Bezpieczeństwo i środowisko pracy

Komentarze

Transkrypt

Bezpieczeństwo i środowisko pracy
Bezpieczeństwo
i środowisko pracy
Miejsce prac budowlanych
KVVT 2 z biurowcem
W RAZIE WYPADKÓW /
NAGŁYCH WYPADKÓW
1. RATUNEK
Należy udzielić pomocy ewentualnym
poszkodowanym lub uwięzionym
2. ALARM
Należy zawiadomić pomieszczenie kontrolne /
centralę zarządzania i/lub służby ratownicze,
dzwoniąc pod numer alarmowy 112
3. GASZENIE/POWSTRZYMYWANIE
Należy spróbować ugasić pożar, jeżeli nie jest
rozległy. W razie wycieku chemikaliów należy
w miarę możliwości go zatrzymać. Należy
wezwać służby ratownicze.
Więcej informacji o działaniach
zapobiegających pożarowi i wyciekowi
chemikaliów znajduje się na stronie 3.
NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 112
Spis treści
2
Numer telefonu KVVT 2
3
Pożar / wypadki z chemikaliami
4
Witamy w KVVT 2
5
Informacje ogólne
6
Bezpieczeństwo
7
Zasady bezpieczeństwa i porządku
12
Środowisko pracy
Szczególne zagrożenia
© Heab Byggställningar AB, Box 14015, 200 24 Malmö
Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg
Översättning: Global Scandinavia
Oktober 2013
13
Numer telefonu KVVT 2
Środowisko pracy menedżera (BAS-U):
Hans Friberg
Tel. + 46 (0) 72 50 87 507
email: [email protected]
Punkt kontrolny (administracja miejsca pracy):
Jonas P-Räf
Tel. + 46 (0) 76 10 36 600
email: [email protected]
Pomieszczenie kontrolne, KVVT 1:
Tel. + 46 (0) 36 10 32 09
Adres:
Kraftvärmeverket Torsvik
Energivägen 10
556 52 Jönköping
Szwecja
2
Pożar/wypadki z chemikaliami
Podczas alarmu pożarowego obowiązuje
ewakuacja i udanie się do miejsca zbiórki:
Parking przed bramą
Środki ostrożności:
1. Należy zapoznać się z drogami ewakuacji oraz
zlokalizować miejsce ze sprzętem przeciw radioaktywnym odpadom, sprzętem przeciwpożarowym
oraz telefonem.
2. Należy unikać fałszywych alarmów poprzez nienajeżdżanie pojazdem na czujniki. Należy zwracać
uwagę, by temperatura pracy oraz ustawienia
mechaniczne nie uruchomiły alarmu.
Po pożarze/silnym rozprzestrzenieniu się dymu:
Pierwsze działania należą do personelu służb
ratowniczych, który po zakończeniu pracy decyduje o dalszym postępowaniu.
Żadnemu wykonawcy ani pracownikowi zatrudnionemu w Jönköping Energi nie wolno wchodzić
na teren zakładu/budynku, dopóki służby ratownicze oraz ekipa sanitarna nie wyrażą na to zgody.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wyposażenie ochronne zalecane przez ustawę o
środowisku pracy, np. apteczkę pierwszej pomocy.
Należy zrobić wszystko, żeby powstrzymać
lub zminimalizować szkody w razie wypadku.
Należy zgłosić incydent i jego przebieg swojemu
przełożonemu lub osobie do kontaktu (opcjonalnie centrali zarządzania / pomieszczeniu
kontrolnemu).
3
Witamy w KVVT 2
Po 5 latach z KVVT 1 Jönköping Energi zdecydowało się na budowę jeszcze jednej elektrociepłowni. Nowy zakład będzie zasilany biopaliwem
i szacuje się, że będzie gotowy w 2014 roku. Nowy
obiekt może być również zasilany wiórami drzewnymi, korą, trocinami, torfem, drewnem energetycznym oraz paliwem rolniczym. Każdego roku
odbierane stąd będzie około 550 000 metrów
sześciennych paliwa.
Dokładnie tak jak w przypadku istniejącej już
elektrociepłowni, nowa ma produkować zarówno
ciepło, jak i prąd jednocześnie. Planuje się, że
zakład osiągnie wynik 110 MW, co w skali roku
zapewni dostawę ciepła na poziomie około 340
GWh, czyli zaledwie połowę dziennego zapotrzebowania na ciepło w obrębie sieci. Produkcja
energii elektrycznej osiągnie wartość około
130 GWh, czyli nieco więcej niż w przypadku
istniejącej elektrociepłowni.
Lokalna produkcja energii elektrycznej wzrośnie,
ponieważ prąd będzie produkowany w tym samym
czasie co energia cieplna. Więcej odnawialnej
energii elektrycznej w dowolnym miejscu w
systemie może zmniejszyć wytwarzanie energii
elektrycznej paliw kopalnych gdzie indziej.
Spełniamy wymogi środowiskowe zgodnie z
normą ISO 14001. Jako część naszego środowiska
pracy staramy się minimalizować i zapobiegać
negatywnemu odziaływaniu na środowisko naturalne, będące wynikiem naszej działalności.
4
www.jonkopingenergi.se
Informacje ogólne
Godziny pracy
Praca odbywa się w dni robocze w godzinach
7:00-17:00. Praca w godzinach innych niż
podane powinna być skonsultowana z BAS-U.
