Prosty plan: pomóc rodzinom

Komentarze

Transkrypt

Prosty plan: pomóc rodzinom
Miasto
dla rodziny
15 października 2014
Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”
Prosty plan: pomóc rodzinom
Rodzina Pałków z Zabrza: rodzice Mariola i Andrzej z córeczkami Martą,
Marysią i Magdą. Szczęśliwi pokazują, że duża rodzina daje radość
REKLAMA
004569944
• Basen pływacki z 6 torami
• Duży basen rekreacyjny z masażami
• 63-metrowa zjeżdżalnia
• 4 wanny z hydromasażem (w tym 2 z solanką)
• Tunel wodny z masażami
• Nowoczesna siłownia z instruktorem
• Szkoły pływackie dla niemowląt, dzieci i dorosłych
• Aqua aerobic, sauny, masaże, kosmetyka
I wiele innych atrakcji w cenach niższych niż w Aquaparku
Paniówki, ul. Gliwicka 11B, telefon: 32 44 00 470, www.wodnik-paniowki.pl
FOT. Z ALBUMU PRYWATNEGO RODZINY PAŁKÓW
Wciąż nie w każdym mieście robi się wszystko, co można, by pomóc rodzinom i seniorom.
Pokazujemy samorządy, które do sprawy podeszły poważnie. I firmy, które włączają się w akcje.
02//
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Reklama
REKLAMA
004554730
Katowice przyjazne rodzinom
Miasto od lat wspiera rodziny i to w każdym pokoleniu. Realizowane
tutaj programy wsparcia skierowane są tak do rodzin wielodzietnych,
seniorów jak i najmłodszych mieszkańców.
Program „Nas Troje i więcej”
Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”
W Katowicach realizację programu „Nas Troje i więcej” skierowanego do rodzin
wielodzietnych, tj. z co najmniej trójką dzieci, rodzin zastępczych oraz rodzin korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczęto w styczniu
2011 r.
Z początkiem lipca 2009 roku miasto Katowice przystąpiło do realizacji miejskiego
programu pomocy dla rodzin z dziećmi pt. „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”.
Program ten adresowany jest do dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/
babć pełniących funkcję rodzin zastępczych.
Celem programu jest:
- wspieranie ww. rodzin oraz poprawę warunków ich życia;
- zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tychże rodzin;
- kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin
wielodzietnych.
Celem programu jest:
- Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych.
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.
- Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym
wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych.
- Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć
i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich.
Dzięki programowi i jego partnerom można skorzystać z atrakcyjnych zniżek na imprezy
i usługi świadczone, między innymi przez miejskie jednostki kultury i sportu, wybrane
apteki, irmy ubezpieczeniowe, przedszkola, księgarnie, szkoły czy sale zabaw dla dzieci.
Do końca września 2014 r. w programie udział brało prawie 2 tysiące rodzin, czyli około 9
tysięcy osób.
Aby przystąpić do programu, wystarczy wypełnić specjalny wniosek o wydanie karty
(dostępny na stronie programu), a następnie złożyć go osobiście w Biurze Miejskiego
Rzecznika Praw Konsumentów przy ul. Rynek 1 (pokój nr 512 na V piętrze) lub Wydziale
Polityki Społecznej przy ul. Rynek 1 (pokój nr 812 na VIII piętrze) – gdzie przyjmowane
są także wnioski i wydawane Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, bądź też przesłać go
listownie na adres Urzędu lub elektronicznie (za pomocą platformy: SEKAP lub ePUAP).
Aby przyłączyć się do programu jako jego partner, wystarczy wejść na stronę programu
www.nas3.katowice.eu, pobrać z niej wzór porozumienia, wypełnić go i przesłać w formie
elektronicznej na adres: [email protected] Zapraszamy!!!
Legitymacje uczestnika programu, uprawniającą do korzystania z usług oferowanych
w ramach programu oraz ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych i obiektów
sportowych, wydawane są w:
y Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach,
y Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Rynek 1 (pok. 808
VIII piętro).
Do końca września 2014 r. ogółem wydano ponad 1,5 tysiąca legitymacji.
Zniżki dla katowickich seniorów w ramach programu z zakresu polityki społecznej
„Aktywni seniorzy”
Miasto Katowice realizuje szereg działań skierowanych do seniorów naszego miasta – m.in. od
kwietnia 2014 r. uruchomiony został program z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy”.
Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami Katowic.
Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez
zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.
Każdemu seniorowi, który złoży stosowny wniosek, jest wydawana karta „Aktywnego
Seniora”, na podstawie której przysługują zniżki oraz rabaty.
Wniosek o przyznanie karty „Aktywnego Seniora” można składać w Katowicach przy
ul. 3 Maja 11 (dawna hala butów), Stowarzyszenie FAMI.LOCK.
Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:
Poniedziałek 14.00 – 17.00
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 10.00 – 13.30
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 13.30
Aktualna lista Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat programu „Aktywni
Seniorzy” znajdują się na stronie internetowej www.aktywni-seniorzy.info
Z programu „Aktywni Seniorzy korzysta już 1977 osób.
Ponadto Miasto Katowice realizuje projekty: „Rodzicielstwo – mój czas!”, „Wolontariat w formie
korepetycji” oraz Program psychoedukacyjny „Świadomy rodzic – szczęśliwsza rodzina”.
Szczegółowe informacje na temat opisanych projektów można znaleźć na stronie
http://www.katowice.eu/urzad-miasta w zakładce Rodzina i zdrowie.
//03
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Taniej do kina, pociągu, teatru i na wczasy:
tak wspierane są rodziny wielodzietne
Kartę Dużej Rodziny otrzymało w województwie śląskim już ponad 30 tysięcy osób, w całym kraju ponad 10
razy więcej. Dokument ma pozwolić rodzinom z co najmniej trójką dzieci na ograniczenie wydatków
Michał Wroński
[email protected]
Jak otrzymać Kartę?
FOT. Z ALBUMU PRYWATNEGO PP.OCHMANÓW
Jutro miną cztery miesiące od uruchomieniarządowegoprojektuKarta Dużej Rodziny. Jak do tej pory
w województwie śląskim otrzymało ją ponad 30 tysięcy osób (w całym kraju 10 razy więcej). Dzięki temudokumentowizyskałyulgiwkomunikacjikolejowej,wybranychsieciach sklepowych, kinach, restauracjach, czy przedszkolach. Mniej płacą także w niektórych obiektach
sportowych i muzeach.
Kryterium nie są dochody,
a wyłącznie liczba dzieci
Rządowy projekt nie był pierwszy –
wcześniej podobne przedsięwzięcia realizowały lokalne samorządy
(o ich ofercie piszemy na kolejnych
stronach). Ze zrozumiałych jednak
względów zyskał sobie zdecydowanie większą popularność.
Z rządowej Karty korzystać mogą rodziny (także związki nieformalne) z minimum trójką dzieci (również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka), niezależnie
od posiadanych dochodów. Kartę
otrzymują wszyscy członkowie rodziny, choć nie wszyscy równie długo. Dzieciom przyznana jest ona
do ukończenia 18. roku życia lub –
jeśliucząsięjeszczewszkolelubstudiują – doukończenia 25. roku życia.
Zkoleirodzicemogązniejkorzystać
dożywotnio(bezwzględunato,czy
są nadal małżeństwem; jeśli jest inaczej, to z KDR mogą też korzystać
ich nowi małżonkowie), zaś osoby
niepełnosprawne w czasie obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Do rządowego projektu
przystąpiło już 200 firm
Liczba dołączających do programu
systematycznie rośnie – początkowo było ich 46, dziś lista obejmuje
już 200 różnego rodzaju podmiotów. Są wśród nich m.in. PKP
Intercity i Przewozy Regionalne,
PKO BP i Bank Ochrony Środowiska, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski i Stadion Narodowy
wWarszawie,krakowskiWawel,czy
lotnisko w Balicach (zniżki dotyczą
głównie parkingów i punktów gastronomicznych). Wwojewództwie
śląskim posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki m.in.
w Zameczku (rezydencji prezydenta RP w Wiśle), Wesołym Miasteczku w Chorzowie, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich wSzczyrku oraz
części ośrodków Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej.
Pełnąiszczegółowąlistęwszystkich partnerów programu KDR
Mieszkający w Jastrzębiu-Zdroju Marzena i Jarosław Ochmanowie nie mają wątpliwości, że plusem dużej rodziny jest codzienna nauka
odpowiedzialności oraz umiejętność dzielenia się z innymi. No i to, co łączy wszystkich najbardziej, czyli miłość...
(wraz z informacją o oferowanych
przez nich ulgach) można znaleźć
nastronie internetowej www.rodzina.gov.pl (w zakładce „Duża Rodzina”).Znajdujesiętamrównieżwformacie elektronicznym wniosek
o wydanie takiego dokumentu,
a także załącznik z listą dokumentów, które należy przedstawić
przy składaniu wniosku o KDR.
Pod tym samym adresem informację mogą znaleźć również firmy zainteresowane akcesem do programu.
Jak podkreślali od samego początku przedstawiciele pilotującego
toprzedsięwzięcieMinisterstwaPracyiPolitykiSpołecznej,możedoniegoprzystąpićkażdafirma(państwowa lub prywatna), niezależnie
odswejwielkościizasięgudziałania.
Dla przedsiębiorców akces do tego
projektu niesie za sobą wymierne
korzyściwizerunkowe–każdafirma
uczestnicząca w nim opatrzona zostaje bowiem logiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a wiadomość natychmiast trafia na wspomniany już serwis www.rodzina.gov.pl. Potwierdzają tym samym
ponadto,żeideaodpowiedzialnego
społecznie biznesu nie jest dla nich
jedynie hasłem.
Wielodzietnych rodzin
jest u nas coraz mniej
Od1wrześniadziałazkoleifirmowany przez samorząd województwa
śląskiego projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Nie jest
to bynajmniej kalka rządowego projektu. Samorząd województwa nie
wypuścił bowiem żadnego własnego dokumentu. Stworzył natomiast
„katalog ulg i uprawnień w śląskich
instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu
publicznego”, z którego korzystać
mogą posiadacze Karty Dużej Rodziny. W tym przypadku również
partnerami projektu zostały gminy,
instytucjepubliczne,organizacjepozarządowe, podmioty działające
na rzecz rodziny oraz przedsiębiorcy.
