System zarządzania magazynem LFS

Komentarze

Transkrypt

System zarządzania magazynem LFS
System zarządzania magazynem LFS
Zintegrowane całościowe rozwiązanie
Warehouse Management System LFS
The integrated total solution
Warehouse Management by E+P
Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce magazynowej
The internationally leading expert for warehouse logistics
Ehrhardt + Partner –
wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce magazynowej
Ehrhardt + Partner – internationally leading expert for warehouse logistics
Erhardt + Partner powstała w 1987 r. jako firma rodzinna,
a obecnie jest działającą na skalę międzynarodową grupą
spółek zatrudniającą ponad 300 pracowników w sześciu
lokalizacjach. Zespoły techniczne posiadające doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i inżynierii oprogramowania nieustannie opracowują nowe rozwiązania
w zakresie logistyki magazynowej, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Rozwiązania oferowane przez grupę są
z powodzeniem stosowane na wszystkich kontynentach.
Founded in 1987 as a family company, Ehrhardt + Partner is
now an internationally active group of companies with more
than 300 employees in six locations. Engineering teams with
practical experience in logistics and software engineering continually develop new solutions in warehouse logistics for future
challenges. The solutions of the group are successful on all
continents.
The E+P Group product range incorporates the LFS warehouse
management system, Pick-by-Voice as well as wireless and
Produkty Grupy E+P obejmują system zarządzania magazynem LFS, system Pick-by-Voice, a także bezprzewodowe systemy przetwarzania danych, systemy RFID, komputery do zarządzania przepływem materiałów oraz indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb danego
klienta.
RFID data solutions, material flow computers and individual
customer specific solutions.
In addition to warehouse modernisations, warehouse seminars,
warehouse planning and consulting, Ehrhardt + Partner also
takes charge of complex warehouse projects as main contractor, on request from customers. E+P also runs a comprehensive
E+P oferuje usługi modernizacji magazynów, seminaria
z zarządzania magazynem i planowania magazynowego
oraz konsultacje, a także złożone projekty magazynowe,
które wykonuje w charakterze głównego wykonawcy na
zlecenie klienta. E+P prowadzi również wszechstronne
Centrum Napraw i Wsparcia.
Klienci z całego świata doceniają
•
•
solidne doradztwo z dziedziny logistyki
•
•
•
•
profesjonalne zarządzanie projektami
szeroką specjalistyczną wiedzę z dziedziny logistyki
­magazynowej
krótki czas realizacji projektu
terminowość zamówień
rzetelne wsparcie oferowane przez eksperta od zarządzania magazynami.
2 LFS
Repair and Support Centre.
Throughout the world, customers appreciate
• the sound logistics advice
•
•
•
•
•
the extensive expert knowledge of warehouse ­logistics
professional project management
short project turnaround times
on-time commissioning
reliable support that this warehouse expert provides.
Spis treści
Contents
System zarządzania magazynem LFS ...................................................................................................... 4
The LFS warehouse management system
LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej .................................................... 7
LFS as a central solution for your warehouse logistics
Ustanawianie standardów innowacji ..................................................................................................... 10
Setting standards with innovations
LFS – systemowe rozwiązanie dla wszystkich rodzajów prac .............................................................. 14
LFS – a system solution all types of work
Rzetelne doradztwo i zaplanowane wdrożenie .................................................................................... 16
Sound advice and scheduled implementation
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania magazynem ........................................... 18
LFS modules for your individual warehouse management system
Wszechstronna obsługa i fachowe szkolenia ........................................................................................ 28
Comprehensive service and qualified training sessions
Referencje ................................................................................................................................................ 29
References
Przegląd systemu zarządzania magazynem LFS .................................................................................... 30
An overview of the LFS warehouse management system
LFS 3
System zarządzania magazynem LFS
The LFS warehouse management system
System spełniający wszystkie wymagania
A system for all requirements
System zarządzania magazynem zdolny do obsługi wielu
klientów i grup spółek jest odpowiedni dla międzynarodowych, wielojęzycznych firm handlowych, a także
podmiotów przemysłowych i logistycznych. LFS gwarantuje wzrost efektywności procesów i procedur, przynosi
zauważalne oszczędności i gwarantuje długoterminowe
funkcjonowanie po niskich kosztach. Za pomocą tego
systemu można automatycznie zoptymalizować wykorzystanie wszystkich zasobów magazynu, takich jak pracownicy, urządzenia magazynowe i pasy transmisyjne.
Co więcej, to niezawodne rozwiązanie umożliwia ciągły
wgląd w aktualną sytuację we wszystkich magazynach
niezautomatyzowanych i zautomatyzowanych.
The warehouse management system with a capacity for multiple clients and corporate groups is suitable for international,
multilingual use in the commercial sector, as well as in the
production and logistics service industries. LFS guarantees an
increase in process and procedural efficiency, facilitates noticeable savings and long-term maintainability at low costs. This
system can be used to automatically optimise the use of all
warehouse resources, such as staff, warehouse technology and
conveyor technology. Furthermore, this extremely reliable solution enables continuous transparency regarding the current
situation in all manual and automated warehouse units.
The high development standard of the LFS warehouse management system guarantees customers maximum investment
Wysoki standard systemu zarządzania magazynem LFS
zapewnia klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestowania i gwarantuje, że system ten będzie przydatny
także w przyszłości. Zapewnia on również wysoką funkcjonalność i ekonomiczność. Aby uczynić tę inwestycję w
oprogramowanie jeszcze bezpieczniejszą, firma Ehrhardt
+ Partner oferuje swoim klientom także supernowoczesne, w pełni wyposażone centrum logistyczne dla
celów demonstracyjnych. Poszczególne procesy i funkcje
magazynowe można zobaczyć w praktyce jeszcze przed
zakupem oprogramowania do zarządzania magazynem.
W ten sposób firma E+P już na wczesnym etapie daje
gwarancję, że kupując system LFS dostają Państwo produkt idealnie dostosowany do Państwa obecnych i przyszłych wymagań.
4 LFS
security and is future-proof; it also ensures high functionality
and an extremely economical quality product. To safeguard
this software investment, Ehrhardt + Partner also offers its
customers a highly modern, fully furnished logistics centre for
demonstration purposes. Individual processes and warehouse
requirements can be shown in practice even before purchasing
the warehouse management software. Consequently E+P gives
you early assurance that by purchasing the LFS you are acquiring a product optimally tailored to your current and future
requirements.
System zarządzania magazynem dla
wszystkich platform
The warehouse management system for all
platforms
Oferowany przez firmę Ehrhardt + Partner system LFS jest
wyjątkowo efektywnym i elastycznym systemem zarządzania magazynem, który zarządza całym przepływem
materiałów i informacji w centrum logistycznym. System
ten został pierwotnie opracowany na platformie IBM i5
(poprzednio AS/400), ale teraz wszystkie jego funkcje
są w pełni dostępne także dla Linux i Windows. LFS charakteryzuje się tym, że osiąga równe, wysokie wyniki na
wszystkich platformach.