Transporty
Odbiorca towarów powinien zgłosić przychodzący transport w punkcie kontrolnym. Przewoźnik
powinien zgłosić przyjazd odbiorcy, a ten powinien spotkać się z nim przy punkcie kontrolnym,
by pilotować transport zgodnie z instrukcjami.
Transporty odbywają się w godzinach 7:00-17:00.
Parking
Wszystkie samochody prywatne powinny być
zaparkowane przed bramą. Zabronione jest
parkowanie kamperów na terenie parkingu.
Odwiedzający
Wszyscy odwiedzjący powinni zostać wylegitymowani przez właściwą osobę w punkcie kontrolnym,
gdzie odbywa się rejestracja. Punkt kontrolny jest
czynny w godzinach 8:00-12:00.
Zebrania koordynacyjne
BAS-U informuje zgłoszone u wykonawcy osoby do kontaktu o zebraniach koordynacyjnych za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Kontrole bezpieczeństwa
Kontrole bezpieczeństwa będą odbywać się dwa
razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godzinie
10:00. Zbiórka przy punkcie kontrolnym.
5
Bezpieczeństwo
Postanowienia
Warunkiem pracy w Jönköping Energi
jest przestrzeganie odpowiednich praw i
postanowień. Osoby, które nie przestrzegają
obowiąujących instrukcji dotyczących ochrony
i bezpieczeństwa zostaną usunięte z zakładu /
miejsca pracy Jönköping Energi. W razie pytań
proszę skontaktować się z BAS-U.
Kierownictwo wykonawcy jest odpowiedzialne za to, by personel oraz ewentualni
podwykonawcy odbyli szkolenie dotyczące
bezpieczeństwa SSG Entré oraz lokalne
szkolenie Jönköping Energi.
6
Zasady bezpieczeństwa i porządku
Wstęp i dowód pracy
Aby otrzymać pozwolenie na wstęp na teren zakładu
KVVT 2, należy okazać kartę wstępu SSG Entré (nie
dotyczy przewoźników). Po rozpoczęciu pracy w
zakładzie należy odebrać dowód pracy.
Gospodarowanie odpadami
Odpady należy sortować i składować w wyznaczonych pojemnikach, które znajdują się na terenie
zakładu. Odpadów niebezpiecznych nie należy
zostawiać na terenie zakładu.
Fotografowanie
Zakaz fotografowania bez pozwolenia.
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia socjalne, szatnie i stołówkę zapewnia
odpowiedni wykonawca.
Osobista ochrona i bezpieczeństwo
Wszyscy pracownicy odpowiadają za to, by ich czyny
nie prowadziły do szkód cielesnych i materialnych.
Personel powinien zostać poinformowany, gdzie
znajdują się instalacje gaśnicze, nosze, apteczki,
miejsce zbiórki oraz drogi ewakuacyjne.
7
Zasady bezpieczeństwa i porządku
Odzież ochronna
Kask, buty i odzież ochronna są wymogiem dla
wszystkich przebywających w miejscu pracy. Inne
wyposażenie ochronne powinno być używane w
razie potrzeby.
BAS-U Hans Friberg dostępny pod numerem
telefonu 0725-08 75 07
Lub pod adresem e-mail: [email protected]
8
Zasady bezpieczeństwa i porządku
Palenie, alkohol i narkotyki
Wewnątrz budynków oraz w pobliżu instalacji
gazowych lub innych tego typu miejscach, gdzie
znajdują się materiały łatwopalne obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia. Zabronione jest także
spożywanie napojów alkoholowych oraz zażywanie
narkotyków oraz bycie pod ich wpływem w
godzinach pracy. Przeprowadzone zostaną testy na
obecność narkotyków we krwi.
Poufność
Poufność oznacza, że zabrania się w jakikolwiek
sposób ujawniania informacji poprzez wynoszenie
dokumentów i inne czynności. Poufność obowiązuje
w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych,
a także informacje o warunkach biznesowych
i eksploatacyjnych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje warunki
lokalowe, produkty, metody pracy, eksploatację
oraz plany konserwacyjne, zadania personelu,
eksperymenty i badania, plany rynkowe i ustalanie
cen, relacje biznesowe, klientów, dostawców i
wewnętrzne informacje o finansach przedsiębiorstwa.
Po zakończeniu zlecenia materiały poufne powinny
trafić z powrotem do przedsiębiorstwa.
9
Zasady bezpieczeństwa i porządku
Wyposażenie techniczne
Wyposażenie techniczne należące do Jönköping
Energi lub używane przy kontraktach powinno
spełniać obowiązujące wymogi szwedzkiego
prawa, jeśli chodzi o inspekcje i tym podobne.
Wózki widłowe, żurawie i podnośniki powinny być
używane wyłącznie przez personel posiadający
prawo jazdy na wózek widłowy lub wykształcenie
w tym zakresie oraz po pisemnej zgodzie pracodawcy. Powinna ona zostać okazana przed rozpoczęciem pracy.
Dokumentacja codziennej kontroli będzie
prowadzona podczas używania sprzętu.
Ruch i parkowanie
Parkowanie pojazdów i rowerów powinno odbywać
się w miejscach wyznaczonych przed bramami
wjazdowymi. Budki pracownicze mogą zostać
tymczasowo ustawione w specjalnie wyznaczonych
miejscach, po uzyskaniu zgody BAS-U.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas
jazdy na terenie przedsiębiorstwa Jönköping Energi.
Należy przestrzegać obowiązujących ograniczeń
prędkości. Obowiązują zasady ruchu drogowego.
Maksymalna dozwolona prędkość na
terenie zakładu wynosi 20 km/h.
