(załšcznik nr 2a do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

(załšcznik nr 2a do SIWZ
RAP/95/2010
Zał cznik nr 2a do SIWZ
……………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
O WIADCZENIE1
Przyst puj c do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa prototypu urz dzenia do dekontaminacji
mi sa i modyfikacji wła ciwo ci powłok ochronnych z wykorzystaniem techniki tzw. „zimnej plazmy”
dla Katedry Technologii Surowców Zwierz cych i Zarz dzania Jako ci Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, Wykonawca o wiadcza, e nie wyst puj w stosunku do niego podstawy do wykluczenia z
post powania o udzielenie zmówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.,
Prawo zamówie publicznych.
.................................., dn. ......................
(miejscowo )
........................................................
podpis(y) osoby/osób upowa nionych
do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców
1
W przypadku składania oferty wspólnej niniejsze o wiadczenie musi zosta zło one przez ka dego z członków konsorcjum/
wspólników spółki cywilnej osobno

Podobne dokumenty