With the LFS, Ehrhardt + Partner is offering an exceptionally
efficient and flexible warehouse management system for controlling the entire material and information flow in logistics
centres. The system was originally developed on the IBM i5
platform (formerly the AS/400) and today is fully accessible with
all functions for Linux and Windows platforms as well. LFS is
distinguished by a consistently high performance and reliability
on all platforms.
The warehouse management system runs on Linux, Microsoft
System zarządzania magazynem działa na platformach
Linux, Microsoft Windows i IBM i5. Programowanie oparte jest na pojedynczym kodzie bazowym, co zapewnia
zachowanie wszystkich cech wysoce funkcjonalnego
systemu modułowego na preferowanym sprzęcie i systemie operacyjnym. Działanie systemu zarządzania magazynem jest identyczne we wszystkich systemach.
Windows and the system IBM i5. Programming takes place with
a single-code base ensuring that all the features of the highperforming modular system are preserved on the preferred
hardware and operating system. The operation of the warehouse management system is identical on all systems.
LFS runs trouble-free on all market-leading data bases like MS
SQL, MySQL, Oracle and DB2 from IBM. Being able to adapt LFS
LFS bez problemu współpracuje ze wszystkimi wiodącymi bazami danych dostępnymi na rynku, jak MS SQL,
MySQL, Oracle oraz DB2 formy IBM. Możliwość dostosowania systemu LFS do standardowych baz danych posiadanych już przez klienta stanowi decydującą zaletę tej
inwestycji, dzięki której można obniżyć koszty.
to the standard data bases already used by the customer is a
decisive investment advantage that can reduce expenses.
LFS is characterized by a consistently high performance and
reliability on all platforms.
LFS charakteryzuje się tym, że osiąga równe, wysokie
wyniki na wszystkich platformach.
LFS 5
System zarządzania magazynem LFS
The LFS warehouse management system
Otwarte rozwiązanie systemowe dla Państwa
architektury informatycznej
Open system solution for your
IT architecture
Dzięki otwartym interfejsom system zarządzania magazynem LFS można w optymalny sposób zintegrować z
istniejącym środowiskiem informatycznym. Nie musimy
chyba dodawać, że system LFS współpracuje ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami ERP, MMS i MRP;
posiada on także funkcje pracujące w środowiskach SOA
oraz możliwość łatwego połączenia z systemami komputerowymi stworzonymi specjalnie dla klienta czy opracowanymi niezależnie.
Due to its open interfaces, the LFS warehouse management
system can be optimally integrated into existing IT landscapes.
It goes without saying that the LFS system has communication
interfaces with all conventional ERP, MMS and MRP systems;
likewise there are services for use in SOA environments, easy
connection of software systems programmed specific to the
customer or independently developed software systems.
For example, the warehouse management system has standard
interfaces to ERP systems like SAP, ORACLE, STEEB, Microsoft
Na przykład, system zarządzania magazynem posiada
standardowe interfejsy do systemów ERP takich jak SAP,
ORACLE, STEEB, Microsoft Dynamics, COPA, Lawson,
MAPICS, Infor, Comarch, Baan i wiele innych. Niezawodna
integracja LFS z tymi systemami i połączenie z popularnymi systemami transportowymi, celnymi i sklepami online
została już sprawdzona przy okazji wielu projektów.
Dynamics, COPA, Lawson, MAPICS, Infor, Comarch, Baan and
many more. Reliable integration of LFS into these systems and
connection to prevailing carrier haulage, customs and online
shop systems has already been put to the test in multiple projects.
Problem-free data exchange using computers and other software systems via EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, TCP/IP MQSeries
Gwarantujemy bezproblemową wymianę danych za
pomocą komputerów i innych systemów oprogramowania za pośrednictwem EDI, IDOCS, XML, FTP, DDM, TCP/IP
MQSeries itp. LFS spełnia również wymagania wynikające
z certyfikatu ISO 9000 w zakresie identyfikacji produktów
i kontroli przepływu materiałów.
6 LFS
socket connections, etc. is guaranteed. LFS also supports
requirements stemming from ISO 9000 certification with regard
to product identification and material flow control.
LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej
LFS as a central solution for your warehouse logistics
Całościowe rozwiązanie dla Państwa
własnych definicji zadań
The total solution for your individual
task definitions
Podstawowa wersja LFS jest dostępna w formie prekonfigurowanego pakietu startowego. Jako gotowe do użytku
rozwiązanie obsługujące wiele lokalizacji, ten pakiet podstawowy spełnia wszystkie podstawowe wymogi zarządzania magazynem w oparciu o jednolite podstawowe
standardy logistyczne. Wszystkie pozostałe moduły są
już zainstalowane i można je aktywować w dowolnym
momencie. Dzięki wykorzystaniu modułów startowych
system zapewnia duże korzyści ekonomiczne nawet w
małych magazynach. Ze względu na wysoki stopień
parametryzacji system LFS można łatwo zaadaptować do
przyszłych procesów i procedur dotyczących indywidualnych klientów.
The basic version of LFS is available as a preconfigured starter
package. As a directly operational, inter-site warehouse solution, this basic package fulfils all the fundamental requirements
of warehouse management with extensively uniform logistical
basic requirements. All other modules are already pre-installed
and can be activated at any time as required. By using starter
modules, the system achieves high economic profit even with
small warehouses. Due to the high degree of parameterisation,
the LFS can also be easily adapted to future, customer-specific
processes and procedures. The LFS grows with your needs and
requirements without having to change existing databases.
The warehouse management software can be operated and
managed by employees inexperienced in software use; even
System LFS rośnie wraz z Państwa potrzebami i wymaganiami bez potrzeby zmiany istniejących baz danych.
Oprogramowanie do zarządzania magazynem może być
obsługiwane przez pracowników bez doświadczenia w
obsłudze oprogramowania. Nawet skomplikowane zadania związane z utrzymaniem systemu klienci zazwyczaj
wykonują sami. Niezbędna do tego wiedza jest przekazywana przez E+P podczas odpowiednio zaplanowanych
szkoleń i seminariów.
comprehensive system maintenance is usually carried out by
customers themselves. The necessary know-how for this is conveyed by E+P in correspondingly planned training and seminar
sessions.
LFS 7
LFS jako centralne rozwiązanie dla Państwa logistyki magazynowej
LFS as a central solution for your warehouse logistics
Wraz z systemem LFS jako standardowym
systemem zarządzania magazynem, stworzyliśmy standardy innowacji, rozwoju, efektywności ekonomicznej i wiarygodności, przez
co nieustannie ustanawiamy nowe standardy
w logistyce magazynowej.
With LFS as a standard system for warehouse man-
Skuteczna logistyka magazynowa jest jednym z czynników decydujących o powodzeniu we wszystkich obszarach, takich jak handel i produkcja czy świadczenie usług
logistycznych. W przypadku strategii „Just-in-Sequence”
łańcuch dostaw musi być perfekcyjnie zorganizowany i
funkcjonować bez zakłóceń. Dlatego LFS jest centralnym
punktem łańcucha dostaw. Ten wysokowydajny system
zapewnia optymalizację procesów, maksymalną przejrzystość i efektywność pracy magazynu, a więc także całego
łańcucha dostaw. Skutkiem jest zauważalne obniżenie
kosztów logistyki.