10
Zasady bezpieczeństwa i porządku
Opuszczanie zakładu
Towary lub urządzenia, które są wywożone
z terenu przedsiębiorstwa powinny być
udokumentowane zamówieniem lub
potwierdzeniem.
Czystość i porządek
Po zakończonej pracy należy posprzątać. Pracownicy w godzinach pracy powinni utrzymywać
porządek w obrębie swojego otoczenia.
Nieporządek może prowadzić
do niepotrzebnego ryzyka w
środowisku pracy, jak np.
ryzyko potknięcia czy
upuszczenia
przedmiotu.
11
Środowisko pracy
Wszystkich wykonawców obowiązuje:
• wspólna praca w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa.
• odpowiedzialność za ochronę swoich
pracowników poprzez odpowiedzialne
kierownictwo
• postępowanie zgodnie z instrukcjami BAS-U
• odpowiedzialność za szkolenie siebie i
pracowników w ramach BAS-U
• zwracanie uwagi BAS-U na potencjalne
ryzyko
• przestrzeganie obowiązującego prawa
i spełnianie kryteriów dotyczących
wyposażenia ochronnego dla własnego
personelu
• zgłaszanie nieprawidłowości, przeszkód
i emisji do BAS-U przez wypełnianie kart
oceny ryzyka.
(Karta oceny ryzyka znajduje się w teczce
razem z poradnikiem)
12
Szczególne zagrożenia
Praca z prądem elektrycznym
Każda praca z prądem elektrycznym powinna być zaplanowana przez osobę za to
odpowiedzialną przed rozpoczęciem pracy.
Podczas pracy przy układach elektrycznych
w obrębie Jönköping Energi Nät AB należy
postępować zgodnie z programem ESA.
Instalacje elektryczne i naprawcze, nawet
tymczasowe, powinny być tylko i wyłącznie
obsługiwane przez uprawnionego instalatora.
Złącza, oprawy oświetleniowe, latarki i inne
urządzenia powinny być oznaczone znakiem
CE i uziemione, a ich wykonanie powinno być
dostosowane do warunków miejsca pracy.
Materiały elektryczne powinny być umiejscowione w taki sposób, by nie zostały uszkodzone przez ruch drzwi, prace montażowe
ani nie wchodziły w kolizję z poruszającym się
pojazdem itp.
Reflektory powinny mieć zamkniętą oprawę
oświetleniową. Należy upewnić się, że lampy
przewodowe posiadają szybkę i kratkę
ochronną.
Między instalacjami elektrycznymi nie powinny występować przeskoki iskrowe.
13
Szczególne zagrożenia
Pisemny dowód pracy od osoby odpowiedzialnej za energię elektryczną powinien zawsze
być dostępny przy wejściu do pomieszczenia ze
sprzętem elektrycznym oraz rozdzielniami na
terenie Jönköping Energi AB. Dostęp do układów
elektrycznych na terenie Jönköping Energi Nät
AB powinien być cały czas nadzorowany przez
centralę zarządzania.
Zawsze należy upewnić się, że w pomieszczeniu,
w którym występuje ryzyko eksplozji lub podpalenia przez kurz, gazy i ciecze używany jest
odpowiedni sprzęt elektryczny.
Elektryczność statyczna powinna być odprowadzana przez uziemienie.
Nie należy blokować rozdzielni elektrycznej ani
drzwi do elektrycznego pomieszczenia operacyjnego, należy zachować odstęp co najmniej 80 cm
przed rozdzielnią.
Drabiny elektryczne nie mogą być wykorzystywane ani jako rusztowania, ani jako chodniki
czy drabiny. Nie wolno obciążać ich np. poprzez
zawieszenie na nich rurociągu.
Na potrzeby urządzeń elektrycznych wewnątrz
kotłów, zbiorników, cystern itp. można używać
jedynie urządzeń 24 V.
Wyłącznik różnicowoprądowy powinien zawsze
znajdować się między narzędziem a stałą instalacją.
14
Szczególne zagrożenia
Praca w wysokiej temperaturze
Praca w wysokiej temperaturze może być
wykonywana tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Przed rozpoczęciem
pracy w wysokiej temperaturze należy uzyskać
pozwolenie od BAS-U obowiązujące we
właściwym dniu. Wiadomość o pracy w
wysokiej temperaturze należy w odpowiednim czasie przekazać do BAS-U. Podczas pracy
w wysokiej temperaturze przy instalacjach
gazowych powinno się postępować zgodnie
z instrukcjami operacyjnymi (wiadomość nie
musi być przekazywana jak powyżej).
Pod koniec dnia należy zdać raport. Następnie
przeprowadzany jest obchód, by upewnić się,
że nie istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
Wszystkie prace w wysokich temperaturach
powinny odbywać się w obecności strażnika
przeciwpożarowego wykwalifikowanego
do pracy w wysokiej temperaturze oraz
posiadającego niezbędną wiedzą o miejscu
pracy.
15
Szczególne zagrożenia
Butle gazowe i ze sprężonym powietrzem
powinny być umiejscowione na odpowiednim
wózku lub przymocowane w magazynie. Pod
koniec dnia roboczego powinny być zawsze
odstawione na miejsce przeznaczone do
przechowywania, ponieważ służby ratownicze
muszą zawsze otrzymać informację o miejscu
ich przechowywania.
Pozwolenie na pracę w wysokiej temperaturze nie oznacza prawa do palenia w miejscu
pracy. Zabronione jest także wstawianie drzwi
przeciwpożarowych.