– Mam nadzieję, że ten wojewódzki projekt przyczyni się do tego, że rodzin wielodzietnych będzie
coraz więcej. Dawniej rodzina wielodzietna przeważnie oznaczała rodzinę patologiczną, w tej chwili to
jestnaszedobro,tojestprzyszłybyt
naszego województwa – mówiła
podczas spotkania inaugurującego
ten projekt Aleksandra Skowronek,
wicemarszałek województwa śląskiego.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują tymczasem, że
rodzinwielodzietnychwwojewództwie śląskim ubywa w dramatycznym tempie. Jeszcze w 2002 roku
było ich ponad 96 tysięcy (stanowiły 11,3 proc. w miastach oraz 18,7
proc. naobszarach wiejskich). W roku 2011 ich liczba spadła do przeszło 55 tysięcy (stanowiły już tylko 7,6
proc.wmiastachoraz12proc.naobszarach wiejskich).
Sprawdź kto, gdzie
i jakie ulgi proponuje
W ramach samorządowego projektu zniżki dla rodzin wielodzietnych
zaproponowały m.in.: Filharmonia
Śląska w Katowicach (35 proc. zniżki na koncerty repertuarowe), Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
(wstęp dla rodziny za 30 zł), Koleje
Śląskie (50 proc. ulgi dla rodzica lub
opiekuna prawnego oraz ulga ustawowa dla dzieci i młodzieży,
względnie 30 proc. ulgi w przypadku braku legitymacji uprawniającej
do ulgi ustawowej), Muzeum Zamkowe w Pszczynie (50 proc. zniżki),
Opera Śląska w Bytomiu (od 20
do 30 proc. zniżki na wybrane spektakle repertuarowe), Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (zakup biletu rodzinnego na seans (dla rodziny 2+3, 15 zł – zniżka
50 proc.), czy Teatr Śląski w Katowicach (50 proc. zniżki na spektakle własne repertuarowe). Pełną listę podmiotów, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie, wraz ze
szczegółową informacją o proponowanych przez nie ulgach można
znaleźć na stronie internetowej
www.slaskiedlarodziny.pl (w zakładce „ulgi i uprawnienia”).
Prócz stworzenia systemu ulg
projekt samorządu wojewódzkiego
zakładarównież„miękkiedziałania”:
diagnozę sytuacji rodzin w województwie śląskim, a także jej promocję, wzmacnianie funkcji prokreacyjnych i opiekuńczo-wychowawczychorazwspieraniepieczyzastępczej.Stądwłaśnietakieakcje,jakzorganizowana 20 września „Biała sobota”, podczas której w 28 placówkach medycznych na terenie całego
regionu można było wykonać bez-
płatne badania, a także skorzystać
z porad oraz konsultacji medycznych.
W programie prezydenta
znalazły się 44 porady
Zarówno rządowa, jak też samorządowe wersje Karty Rodziny wpisują się w ogłoszony w maju 2013 Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Ponad 100-stronicowy dokument wskazuje 44 rekomendacje –
wśród nich zaś m.in. wprowadzenie
Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiające powszechne
zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych.
Na liście propozycji znalazło się
też ustanowienie kwoty wolnej
od podatku uzależnionej od liczby
dzieci w rodzinie i zastąpienie nią
obecnego sposobu obliczania ulgi
na wychowanie dziecka (im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota powinna być wyższa), wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu
ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć,
w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin
wychowujących dzieci (taka analiza ma być obowiązkową częścią
oceny skutków regulacji), wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w formule urlopów rodzicielskich oraz organizacji pracy,
zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, wprowadzenie górnego
limitu wysokości opłaty rodziców
za opiekę w żłobkach i klubach dziecięcych, czy stworzenie tzw. żłobków rodzinnych. A
a Krok1:Należyzłożyćwniosekwurzędziegminy,natereniektórejsięmieszka(miejsce
zameldowanianiejestistotne).
Wniosek,wimieniurodziny,może
złożyćjejkażdypełnoletniczłonek.Razemzwnioskiemnależy
dołączyć:dokumentpotwierdzającytożsamość(wprzypadkurodzicaorazmałżonkarodzica);akt
urodzenialubdokumentpotwierdzającytożsamość(wprzypadku
dzieciwwiekudoukończenia18.
rokużycia);dokumentpotwierdzającytożsamośćorazzaświadczeniezeszkołylubszkoływyższejoplanowanymterminie
ukończenianaukiw danejplacówce(wprzypadkudzieci
wwiekupowyżej18.rokużycia);
dokumentpotwierdzającytożsamośćorazorzeczenieoumiarkowanymalboznacznymstopniu
niepełno-sprawności(wprzypadkudziecilegitymującychsięorzeczeniemoumiarkowanymalbo
znacznymstopniu
niepełnosprawnościwwiekupowyżej18.rokużycia);postanowienieoumieszczeniuwrodziniezastępczejlubrodzinnymdomu
dziecka(wprzypadkudzieci
umieszczonychwrodziniezastępczejlubrodzinnymdomu
dziecka);zaświadczenieopozostawaniuwdotychczasowejrodziniezastępczejlubrodzinnym
domudziecka(wprzypadku
osób,októrychmowawart.37
ust.2ustawyzdnia9czerwca
2011r.o wspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej).
a Krok2:Gminamusirozpatrzyćwniosek.Niepowinnoto
trwaćdłużejniżmiesiąc,awprzypadkusprawyszczególnieskomplikowanej–dwóchmiesięcy.
Porozpatrzeniuwnioskugmina
zamawiawydrukKarty,anastępnieczekanajejdostarczenie(powinnotonastąpićwciągu30dni).
Wurzędziegminyskładający
wniosekpowiniensiędowiedzieć,gdziebędziemógłodebrać
gotowąKartę.Dokumentwydawanyjestbezpłatnie(choćjuż
wraziejejzgubieniaotrzymanie
duplikatukosztuje8,76zł).
Kartamawymiary54x85,6mm.
ZnajdujesięnaniejimięinazwiskooraznumerPESELjejposiadacza.Dodatkowopodanajest
dataważnościkarty,jejnumer,
skrót„KDR”pisanyalfabetem
Braille’aorazelementyzabezpieczająceprzedjejpodrobieniem.
OPRAC.(MIW)
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
04//
Jak Bóg da zajączka, to da i łączkę,
czyli rodzinna tabliczka mnożenia
Zabrze ,,rodzinną łączkę” pielęgnuje od lat. Nie tylko swoją. To stąd ,,poszło w Polskę” głośne wołanie o rodzinę!
Jak mówią w Zabrzu – po cichu
to można się modlić. O rodzinie trzeba mówić głośno. Żeby
nigdy nie zapominać, że sam
,,dobry klimat” to za mało!
Zabrze to miasto z plusem
a WZabrzuwielodziet-
nerodzinyodkilkulat
mogąliczyćnadodatkowewsparcie
Elżbieta Twórz
[email protected]
MałgorzataMańka-Szulik:Jestemmatkączworgadzieciiwiem,ileradości
dajelicznarodzina.Aleteżwyzwań.Znaszychrodzinna5+jestemdumna
MariolaPałka(zMartąiMarysią):Imwiększarodzina,tymwięcejradości,
mniejnudyiczasudlasiebie.Aletworzysięwięźnajcenniejszanaświecie
PoszłozeŚląska jakburza!
Świat wartości i portfele...
Modanaaktywizacjęcałychpokoleń:
najmłodszych, młodych małżeństw
zaczynających rodzinny start, rodzin
3+,5+,noiseniorów. Dziśjużniema
chybamiasta,któreniechwaliłobysię
jakimśspecjalnymprogramemprorodzinnyminiktjużteż niepyta,takjak
wtedy gdy Małgorzata Mańka-Szulik
w 2013 roku organizowała w Zabrzu
pierwszą ogólnopolską debatę o rodzinie: ,,Po co pani to gadanie, czy
po to, żeby pomóc ludziom związać
koniec z końcem od razu trzeba się
spotykać?Pocodebatować,nielepiej
pocichupomagać?
– Po cichu, to można się modlić –
odpowiadałaprezydentZabrza.Iprzekonywała:–Otrudnejsytuacjipolskich
rodzin trzeba mówić jak najgłośniej,
tak żeby wszyscy, nie tylko samorządowcy–usłyszeli.Itrzebarozmawiać.
Bo od spotkania wszystko się zaczyna.Apowiemjeszczemocniej–odrodziny wszystko się zaczyna. Od kilku
lat pracujemy nad Metropolitalnym
ŚwiętemRodziny,bojakspotykająsię
ludzie,tozawszesobiecośpowiedzą,
zawsze sobie coś podpowiedzą, podzielą się jakimiś informacjami i wartościami. A ja jestem przekonana, że
to,czegodziśnajbardziejnambrakuje,czegobrakujenaszymrodzinomto
ustabilizowanieświatawartości.
–Jesttakiepowiedzenie:,,JakBógda
zajączka to da i łączkę” – mówi śmiejącsię AndrzejPałka,mążMarioliitatatrzechdziewczynek:Marty,Marysi i Magdy. – Zapewne każda rodzina
ma swoją receptę na szczęście. Naszą jest miłość, wsparcie, zaufanie
i zrozumienie, wspólne spędzanie
czasuimodlitwa.Dzisiejszyświatdajenamtrudnezadanie–musimysprostać wielu obowiązkom i zajęciom
w tym samym czasie, który jest niezmienny i upływa tak jak kiedyś, gdy
obowiązków było mniej. Myślę, że
bardzo ważne jest wspólne robienie
dobrych i wartościowych rzeczy. Terazwieleczasuzajmujemipraca,dzięki której utrzymuję rodzinę. Często
mam wyrzuty sumienia, że pracuję
zbyt dużo zaniedbując ważne sprawy.Myślę,żewielurodzicówmaten
samdylematidlategowartoprzemyśleć: co potrzebne jest rodzinom,
a właściwie co bardziej – wspólny
czasczywięcejpieniędzy?–zastanawia się Andrzej Pałka.
tycznieibardzoszybko–rozwodem.