Efficient warehouse logistics are counted amongst the decid-
Centralna instalacja oprogramowania dla
różnych krajów i magazynów
Central software installation for different countries
and warehouses
System LFS może być także wykorzystywany centralnie
przez grupę spółek, co jest niezwykle ekonomicznym
rozwiązaniem: cały przepływ materiałów i zarządzanie
zapasami międzynarodowej spółki w krajach, w których
mówi się różnymi językami, można wdrożyć w trakcie jednej instalacji oprogramowania. System LFS jest obecnie
dostępny w kilkunastu językach. Umożliwia to uniknięcie
inwestycji w dodatkowy personel EDP i kosztowny sprzęt
w poszczególnych lokalizacjach.
The LFS can also be used centrally within a group of companies
8 LFS
agement, we have created ­standards in terms of innovation, development, economic efficiency and
reliability, and thereby continually set new standards
for warehouse logistics.
ing factors for success in all areas, such as commerce and
production, and for logistics service providers as well. For
Just-in-Sequence strategies, the supply chain must be perfectly
organised and function smoothly. In this respect, the LFS is
a central building block in your supply chain. This powerful
system ensures optimised processes, maximum transparency
and efficiency in the warehouse and consequently over the
entire supply chain. The result is a noticeable reduction in your
logistics costs.
forming an extremely economic solution: the entire material
flow and stock management of a multinational company in
countries of different languages can be implemented with a
single software installation. The LFS is currently available in
more than a dozen languages. This saves on high investments
in extra EDP personnel and cost-intensive hardware at several
locations.
LFS jako rozwiązanie ASP
LFS as an ASP solution
W przypadku korzystania z systemu LFS za pośrednictwem ASP (Application System Provider), nasi klienci
mają dostęp do systemu zarządzania magazynem przez
Internet lub bezpośrednie łącze. Oprogramowanie jest
udostępniane na serwerze centralnym. Klient ma bezpieczny dostęp do określonych aplikacji, natomiast nie
musi kupować całego systemu. Opłata za użytkowanie
zależy od czasu korzystania. Rozwiązanie ASP można
łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami informatycznymi, co pozwala klientowi na minimalizację własnej infrastruktury informatycznej. Instalacja, aktualizacje
i utrzymanie zapewniane są przez E+P. Niższe koszty
początkowe i mniejszy wysiłek związany z utrzymaniem
systemu i ochroną danych to dodatkowe oszczędności
związane z korzystaniem z ASP.
If the LFS system is used via ASP (Application Service Provider),
Swindon
our customers access the warehouse management system
through the internet or a directly connected line. The software
is made available on a central server. The customer has secure
access to defined applications but does not actually have to
purchase the system. The user fee is time-related. The ASP
solution can be easily integrated into existing IT structures
and makes it possible for the customer to minimise their own
IT infrastructure. Installation, updates and maintenance are
carried out by E+P. The lower starter costs and reduced effort
in maintenance and data protection create additional cost
advantages in using the ASP.
Hamburg
Neuss
Paris
Wien
Barcelona
Jak pokazano na tym przykładzie, klienci międzynarodowi korzystają z tylko jednej wersji naszego oprogramowania
LFS, która umożliwia organizację całości ich przepływów materiałowych i zarządzanie zapasami w krajach, gdzie mówi
się różnymi językami oraz w magazynach o różnych wymaganiach.
As shown in this example, international customers use just one version of our LFS software with multi-client capacity to organise
their entire material flow and stock management in countries of different languages and in warehouses with differing requirements.
LFS 9
Ustanawianie standardów innowacji
Setting standards with innovations
Pick-by-Voice
Pick-by-Voice
Jako jeden z pierwszych systemów zarządzania magazynem w Europie, LFS umożliwia bezproblemowe
korzystanie z technologii Pick-by-Voice w magazynach.
Technologia Pick-by-Voice jest dostępna od wielu lat jako
część standardowego wyposażenia systemów zarządzania magazynem. Można ją łatwo i szybko aktywować w
dowolnym momencie albo dzięki parametryzacji dostosować do nowych procesów i procedur. Efektywność
można zwiększyć aż o 35% w zależności od projektu, sposobu korzystania z technologii i środowiska. Podstawowe
konsekwencje korzystania z technologii Pick-by-Voice w
ramach systemu LFS to znaczne obniżenie wskaźnika błędów i zwrotów, bardzo wysoka akceptacja użytkowników
oraz wzrost dokładności pobierania do ponad 99%.
As one of the first warehouse management systems in Europe,
Jako autoryzowany dostawca Vocollect Voice Solution,
Grupa E+P spełnia najwyższe wymogi i standardy jakościowe w obszarze rozwoju, integracji i wsparcia rozwiązań Pick-by-Voice.
As a certified Vocollect Voice Solution Provider, the E+P Group
10 LFS
the LFS enables unproblematic Pick-by-Voice use in warehouses. Pick-by-Voice technology has been available for many years
as part of the standard scope of the warehouse management
system and can be activated easily and quickly at any time, or
it can be adapted by parameterisation to new processes and
procedures. Efficiency can be increased by up to 35 percent
depending on the project, type of use and environment of use.
Fundamental results of using Pick-by-Voice with the LFS are
a considerable reduction in the error rate and sales returns,
an extremely high user acceptance and an increase in picking
accuracy by more than 99 percent.
fulfils the highest quality requirements and standards in terms
of development, integration and support of Pick-by-Voice solutions.
Obsługa i wsparcie głosowe
Voice service and support
Dzięki Centrum Napraw Vocollect, E+P może oferować
użytkownikom Vocollect wszechstronną, natychmiastową obsługę posprzedażną (certyfikowaną przez producenta Vocollect) dotyczącą wszystkich produktów tego
wiodącego światowego dostawcy głosowych systemów
komisjonowania. Oferowane przez E+P usługi wsparcia
obejmują np. przestrzeganie indywidualnie określonych
terminów i gwarancji w ramach prac konserwacyjno-remontowych oraz darmowe zapewnienie prekonfigurowanego sprzętu. Dzięki funkcji monitoringu online,
prace naprawcze i konserwacyjne są całkowicie przejrzyste dla klientów Centrum Napraw.
The Vocollect Repair Centre means that E+P can offer Vocollect
users a comprehensive, immediate after-sales service (certified
by the manufacturer Vocollect) for all products from this globally leading supplier of voice-based picking systems. The E+P support services include, for example, complying with individually
defined deadlines and exchange guarantees within the context
of maintenance and repair work as well as free provision of
preconfigured hire equipment. With the aid of online monitoring, Repair Centre customers receive maximum transparency
during repair and maintenance work.
LFS 11
Ustanawianie standardów innowacji
Setting standards with innovations
RFID
RFID
Firma E+P włączyła technologię RFID w swoje procesy
logistyczne w ramach systemu zarządzania magazynem
LFS już wiele lat temu. W związku z tym technologia
RFID jest standardową częścią tego oprogramowania do
zarządzania magazynem i jest dostępna dla klientów w
każdym momencie.
E+P was already integrating RFID
technology years ago into the logistical processes of the LFS warehouse
management system. RFID technology
is therefore included in the standard scope of this warehouse
management software and is available at all times to customers of this software specialist.
