oraz wysokość koszenia (w kierunku do góry) należy
doregulować w taki sposób, aby skoszona trawa była równomiernie napełniona do kosza
zbiorczego.
• Przy koszeniu gęstej lub przerośniętej trawy konieczne jest prowadzenie kosiarki z mniejszą
prędkością, aby pozostałość po koszeniu była czysta. W ekstremalnym przypadku konieczne
jest koszenie trawy dwukrotnie; należy postępować w taki sposób, że przy drugim koszeniu
wysokość należy zmniejszyć o dalsze 1/3 pierwotnej wysokości trawy i należy również zmienić
kierunek ruchu kosiarki na prostopadły do poprzedniego kierunku ruchu (Rys. 17).
• Nakładanie się operacji cięcia pomaga w oczyszczeniu zapomnianych miejsc na trawniku.
• Kosiarka zawsze musi być używana na pełną moc, w celu osiągnięcia najbardziej efektywnego wyniku.
• Po każdym użyciu oczyścić dno podwozia, a w szczególności tunel wyrzutowy. Chodzi io
uniknięcie gromadzenia się trawy, co mogłoby utrudnić prawidłowe koszenie, a w szczególności zbieranie trawy.
• Zbieranie liści leżących na trawie przy pomocy kosiarki, jest dobre dla Waszego trawnika.
Należy się jednak upewnić, że liście są suche i nie zalegają w zbyt dużej warstwie. Nie należy
czekać z koszeniem do momentu opadnięcia wszystkich liści z drzew.
13 / 20
PL
KONSERWACJA
iOSTRZEŻENIE: W przypadku planowania konserwacji albo przygotowania kosiarki
do ułożenia, należy najpierw odłączyć ją od sieci.
• Należy pamiętać, aby wszystkie nakrętki i śruby były dociągnięte, a kosiarka znajdowała się w
bezpiecznym stanie eksploatacyjnym.
• Zawsze należy upewnić się, że otwory dla powietrza chłodzącego są czyste i nie są zapchane
zanieczyszczeniami.
• Przed przystąpieniem do koszenia należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia kabli zasilających oraz kabli przedłużających (przedłużaczy). Przedłużacz kablowy należy przechowywać w miejscu poza zasięgiem elementów koszących.
• Regularnie należy sprawdzać zużycie lub uszkodzenie kosza zbiorczego. Łożyska kółkowe
wszystkich kół należy smarować przynajmniej raz w ciągu sezony olejem lekkim.
CZYSZCZENIE
iOSTRZEŻENIE: Kosiarki nie wolno czyścić strumieniem wody. Przedostająca się
do wnętrza woda może spowodować uszkodzenie, przyłącza kosiarka lub silnika
elektrycznego. Powierzchnię kosiarki należy przetrzeć suchą szmatą.
NAPRAWY
Napraw kosiarek nie należy wykonywać we własnym zakresie; konieczny jest fachowy dozór.
Proponujemy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum serwisowym w następujących przypadkach:
• jeżeli kosiarka uderzy w jakiś przedmiot
• jeżeli silnik zatrzyma się nagle
• jeżeli dojdzie do wygięcia noża (nie podejmować próby wyrównania noża!)
• jeżeli dojdzie do wygięcia wałka silnika (nie podejmować próby wyrównania!)
• jeżeli po podłączeniu kabla dojdzie do zwarcia
• w przypadku, jeżeli nie mamy pewności albo w przypadku usterek, które nie są tutaj opisane.
MAGAZYNOWANIE (PRZECHOWYWANIE)
iOSTRZEŻENIE! Przed magazynowaniem kosiarki, silnik musi całkowicie wychłodzić się.
• Przed przekazaniem do magazynowania w pomieszczeniu zamkniętym silnik powinien wychodzić się.
• Ze względów bezpieczeństwa wymienić zużyte lub uszkodzone części.
• Kosiarkę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu chronionym przed mrozem, w
miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.
• Po każdym użyciu dokładnie oczyścić kosiarkę oraz elementy wyposażenia (patrz rozdział konserwacja i czyszczenie). W ten sposób unikamy powstawania pleśni.
• Kosiarki nie należy przechowywać przez dłuższy czas, w miejscu bezpośredniego działania
światła słonecznego.
• Do zakrycia kosiarki należy stosować plandekę z materiału przepuszczającego powietrze. Materiał nieprzepuszczający powietrza, przykładowo igelit mógłby spowodować kompensację
wilgoci z powietrza, a następnie korozję.