Alejakmabyćinaczej,jeślizamiastdobregostartu,jestkątprzyrodziniemężaczyżonyikoniecznośćradzeniasobie ze zrozumiałymi w takich sytuacjachkonfliktami? Podstawowakwestia to jest mieszkanie, podstawowa
kwestia to jest praca. I my musimy
otymbardzopoważniemyśleć.Imówićjasno,żebezwsparciafinansowegosobienieporadzimy.Samorządnie
jest w stanie sam udźwignąć tego
problemu. Możemyrobićnajpiękniejsze karty 5+, możemy dawać nawet
największeupustynawejściado teatru,dokina,nabasen...Wtensposób
możemy oczywiście tworzyć dobry
klimat, ale nie zbudujemy mocnych
fundamentów. Musimy wspólnie
spojrzećnaterodziny,którewchodzą
w życie. Jak wchodzą? Z nadzieją,
apóźniejjestparaliż,botutrudno,tam
trudno,trudnoopracę,omieszkanie,
notowyjeżdżajązagranicę.Atam,te
samepolskiemamy,cisamipolscyojcowie,mieszkając we Francji,wIrlandii, w Anglii – decydują się na drugie
itrzeciedziecko.Cosiętakiegodzieje,
że wyjeżdżając parę tysięcy kilometrówdalejnieboimysiębudowaćdużychrodzin?Toproste:wtamtychkrajach znacznie lepiej działają systemy
pomocy rodzinie. No to się od nich
uczmy, to żaden wstyd, żadna ujma,
jeśliczerpiemyzdobrychwzorów.Dlatego ja przynajmniej nie odpuszczę
i będzie w Zabrzu na wiosnę przyszłego roku kolejna debata o rodzinie –
zapowiadaMałgorzataMańka-Szulik.
Ijeszczejedno,copodkreślaprezydent Zabrza: ,,Dobrze, że spotykamy się w pałacu prezydenckim raz
wroku,dobrzeżeterazwszędziemówisięorodzinie,alesłowatozamało,
Samorząd może dać
rodzinom różne
ulgi. Ale polityka
rodzinna i tak czeka
w przedpokoju...
FOT. MAT. PRAS./UM W ZABRZU
FOT. Z ALBUMU PRYWATNEGO PP.PAŁKÓW
Wiele lat temu, kiedy jeszcze nikt nie
myślał ospecjalnych programach dla
wielodzietnych rodzin, dwie kobiety
ze Śląska – śp. Krystyna Bochenek
i Małgorzata Mańka-Szulik, podczas
pielgrzymki do Watykanu wymyśliły
Metropolitalne Święto Rodziny. Był
rok2007.Namówiłydopomocyówczesnego metropolitę katowickiego
abp Damiana Zimonia, który pomysłowi przyklasnął i tak to się zaczęło?
Co? Moda ,,na rodzinę” – najpierw
napochyleniesięnad tymi potrzebującymimaterialnegowsparcia,potem
nad wszystkimi mającymi więcej niż
jednoczydwojedzieci,apóźniej...
Nie zamykajmy oczu
Ważne są i wartości, i portfele. I nikt
tuniemówiomilionachzgromadzonych na koncie lecz o godnych warunkach życia, takich które pozwalają młodym ludziom myśleć o założeniu rodziny. Ale to jest jak ,,zwrotnica”, bo – jak przekonuje Małgorzata
Mańka-Szulik – bez określenia jasnegosystemuwartości,nicsięteżwgospodarce nie zmieni. Jeśli dbałość
o polską rodzinę nie przełoży się
nanaszeportfele,tozakilkanaścielat
przeżyjemydramatycznechwile,kiedy ubędzie około 6 milionów Polaków i będziemy „rozglądać się”, kto
nampodaszklankęwodywmomencie, gdy naszą energię spalimy dla
młodych pokoleń, które opuszczą
naszkraj–dodajeprezydentZabrza.
Trzeba więc w porę zareagować
i podać rękę rodzinom, młodym ludziom, zatrzymać ich w domu i powstrzymać to, co się dzisiaj dzieje
na masową skalę – drenaż mózgów,
czyliwyjazdy młodych,,zapracą”. Jak
tozrobić?Prezydenckiprogram,,dobry klimat dla rodziny” jest OK! Nikt
tego nie neguje. Ogólnopolska karta
dużejrodzinytodobryprojekt,ale...
Wciążjestdużodozrobienia
Tożejużgłośniejmówimyorodzinie,
że coraz więcej osób podejmuje ten
temat – od pałacu prezydenckiego,
poprzezparlament,ażposamorządy,
które najwcześniej ten problem dostrzegły, bo są najbliżej ludzi i wprowadziłysystemulgdlarodzin,towciąż
zamało–podkreślaprezydentMańkaSzulik.Idodaje:Powiedzmysobieuczciwie,toniejestjeszczenawetpolitykarodzinna,acodopieromówićopolityce prorodzinnej... Wierzę, że jest
dobra wola, tylko przy wielu problemach – rodzina gdzieś nam się „rozmywa”.Wydawałobysię,żegdziejak
gdzie, ale na Śląsku przyrost demograficznypowinienwyglądaćnieźle –
tak,żespokojniemoglibyśmy patrzeć
w przyszłość. A okazuje się, że wcale
tak nie jest. Dlatego nadal nie możemy zamykać oczu na problem rodziny.Bojesttoproblemtakżenaszejgospodarki, naszej całej przyszłości, naszego,,byćalboniebyć”.Bojeżelimłodemałżeństwoniemamieszkania,to
jakonomożezakładaćszczęśliwąrodzinę?Mysięoburzamy,że1/3zawieranychmałżeństwkończysiędrama-
my musimy prócz tych słów tworzyć
konkretneprogramyidbaćoto,żeby
dlakażdegorządurodzinabyłaniewyborcząkiełbasą,tylkopriorytetem.
Karta to nie jałmużna!
Czy postrzeganie dużych rodzin się
zmieniło? I tak, i nie... Ochmanowie
mająszóstkędzieciiwedługnich,stereotyp, że duża rodzina musi być patologiczna jest nadal żywy. Pałkowie
jużotymtakniemówią,chociażwich
słowach też pobrzmiewa podobna nutka... – Nigdy nie chcemy, by ludzie obok myśleli o nas ze współczuciem–podkreślaAndrzejPałka.
AprezydentMańkę-Szulikoburza
sugestia, że karta ,,Rodzina 5+” to jałmużna. – Żadna jałmużna. To jest nagroda, a nie jałmużna. Przecież program rodzina 5+ to jest ,,rodzina
napiątkęzplusem!”,czylitanajlepsza.
Musimy o tym pamiętać i takie programytraktowaćniejakocoś,,złaskawości dane”, tylko nagrodę dla tych,
którzy podejmują na co dzień pracę
większąniżprzeciętna.Mamtakiobrazekprzedoczyma;przychodzimłody
35-letni tatuś z maluchem na ręku
imówi:paniprezydent,proszępopatrzeć–mamytrzeciąpociechę,mamy
dwóch synów, teraz córeczkę, ale
ostatniegozdanianiepowiedzieliśmy!
Tojestnajlepszamotywacjadodalszej
pracy na rzecz rodzin – przekonuje
prezydent Zabrza. Andrzej Pałka, ojciectrójkidziecitaktowidzi:Dużerodzinypotrzebujążyczliwościzestrony
państwapoprzezmądre wsparcieułatwiające funkcjonowanie. Bardzo
mniebolito,żewnaszymkrajupodatek na wszystkie rzeczy związane
z dziećmi jest kilkakrotnie wyższy niż
naprezerwatywy... A
Ze strony miasta, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.
Do programu „Rodzina na 5+” systematycznie przyłączają się nowi partnerzy oferujący liczne ulgi
i bonifikaty. Program posiada ponad trzydziestu partnerów.
Z ,,rodzinki” – jak nazywają w Zabrzu program zniżek – korzystają
493 rodziny – 2627 mieszkańców.
a Program„Rodzina
na5+”
Jest skierowany do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopiecznych
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Zabrzu. We wprowadzającym go zarządzeniu prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik
zostały określone zasady wydawania specjalnej uprawniającej
do korzystania ze zniżek karty
oraz warunki przystępowania
i uczestnictwa w tym programie.
a Miejskie instytucje
iprzedsiębiorstwa
oferująposiadaczom
imiennychkartnawet
50proc.zniżki
Są wśród nich m.in.: Miejski Zakład Kąpielowy, Ogród Botaniczny, zabrzański Teatr Nowy, Muzeum Miejskie, Filharmonia, zabrzański McDonald’s, a także
księgarnia Victoria, szkoła językowa, pizzeria, lodowisko oraz
apteka ,,Magiczna”.
a Programwspierający
majątakżeseniorzy
Zniżki obejmują seniorów, którzy
ukończyli 65. rok życia. Podczas
gdy korzystanie z „rodzinki” wymaga złożenia wniosku o wydanie imiennej karty zniżkowej,
uzyskanie rabatów przez seniorów następuje za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek.
aProgram„Zabrzański
Senior65+”
Obejmuje ok. 30 tys. mieszkańców. Partnerów spośród zabrzańskich firm ciągle przybywa,
a miasto zachęca kolejnych
do przyłączania się do programu.
(ET)
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
REKLAMA
Reklama
//05
004566262
06//
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
KatalogulgiuprawnieńdlarodzinwielodzietnychwKatowicachiinnychmiastachaglomeracjiwciążjestotwartyisukcesywnieposzerzany.
J. Przybytek, M. Nowak
[email protected]
Aktywny Senior, Nas Troje i Więcej,
Duża Rodzina – stolica aglomeracji
realizuje trzy programy skierowane
do wielodzietnych i seniorów.
Wszystkie z powodzeniem. Wielodzietni w Katowicach mogą korzystać już nie tylko z karty „Nas troje
i więcej”, ale też jej wojewódzkiego
odpowiednika w ramach programu
„Śląskie dla rodziny – Karta dużej rodziny”. Katowiczan starających się
Legitymacje „Nas
troje i więcej” mają
już w Katowicach
1604 rodziny
wielodzietne
o kartę wojewódzką jest jak na razie
najwięcej w regionie. Trudno się im
dziwić–dotychczasulgi zaoferowało 22 partnerów „Śląskie dla rodziny”, wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim,
muzea, teatry, opera, Filharmonia
Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Katalog ulg i uprawnień pozostaje
otwarty i sukcesywnie poszerzany .
Legitymacjeprogramuwydajekatowicki magistrat, także tu
katowiczanie otrzymają kartę programumiejskiego„Nastrojeiwięcej”
przysługującąrodzinomwielodzietnym, zastępczym i korzystającym
z pomocy MOPS.