Co więcej, spółka zależna E+P, ITL (Institut für technische Lösungen in der Logistik; Instytut Rozwiązań
Technicznych w Logistyce) oferuje możliwość szczegółowego zbadania potencjalnego działania technologii RFID
w środowisku klienta w formie analizy wykonalności.
Bliska współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi
jest także charakterystyczna dla obszaru działalności tej
spółki.
12 LFS
Furthermore, the E+P subsidiary ITL (Institut für technische
Lösungen in der Logistik; trans. the institute for technical solutions in logistics) offers a detailed examination of the potential
use of RFID within customer environments using feasibility
studies. Close collaboration with scientific research and development facilities is also characteristic for this company group’s
area of work.
Kompletowanie kilku zamówień
równocześnie
Multi-order picking
Wózek do kompletowania wielu zamówień równocześnie zaprojektowany przez Grupę Ehrhardt + Partner
umożliwia optymalne równoczesne kompletowanie do
40 zamówień. LFS prowadzi pracownika magazynu wraz
z wózkiem od jednej lokalizacji do kolejnej po optymalnej ścieżce. W każdej lokalizacji pracownik otrzymuje
polecenie pobrania wymaganej ilości danego artykułu
i umieszczenia jej w pojemniku oznaczonym sygnałem
świetlnym, a następnie potwierdzenia tego procesu. W
ten sposób właściwe przypisanie pobieranych pozycji do
odpowiedniego zamówienia jest kontrolowane w sposób
ciągły. Pozwala to znacznie zmniejszyć wskaźnik błędów
pobierania.
Ehrhardt + Partner enables time and path optimised parallel
The picking cart for multi-order picking as developed by
picking of up to 40 orders. LFS guides the warehouse employee
with his picking cart from one picking station to the next, using
an optimised path route. At each picking station, the employee
is prompted to pick the required item quantity for an order and
to place this quantity in a container marked with a light signal,
and then to acknowledge the process. This continuously ensures
targeted allocation of the picked item to the corresponding
order. A substantial reduction in picking errors is the result.
LFS 13
LFS – rozwiązanie systemowe dla każdego rodzaju pracy
LFS – a system solution for all types of work
Profesjonalne połączenie zautomatyzo­
wanych oddziałów magazynowych
Professional connection of automatic warehouse
units
System LFS jest również wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku w magazynach zautomatyzowanych i
niezautomatyzowanych. Przez ostatnie 20 lat system ten
z powodzeniem współpracował ze wszystkimi technologiami magazynowymi i transportowymi dostępnymi na
rynku. W skład tego systemu wchodzą np. zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania, dźwigi okrężne
(„paternoster”) i wahadłowe („shuttle”), pojazdy AGV,
wagi elektroniczne oraz bezprzewodowe systemy kontroli podnoszenia i podnośników widłowych. Ponadto, w
przypadku wielu projektów do systemu LFS z powodzeniem podłączono niezwykle zróżnicowane komputery
zarządzające przepływem materiałów.
The LFS is also outstandingly suited to professional use in man-
14 LFS
ual and automated warehouse units. Over the last 20 years,
the system has been reliably connected to all warehouse and
conveyor technologies available on the market. For example,
this includes automated high-bay warehouses, paternoster or
shuttle systems, automated guided vehicles, electronic scales
technology, as well as online wireless systems for picker and
forklift control. Moreover, extremely varied material flow computers have been successfully connected to the LFS in multiple
reference projects.
Systematyczna modernizacja magazynu
Systematic warehouse modernisation
Modernizacja magazynu stanowi poważne wyzwanie
dla elastyczności, funkcjonalności i niezawodności systemów komputerowych, a także dla specjalistycznej wiedzy
firmy, której powierzono to zadanie. Wśród usług świadczonych przez Ehrhardt + Partner niezwykle ważną rolę
odgrywa rzetelna, terminowa i mieszcząca się w budżecie
modernizacja centrów logistycznych (zarówno obsługiwanych manualnie, jak i zautomatyzowanych). Przez
kilka ostatnich lat system LFS został solidnie, z powodzeniem i szybko zintegrowany z wieloma złożonymi
projektami modernizacyjnymi. Z radością przedstawiamy
Państwu projekty referencyjne, które pasują do definicji
Państwa zadań. Specjaliści E+P ds. modernizacji czekają
na Państwa zlecenie.
Modernisation of warehouses places the highest demands on
software systems’ flexibility, functionality and reliability as well
as on the specialist knowledge of the partner company commissioned with modernisation. An essential focus of work for
Ehrhardt + Partner is reliable and deadline compliant modernisation of manual and automated logistics centres in line with
the set budget. Over the last few years, LFS has been reliable,
successful and quick integrated within the context of many
complex modernisation projects. We are happy to present you
with reference projects which match your task definitions. The
E+P modernisation experts look forward to your enquiry.
LFS 15
Rzetelne doradztwo i zaplanowane wdrożenie
Sound advice and scheduled implementation
W oparciu o ponad dwadzieścia lat doświadczenia zdobytego podczas intensywnej pracy
nad projektami, Ehrhardt + Partner służy
swoim klientom solidną wiedzą w zakresie planowania magazynów, doradztwa, restrukturyzacji magazynów, projektowania przepływu
materiałów i struktur procesów, a także wyboru sprzętu, oprogramowania i wyposażenia
magazynu.
On the basis of more than twenty years of extensive
Odpowiedzialność za wdrożenie w
charakterze głównego wykonawcy
Responsibility for implementation as main
contractor
Firma Ehrhardt + Partner od wielu lat skutecznie wdraża
złożone projekty klientów, korzystając ze zdobytej wiedzy. Przez kilka ostatnich lat firma wdrażała coraz więcej
dużych projektów w charakterze głównego wykonawcy.
Ehrhardt + Partner has efficiently implemented complex cus-
project experience, Ehrhardt + Partner offers its customers sound warehouse expertise in warehouse
planning and c­ onsulting, warehouse restructuring,
design of material flow and process structures as well
as in s­ electing hardware, software and warehouse
equipment.
tomer projects for a long time now on account of its expertise.
Over the last few years, this warehouse expert has managed
and implemented an increasing number of major projects as
main contractor.
Oznacza to, że klienci mogą całkowicie powierzyć swoje
projekty firmie E+P (chodzi tu zarówno o budowę nowych
magazynów, jak i o modernizację istniejących) i korzystać
z „całościowego” rozwiązania: od pierwotnego pomysłu,
poprzez opracowanie strategii i wsparcie podczas wdrożenia do końcowej realizacji, firma Ehrhardt + Partner jest
Państwa wiarygodnym partnerem.
16 LFS
This means that customers can award their projects entirely
to E+P (whether a new-build or warehouse modernisation)
and profit from this “one-stop” solution: from initial idea to
developing strategies and support during implementation up
to the final realisation, Ehrhardt + Partner is your accountable
contact partner.
Zwrot z inwestycji i konkretne wyniki
integracji
Return on investment and concrete ­integration
results
Doświadczenie pokazuje, ze nasi klienci otrzymują zwrot
z inwestycji w okresie od 18 do 20 miesięcy. Dzięki
wdrożeniu oprogramowania, możliwości sprzętu transportowego są wykorzystywane o 50% do 70% lepiej. Co
więcej, zwroty wynikające z błędów pobierania są także
o ok. 50%-70% niższe. Klienci zauważają także znaczący
spadek zapotrzebowania na personel - o ok. 20% do 40%.