Praca na wysokości
Prace dachowe wymagają użycia osobistego
zabezpieczenia przed upadkiem. Należy także
uwzględnić ryzyko zachodzące podczas pracy
na różnych wysokościach. Spadające przedmioty oraz krople gorącej wody lub korodująca
ciecz mogą wyrządzić poważne szkody.
Istniejący rurociąg, komponenty, drabinki
kablowe, balustrady balkonowe i tym
podobne nie powinny być wykorzystywane
jako podłoże pod rusztowanie.
16
Szczególne zagrożenia
Demontaż krat podłogowych wraz ze schodami powinien zawsze być poprzedzony
konsultacją z BAS-U dotyczącą przeszkód.
Postępowanie z chemikaliami
W razie wycieku oleju lub chemikaliów: Należy
zapobiec ich rozprzestrzenianiu i rozpocząć
odkażanie tak szybko, jak to możliwe.
Zdarzenie należy zgłosić do BAS-U.
Wszystkie używane chemikalia powinny mieć
16-punktową kartę charakterystyki. Wykonawca powinien posiadać karty charakterystyki dla
własnych chemikaliów. Chemikalia, które będą
używane powinny zostać zgłoszone do BAS-U.
Substancje chemiczne powinny być zawsze
przechowywane w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach, a zawartość powinna być
zgodna z oryginalną etykietą. Przechowywanie
powinno odbywać się w taki sposób, by nie
doszło do wycieku do kanalizacji i środowiska
zewnętrznego.
Przed pracą z produktami chemicznymi należy
zdobyć informacje i umiejętności, jak z nimi
postępować, jakie obowiązują środki ochrony
indywidualnej oraz jak należy usunąć skażenia
w razie wycieku.
17
Szczególne zagrożenia
Z produktami chemicznymi należy obchodzić
się ze szczególną ostrożnością. Zawsze należy
używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego.
Podnoszenie
Praca z dźwigami oraz ich ustawienie powinny być zgodne z zaleceniami Urzędu ds.
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Urządzenia podnoszące wymagają zatwierdzenia. Podczas użycia powinny mieć zamontowane łańcuchy blokujące przy włazach i szybach.
Otwarte szyby powinny być ogrodzone i
zamknięte najszybciej jak to możliwe. Poza tym
nie powinny pozostawać bez nadzoru.
Należy zwrócić uwagę, że odpady spożywcze
znajdujące się na terenie zakładu są własnością
Jönköping Energi. Kradzież zostanie zgłoszona
na policję.
18
Poradnik o
rusztowaniach
KVVT 2 z biurowca
Spis treści
Numer telefonu Heab
2
Informacje ogólne
3
Wyposażenie ochronne
4
Zamawianie rusztowania
5
Odpowiedzialność za rusztowanie
7
Używanie rusztowania
9
Ocena ryzyka
13
Zagrożenia podczas pracy na rusztowaniu 14
Obciążenie i kotwienie
© Heab Byggställningar AB, Box 14015, 200 24 Malmö
Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg
Översättning: Global Scandinavia
Oktober 2013
21
Numer telefonu Heab
Kierownik projektu Heab:
Jan Bennerhed
Tel. + 46 (0) 70 87 74 021
E-mail: [email protected]
Kierownik Budowy Heab:
Dennis Larsson
Tel. + 46 (0) 36 29 29 229
E-mail: [email protected]
Heab Industri, centrala:
Tel. + 46 (0) 13 23 44 70
Główna siedziba Heab:
Heab Byggställningar AB
Box 14015
200 24 Malmö
Szwecja
Tel. + 46 (0) 40 59 21 30
2
Informacje ogólne
Duży odsetek tzw. incydentów i wypadków
w branży budowlanej ma miejsce właśnie na
rusztowaniach. Heab chce przyczynić się do
lepszego i bezpieczniejszego środowiska pracy
dla pracowników budowlanych w Szwecji
poprzez:
•
•
•
•
•
dostarczanie bezpiecznych rusztowań
kwalifikowanie/kształcenie monterów
kształcenie zamawiających
wewnętrzną kontrolę jakościową
dzielenie się umiejętnościami
radzenia sobie w sytuacjach
niebezpiecznych
Praca na rusztowaniu jest zawsze związana
z ryzykiem. Dlatego ważne jest przeczytanie
oceny ryzyka dla konkretnego rusztowania.
Tablica Informacje o rusztowaniu znajduje się
przy każdym wejściu na rusztowanie, które
jest przeznaczone do użytku. Na niej znajdują
się informację o ocenie ryzyka, klasie
obciążenia, zamawiającym i przeznaczeniu
rusztowania. Więcej informacji o klasach
obciążenia oraz obliczanie obciążenia znajduje
się w rozdziale Obciążenie i kotwienie, na
stronie 19.
W podręczniku znajdują się informacje, które
ułatwią obchodzenie się z rusztowaniami
podczas pracy dla KVVT 2 i przyczynią się do
bezpieczniejszego i pewniejszego środowiska
pracy.
3
Wyposażenie ochronne
Monterzy rusztowań z KVVT2 powinni
posiadać następujące wyposażenie:
•
•
•
•
kask ochronny
buty ochronne z wkładką
antyprzebiciową oraz nasadkę
ochronną
odzież odblaskową przynajmniej
klasy 2
uprząż zabezpieczającą przed
upadkiem
W przypadku braku poręczy, w razie potrzeby
lub gdy istnieje taka możliwość, monter rusztowania powinien się przypiąć.