Legitymacje „Nas troje i więcej”
mająjuż1604rodzinywielodzietne,
zastępczeorazkorzystającezpomocy MOPS. To ponad 7000
katowiczan. Dziękiniejmogąkorzystać z rabatów w miejskich instytucjachkulturyorazsportu,aleteżoferowanych przez prywatne firmy, jak
zakłady fryzjerskie, sale zabaw dla
dzieci, księgarnie, ulgi są też m.in.
w kwiaciarniach, gabinetach dentystycznych, restauracjach, kawiarniachczyszkołachnaukijazdy.Zniż-
ki wynoszą od 5 do nawet 50 procentceny. Znaczniemłodszy,bouruchomiony dopiero wiosną tego roku jest program skierowany do dojrzałychkatowiczan–to„AktywnySenior”.
Działanatychsamychzasadach,
coprogramydlawielodzietnych,tzn.
seniorzy otrzymują legitymacje,
z którymi kupują tańsze wejściówki
do kina, na koncert, itp. Także w Katowicach seniorzy mogą korzystać
znajwiększejwwojewództwieoferty uniwersytetów trzeciego wieku,
takiedziałająjużprzyUniwersytecie
Medycznym, Śląskim i Ekonomicznych.Wszystkierazemzrzeszająiorganizujązajęciatysiącommieszkańców.
Natomiast całkiem nową inicjatywąskierowanądotejcorazliczniejszejgrupymieszkańcówKatowicjest
powstająca w mieście Rada Seniorów,któramabyćciałemopiniotwórczymidoradczymdlawładzmiasta.
Aktualnie–do20października–trwa
głosowanienaczłonkówRady.Zmyślą o seniorach dużo zniżek przygotował także gliwicki samorząd.
W mieście Ruda Śląska od 1 stycznia
br.działaprogram„RudzkaKartaRo-
dziny 3+”, którego podstawowym
założeniem jest wspieranie rodzin
wielodzietnych oraz kształtowanie
ich pozytywnego wizerunku. Programskierowanyjestdlarodzinwielodzietnych mieszkających (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy) na terenie
MiastaRudaŚląska,wychowujących
conajmniejtrojedzieciwwiekudo18
latlubdo24lat(gdyucząsięlubstudiują).Napodobnychzasadachokartę mogą ubiegać się rodziny zastępcze,rodzinnedomydzieckaorazcałodoboweplacówkiopiekuńczo-wychowawcze.Nachwilęobecnązkartykorzystajuż495rodzinwielodzietnych tj. prawie 2650 osób. Rudzka
KartaRodziny3+upoważniadopreferencyjnychcen,ulgorazzniżekoferowanych przez 23 partnerów programu. Wprzypadkuosóbstarszych
miasto co roku przeznacza środki finansowe na realizacje projektów
przez organizacje pozarządowe.
W roku bieżącym realizowano m.in.
zadania pt. „Aktywizacja osób starszychpoprzezdziałania wspomagająceutrzymanieprawidłowejkondycji” oraz „Spotkania integracyjne
emerytów i rencistów”. a
FOT. KARINA TROJOK
Katowice: Rabaty i ulgi dla rodzin
wielodzietnych oraz miasto dla seniorów
Wśród 22 partnerów oferujących ulgi w ramach wojewódzkiego
programu „Śląskie dla rodziny” jest m.in. Park Śląski i jego obiekty
REKLAMA
004563307
OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY
LUB WYNAJĘCIA
OD ZARAZ NOWE MIESZKANIA
PIĘKNIE WYKOŃCZONE ,,POD KLUCZ”:
ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOMPLEKSIE:
,,REKREACYJNA DOLINA - MAŁY STAW”
UL. PUŁASKIEGO W KATOWICACH
2-POKOJOWE O POW. 56,76 m2
3-POKOJOWE O POW. 69,67 m2
4-POKOJOWE O POW. 84,49 ,m2
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
//07
Rybnik: I na basen, i do marketu
W Rybniku przedsiębiorcy nie garną się do programu, w Żorach zniżki dają nawet duże sieci handlowe
Ponad 2 tysiące wejściówek na najnowocześniejszekąpieliskowregionie–rybnickąRudę–sprzedanopodczas dwóch letnich miesięcy posiadaczom Karty dla Dużych Rodzin
w Rybniku. Rodziny wielodzietne
i zastępcze, których w mieście nie
brakuje, były stałymi bywalcami kąpieliska.Topierwszyprzypadek,gdy
karty zostały wykorzystane na tak
masową skalę. Bo choć w mieście
program funkcjonuje od dwóch lat,
jakdotądnajchętniejposiadaczekart
kupowalinatakdużąskalętylkotańsze bilety na autobusy. Z usług firm,
przedsiębiorstw i sklepów, które
weszłydoprogramu,takżekorzystają,alejużnazdecydowaniemniejszą
skalę. Dlaczego?
Rodziny wielodzietne z Rybnika
przyznają, że choć cieszą je zniżki
u fryzjera czy w księgarni, to brakuje im zniżek w sklepach spożywczych. – Mam w domu 11 dzieci. 15
bułek i bochenek chleba to za mało
na nasze śniadanie. Ratuje nas każda zniżka – nawet 5 czy 10 procent –
REKLAMA
FOT. BARBARA KUBICA
Barbara Kubica
[email protected]
Posiadacze Karty dla Dużej Rodziny z Rybnika zakupili w wakacje ponad 2 tys. biletów na kąpielisko Ruda
mówił nam niedawno Ryszard Wróbel, szef Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego w Rybniku. –
Dzieci muszą się czymś bawić, trzeba je ubrać, a to wszystko kosztuje.
Szkoda,żelokalniprzedsiębiorcynie
są tak hojni – dodaje.
W Rybniku do tej pory wydano
2614 kart. Przysługują one wszystkim rodzinom zastępczym oraz rodzinom, w których wychowuje się
więcej niż trójka dzieci. Z automatu
do programu weszły wszystkie jednostki miejskie – domy kultury, kry-
tepływalnie,ośrodeksportuiświetlice. Akcję wspiera także 21 prywatnych firm.
– Wbrew pozorom wprowadzenieogólnopolskiejKartyDużychRodzin nie zaszkodziło naszemu programowi. Wręcz przeciwnie, dzięki
darmowej reklamie zgłosili się nowi
chętni–mówiJerzyKajzerek,dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku.
Znacznie lepiej niż w Rybniku
Program dla Dużych Rodzin funkcjonuje w sąsiednich Żorach. Tam
wydano już 4488 kart, korzysta
z nich 750 rodzin. Dłuższa jest także lista firm, które ich posiadaczom
oferują zniżki. Wśród nich są i duże
siecihandlowe–jakmarketAuchan.
W pobliskim Jastrzębiu-Zdroju
do programu „Rodzina 3+” należy
ponad 500 rodzin. Liczba ta cały
czas rośnie. Dzięki karcie jastrzębskie rodziny mogą liczyć na 50-procentowyrabatnazakupwejściówek
do obiektów zarządzanych przez
miejskie instytucje, m.in. MOK
i MOSiR. Na liście obiektów znajduje się m.in. kino Centrum, basen Laguna czy lodowisko Jastor.
Z kolei w Wodzisławiu Śląskim
przez cały okres działania karty Rodzina 3+, czyli od roku 2012, wydano w sumie 1614 kart, na wniosek
328 wodzisławian. Tylko w tym rokuwnioskiokolejnekartyzłożyło67
osób, którym wydano w sumie 289
kart. WSPÓŁ. JACK, KAKA, KASIA A
Brakuje chętnych
a W Rybniku Program dla
Dużych Rodzin rodził się
w bólach.
O ile prace nad jego przygotowaniem przeprowadzone zostały szybko, to od początku
kulała jego promocja i w efekcie
zaledwie kilku prywatnych
przedsiębiorców zdecydowało
się do niego przystąpić. Do dziś
na liście firm dających zniżki
posiadaczom specjalnych kart
jest zaledwie 21 prywatnych
przedsiębiorstw. Dziwi m.in. to,
że do programu nie przyłączyły
się np. lokalne kluby sportowe.
Takie postępowanie jest
na przykład normą w pobliskich Tychach.
18 prywatnych przedsiębiorców przyłączyło się do identycznego programu w ciągu
ostatnich dwóch lat w Wodzisławiu. Tam także wielkiego
boomu nie ma. W programie są
za to jednostki miejskie.
(KUB)
004525088
08//
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
W Zagłębiu także prywatne firmy licznie
uczestniczą w programach pomocowych
Zagłębiowskie miasta dbają
o rodziny wielodzietne.
W Sosnowcu wspomaga je
program „Miej więcej”. Jest
też Dąbrowska Rodzinka.pl
Daneopracowaneprzezdemografów
są nieubłagane. Dzieci rodzi się coraz
mniej, co powoduje spadek ogólnej
liczby ludności w miastach. Dlatego
kolejneurzędystarająsięzachęcaćpary do posiadania większej liczby pociech, oferując im ulgi w miejskich instytucjach i obiektach prywatnych.
WSosnowcuniebrakujerównieżtych
drugich.
–Ciąglepojawiająsięnowipartnerzy naszego programu. Teraz sami
przysyłają do nas oferty. Chcą być
wtensposóbwyróżnieni–przyznaje
MałgorzataOchęduszko-Ludwik,naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
sosnowieckiegoUrzęduMiejskiego.
Program„Miejwięcej”wnajwiększymmieścieZagłębiaDąbrowskiego
funkcjonuje od stycznia 2013 roku.
Dziś uprawniające do zniżek specjal-
FOT. DĄBROWSKARODZINKA.PL
T. Szymczyk, P. Sobierajski
[email protected]
W Dąbrowie Górniczej programem pomocowym objęto szersze grono
osób, bo także i te rodziny, w których jest dwoje dzieci
nekartymaniecoponad2500osób.
Akcjamaprawie80partnerówzróżnychsferżycia.