•
JUWAGA: Podczas magazynowania należy zapewnić, aby kosiarka była
chroniona przed korozją przy pomocy lekkiego oleju lub silikonu. Na kosiarkę,
14 / 20
w szczególności na wszystkie części metalowe, a zwłaszcza na części wirujące
nanieść cienką warstwę oleju.
Przy składaniu oraz rozkładaniu rękojeści, należy zwracać uwagę, aby nie wygiąć lub przekręcić
prowadnic linek.
PL
TRANSPORT
Wyłączyć silnik i odłączyć kabel zasilający. Zwracać uwagę, aby podczas przesuwania kosiarki
przez przeszkody nie spowodować wygięcia albo innego uszkodzenia mechanizmu koszącego.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
JUwaga: Uszkodzenia urządzenia, które wymagają większej interwencji muszą
zawsze być usówane w autoryzowanym serwisie. Niewłaściwa ingerencja w
urządzenie może spowodować jego uszkodzenie. Usterki, których nie można
naprawić za pomocą tej tabeli, może naprawić tylko w autoryzowanym serwisie.
USTERKA
Silnik nie pracuje
Moc silnika jest
niestabilna
Kosz zbierający nie jest
zapełniony
DZIAŁANIE NAPRAWCZE
Sprawdzić kabel doprowadzenia energii elektrycznej
Rozpocząć koszenie na krótkiej trawie albo na powierzchni, która
już została posieczona.
Wyczyścić wyrzucający otwór/osłonę – nóż koszący musi swobodnie
się obracać
Skorygować wysokość koszenia.
Skorygować wysokość koszenia.
Wyczyścić wyrzucający otwór/osłonę
Przekazać nóż koszący do ośrodka serwisowego w celu naostrzenia/
wymiany.
Skorygować wysokość koszenia.
Poczekać, aż murawa wyschnie.
Przekazać nóż koszący do ośrodka serwisowego w celu naostrzenia/
wymiany.
Wyczyścić ruszt kosza zbierającego
Wyczyścić wyrzutowy otwór/osłonę
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
• W przypadku awarii sprzętu, zleć naprawię w autoryzowanym serwisie, który używa tylko
oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zostanie zachowane bezpieczeństwo tego
urządzenia.
• W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, naprawę lub oryginalnych części zamiennych, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem WERCO.
• Więcej informacji na temat punktów serwisowych znajdziesz na www.wercopolska.pl
• Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer części, które można znaleźć na
www.wercopolska.pl
15 / 20
PL
LIKWIDACJA
• Maszyny, akcesoria i opakowania należy usuwać zgodnie z wymogami ochrony środowiska w
punktach zbiórki surowców wtórnych.
• Urządzenie nie należy do odpadów z gospodarstw domowych. Dokonaj likwidacji w sposób
przyjazny dla środowiska, oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie lokalnym lub najbliższym punkcie
zbiórki. Niewłaściwa utylizacja może zostać ukarana zgodnie z przepisami krajowymi.
• Olej i benzyna jest również odpadem niebezpiecznym. Należy usuwać je w odpowiedni sposób. Nie należą do odpadów domowych. W sprawach recyklingu paliwa i oleju, należy skonsultować się z miejscowymi urzędami, lub centrum serwisowym albo sprzedawcą.
O GWARANCJI NA URZĄDZENIE
• Na dane urządzenie udzielamy 24 miesięczną gwarancję. Dla firmowego, komercyjnego, komunalnego lub inne niż prywatne wykorzystanie, obowiązuje skrócony okres gwarancji na 12
miesięcy, według ustanowień prawnych.
• Wszystkie produkty przeznaczone są do użytku domowego chyba, że instrukcja obsługi, w opisie
eksploatacji lub w instrukcji użytkownika nie mówi inaczej. Podczas używania w inny sposób lub
wykorzystywanie w sprzeczności z instrukcją obsługi, doprowadzi do tego, że reklamacja nie
będzie uznana za uzasadnioną.
• Nieodpowiedni dobór produktów oraz fakt, że produkt nie spełnia Państwa wymagań, nie może
stanowić powodu do reklamacji.
• Kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy sprawdzenia poprawności funkcjonowania produktu
i zapoznać się z jego obsługą.
• Warunkiem uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazówek dotyczących eksploatacji, obsługi, czyszczenia, przechowywania rzaz konserwacji.
• Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą obsługą lub
niewłaściwym wpływem na urządzenie są wyłączone z gwarancji.