Razem stwórzmy bezpieczniejsze
środowisko pracy!
Wyposażenie ochronne to
konieczność
Ostrożność to podstawa
Zasady są po to, by ich przestrzegać
www.heab.se
4
Zamawianie rusztowania
Kto może złożyć zamówienie?
By zamówić montaż, rozbiórkę, modyfikację lub
przeniesienie rusztowania na stanowisku pracy
KVVT2 wymagane jest ukończenie szkolenia
w Heab Byggställnigar przez zamawiającego.
Szkolenie trwa około 2 godziny i obejmuje
kwestie odpowiedzialności i oceny ryzyka oraz
wymaga od nowych wykonawców osobistego
stawiennictwa. W celu zgłoszenia się na szkolenie
należy skontaktować się z inspektorem nadzoru
inwestorskiego Heab.
Jak złożyć zamówienie?
Wszystkie zamówienia odbywają się drogą
elektroniczną na portalu Heab dotyczącym
zamówień. Należy zalogować się na stronie
www.heab.se i wybrać logowanie.
Wykonawcy, którzy potrzebują uprawnień do
zamówienia, otrzymają dane logowania podczas
szkolenia. Przy okazji można zamówić montaż/
rozbiórkę. Zamówienie jest gotowe do realizacji
w momencie wysłania jego potwierdzenia oraz
podjęcia kontaktu ze strony kierownictwa Heab.
Jakie dane są potrzebne do zamówienia?
•
•
•
•
5
Przeznaczenie rusztowania
Miejsce pracy
Czas używania
Specjalne okoliczności
Zamawianie rusztowania
Kiedy należy złożyć zamówienie?
Od złożenia zamówienia do momentu
rozpoczęcia pracy należy liczyć 1-2 dni robocze.
(Z zastrzeżeniem wyjątków)
6
Odpowiedzialność za
rusztowanie
Odpowiedzialność zamawiającego
Uprawniony zamawiający powinien razem
z osobą odpowiedzialną z Heab sprawdzić
rusztowanie na miejscu. Rusztowanie zostaje
zatwierdzone podpisem zamawiającego
na dokumencie Informacje o rusztowaniu,
który umieszcza się na rusztowaniu.
Odpowiedzialność za rusztowanie przechodzi
na wykonawcę, który zamówił rusztowanie.
Przejęcie rusztowania
Zamawiający może przejąć rusztowanie po
innym wykonawcy. Nowa ocena ryzyka
i kontrola na miejscu musi zostać przeprowadzona przez Heab i nowego zamawiającego.
Formalna odpowiedzialność za rusztowanie
przechodzi wtedy na nowego zamawiającego.
Rozbiórka
Po złożeniu zamówienia rozbiórki i zdjęciu
tablicy Informacje o rusztowaniu przez Heab
odpowiedzialność za rusztowanie przechodzi
na Heab Byggställningar. Heab dba o to, by
rusztowanie było zamknięte aż do zakończenia
rozbiórki.
Codzienna kontrola
Wszyscy użytkownicy rusztowania powinni
je na bieżąco kontrolować i meldować
ewentualne braki zamawiającemu.
7
Odpowiedzialność za
rusztowanie
Odpowiedzialność pracodawcy
Każdy pracodawca odpowiada za środowisko
pracy swoich podwładnych. Pracodawca
powinien wyjaśnić, jakie niebezpieczeństwa
niesie ze sobą praca i jak można sobie z nimi
radzić i je eliminować. Każdy wykonawca
używający rusztowanie odpowiada za to, by jego
personel przeprowadzał ocenę ryzyka pracy na
rusztowaniu przed jej rozpoczęciem. Ryzyko pracy
na rusztowaniu może ulec zmianie na skutek
zmieniających się warunków atmosferycznych lub
innych wpływów zewnętrznych.
Odpowiedzialność pracownika
Pracownik powinien być zaangażowany w pracę
na rzecz środowiska pracy i brać udział we
wprowadzaniu w życie działań, które przyczyniają
się do tworzenia przyjaznego środowiska pracy.
Obowiązujące przepisy powinny być przestrzegane,
urządzenia zabezpieczające stosowane, a wszelkie
inne działania prowadzące do nieprawidłowości
lub powodujące wypadki eliminowane.
Jeżeli pracownik uważa, że praca jest niebezpieczna dla zdrowia lub życia, powinien niezwłocznie
poinformować o tym pracodawcę lub rzecznika
ds. ochrony.
8
Używanie rusztowania
Kiedy rusztowanie może zostać
oddane do użytku?
Rusztowanie może być używane tylko i wyłącznie po kontroli na miejscu i zatwierdzeniu
przez zamawiającego. Przekazanie rusztowania jest potwierdzanie podpisem zamawiającego na dokumencie o nazwie: Informacje o
rusztowaniu.
Informacje o rusztowaniu
– co to takiego?
Na tablicy Informacje o rusztowaniu umieszczone są informacje dotyczące przeznaczenia
rusztowania, oceny ryzyka, klasy obciążenia
oraz dane zamawiającego. Rusztowania nigdy
nie należy przeciążać ani używać do innego
celu niż zgodny z przeznaczeniem. Tablica
powinna być umiejscowiona przy wszystkich
wejściach na rusztowanie. Na rusztowanie bez
tablicy Informacje o rusztowaniu ma wstęp
tylko personel Heab.
Co zrobić w razie wykrycia uszkodzenia
rusztowania?