W programie może wziąć udział
każdarodzina–zarównobiologiczna,
jakizastępcza,wktórejjesttrojeiwięcej dzieci. Urzędnicy nie patrzą na to,
czy rodzice są małżeństwem. Wprogramiebiorąteżudziałrodziny,wktórych dzieci wychowywane są przez
samotnegoojcaczymatkę.NapoczątkutegorokuwDąbrowieGórniczejruszył program „Dąbrowska Rodzinka.pl”, który w swym założeniu ma
promować i wzmacniać rodziny,
wspieraćdzieciimłodzież.Dostępne
ulgi wynoszą co najmniej 5 procent,
awszczególnychprzypadkachnawet
100procent.Programskierowanyjest
do rodzin zamieszkałych na terenie
miasta,niezależnieodichdochodów
isytuacjimaterialnej,wychowujących
dzieci w wieku do 18. roku życia lub
wprzypadku,gdysięucząlubstudiują–do25.rokużycia.Dąbrowskimwyróżnikiem wśród miast realizujących
programywspierającerodzinyjestto,
że wieloma atrakcyjnymi ulgami objętesąjużrodzinyzminimumdwójką
dzieci lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym, a także rodziny będące rodziną zastępczą dla co najmniej
jednegodziecka.WDąbrowiejestdziś
ok.400rodzin,wktórychwychowujesięconajmniejtrojedzieci,funkcjonuje151rodzinzastępczych,akolejne
3,5tys.rodzinwychowujedwojedzieci.Wsumieprogramemmożezostać
objętychaż17tys.osób.
Partnerami akcji jest ok. 50 firm,
punktówusługowychiinstytucjimiejskich.Więcejinformacjioulgachoraz
wnioskiowydanieKarty„Dąbrowskiej
Rodzinki.pl” dostępne są na stronie
www.dąbrowskarodzinka.pl, a także
w Urzędzie Miejskim, Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria. Czas
oczekiwania na kartę wynosi do 30
dni. Karty wydawane są w UM codziennieod7.30do15.30,pokój225,
IIpiętro. A
Rodzina 3+ górą i Jaworznicka Rodzina Wielodzietna
W Jaworznie i Będzinie też
działają programy, których celem jest pomoc rodzinom wielodzietnym. Włączają się
do nich prywatne firmy.
W Jaworznie działa program
pod nazwą „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. W jego ramach rodziny z trójką i większą
liczbą dzieci mogą liczyć na rozmaite zniżki w miejskich instytucjach, różnych organizacjach
i w prywatnych firmach, za okazaniem Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej.
Najważniejsze jest jednak to, że
coraz więcej prywatnych firm, stowarzyszeń i instytucji przystępuje
do tego programu.
– Zgłasza się do nas coraz więcej
firm, które chcą wesprzeć rodziny
wielodzietne w naszym mieście –
przyznaje Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego. – Nazwy tych, z którymi podpisaliśmy już stosowne
umowy, znajdują się na naszej
miejskiej stronie internetowej –
dodaje. Im więcej, tym lepiej. Dlatego urzędnicy zachęcają kolejnych przedsiębiorców, chcących
przyłączyć się do programu. Kontakt z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego pod nr tel. 32 618 1 6 19 lub
mejlowo: [email protected]
WBędzinieod kilkumiesięcy
funkcjonujeprogram„Rodzina
3+górą”. Do programu zgłosiły się
zarówno instytucje miejskie, jak
i prywatne firmy oferujące zniżki
na szereg usług. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na zniżki od 10
do 50 proc. Np. zniżki na usługi stomatologiczne oferuje NZOZ „DUODENT”. Rodziny wielodzietne mogą liczyć tutaj na 30 procent zniżki
na usługi stomatologiczne oraz
bezpłatne przeglądy profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży do 18. roku
życia. Z kolei na 20 procent zniżki
na strzyżenie oraz 10 proc. na pozostałe usługi fryzjerskie oferuje firma Sowex i Adam Marzycki. a
ZIELA, KK
REKLAMA
004568666
O Programie słów
tnerzy: UM, ul. Witosa 33
Nasi par
niczy EURO-CENTR
· Sklep obuw
. j., ul. Lotników 6
· ALFA-SYSTEM sp
głości 40
R-bike, ul. Niepodle
· Sklep Rowerowy
owych 2A
jsk
Wo
ów
Kapelan
· Kraina Obuwia, ul.
skiego 1B
rew
de
anna”, ul. Pa
· Salon Fryzjerski „Jo
2
w
A/XIII
nó
Uła
ul.
,
RIS
FLOR
ierza Wielkiego 20
· Studio Kwiatowe
„Renoma”, ul. Kazim
B
A,
t.
ka
w
có
row
Kie
ia
len
ko
· Ośrodek Sz
ul. 1 Maja 25
· Restauracja 777,
Łokietka 1A
EURO-SHOP, ul. W.
zy
Merkury
nic
uw
ob
· Sklep
W. Łokietka 3 - CH
ul.
S,
Obcych FOCU
12
ści
gło
dle
· Centrum Języków
po
przemysłowy, ul. Nie
· „Raj Dziecka” Sklep
głości 12
Rolnik, ul. Niepodle
ych 2d
we
rto
po
ns
· Usługi tra
Kapelanów Wojskow
ul.
,
ski
y Piotr Barchań
107
ści
gło
dle
· Zakład Fotograficzn
po
ul. Nie
l „Zacisze Leśne”,
elkiego 20a
· Restauracja-Hote
ny, ul. Kazimierza Wi
62
icz
og
tol
ma
Sto
et
dgórska, ul. 1 Maja
Po
ja
Ma
I
· „Vident” Gabin
dynek MSP nr 7)
IEC
ości Narodowej 5 (bu
szkole PLANETA DZ
dn
ed
Je
Prz
e
ul.
zn
A,
blic
31
pu
a
tos
· Nie
Wi
W.
ul.
L”
VE
cych „LE
· Szkoła Języków Ob
3
Szarych Szeregów
· English Centre, ul.
ntego 3, Rybnik
rfa
Ko
ul.
e,
ięc
iec
um dz
· Sklep NIKI - centr
8
a
aln
pit
. sp. k., ul. Sz
· Multiplay sp. z o.o
ńskiego 5, Gliwice
w
Fiscal s.c., ul. Daszy
e
Batorego 3f, Knuró
ow
nk
hu
rac
ro
· Biu
no Zbigniew, ul. S.
ch
Sty
ki
ars
rci
na
is
rw
se
,
11A
o
wy
reg
ero
· Sklep row
ka, ul. B. Chrob
luch” Aneta Kamińs
ych 2E
· Sklep „Bajkowy Ma
W. Witosa 8
ul.
w,
uró
Kn
b
Kapelanów Wojskow
ht Clu
rnia „Maszkiety” - ul.
wia
· Stowarzyszenie Fig
Ka
u”
ak
Sm
z
lna „Spichler
· Spółdzielnia Socja
kilka...
ono samorządowy Pr
urowa wprowadzo
Kn
lu
ie
ce
en
na
ter
on
na
br.
Ma
nia
a 3+ w Knurowie”.
Z początkiem stycz
pieranie
lodzietnych „Rodzin
ws
wie
ich
z
zin
ora
rod
ia
ch
ran
tny
gram wspie
zin wielodzie
nego wizerunku rod
ejskie jednostki orpromowanie pozytyw
rowanych przez mi
ofe
ług
us
i
br
dó
ich
rak
. Potwierdzeniem
no
firm
róż
li
do
icie
śc
pie
w dostę
edsiębiorców i wła
prz
ch
tny
wa
wydawanej przez
pry
rty
z
Ka
j
ganizacyjne ora
siadanie bezpłatne
po
t
jes
ulg
je i więcej
z
nia
sta
ej na utr zymaniu tro
uprawnień do korzy
iosek rodziny mając
u i może
wn
ram
na
og
w
Pr
uró
w
Kn
ikó
ta
stn
Ur ząd Mias
zyło do grona ucze
łąc
do
ry Lokalltu
ób
os
Ku
0
bu
90
Klu
d
dzieci. Już pona
a, Domu Kultury,
kin
a,
isk
ow
ykułami
lod
art
w,
z
basenó
wybrane sklepy
korzystać z oferty
mu obejmuje także
i puby,
gra
je
rac
pro
a
tau
ert
res
Of
,
.
ole
ia”
nej „Sztukater
i, prywatne przedszk
zym
nauki
nic
ki
uw
rod
ob
oś
i,
,
ym
rskie i fotograficzne
dziecięcymi, sportow
kablowej
kosmetyczne, fryzje
izji
dy
ew
kła
tel
za
,
ów
tor
we
era
yko
szkoły jęz
owe czy też op
owe, biuro rachunk
jazdy, studio kwiat
ch.
i usług internetowy
nia wniosku
Państwa do złoże
Zachęcamy więc
e
mi
gra
pro
i wzięcia udziału w
Jak uzyskać Kartę „Rodzina 3+”
w Knurowie?
krok pierwszy:
- należy zapoznać się Regulaminem Progr
amu oraz pobrać wniosek o wydanie Karty „Rodzina 3+ w Knurowie”. Oba dokument
y dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F.
Ogana 5 oraz na stronie www.knurow.pl
(w zakładce poświęconej Programowi).
krok drugi:
należy uważnie wypełnić wniosek. To zadan
ie wykonuje rodzic lub opiekun prawny,
który musi wypisać we wniosku dane wszy
stkich członków rodziny, którzy mają
otrzymać Kartę.
krok trzeci:
wypełniony wniosek należy złożyć w poko
ju nr 112 na I piętrze w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowe
go UM Knurów przy ul. dr. F.Ogana 5.
krok czwarty:
odeb rać Kartę w pokoju nr 09 (nisk i parte
r) w Biurz e ds. Fund uszy Struk turalnych , Prom ocji, Wspó łprac y z Orga nizac
jami Poza rządowymi UM Knur ów przy
ul. dr. F. Ogana 5.
We wszelkich sprawach dotyczących programu „Rodzina 3+ w Knurowie” informacji udzielają
pracownicy Urzędu Miasta Knurów pod numerem telefonu 32 339 22 93.
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Reklama
REKLAMA
//09
004569972
GOTSiR
to wspaniała zabawa dla całej rodziny!
• Dwa baseny,
• Cztery jacuzzi,
• Zjeżdżalnia,
• Tunel wodny,
• Grota solna,
• Odnowa biologiczna,
• Studio urody,
• Fryzjer,
• Sklep sportowy,
• Kawiarnia.
Ponadto: duży plac
zabaw, skate park,
siłownia plenerowa,
kompleks boisk
„Orlik 2012”.
Już
wkrótce
JESIENNA
A
PROMOCJ
y!