Experience has shown that our customers notice a return on
Dzięki wysokiej funkcjonalności LFS i związanej z tym
łatwości zmiany parametrów, poprzez upgrade‘y i modyfikacje można uzyskać oszczędności do 70% w porównaniu z innymi systemami.
Due to the LFS’s high level of functionality and related simplicity
investment in 18 to 20 months. The capacity of transport equipment is exploited between 50 and 70 percent better as a result
of software implementation. Furthermore, sales returns stemming from picking errors likewise drop by around 50 to 70 percent. Customers also record a noticeable reduction in employed
personnel capacities by around 20 to 40 percent.
in changing parameters, you can achieve savings of up to 70
percent with future upgrades and modifications in comparison
to other systems.
LFS 17
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania
­magazynem
LFS modules for your individual warehouse management system
Modułowa struktura LFS umożliwia dopasowanie oprogramowania do Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań. Wysoki
poziom standaryzacji systemu i ogromna
liczba dostępnych, sprawdzonych modułów
ma pozytywny wpływ na wysokość kosztów
ponoszonych przez klienta.
The modular layout of the LFS is the basis for indi-
Utrzymanie i zarządzanie magazynami i
lokalizacjami pozycji magazynowych
Maintenance and management
of warehouse sites and bin locations
•
Dynamiczno - chaotyczna alokacja lokalizacji pozycji magazynowych uwzględniająca kryteria A-B-C
•
Dynamic-random bin allocation taking into account A-B-C
criteria
•
•
•
Przekrój lokalizacji pozycji magazynowych
•
•
•
Cross-section bin allocation
•
•
•
•
•
•
•
•
Fixed bin allocation (automatic and manual)
Kontrolowany przepływ do większych lokalizacji
Uwzględnienie wymogów magazynowych specyficznych dla danego klienta, jak np. strefy temperaturowe
itp.
•
Stała lokalizacja pozycji magazynowych (automatyczna i
manualna)
•
•
•
•
•
•
•
Rutynowe działania w magazynie
Manualna alokacja lokalizacji
Dynamiczna alokacja (Dynamic field allocation)
Segmentacja lokalizacji pozycji magazynowych
Magazyn bez alokacji pozycji magazynowych
Składowanie blokowe
Systemy regałów przepływowych
18 LFS
vidual tailoring software to suit your requirements.
The system’s high level of standardisation and vast
number of available, tried-and-tested modules has a
beneficial effect on costs for you.
Controlled overflow onto larger bins
Consideration of customer specific warehouse
requirements, such as e.g. temperature zones, etc.
Storage routines
Manual bin allocation
Dynamic field allocation
Bin segmentation
Warehouse without bin allocation
Block storage
Flow rack aisles
Magazynowanie
Storage
• Dzielenie, przepakowywanie
•Cross-docking
• Kontrola jakości
• Oznaczanie produktów
• Przesyłanie danych z systemu przyjęcia towaru u klienta
•
•
•
•
•
Splitting, repacking
•
Batch management, batch tracking, serial number
management, BBD, FiFo
•
•
•
Barcode labels
•
Management of several stock modules at one bin location
or loading unit
•
Management of empty goods, pallet account ­keeping
lub systemu MRP/BDE
•
Zarządzanie partiami towaru, śledzenie partii towaru,
zarządzanie numerami seryjnymi, datami przydatności
(BBD), FIFO
•
•
•
Etykiety z kodem paskowym
Dwuetapowa alokacja lokalizacji pozycji magazynowej
Korzystanie z pomocy technicznych, np. Pick-by-Voice,
mobilnych systemów pozyskiwania danych (mobile data
acquisition), sprzętu transportowego...
•
Zarządzanie kilkoma modułami zapasów w jednej lokalizacji lub jednostce przeładunkowej
•
Zarządzanie pustymi pozycjami, rozliczanie palet
Cross-docking
Quality control
Product labelling
Data transfer from customer’s goods-in or
MRP/BDE system
Two-stage bin allocation
Use of technical aids, e.g. Pick-by-Voice, mobile data
acquisition, transport equipment...
LFS 19
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania
­magazynem
LFS modules for your individual warehouse management system
Kontrola zapasów
Stock control
•
Klasyfikacja ogółu zapasów według:
- zapasów zablokowanych
- zapasów zarezerwowanych
- zapasów dostępnych
•
Classification of total stock by:
- blocked inventory
- reserved inventory
- freely available inventory
•
Rozróżnienie między zapasami własnymi a przyjętymi w
komis
•
Differentiation between own inventory and ­consignment
inventory
•
Oddzielenie zapasów z opłaconym cłem od zapasów z
nieopłaconym cłem
Separation into duty-paid and non-duty-paid stock
•
•
•
Kontrolowana rezerwacja indywidualnych modułów zapasów pod konkretne zamówienia klientów
•
•
Wyświetlanie zarezerwowanych ilości w podziale na zamówienia, użytkowników itp.
Display of the reserved quantity arranged by orders, users,
etc.
•
•
Rozróżnianie zapasów według partii, nr przyjęcia towaru,
daty przydatności (BBD), zamówień...
Differentiated identification of stock by batch, goods-in No.
BBD, orders...
•
Article types
•
Rodzaje artykułów
Wybieranie/komisjonowanie
Retrieval/picking
•
Kompletowanie całych pakietów na podstawie dowodów dostaw, zamówień klientów i zamówień produkcyjnych lub zamówień ze sklepów internetowych
•
Retrieval of complete work packages based on the
provision of bills of delivery, customer and production
orders or internet shop orders
•
Opcjonalna alokacja każdego pakietu według centrum
kosztowego, zamówienia klienta/ zamówienia produkcyjnego, jednostki kalkulacji kosztów, numeru projektu
itp.
•
Optional allocation of each retrieval by cost ­centre,
­customer/production order, cost unit, project number, etc.
•
•
•
1-stage/2-stage picking
•
•
•
Controlled reservation of individual stock modules for
particular orders or customers
Pobieranie jedno-i dwuetapowe
Zasada „Pick and Pack“ („Wybierz i spakuj“)
Kompletowanie kilku zamówień równocześnie, optymalizacja ścieżki
20 LFS
Pick and Pack principle
Multi-order picking, path optimised processing
Pakowalnia
Packing station dialogue
•
•
•
Rejestracja/ skanowanie numerów seryjnych
•
•
•
Registration/scanning of serial numbers
•
•
Pakowanie dwuetapowe
•
•
Two-stage packing
•
Printout of delivery lists according to parcel service,
provision of consignment data for the corresponding parcel
service
•
Generowanie spisów zawartości opakowań
Pakowanie towarów w opakowania wysyłkowe, generowanie i druk adresowych kodów paskowych/etykiet, np.
dla firm kurierskich takich jak UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST, oraz generowanie etykiet SKU i IDS
Dostarczanie danych dla wszystkich produktów w jednym opakowaniu z numerem partii, terminem przydatności (BBD), numerem seryjnym itp. w celu przekazania
ich drogą elektroniczną do odbiorcy, zgodnie z numerem przesyłki i śledzeniem przesyłki
Drukowanie wykazów dostaw zgodnie z wymogami
firmy wysyłkowej, dostarczanie danych o przesyłce odpowiedniej firmie wysyłkowej
Generation of package content lists
Packing goods into shipping units, generation and
printing of barcode addresses/delivery labels, e.g. for parcel
services such as UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST and
generating SKU and IDS router labels
Provision of data for all products in a package with batch
No., BBD/expiry date, serial number, etc. for passing
on electronically to the receiver, corresponding with
consignment number and consignment tracking
Wysyłka
Shipping
•
•
•
•
•
•
•
•
Kierowanie do firmy Post, DPD, UPS, GLS itp.