Niezwłocznie należy skontaktować się z kierownictwem Heab w razie wykrycia uszkodzenia
lub braku w rusztowaniu. Heab przybywa na
miejsce i sprawdza uszkodzenie tak szybko,
jak to możliwe.
9
Używanie rusztowania
Heab zawsze kontaktuje się z zamawiającym,
gdy uszkodzenie zostanie usunięte i
rusztowanie może zostać ponownie oddane
do użytku. W przypadku znaczących usz
kodzeń lub braków należy upewnić się, by nikt
nie wchodził na rusztowanie przed przybyciem
firmy Heab na miejsce i zamknięciem
rusztowania.
Prace na rusztowaniu dobiegły końca
Osoba odpowiedzialna posiadająca
uprawnienia zamawiającego loguje się na
portalu zamówień Heab i zamawia rozbiórkę
danego rusztowania. (Zamówienia rozbiórki
można dokonać podczas zamawiania
montażu.)
Konieczna jest modyfikacja rusztowania
W celu modyfikacji/przeniesienia rusztowania
należy skontaktować się z inspektorem nadzoru
inwestorskiego Heab. Tylko personel Heab
może modyfikować rusztowania.
Kto może zamknąć rusztowanie?
Tylko kierownik Heab i BAS-U mają prawo
zamknąć rusztowanie. W innych przypadkach
należy skontaktować się z Heab Byggställningar,
jeśli uważa się, że rusztowanie powinno zostać
zamknięte.
10
Używanie rusztowania
Jak wygląda codzienna kontrola
rusztowania?
Wszyscy użytkownicy rusztowania powinni
codziennie kontrolować warunki swojej pracy.
Obejmuje to sprawdzenie elementów kotwiących
oraz podłoża, a także kompletność wszystkich
części rusztowania.
11
STÄLLNINGEN ÄR
STÄNGD
THE SCAFFOLDING IS CLOSED
Tillträde förbjudet
för obehöriga
No access for unauthorized
Nigdy nie należy
wchodzić na zamknięte
rusztowanie!
12
Ocena ryzyka
Kto przeprowadza ocenę ryzyka?
Kierownictwo Heab wraz z zamawiającym
przeprowadza ocenę ryzyka dla każdego
rusztowania. Odbywa się to w związku z
przekazaniem rusztowania. Raport oceny ryzyka
widnieje na tablicy Informacje o rusztowaniu.
Kiedy przeprowadzana jest ocena ryzyka?
• Przy przekazywaniu rusztowania
• W związku z modyfikacjami
• Po zmianie miejsca używania
• W razie przekazania innemu
zamawiającemu
Pracownik pracujący na rusztowaniu powinien
nieustannie przeprowadzać własne oceny ryzyka
dla swojej pracy. Praca na rusztowaniu wymaga
zachowania szczególnej ostrożności i świadomości ryzyka.
Co może być przyczyną zamknięcia
rusztowania?
Nieprawidłowe używanie, usunięcie części
rusztowania, braki w konstrukcji, zewnętrzny
wpływ środowiska, wiązki gazu, ciepło, prace
nad rusztowaniem itd.
Modyfikacji i przebudowy rusztowania
może dokonywać wyłącznie
personel Heab.
13
Zagrożenia podczas pracy
na rusztowaniu
1. Upadek z wysokości
Jeżeli wysokość robocza wynosi więcej niż 2 m lub
gdy zachodzi niebezpieczeństwo upadku, rusztowanie powinno posiadać poręcze. Takie niebezpieczeństwo może wywołać np. wystające i niezabezpieczone zbrojenie. Praca na rusztowaniu wymaga
zachowania nieustannej ostrożności.
2. Spadające przedmioty
Zawsze należy używać kasku ochronnego. W razie
ryzyka spadających przedmiotów rusztowanie
powinno posiadać dach ochronny. Nie wolno stać
pod rusztowaniem, które nie jest kompletnie złożone.
W razie upuszczenia jakiegoś przedmiotu należy
ostrzec współpracowników.
3. Zawieszony ładunek
Nie należy przebywać pod zawieszonym ładunkiem, należy zachowywać bezpieczną odległość i
zapewniać sobie dobrą widoczność. Tylko osoba
wykształcona w tym zakresie może obciążać i
zaczepiać ładunek.
4. Poślizgnięcie na mokrych i oblodzonych
powierzchniach
Pokrycie rusztowania, powierzchnia, schody i poręcze
mogą stać się śliskie na skutek wilgoci lub zimna.
Jako środek zapobiegawczy należy stosować piasek.
Jeżeli niezbędne są inne środki niż piasek, należy
skontaktować się najpierw z szefem placówki
Heab.
14
5. Urazy odniesione podczas
podnoszenia
Należy używać ogólnodostępnych środków
pomocniczych i dokładnie planować pracę. Podnoszenie powinno odbywać się na możliwie krótkich dystansach i zawsze blisko powierzchni ciała.
Modyfikacja rusztowania może być uzasadniona
dopasowaniem rusztowania do różnych zadań
6. Stres
Stres może mieć negatywny wpływ na samopoczucie. Zawsze należy dokładnie przemyśleć swoje
działania w obliczu presji czasowej. Stres może
być zlikwidowany poprzez efektywne planowanie.
Rozwiązania priorytetowe mogą zmniejszyć stres.
7. Hałas
Należy używać środków ochrony słuchu
zabezpieczających przed hałasem. Czasem można
zastosować podwójną ochronę, np. słuchawki
ochronne i stopery. Alternatywnym rozwiązaniem
jest odgradzanie się materiałami tłumiącymi hałas
lub przełożenie prac na inny termin.
