Ćwiczenia 3 Ocena narażenia na oddziaływania hałasu w

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenia 3 Ocena narażenia na oddziaływania hałasu w
1 | Przepisy prawne i normy / ćw. 3: Ocena narażenia na oddziaływania hałasu w środowisku
praca. Ocena możliwości wykonywania pracy
Ćwiczenia 3
Ocena narażenia na oddziaływania hałasu w środowisku praca. Ocena
możliwości wykonywania pracy
 przepisy prawne
 Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków
w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
(89/391/EWG) (Dz. Urz. UE, L 183 z 29.06.1989, s. 1-8, ze zm.),
 Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE, L 42 z 15.02.2003, str. 3844, ze zm.)
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014,
poz. 1502, ze zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r., w sprawie wykazu
prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 1996,
Nr 114, poz. 545, ze zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wykazu
prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych
z tych prac (Dz. U. 2004, Nr 200, poz. 2047, ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na
hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, Nr 157, poz. 1318)
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
2011, Nr 33, poz. 166)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650, ze zm.)
 normy techniczne
 PN-B-02151-02:1987
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
2 | Przepisy prawne i normy / ćw. 3: Ocena narażenia na oddziaływania hałasu w środowisku
praca. Ocena możliwości wykonywania pracy
 PN-B-02151-4:2015-06
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4:
Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
 PN-B-02153:2002
Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki, PKN,
Warszawa
 PN-EN ISO 9612:2011
Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna
 PN-N-01307:1994
Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy.
Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
 PN-ISO 1999:2000
Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie
uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem, PKN, Warszawa

Podobne dokumenty