Kontrola załadunku
Obsługa głównych jednostek wysyłkowych
Zarządzanie pustymi pozycjami, rozliczanie palet
Routing for Post, DPD, UPS, GLS etc.
Loading scanning
Handling of master shipping units
Management of empty goods, pallet account keeping
Inwentaryzacja
Stocktaking
•
•
•
•
•
•
•
Sample stocktaking via interface
•
List of stocktaking differences
•
•
Losowa inwentaryzacja przez interfejs
Inwentaryzacja zapasów na poziomie zero
Inwentaryzacja ciągła, inwentaryzacja w określonym
dniu
Interfejs do rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
Zero level control stocktaking
Permanent stocktaking, stocktaking on a specific day
Interface for commercial settlement of stocktaking
­differences
LFS 21
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania
­magazynem
LFS modules for your individual warehouse management system
Kontrola różnych rodzajów technologii
magazynowych, takich jak:
Control of various types of storage ­technology, such
as:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania
Dźwigi okrężne („paternoster”) i wahadłowe („shuttle”)
Pojazdy AGV (automated guided vehicle)
Bezprzewodowe (online) systemy kontroli podnoszenia i
podnośników widłowych
• Wagi elektroniczne
•RFID
•Pick-by-Voice
•Pick-to-Belt
•Pick-by-Light
• Integracja komputerów zarządzających przepływem
Automated high-bay warehouses
Paternoster and shuttle systems
Automated guided vehicles (AGV)
Online wireless systems for picker and forklift control
Electronic scales
RFID
Pick-by-Voice
Pick-to-Belt
Pick-by-Light
Integration of material flow computers to control
automated warehouse components
materiałów w celu kontroli zautomatyzowanych części
składowych magazynu
System Kontroli Transportu
Transport control system
•
Wyznaczanie ścieżki dla każdego środka transportu, unikanie pustych przebiegów
•
Path calculation for each means of transport, avoidance of
empty trips
•
Kontrola transportów oczekujących pod względem priorytetu, w tym wymogów czasowych
•
Priority control of pending transports,
inc. time-dependent
•
Rejestracja czasu przestoju w punktach przekazywania
i lokalizacjach buforowych w celu poprawy wyliczania
czasu transportu
•
Registration of idle time at handover points and buffer
locations for improved calculation of transport times
•
Automatic transmission of optimised transport orders
to forklift drivers
•
Support for multiple transporters, e.g. clamp forklifts, triple
forklifts
•
Automatyczne przekazywanie zoptymalizowanych zleceń transportu operatorom wózków widłowych
•
Obsługa złożonych środków transportu, np. wózków
widłowych z chwytakami, potrójnych wózków widłowych
22 LFS
Dane statystyczne / KPI
Statistics/KPIs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dostępność wszechstronnych funkcji statystycznych
Poziom wykorzystania magazynu
Ilości i terminy pobierania z magazynu
Dane statystyczne dotyczące wyników
Numery zamówień
Monitorowanie zamówień, przyjęć towaru i transportu
Czas trwania cyklu dla każdego zamówienia
Wskaźniki obrotu dla poszczególnych pozycji i analiza
dostępności
•
Częstotliwość występowania poszczególnych pozycji w
danej lokalizacji
•
Indywidualne zapytania z wewnętrznej lub centralnej
hurtowni danych
Comprehensive availability of statistical functions
Warehouse occupancy
Picking numbers and times
Performance statistics
Order numbers
Order, goods-in and transport monitoring
Cycle times for each order
Turnaround rates of individual items and reach analysis
Frequency of individual items at the picking station
Individual queries by internal or central data
warehousing
LFS 23
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania
­magazynem
LFS modules for your individual warehouse management system
Graficzny interfejs użytkownika
Graphic user interface
•
Wyświetlanie cyfrowych obrazów produktów w związku
z zapytaniami lub pobraniami zapasów
•
Display of digital product images during stock inquiries or
during picking
•
•
•
•
•
Interfejs obsługiwany przez przeglądarkę internetową
•
•
•
•
•
Interface operated via internet browser
Dostęp do wszystkich funkcji przez Internet
Graficzna prezentacja danych statystycznych
Graficzna stacja kontroli magazynu
Współpracuje z bezprzewodowymi urządzeniami do
przetwarzania danych z ekranem dotykowym.
Access to all functions via the internet
Graphic display of statistics
Graphic warehouse control station
Supports touchscreen wireless data equipment
Kit-building
Kit-building
•
•
•
•
•
•
Obsługuje tworzenie zestawów na wystawę
Obsługuje tworzenie zestawów towarów
Zarządzanie wykazami pozycji
Supports formation of sets for the display structure
Supports goods kit-building
Administration of piece lists
Zapewnienie jakości
Quality assurance
•
Obsługa swobodnie definiowanych statusów jakościowych
•
Generowanie i przetwarzanie zleceń w zakresie zapewnienia jakości
•
Historia zmian statusów jakościowych (użytkownik,
dane...)
•
•
•
•
•
Definiowanie pracowników ds. zapewnienia jakości poprzez prawa do autoryzacji
24 LFS
Handling of freely definable quality statuses
Generation and processing of quality assurance orders
History of changes in quality statuses (user, data...)
Definition of quality assurance personnel via ­authorisation
rights
Inne funkcje
Other functions
•
•
Monitoring of the reported stock level with automatic
generation of restocking suggestions
•
Parameter control, e.g. for restocking at a picking station,
label printouts, etc.
•
Statistics about access frequency, overviews of a
­ llocation,
occupancy, stock lists, A-B-C analysis
•
Different concepts for organisation and provision of
emergency operation
Monitorowanie podanego poziomu zapasów wraz z
automatycznym generowaniem wskazówek dot. uzupełnienia zapasów
•
Kontrola parametrów, np. dotycząca uzupełnienia
­zapasów w miejscu pobierania, wydruków etykiet itp.
•
Dane statystyczne o częstotliwości dostępu, przeglądy
alokacji, wypełnienia magazynu, wykazy zapasów,
­analiza A-B-C
•
Różne koncepcje organizacji i realizacji działań awaryjnych
•
Barcode labels for machine processing or product
identification
•
Etykiety z kodami paskowymi do przetwarzania maszynowego lub identyfikacji produktów
Invoicing of logistics services
•
•
Fakturowanie usług logistycznych
•
•
•
Notification of delivery by electronic data transfer for each
package/pallet
•
Powiadamianie o dostawach poprzez elektroniczny
przesył danych dla każdego opakowania/palety
•
3-D visualisation of warehouse processes
•
Wizualizacja procesów magazynowych w 3D
Wysyłanie e-maili lub SMSów w momencie wystąpienia
określonych zdarzeń lub celem powiadomienia o dostawie
Państwa indywidualne wymagania najlepiej jest
ustalić na miejscu podczas osobistego spotkania.