8. Wibracje
Należy używać rękawic/wyposażenia antywibracyjnego. Wibracje mogą wpływać negatywnie na
stabilność rusztowań, schodów, drabin i materiałów
znajdujących się na rusztowaniach.
9. Wysokie temperatury
Należy pić dużo wody, by uniknąć odwodnienia.
Przy ekstremalnie wysokich temperaturach może
15
być konieczne użycie odzieży ochronnej.
(Środki ochrony indywidualnej)
10. Słabe oświetlenie
Należy zaopatrzyć się w wymagane oświetlenie.
Kable powinny być w stanie nienaruszonym.
Zaleca się stabilne i solidne umocowanie źródeł
światła. Latarka czołowa w niektórych przypadkach jest wystarczającym źródłem światła,
szczególnie przy pracach niewymagających
przemieszczania się.
11.Oślepiające oświetlenie
Jeżeli to możliwe, należy skierować źródło oślepiającego oświetlenia z dala od siebie lub zastosować
osłonę. Okulary ochronne z barwionymi soczewkami mogą stanowić dobrą alternatywą.
12. Pył
Stosowane metody, maszyny i wyposażenie powinny być przewidziane w ten sposób, by zminimalizować lub ochronić pracowników przed pyłem.
Pył powinien zostać usunięty jak najbliżej źródła
pylenia. Należy używać maszyn ze zintegrowanym odciągiem odpro-wadzającym/usuwającym
pył bezpośrednio na miejscu wykonywania pracy.
Podczas pracy generującej pył należy stosować
odzież ochronną i półmaskę.
13. Chemikalia / ciecze żrące
Należy stosować środki ochrony indywidualnej,
a szczególnie wyposażenie ochronne. Informacje
zawarte są w kartach charakterystyki odpowiednich chemikaliów. Należy zwrócić uwagę na
16
różnice między substancjami zasadowymi (typu
ług) a kwasowymi (typu kwas). W środowisku
pracy z chemikaliami ważne są okulary ochronne, ponieważ zmniejszają ryzyko chemicznego
poparzenia.
14. Włókno szklane i wełna skalna
Należy wybierać produkty, które wydzielają jak
najmniej pyłu. Niezwykle ważne jest sprzątanie
podczas i po pracy. Pył należy usuwać za
pomocą odkurzacza lub centralnego odciągu.
Czyszczenie poprzez spłukiwanie jest dopuszczalne, jeżeli jest możliwe i nie stwarza ryzyka.
Nie należy zamiatać ani używać sprężonego
powietrza.
15. Gazy
Praca z gazami może być przeprowadzana
lub kierowana tylko przez osobę posiadającą
odpowiednią wiedzę dotyczącą gazu, zagrożeń
pracy z nim oraz sposobów ich unikania. Procedury działania powinny zostać wdrożone, jeżeli
istnieje ryzyko wybuchu.
16. Elektryczność
Wszystkie używane kable powinny być nienaruszone i podłączone poprzez wyłącznik
óżnicowoprądowy. Nie należy używać kabli,
które mają uszkodzoną warstwę ochronną. Nie
należy pozostawiać niezabezpieczonych powierzchni pod napięciem. Rozdzielnie elektryczne
powinny być zamknięte i zabezpieczone przed
wilgocią. Nie należy przeciążać mocy źródła
zasilania.
17
17. Oblodzenie rusztowań
Wszelkie prace z wodą służącą jako rozpuszczalnik lub środek czyszczący powinny odbywać
się z dala od rusztowań i miejsc uczęszczanych
przez pieszych. Oblodzenie, które wystąpi
mimo zastosowania środków zapobiegawczych
należy usunąć mechanicznie.
18. Silny wiatr
Rusztowanie nie powinno być używane jako
miejsce magazynowania. Materiały znajdujące
się na rusztowaniu powinny zostać zabezpieczone, jeżeli istnieje ryzyko silnego wiatru.det
finns risk för stark vind.
19. Niebezpieczeństwo potknięcia
W miejscu pracy powinien panować porządek
w narzędziach, wężach oraz kablach. W miarę
możliwości kable i węży powinny być zawieszone
w taki sposób, by nie zaśmiecały powierzchni
rusztowania. Rusztowanie powinno być przeznaczone do prac, które są na nim przeprowadzane.
20. Ryzyko zmiażdżenia
Wszyscy pracujący przy podnoszeniu powinni
odbyćszkolenie w zakresie bezpiecznej pracy z
obciążeniem. Strefa niebezpieczna w pobliżu
pracujących maszyn powinna zostać odgrodzona i respektowana. Wszyscy obecni na
miejscu pracy powinni stosować środki ochrony
indywidualnej.
18
21. Praca spawalnicza
Rusztowanie nigdy nie powinno być używane
jako uziemienie prądu przy pracach spawalniczych. Rusztowanie powinno być także chronione
przed płomieniami i stopionym materiałem.
Ekstremalne temperatury mogą mieć negatywny
wpływ na właściwości materiałowe rusztowania.
(Drewno może ulec podpaleniu/pęknięciu. Stal
może ulec deformacji / stracić wytrzymałość)
22. Ruch
Rusztowanie stojące bezpośrednio przy strefie
ruchu pieszych powinno być wyraźnie oznaczone,
a sąsiadująca z nim przestrzeń w jak największym
stopniu odgrodzona.