• Części podlegające normalnemu zużyciu nie podlegają gwarancji, przede wszystkim spowodowane zwykłym użytkowaniem znane, jako części eksploatacyjne (na przykład: płyny robocze,
filtry, noże, paski klinowe, paki klinowe uzębione, łańcuchy, szczotki, uszczelki, świece zapłonowe...)
• Dla rzeczy, sprzedawanej po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla której została obniżona cena.
• Szkody wynikające z istotnych wad materiału lub błędów producenta zostaną usunięte bezpłatnie dodatkową dostawą lub naprawą. Podstawą jest to, iż urządzenie powróci do naszego
centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu.
• Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie urządzenia nie podlegają pod gwarancję i
dlatego czynności te są odpłatne.
• Naprawy, które nie podlegają gwarancji, można odpłatnie przeprowadzić w naszym centrum
serwisowym. Nasze centrum serwisowe chętnie sporządzi Państwu kosztorys naprawy.
• Będziemy rozpatrywać naprawę tylko tych urządzeń, które zostały do nas wysłane i odpowiednio zapakowane wraz z uregulowaną opłatą. Należne nieopłacone - jako towar nienadający się
magazynować, priorytetowe lub wysyłki specjalne – tak wysyłane urządzenie nie będą przyjęte.
• W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem. Tam
otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji.
• Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć na www.wercopolska.pl.
• Utylizację Państwa starych urządzeń elektrycznych przeprowadzimy bezpłatnie.
16 / 20
Deklaracja zgodności WE
1. My
PL
Werco spol. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, ID: 61461661
wydajemy na własną odpowiedzialność tę deklarację.
2. Urządzenie:
- nazwa:
- typ:
Podstawowe dane techniczne:
Parametry
Elektryczna kosiarka do trawy
1401
Jednostka miary
Określona wartość
Moc urządzenia
W
1400
Prędkość bez obciążenia
min-1
3000
Szerokość
mm
380
Waga
kg
17
3. Przepisy, z którymi wyrób pozostaje zgodny:
Niniejsza deklaracja zgodności została
wydana na podstawie certyfikatu
numer certyfikatu oraz protokołów
pomiarowych
TUV Rhenland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, Nurnberg
AE502174380001, 15047345001, AN502182370001, AM502178740001,
15046944001, SHG20101129011, SNCH*2000/14*2005/88*1967*00,
15046945001
Niniejsza deklaracja zgodności wydana
zgodnie z dyrektywą:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
2002/95/EC, 2000/14/EC – 2005/88/EC
EN 55014-1/+A1, EN 60335-2-77, EN 55014-2/+A1+A2
EN 60335-1+A11+A12+A2+A13+A14
EN 61000-3-2/+A1+A2, EN 62233, EN 61000-3-3
EN ISO 3744, EN ISO 11094
Zapewnienia zgodności, z
następującymi normami
zharmonizowanymi, a także krajowe
normy i przepisy
4. Przeliczony i mierzony poziom mocy akustycznej:
LwA = 90,38 dB (A)
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego na operatora:
LpA = 78,5 dB (A) K=3,0 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
LwA = 96 dB (A)
lewa część uchwyta
Wibracje przy uchwycie maszyny:
0,530 m/s2 K=1,5 m/s2
prawa część uchwyta
0,556 m/s2 K=1,5 m/s2
Podstawy (dokumentacja) do wydania tej „Deklaracji zgodności CE” znajdują się w firmie
Werco spol. s r.o., Praha 4, Za mlýnem 25/1562.
5. Oświadczamy, że:
- niniejsze urządzenie mechaniczne, charakteryzujące się wymienionymi powyżej danymi jest zgodne z podstawowymi
wymaganiami wymienionymi w NV i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego użytkowania, lub użytkowania określonego
przez producenta, bezpieczne w użytkowaniu
- podjęto kroki w celu zabezpieczenia zgodności wszystkich produktów wprowadzonych na rynek z techniczną
dokumentacją i wymaganiami technicznych przepisów
- urządzenie jest bezpieczne pod warunkiem normalnego, co oznacza określonego użycia.
W Pradze w dniu
Imię i nazwisko: Rudolf Runštuk v.r.
1.12.2011
Stanowisko: Prezes
17 / 20
PL
18 / 20
notatki
PL
19 / 20
www.hecht.cz
PH-2708012
WERCO spol. s r.o. • U Mototechny 131 • 251 62 Tehovec • www.werco.cz
WERCO SK, spol. s r.o. • Letisková 20 • 971 01 Prievidza • www.werco.sk
WERCO Polska Sp. z o. o. • Mickiewicza 54 • 66-450 Bogdaniec • www.wercopolska.pl

Podobne dokumenty