Z przyjemnością pokażemy wtedy Państwu konkretne, możliwe rozwiązania i odkryjemy potencjalne
możliwości optymalizacji. W naszym centrum logistycznym pokażemy Państwu aktualne potrzeby związane
z istniejącymi procesami magazynowymi i zaprezentujemy Państwu te procesy w rzeczywistym środowisku
operacyjnym. Wykorzystaj tę szansę dla swojego magazynu.
Sending of e-mail or SMS when defined events occur or
notifying delivery
Your individual requirements can be best established on-site
in a personal advisory meeting. In this context, we would be
happy to show you concrete possible solutions and to uncover
optimisation potential. We will illustrate the current requirements you have of your prevailing warehouse processes in our
logistics centre and will present these processes to you under
live operating conditions. Take this opportunity for your warehouse.
LFS 25
Moduły LFS tworzące Państwa własny system zarządzania
­magazynem
LFS modules for your individual warehouse management system
Technologie zintegrowanego pobierania
Integrated picking technologies
Pobieranie według list papierowych
Paper-based picking by picking lists
•
Wdrożenie pobierania na podstawie list papierowych
lub pobierania na podstawie list papierowych wspomaganego innymi technologiami pobierania
•
Implementation of paper-based picking
by picking lists or paper-based picking
by picking lists accompanied by other picking technologies
•
Listy pobrań dla poszczególnych magazynów lub
wspólne listy pobrań dla wielu zamówień kompletowanych w różnych magazynach
•
Picking lists for individual warehouse locations or collective
picking lists for several orders over several warehouse
locations
•
•
•
Druk i stosowanie etykiet z kodami paskowymi
•
•
•
Printout and use of barcode labels
•
•
Multi-order picking
•
•
Listy pobrań uwzględniające optymalną ścieżkę
Wstępna kalkulacja jednostki ładunkowej (zasada Pick
and Pack)
Kompletowanie kilku zamówień równocześnie
Path optimised picking lists
Precalculation of consignment loading unit
(Pick and Pack principle)
Multi-stage picking
Kilkuetapowe kompletowanie zamówienia
Systemy bezprzewodowe
Wireless
•
•
Advantages compared with paper-based picking by picking
lists: high data security, reduction of picking errors and a
considerable increase in productivity amongst personnel
•
•
Immediate, event-controlled online restocking
•
•
•
Clarity and transparent quality assurance
Zalety w porównaniu z pobieraniem wg list papierowych: wysoki poziom bezpieczeństwa danych, redukcja
błędów pobierania i znaczny wzrost wydajności personelu
•
Natychmiastowe, kontrolowane elektronicznie uzupełnianie zapasów
•
Ciągła obserwacja online procesu kompletowania zamówienia i sygnatur czasowych
•
•
•
Przejrzysty proces zapewnienia jakości
Wgląd w historię wykorzystania personelu
Interfejs znakowy i/lub graficzny
26 LFS
Continual online overview of order progress and
­corresponding time stamps
Overview and history of personnel use
Character-oriented and/or graphic interface
Pick-by-Voice
Pick-by-Voice
•
Zwiększa szybkość pobierania aż o 50% przy zachowaniu
dużej dokładności
•
Increases picking speed by up to 50 percent along with high
picking reliability
•
Osoba pobierająca ma wolne ręce i nie musi widzieć wyświetlacza
•
Free hands for the picker and no visual contact with a
display necessary
•
Natychmiastowe, kontrolowane elektronicznie uzupełnianie zapasów
•
•
Immediate, event-controlled online restocking
•
Wykorzystanie sprzętu do transportu zbiorowego lub
MDA do składowania, pobierania i przenoszenia towarów na inne miejsce
•
Easy and quick learning as communication is ­dialectneutral
•
Łatwa i szybka nauka, ponieważ komunikacja jest
neutralna językowo
Use of collective transport equipment or MDA for storage,
retrieval and relocation
RFID
RFID
•
•
Can be used for product identification (batch, EAN, serial
numbers) and for loader identification (pallet or SKU)
•
Connection of an RFID supported picking cart for
multi-order picking
•
Connection of RFID group detection, e.g. for ­industries and
sectors such as pharmaceuticals, ­entertainment electronics,
electronic products, ­textile industry and document
management
Może być wykorzystywany do identyfikacji produktów
(partia, EAN, numery seryjne) oraz sprzętu załadunkowego (paleta lub SKU)
•
Dołączenie wózka pracującego w systemie RFID do kompletowania wielu zamówień równocześnie
•
Dołączenie systemu grupowego wykrywania RFID, np.
dla sektora farmaceutycznego, elektroniki rozrywkowej,
produktów elektronicznych, tekstylnego i zarządzania
dokumentami
Pick-by-Light
Pick-by-Light
•
•
Supplementary option for fast and extremely reliable
picking by using optically unique light signals
•
•
Reduction of erroneous picks during picking
•
•
Dodatkowa opcja umożliwiająca szybkie i niezwykle
precyzyjne pobieranie za pomocą unikalnych sygnałów
świetlnych
Redukcja liczby błędnych pobrań
Krótkie ścieżki, ponieważ system transportu pojemników
jest zwykle połączony z systemem Pick-by-Light
Short picking paths as a container conveyance ­system is
usually connected to the Pick-by-Light technology
Pick-to-Belt
Pick-to-Belt
•
•
•
•
Oszczędność czasu dzięki równoległemu przetwarzaniu
kilku zamówień
•
Krótkie ścieżki dzięki równoległemu kompletowaniu
kilku zamówień
•
Automatyczne sortowanie pobieranych towarów przez
maszynę sortującą według zamówień lub odbiorców
Time-saving processing of several parallel orders
Short paths due to parallel and cross-order picking
Automatic sorting of picked goods by a downstream sorter
into individual orders or receivers
LFS 27
Wszechstronna obsługa i fachowe szkolenia
Comprehensive service and qualified training sessions
Jako jeden z wiodących ekspertów od logistyki
magazynowej na świecie, Grupa Ehrhardt +
Partner również po zakończeniu projektu oferuje kompetentne, wszechstronne wsparcie w
zakresie rozwiązywania wszelkich wątpliwości,
we wszystkich obszarach logistyki magazynowej. E+P oferuje swoim klientom na całym
świecie wszechstronną obsługę, wsparcie i
programy szkoleniowe.
As one of the leading warehouse experts internation-
Międzynarodowa obsługa i idealne wsparcie
International service and perfect support
Po zakończeniu projektu Ehrhardt + Partner proponuje
swoim klientom korzystanie z wielojęzycznej infolinii
zapewniającej wszechstronne wsparcie. Nasi wykwalifikowani specjaliści są dostępni przez całą dobę, siedem
dni w tygodniu. Dzięki temu E+P może pomóc każdemu
klientowi z dowolnego miejsca na świecie w ciągu zaledwie kilku minut. Eksperci E+P mają dostęp do systemu
klienta online przez system przesyłu danych na odległość lub łącze internetowe. Umowy utrzymania systemu
zawierane są na elastycznych warunkach, a zakres usług
można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.