23. Niesprawdzone rusztowanie
Nie należy wchodzić na rusztowanie, które nie
jest kompletnie zmontowane i nie jest sprawdzone przez właściwy personel. Do każdego w
pełni zmontowanego rusztowania przymocowana jest tablica z napisem: Informacje o rusztowaniu. Dotyczą one dozwolonego obciążenia oraz
przeznaczenia rusztowania. Tablica powinna być
opatrzona podpisem właściwego zamawiającego,
który dokonał sprawdzenia rusztowania.
24. Warunki obciążenia
Rusztowania nigdy nie należy przeciążać. Należy
dokładnie sprawdzić, czy obciążalność rusztowania
zgadza się z przewidzianym obciążeniem. Nigdy
nie należy przekraczać tych wartości, gdyż może to
wpłynąć na stabilność rusztowania. Montaż części i
urządzeń podnoszących powinny być zatwierdzone
przez Heab.
19
25. Drogi dostępu
Należy korzystać tylko z przeznaczonych do
tego dróg dostępu do rusztowania. Przy
drogach dostępu powinna być przymocowana
tablica: Informacje o rusztowaniu.
26. Wpływ warunków atmosferycznych
Przy pracach na zewnątrz pomieszczeń może
zajść potrzeba zabezpieczenia się przed
działaniem zimna, ciepła, wiatru, słońca i
opadów atmosferycznych. Należy używać
odpowiedniej kombinacji odzieży roboczej.
Wpływ warunków atmosferycznych może
zostać wyeliminowany poprzez rozwiązania
tymczasowe, takie jak środki ochrony przed
warunkami atmosferycznymi czy ekranowanie.
27. Osoby postronne
Miejsce pracy powinno zostać w miarę
możliwości odgrodzone. Bezpośrednie strefy
zagrożenia powinny być niedostępne dla osób
postronnych dzięki odgrodzeniu
20
21
kN
1,5
1,5
3,0
3,0
kN
1,0
1,0
1,0
1,0
kN/m2
--5,0
7,5
m2
--0,4 A
0,4 A
Obciążenie
Obciążenie
przez
Obciążenie
skupione
wywołane
osobę
częściowe
na powierzchni
powierzchnia
0,5 x 0,5 m
0,2 x 0,2 m obciążenie
częściowa
Klasa obciążenia 2 stosowana jest do serwisu, inspekcji i naprawy.
Klasa obciążenia 3 stosowana jest do składowania materiałów przeznaczonych do natychmiastowego użycia, np. przy tynkowaniu.
Klasy obciążenia 4-5 stosowane są do prac murarskich i tym podobnych. Do pracy wymagającej
składowania materiałów jak przy zwykłym murowaniu klasa obciążenia 4 zwykle nie jest
wystarczająca.
2
3
4
5
kN/m2
1,5
2,0
3,0
4,5
Klasa
Obciążenie
obciążenia rozłożone
Obciążenie i kotwienie
Klasy obciążenia zgodnie ze standardami europejskimi:
Obciążenie i kotwienie
Na jakie typy obciążenia należy szczególnie zwrócić uwagę?
Obciążenie rozłożone, obciążenie skupione/punktowe, obciążenie wywołane przez osobę i obciążenie
częściowe. Te obciążenia nie powinny być stosowane jednocześnie. Obciążenie mierzy się w kN
(kilonewton, 1 kN=100 kg).
Co zalicza się jako obciążenie rozłożone?
Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone
na powierzchni rusztowania. Obciążenia, których
nie można zaliczyć do obciążeń częściowych,
obciążeń skupionych lub obciążeń wywołanych
przez osobę zalicza się do obciążeń rozłożonych.
Masa własna osoby powinna być zawsze traktowana jako obciążenie rozłożone.
kN
Co oznacza obciążenie częściowe?
Maksymalny ciężar, jaki może być umieszczony
na powierzchni częściowej zgodnie z tabelą klas
obciążenia.
kN
22
Obciążenie i kotwienie
Jak obliczyć obciążenie wywołane przez
osobę?
Ciężar wywierany przez osobę rozprowadza się
na powierzchni o wymiarach 20 x 20 cm,
tzn. 1kN.
Co oznacza pojęcie obciążenia skupionego?
Znane również jako obciążenie punktowe. Maksymalne obciążenie na powierzchni o wymiarach
50 x 50 cm.
kN
Kto powinien sprawować kontrolę nad
obciążeniem rusztowania?
Wszyscy, którzy pracują na rusztowaniu powinni
zwracać uwagę na jego obciążenie. Organy
nadzorujące pracę odpowiadają jednakże za jego
przestrzeganie.
23
Obciążenie i kotwienie
Czy rozmieszczenie kotw ściennych
wpływa na obciążalność rusztowania?
Oczywiście, że tak. Kotwy rozmieszczone
są zgodnie z klasą obciążenia rusztowania i
według instrukcji montażowych. Podczas codziennych kontroli weryfikowane jest rozmieszczenie kotw i upewnienie się, że pozostają
nienaruszone.
Czy rodzaj podłoża wpływa na
obciążalność rusztowania?
Nawet podłoże rusztowania, tzn. warunki
glebowe, podkładka, nóżki wkręcane itd., mają
wpływ na jego wytrzymałość pod wpływem
takich czynników, jak obciążenie, wiatr czy
śnieg. Podczas codziennych kontroli weryfikowany jest stan podłoża.
Zabronione jest usuwanie części
rusztowania. Do tej czynności
uprawniony jest wyłącznie
personel Heab.
24

Podobne dokumenty