Zapraszam
www.nautica-gorzyce.pl
Gorzyce, ul. Bogumińska 31
tel. 32 451 46 34
REKLAMA
004569986
Pręgowane… i łaciate
ŚLĄSKI
OGRÓD ZOOLOGICZNY
na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie
jest
… i garbate
CZYNNY CAŁY ROK
OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI
… te co skaczą
… i pływają
… czekają
na Was
w Śląskim ZOO
wrzesień: od 9.00 do 19.00
październik: dni robocze: od 9.00 do 17.00
soboty, niedziele i święta: od 9.00 do 18.00
… i skrzydlate
Polska Dziennik Zachodni
Programy pomocowe dla rodzin i seniorów to nie tylko sprawa samorządów. To także odpowiedzialność
10//
Środa, 15 października 2014
a W ciągu 5 lat funkcjonowania programu wydano
w Tychach 6110 kart. Firm, które do tej pory się do niego
przyłączyły, jest 116.
Na liście firm, które udzielają wielodzietnym rodzinom zniżek, są
Akademia Twórczego Rozwoju „Bystrzak” przy Paprocańskiej 47
w Tychach jest 116. firmą, która dołączyła do programu 3+
akademia „Bystrzak” przy ulicy
Paprocańskiej 47. Dopiero dwa
tygodnie temu podpisał umowę.
Dlaczego?
– Sama jestem mamą w rodzinie 3
plus. Mam troje dzieci w wieku 3, 6
oraz 10 lat i też mam taką kartę,
więc wiem, że to jest niezwykle
ważne - mówi właścicielka. –
sklepy, firmy ubezpieczeniowe,
kwiaciarnie, szkoły językowe,
usługi fotograficzne, fryzjerzy, fizjoterapeuci...
a Akademia Twórczego
Rozwoju „Bystrzak”
Ostatnio na liście firm, które dołączyły do programu znalazła się
a Mysłowice swój program
„Rodzina 3+” wprowadziły dopiero w wakacje tego roku. Jak
dotąd, włączyły się w niego trzy instytucje miejskie – Mysłowicki
Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta
Mysłowice i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – oraz cztery firmy –
biuro Oriflame (ul. Kołłątaja 8),
biuro rachunkowe ARD Finance
Mariusza Kostrzewskiego (ul.
Kubicy 4a), myjnia samochodowa
Carfresh Systema (ul. Bończyka
38) i Salon Fryzjerstwa DamskoMęskiego Henryka Nowoka. Gminny program Mysłowice łączy z rządowym „Karta Dużej Rodziny”.
Oznacza to, że wielodzietni składają tylko jeden wniosek i otrzymują jedną kartę (Kartę Dużej Rodziny), za okazaniem której przysługują im też zniżki w instytucjach
miejskich. Wnioski o wydanie karty
są do pobrania w UM (Powstańców 1, pokój 321, 2. piętro)
i na stronie – myslowice.pl. Jedynym wymogiem jest posiadanie
minimum trójki dzieci. Karty wyda-
FOT. ARC. PRYWATNE
W Mysłowicach „rodzinę 3+” mniej kosztować będzie wizyta u fryzjera czy w muzeum
Henryk Nowok swój salon prowadzi przy ulicy Katowickiej 7
wane są bezpłatne. Czekać na nie
trzeba około miesiąca.
a Henryk Nowok, mistrz fryzjerstwa i właściciel zakładu
przy ul. Katowickiej 7: Jeszcze
zanim urząd miasta wprowadził
swój program „Rodzina 3+”, co ro-
ku, 1 czerwca, strzygłem dzieci
za darmo. Robię tak już bodaj 30
lat. Na bezpłatne strzyżenie mogą
liczyć też młodociani podopieczni
Caritasu. Bardzo lubię dzieci, a niestety społeczeństwo ubożeje i rodzicom jest coraz trudniej. Jeśli tylko mogę w jakiś sposób pomóc ludziom, staram się to zrobić. Dlatego zdecydowałem się przyłączyć
do miejskiego programu. Urząd
miasta wyszedł do firm z wyjściową propozycją wprowadzenia 10procentowych zniżek, a ja poszedłem dalej i zaproponowałem ulgi
na poziomie 20 procent. Obejmują
strzyżenie z modelowaniem i czesanie dzieci i młodzieży do 16 lat.
Dodatkowo mogą jeszcze liczyć
na gadżet lub przysmak np. lizak.
Informację o tym, że jako zakład
respektujemy Karty Dużej Rodziny, klienci znajdą w witrynie salonu
i w środku lokalu. Zarówno sam
program, jak i nasza oferta, dopiero nabierają rozpędu, ale już kilkadziesiąt osób skorzystało ze zniżek, co bardzo mnie cieszy. (MCH)
Jastrzębie: liczy się to, że pomagamy rodzinom
a Wewszystkichmiastachzasadysątakiesame-doprogramu
przystąpićmogąrodziny,wktórychwychowujesięwięcejniż
trójkadzieci.Kryteriumdochodówniejestbranepoduwagę.
W okresie, gdy te karty honorowało kino, chodziliśmy często na różne filmy. Korzystamy też z tej karty
w sklepie z zabawkami.
W Akademii Twórczego Rozwoju
upust jest dziesięcioprocentowy
na wszystkie kursy oraz imprezy
(np. urodziny dzieci).
Na razie działają kursy „Tajemnicza
planeta” (dla dzieci w wieku 4-5
lat), „Kraina przygód” (dla sześciolatków) oraz „Drużyna wynalazców” (dla dzieci w wieku 9-11 lat).
Podczas zajęć, w sposób ciekawy
i przyjemny, zdobywają wiedzę
z fizyki, chemii i geografii,
a przy tym wszystkim uczą się
asertywności, kreatywności
i autoprezentacji. Młodsze dzieci
poznają ponadto tzw. globalną
metodę czytania, starsze – szybkiego czytania.
Każde zajęcie kosztuje 30 złotych,
a ponieważ przypada raz w tygodniu, więc w zależności od miesiąca, wychodzi 90 lub 120 złotych.
Nabór trwa. (JOL)
Jakprzystąpić
doprogramu?
a Rybnik:
Wnioski o wydanie e-karty imiennej,
upoważniającej do zniżek, wydawane będą w Miejskim Punkcie Sprzedaży - Kasa Zarządu Transportu
Zbiorowego w Rybniku na Placu
Wolności. Istnieje możliwość pobrania wniosku w OPS i w Punktach Terenowych.
a WodzisławŚląski:
Wystarczy pobrać wniosek o wydanie kart „Rodzina3+” dostępny
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b, wypełnić go i złożyć w Biurze Obsługi
Klienta. Po weryfikacji złożonego
wniosku, nie później niż w ciągu 1
miesiąca, karta będzie do odbioru.
a Żory
Wnioski o wydawanie kart „Duża rodzina” w Żorach można pobierać
i składać w Wydziale Spraw Społecz-
Dobry start Chorzowa
a W Chorzowie karta dużej
rodziny działa od kilku miesięcy i jest związana z rządową kartą rodzin wielodzietnych. Każda chorzowska rodzina „3+” ubiegająca się o kartę
ogólnopolską, dostaje specjalny, lokalny identyfikator, który
uprawnia jej członków do korzystania z promocyjnych ofert
przygotowanych przez miejskich partnerów.
a Na liście partnerów lokalnych już można znaleźć kilkanaście miejskich instytucji kulturalnych, sportowych i prywatnych przedsiębiorców. Wśród nich są
domy kultury i muzeum miejskie. Z kartą rodziny wielodzietne zapłacą mniej za wejściówki na basen oraz mecze ligowe piłki ręcznej KPR Ruch.
Zrobią także tańsze zakupy
w niektórych sklepach ogólnospożywczych i aptekach.
a PiotrA.Jeleń,Galeria
MotoryzacjiiTechniki
przyul.Strzelców
Bytomskich
Tak, bierzemy udział w tej akcji. Rodzina posiadająca kartę „3+liczna
rodzina” może u nas zwiedzać całą
galerię. Mamy specjalną tabliczkę
z taką informacją. Wiemy, że inni
partnerzy oferują zniżki, my w takiej sytuacji oprowadzamy po galerii całkowicie za darmo. Na razie
mieliśmy kilka takich wizyt. Ostatnio takie odwiedziny odbyły
się miesiąc temu - przyszła mama
z trojgiem dzieci, dwie dziewczynki
i chłopiec w wieku wczesnoszkolnym. Oprowadzał je mój kolega Andrzej Gralka, z którym robimy to
na zmianę. Dzieciom bardzo się podobało i była to dla nich naprawdę
niesamowita atrakcja. Staramy się,
aby program oprowadzania był dostosowany do wieku zwiedzających.
(MANO)
a Rybnik:
MOSiR, domy kultury, atakże Księgarnia Orbita, Galeria Kola, „PulsMed”, Cukiernia Król, Szkoła Matematyki „Horyzonty”, „Graf-Rybnik”,
Salon Motoland, Sieć Agencji Ubezpieczeniowych Multifinancial”,
Bisam2, Sklep Papierniczy Szkolak
3, Firma Konderla, Dom Wakacji
Rodzinnych „Malinowe Wzgórza”
wBrennej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy wZabrzu, Salon Optyczny
Binokle, restauracja Pizza Hut, firma „ARTO” Artur Olszówka, Zakład
Fryzjerski Top Trendy, Studio fryzjerskie PinSTYLE, Firma Availo,
Firma piTERN.
(KR)
Panowie Andrzej i Piotr pokazują rodzinom cuda motoryzacji
a AgnieszkaCichoń,
właścicielkaszkołytańca
„Eksplozja”wJastrzębiu.