After project completion, Ehrhardt + Partner offers its custom-
Szkolenia i seminaria w zakresie zarządzania
magazynem
Warehouse training sessions and seminars
Pracownicy magazynu muszą zostać przeszkoleni w zakresie nowych wymogów i zadań, zwłaszcza wtedy, gdy
wprowadzany jest nowy system zarządzania magazynem
lub instalowane są nowe technologie. Dzięki własnemu
centrum logistycznemu o powierzchni 900 m2, Ehrhardt
+ Partner oferuje idealne warunki do profesjonalnych
szkoleń z logistyki magazynowej i prowadzenia międzynarodowych seminariów. W naszym centrum logistycznym,
które jest wyposażone w najnowszy sprzęt, wielojęzyczni
trenerzy z doświadczeniem w branży przekazują nie tylko
wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim specjalistyczną
wiedzę praktyczną.
new requirements and tasks, in particular when changing over
28 LFS
ally, Ehrhardt + Partner will also ­support you competently and extensively following project conclusion in
all questions and areas of warehouse logistics. E+P offers its customers worldwide a comprehensive ­service,
­support and training programme.
ers a multilingual service hotline for comprehensive support.
Qualified warehouse experts are available to help you round
the clock, seven days a week. This ensures that E+P can help
every customer worldwide in just a few minutes. E+P experts
can access the customer system online by remote data transfer
or via an internet connection. Corresponding maintenance
contracts prove their worth with flexible terms and performances and can be individually adapted to suit customer wishes.
It is important that warehouse personnel are qualified for the
to a new warehouse management system or when installing
new technologies. With their own logistics centre measuring
900 m2, Ehrhardt + Partner offers ideal prerequisites for professional warehouse training sessions and international seminars.
Multilingual teachers with experience in the industry teach
theoretical know-how but most importantly practice-related
expert knowledge at this logistics centre which is equipped with
state-of-the-art equipment
Referencje
References
System zarządzania magazynem LFS jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach w handlu, produkcji i usługach, a także przez firmy
transportowe i logistyczne. Wśród renomowanych firm korzystających z tego systemu zarządzania magazynem są np.:
The LFS warehouse management system is being
successfully used internationally in commerce, production and service providing, as well as by haulage
companies and l­ ogistics service providers. Renowned
referee customers for the warehouse management
system include for example the following companies:
LFS 29
Przegląd systemu zarządzania magazynem LFS
An overview of the LFS warehouse management system
Oprogramowanie
Software
•
Zarządzanie magazynem obejmujące dynamiczne zarządzanie lokalizacjami pozycji magazynowych
•
Warehouse management with dynamic administration of
bin locations
•
•
•
•
Platformy systemowe IBM Series i5, Linux i Windows
•
•
•
•
•
IBM Series i5, Linux and Windows system platform
•
Możliwość konstrukcji modułowej zgodnie z wymogami
klienta
Terminal or client/server solutions
•
•
•
•
Rozwiązania terminalowe lub typu klient - serwer
•
•
Interfaces to online shop systems
•
•
BBD control
Zintegrowane relacyjne bazy danych
Dostępne prekonfigurowane rozwiązania startowe
Możliwość rozszerzenia/upgrade‘u za pomocą standardowych modułów
Interfejsy do systemów ERP i MMS takich jak SAP/R3,
­Navision lub MOVEX
Integrated relational databases
Preconfigured starter solutions available
Can be expanded/upgraded by standard modules
Can be modularly constructed according to customer
requirements
Interfaces to ERP and MMS systems such as SAP/R3,
Navision or MOVEX
Administration of batch and serial numbers, product
tracking
•
•
•
•
Interfejsy do systemów sklepów online
Zróżnicowana kontrola zapasów w przypadku pozycji o
różnych cechach dotyczących kompletowania zestawów
•
Control of fully automated warehouses or
warehouse units
•
Kontrola w pełni zautomatyzowanych magazynów lub
oddziałów magazynów
•
Integration of barcode, wireless option, Pick-by-Voice,
Pick-by-Light, Pick-to-Belt and RFID
•
Integracja kodów paskowych, opcji bezprzewodowej,
Pick-by-Voice, Pick-by-Light, Pick-to-Belt i RFID
•
•
Packing station handling with package contents
•
•
•
Loading control/scanning
•
Integrated material flow computer
Zarządzanie numerami partii i serii, śledzenie produktów
Kontrola dat przydatności (BBD)
•
•
Obsługa pakowalni i zawartości opakowań
•
•
•
Kontrola/ skanowanie załadunku
•
Zintegrowany komputer zarządzający przepływem materiałów
Etykiety adresowe UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST,
etykiety SKU i IDS
Graficzny interfejs użytkownika
Wszystkie funkcje LFS są dostępne przez Internet i
­intranet
30 LFS
Differentiated stock control of items with different
kit-building characteristics
UPS, GLS, DPD, SYSTEMPLUS, POST address l­ abels, SKU and
IDS router labels
Graphic user interface
Total LFS functionality available via the internet and
intranet
Usługi
Services
•
•
Reorganizacja istniejących magazynów
Reorganisation of existing warehouses
•
Licencje pojedyncze, dla wielu użytkowników i dla grup
spółek
•
•
•
•
Profesjonalne zarządzanie projektami
•
•
•
•
•
•
•
•
Modernisation of automated logistics centres
•
Modernizacja zautomatyzowanych centrów logistycznych
Wymiana istniejących systemów oprogramowania dla
magazynów
Rzetelna i bezpieczna realizacja/ zlecanie projektów
Korzystanie z LFS za pośrednictwem ASP
Substitution of existing warehouse software systems
Single, multiple-user and corporate group licences
Professional project management
Reliable and secure project handling/commissioning
Use of LFS via ASP
International hotline (24/7), online support via modem,
ISDN or Internet
Międzynarodowa infolinia (24/7), wsparcie online przez
modem, ISDN lub Internet
LFS 31
The Power of Innovation
since 1987
Institut für technische
Lösungen in der Logistik
EPS – Ehrhardt + Partner Solutions | Oprogramowanie do zarządzania magazynem i logistyką
Official Partner: E+P Polska | ul. Antalla 8/17 | 03-126 Warszawa | Tel: (+48) 50 044 41 70 | Fax: (+48) 22 203 40 44
[email protected] | www.ehrhardt-partner.pl
Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG | Software Systems for Warehouse Logistics
Alte Römerstraße 3 | D-56154 Boppard-Buchholz | Germany | Tel. (+49) 67 42-87 27 0 | Fax (+49) 67 42-87 27 50
R4-2_0314
[email protected] | www.ehrhardt-partner.com

Podobne dokumenty

Warehouse Management

Warehouse Management łańcuchu logistycznym. Klienci E+P mogą przy tym liczyć na doświadczonego i wiarygodnego partnera po swojej stronie, który będzie im towarzyszył w drodze do logistyki jutra. Founded in 1987 as a fa...

Bardziej szczegółowo