Dla nas, firm, które uczestniczą
w tym programie, przychody z karty
właściwie są zerowe. Ale tu nie o to
chodzi. Liczy się to, że w ten sposób
pomagamy rodzinom. Nie raz słyszymy, że gdyby nie ta 30-procentowa zniżka, którą dajemy na zakup
karnetów na lekcje tańca, rodzice
nie wysłaliby do naszej szkoły dziecka, bo przy kilku pociechach, nie
stać ich na tak drogie kursy dla każdego. (KUB,KASIA,JACK)
Rybnik, Żory, Wodzisław, Jastrzębie: tu też dają zniżki
FOT. M. NOWACKA - GOIK
aGdziezniżki?PełnainformacjanastronieUMBytom
W akcji biorą udział m.in.:
Bytomskie Centrum Kultury, Opera
Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna, OSiR, Galeria Motoryzacji i Techniki, Klub Sportowy Polonia Bytom
S.A, sala zabaw „Nibylandia”, restauracja „Pod Czaplą”, „Stara Piekarnia”, Centrum Sportu „Skarpa”,
sklep papierniczy Zakład Usług
GRAFPRINT, księgarnia S.C. Anita
Góral, Aleksandra Kucharska, sklep
dziecięcy SAGI TECH Dariusz
Wojcieszek, KRASNOLUDEK, firma
A Perfect Image Studio.
a Jastrzębie-Zdrój
Wnioski o wydanie kart „Rodzina 3+”
wraz z ewentualnymi załącznikami
można składać w pokoju 115 B lub
103 B budynek B, I piętro. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr
tel. 32 47 85 243 lub 47 85 289. Jest
szansa, że z czasem, zakres usług
dostępnych dla rodzin wielodzietnych dzięki Karcie „Rodzina 3+” będzie się powiększać
W Jastrzębiu dzieci wychowujące się w dużych rodzinach mogą liczyć
m.in. na zniżki przy zapisach do miejscowej szkoły tańca
Bytom: dla licznej rodziny zniżki do restauracji, księgarni, galerii, sal zabaw, na koncerty, mecze...
a WBytomiuodkilkulatdziała
programpromującywielodzietność.Jeśli w rodzinie jest więc co
najmniej trójka dzieci, wystarczy
wypełnić wniosek (można go pobrać ze strony UM lub w UM), złożyć go w wydziale kultury UM i odebrać kartę „3+liczna rodzina”. Karta
jest ważna z dokumentem tożsamości.
nych - Referat Zdrowia - Urzędu Miasta Żory przy ul. Rynek 9, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki
od 7.30 do 17, od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30.
FOT. ARC
a Program 3+ Liczna rodzina
w Tychach ma 5 lat.
Został wprowadzony wiosną
2009 roku. Karta 3+ Liczna rodzina uprawnia do 50-procentowej zniżki przy zakupie biletów
na pływalnię miejską (z wyjątkiem
biletu instruktorskiego), lodowisko oraz na wypożyczenie sprzętu
pływającego na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego Paprocany. Ponadto są 50-procentowe zniżki na bilet wstępu na płatne imprezy kulturalne organizowane przez
miejskie instytucje kultury. I są różnego rodzaju ulgi przygotowane
dla beneficjentów kart przez firmy, które przyłączyły się do programu.
JOLANTA PIEROŃCZYK
Tychy: tańsza pływalnia, imprezy kulturalne, szkoły językowe, ubezpieczenia, fryzjer, kwiaciarnia...
aŻory:
M.in. kino naStarówce, Park Wodny AQUARION, Sklepy Mix, hurtownia PAPIRUS, Centrum Języka
Angielskiego Right Now, Centrum
Rehabilitacyjno – Sportowe
Vitasport, TOWER Szkoła Języka
Angielskiego, sklep ogólnospożywczy „Miś”, Księgarnia Hokus,
AUCHAN Żory, Firma „Balonik”,
Punkt Przedszkolny „Tęczowe”,
Księgarnia Orbita wRybniku, Pracownia Pedagogiczno – Socjologiczna „Alternatywa” w Toruniu,
księgarnia Matras.
a Wodzisław:
Centrum Fryzjerstwa ul. Ks.Konstancji, Plac Zabaw Zoolandia,
Sklep 4F, Firma Nortia, Pontonami.pl, Wiejska Chata, Foto Kieca,
Lorin, FABA S.C, Księgarnia naRynku, Monsun, Księgarnia Orbita,
Księgarnia Dudziak, Klubokawiarnia Krzyżówka, Szkoła Wyższa im.
Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, oferta firmy
Logopus, Firma Tobi or not Tobi,
Availo Sp. z o.o.
a Jastrzębie-Zdrój:
MOK iMOSiR, Studio Figury Lady
Fit II, Biuro Rachunkowe „Krystyna”, JSS „Społem”, Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS Jastrzębie, „AKUKU
– bajeczna kraina zabaw”, „Eksplozja tańca”, „Wesołkowo”, księgarnia
„Akrybia”, Śląski Ogród Zoologiczny.
firm i instytucji, które muszą chcieć uczestniczyć w akcji. Promujmy firmy, które lubią rodziny!
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
aUrzędnicyzWydziałuPolityki
Społecznejprowadząstatystyki
dotyczącepopularnościróżnych
ofert.Każdyzpartnerówprogramu,zgodniezpodpisaną
Z basenu w sosnowieckiej dzielnicy Klimontów od początku roku
z programu Miej więcej skorzystało 450 osób
umową,corokudostarcza
dourzędusprawozdanie,mówiąceotym,ileosóbskorzystałouniegozulgoferowanych
wramachprogramu„Miejwięcej”.
Wynika z nich, że najczęściej uczestnicy programu „Miej więcej” korzystają z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Na drugim miejscu znalazły
się sklepy z artykułami dla dzieci:
odzieżą czy podręcznikami szkolnymi. Trzecie miejsce zajęły sklepy
spożywcze, a czwarte - wszelkie pozostałe rodzaje działalności.
aKartarodzinywielodzietnej
obowiązuje m.in.wgabinecielogopedycznymMonikiMichael.
Znajdujesięonprzyul.Piaskowej11
imożnaliczyćwnimnazniżkidlarodzinztrójkąiwiększąliczbądzieciwzakresiediagnostykiiterapiilogopedycznejdzieci,młodzieżyidorosłych.–SzczególniezapraszamrodzinykorzystającezJaworznickiej
KartyRodzinWielodzietnych,którymnawszystkiewykonywane
przezemnieusługidajęrabatwwysokości50procent–zachęcapani
Monika.
a Zainteresowaniejestduże
W Sosnowcu jest ponad 600 rodzin
wielodzietnych. Z tej liczby wniosek
o wydanie specjalnej karty, uprawniającej do zniżek złożyło 456 z nich.
Do tej pory urzędnicy wydali dokładnie 2584 karty. Otrzymuje ją każdy
członek rodziny wielodzietnej i okazuje u partnera projektu w momencie korzystania z danej usługi. Sosnowieckie rodziny uczestniczą również w ogólnopolskim projekcie Karty Dużej Rodziny. W ramach tego
programu od mieszkańców Sosnowca do urzędu wpłynęło 120
wniosków, na podstawie których
wydanych zostało 541 kart. Wszelkie
informacje na temat programu sosnowieckie rodziny wielodzietne mogą uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (ul. 3 Maja 33, III piętro, pokój 405, tel. 32
296 23 14). (TOS)
a KartęJaworznickiejRodziny
Wielodzietnejmajuż459rodzin.
Rodzinymajązniżkizarówno
wmiejskichinstytucjach,stowarzyszeniach,atakżenaartykułyiusługi
a Wyjazd pięcioosobowej rodziny kolejką linową na Szyndzielnię w obu kierunkach to
koszt 89 zł. Należąc do programu Rodzina + taka rodzina zapłaci o 30 zł mniej.
Spółka ZIAD Bielsko-Biała to jeden
z wielu partnerów programu Rodzina +. Administrowana przez
spółkę kolej linowa na Szyndzielnię
to jedna z największych atrakcji
Bielska-Białej. Bilety w jedną stronę kosztują 16 zł i 13 zł (ulgowy).
W ramach programu Rodzina +
przejazd w jedną stronę wyniesie
13 i 8 zł (ulgowy). Bilet dwukierun-
FOT. ARC
W Bielsku-Białej „Rodzina +” taniej wyjedzie na Szyndzielnię. Mniej też zapłaci za wizytę w Teatrze Banialuka
Wyjazd kolejką gondolową na Szyndzielnię z kartą Rodzina + to dla
pięcioosobowej rodziny wydatek mniejszy o 30 zł
a W pomoc seniorom aktywnie
włącza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Z wielu jego propozycji wybraliśmy najciekawsze.
W 2011 roku przy placówce powstał
zespół ds. organizacji społeczności
lokalnej, który przygotowuje szereg działań skierowanych do seniorów. Osoby starsze mogą uczęszczać na darmowe zajęcia języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na różnych poziomach
zaawansowania, a także zajęcia integracyjne, gdzie mogą wspólnie
bawić się, grając na gitarze i śpiewając. MOPS współpracuje także
z dwiema częstochowskimi bibliotekami, które umożliwiają osobom
FOT. ADRIAN HELUSZKA
Częstochowa: darmowe zajęcia z języków obcych i kursy komputerowe
MOPS też aktywnie włączył się
w pomoc seniorom
starszym odbywanie cyklicznych
kursów komputerowych.
- Chcemy wychodzić naprzeciwko
potrzebom mieszkańców. Seniorzy
są grupą najbardziej zapomnianą.
Wiemy, że potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Starsi ludzie muszą gdzieś wyjść z domu i opowiedzieć choćby o swoich problemach – twierdzi Jolanta Baron
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dzięki porozumieniu, jakie MOPS
zawarł z Centrum Kształcenia Praktycznego, dwa razy w miesiącu
osoby starsze mogą skorzystać
również z darmowych usług fryzjerskich.
(AH)
kowy to koszt 22 zł i 15 zł (ulgowy),
a z kartą Rodzina+ to 16 zł i 9 zł (ulgowy).
Równie atrakcyjną ofertę w ramach programu oferuje słynny Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Karta Rodzina+ upoważnia
do zakupu biletu tańszego o połowę! Wybierając się na Koziołka Matołka, gdzie bilety kosztują 20 zł
(dorośli) i 15 zł (dzieci) pięcioosobowa rodzina zamiast wydać 85 zł,
zapłaci 42,50 zł. Zniżka obowiązuje na wszystkie spektakle z wyłączeniem przedstawień gościnnych
oraz festiwalowych. (KLM)
firmzterenumiastaizinnychmiejscowości.Ofertjestprawie60.
Wśródnichsąnp.zniżkiopłatzawywózśmieci,nabiletyna koncerty,
nabasen.
a Jakdostaćkartę?
AbydostaćKartęJaworznickiejRodzinyWielodzietnej,trzebazłożyć
wniosekwDzialeStrategiiiProjektówSpołecznychMiejskiegoOśrodkaPomocySpołecznej(budynek
ZLOprzyul.Grunwaldzkiej235–
parter–tel.326181837). Wniosek
dopobraniam.in.nastroniemiejskiejUMJaworzno,wmagistracie
iplacówkachMOPS-u.Mogąwnioskowaćrodzinyztrójkąlubwiększą
liczbądzieciwwiekudo18rokużycia(lubdo24lat,jeślisięuczylub
studiuje). (ZIELA)
ARCHIWUM PRYWATNE
a Z programu w Będzinie
korzysta 77 rodzin.
W Będzinie wydano dotychczas 352 karty w ramach programu Rodzina 3+górą. Inicjatywa ta jest elementem polityki
społecznej realizowanej przez
samorząd Będzina i ma na celu
promocję rodzin wielodzietnych w mieście. (KK)
Aktywny Senior 60+ – wzrosła liczba
osób korzystających z pływalni. –
Dużo rodzin korzysta z tego programu. To dobry sposób ich wsparcia ocenia Tomasz Burtan.
a Zprogramu„Miejwięcej”
nanaszymbaseniew ciągumiesiącakorzystaokołopięćdziesięciuosób-mówiTomaszBurtan,
kierowniknależącejdoMOSiR-u
krytejpływalniwsosnowieckiej
dzielnicyKlimontów.-Odpoczątkurokubyłoichokoło450dodaje.
Kierownik basenu zauważa, że dzięki tej karcie i innemu programowi –
Jaworzno: dobra wymowa z logopedą
Łukasz, Monika i mała Emma Michael są szczęśliwą rodziną. Pani
Monika dba o prawidłową wymowę mieszkańców Jaworzna
Czechowice-Dziedzice: taniej bułki i kurs prawa jazdy
wyjaśniają urzędnicy z CzechowicDziedzic.
Biorące udział w programie dwa
ośrodki szkolenia kierowców oferują 15- i 10-procentowe zniżki
na kurs prawa jazdy. Czechowicka
piekarnia z kolei daje 10-procentową zniżkę na zakup pieczywa,
drożdżówek, francuzów i pączków, jedna z restauracji proponuje
30 procent zniżki na wszystkie dania z menu, a lokalny dostawca
internetu uczestnikom programu
Rodzina 3+ oferują ulgi m.in.
na abonament WiFi, a także podłączenie internetu.
a W październiku mija rok
od chwili, gdy Gmina Czechowice-Dziedzice rozpoczęła realizację Programu Rodzina 3+.
W tym czasie przystąpiło
do niego 355 rodzin, którym
wydano ponad 1850 kart.
Czechowicka inicjatywa cieszy się
sporym zainteresowaniem.
– Rodziny w naszym programie
mogą taniej skorzystać z basenu,
kąpieliska miejskiego czy propozycji Miejskiego Domu Kultury, ale
nie tylko. Mogą zrobić codzienne
zakupy, kupić komputer albo rower, a nawet uzyskać bonifikatę
przy opłacie za kurs prawa jazdy –
(KLM)
Częstochowa: kawa i herbata dla seniora za złotówkę, a ciastko też taniej
a Kilkanaście częstochowskich
restauracji i klubów oferuje
starszym osobom swoje usługi
w bardzo przystępnej cenie.
Na liście znalazła się m.in. restauracja Tori, w której we wtorki seniorzy za symboliczną złotówkę mogą
napić się kawy i herbaty, a w cenie
2,50 zł również kupić ciastko czy
tosty.
- Dużo osób korzysta z promocyjnej oferty zarówno w restauracji
Tori, jak i w klubie Paradoks - mówi
właściciel, Roman Radecki. Na początku ludzie byli pełni
obaw, ale obecnie czują się w lokalu bardzo dobrze. Radość na ich
twarzach jest najważniejsza.
FOT. ADRIAN HELUSZKA
a W Będzinie w program Rodzina 3+ górą, włączył się
klub fitness MissFit. Rodzice
i dzieci mogą korzystać
z wszystkich oferowanych
tam zajęć.
- MissFit w Będzinie zaoferował
25 procent zniżki na wszystkie
zajęcie prowadzone w naszym
klubie fitness. Zdecydowaliśmy
się wziąć udział w tym programie, ponieważ już wcześniej
wprowadziliśmy program „Aktywna mama, aktywne dziecko”. W trakcie zajęć np.
z zumby, gdy ćwiczą mamy, ich
pociechy obok też w ramach
zabawy uczą się tańczyć z innymi dziećmi. W ten sposób mama ma trochę czasu dla siebie,
a dziecko się nie nudzi. Niestety jeszcze żadna rodzina wielodzietna nie zgłosiła się do nas.
Wciąż czekamy na tych pierwszych z programu „Rodzina 3+
górą” - mówi Małgorzata Kania
z MissFit.
W Sosnowcu uczestnicy programu „Miej więcej” najczęściej korzystają z basenów
FOT. ARC
Będzin: siłownia ze zniżką
//11
Roman Radecki popiera
inicjatywę pomocy seniorom
Właściciel częstochowskich lokali
gastronomicznych zauważa, jak
ciężki los spotyka seniorów, którzy
w podeszłym wieku są samotni
i ciężko im odnaleźć się w społeczeństwie.
- Myślę, że warto brać udział w takich projektach, bo ludziom trzeba
pomagać. Dzięki takim akcjom
starsi ludzie mogą się spotkać
i przy kawie miło spędzić czas,
a wiadomo przecież, że nie mają
zbyt dużo pieniędzy - dodaje
Radecki.
W ślad za restauracjami poszły także inne instytucje. Promocyjne
oferty dla seniorów przygotowały m.in. siłownie. (AH)
12//
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Ponad 1300 rodzin wielodzietnych korzysta z
programu Rodzina+, który
w Bielsku-Białej z powodzeniem działa od czterech lat.
Jacek Drost
[email protected]
Program Rodzina+ ruszył wBielskuBiałej 1 czerwca 2010 roku. To miał
być taki prezent dla bielskich rodzin
wielodzietnych od samorządu na
Dzień Dziecka. I był.
– W ramach programu kartę Rodzina+mogąotrzymaćrodzice,którzymajątrojedzieciorazrodzinyzastępcze, ale w tym przypadku nie
mażadnegokryterium,iledziecimają. Jeśli mają tylko jedno dziecko, to
także otrzymają kartę Rodzina+
– tłumaczy Martyna Dudek-Hrapkowicz,inspektorwWydzialeSpraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej.
Obecnie z programu Rodzina+
korzystawBielsku-Białej6469osób
z1320rodzin.Przezczterylatafunkcjonowania tego programu z oferty
skorzystało ponad 10 tysięcy osób.
REKLAMA
Liczby mówią same za siebie: projektcieszysięsporymzainteresowaniem bielszczan.
W programie Rodzina+ uczestniczą instytucje miejskie zajmujące
się kulturą i sportem – to m.in. pływalnie, lodowiska, bielski Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Galeria
Bielska BWA. Uczestnicy programu
Rodzina+mogątamotrzymaćrabat
wwysokości50procent.Doprogramu przystąpiły także różnorakie
podmioty prywatne, w tym szkoły
językowe, sklepy, właściciele atrakcji turystycznych takich jak siłownie
czy miejsca zabaw dla dzieci. Tutaj
zniżki wynoszą od 5 do 30 procent,
właściciele sami podejmują decyzję
o wysokości rabatu.
–Jestdużezainteresowanietym
programem. Co roku pojawiają się
nowi partnerzy, więc oferta systematycznie się rozszerza. Otrzymujemy sygnały, że osoby korzystające z Karty Rodzina+ są zadowolone
– podkreśla Martyna DudekHrapkowicz. I dodaje, że posiadanie
tej karty powiązana jest z tzw. biletem wolnej jazdy – podczas roku
szkolnego dzieci wychowujące się
wrodzinachmającychpięciorodzie-
FOT.ARC
Rodzina+ w Bielsku-Białej robi furorę.
Z karty skorzystało ponad 10 tysięcy osób
Bielska rodzina Włodarczyków. Program Rodzina+ skierowany jest
przede wszystkim właśnie do takich rodzin wielodzietnych
ci,rodziniezastępczejlubrodzinnym
domu dziecka otrzymują tzw. bilet
wolnej jazdy, który upoważnia
do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami MZK przez cały rok szkolny.
Warto także wspomnieć, że
w ramach programu Rodzina+ bielskaspółkawodociągowaAquaprzyznajecorokudzieciomobjętymprogramem stypendia za dobre wyniki
w nauce i wypłaca je przez 12 miesięcy.
Wnioski o przyznanie Karty Rodzina+ można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
wBielsku-Białej przyPlacu Ratuszowym 6. Karta, którą otrzyma każdy
członek rodziny, uprawnia do uzyskania ulg przy korzystaniu z usług
instytucjibiorącychudziałwprogramie.
Posiadacze karty Rodzina+ mogą korzystać z ulg i zwolnień oferowanych przez instytucje i firmy od 1
października danego roku, aż do30
września roku następnego. Co ciekawe, bielskie Karty Rodzina + są
imienne, posiadają termin ważności,unikalnynumerkarty,kodkreskowy oraz hologram.
Kolejne samorządy
decydują się
na pomaganie
rodzinom
wielodzietnym
Rodziny wielodzietne wspiera
na Podbeskidziu także m.in.
Skoczów. – Mogą one liczyć na niższeopłatyzaśmieci,adziękispecjalnym kartom – na rabaty za bilety
na wydarzenia kulturalne, basen,
muzea,przejazdykomunikacjąpubliczną czy nawet wakacje – poinformowała Dorota Kochman z Biura
Promocji i Informacji ARTadres
w Skoczowie. Wsumie w 2014 roku
do tego programu zgłosiły się 402
osoby z gminy Skoczów.
W ub. roku taki program zaczęły
również realizować CzechowiceDziedzice. Dzięki specjalnej karcie
możnanp. kupować biletyz25-procentową zniżką na imprezy własne
Miejskiego Domu Kultury w
Czechowicach–Dziedzicach (spektakle teatralne, koncerty). A
004569825
//13
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Częstochowska rodzina ma lżej
W Częstochowie osoby powyżej 60 lat spotykają się na kawie za złotówkę. Duże rodziny też mają liczne ulgi
Seniorzy i wielodzietne rodziny
mieszkające w Częstochowie mogą od połowy tego roku korzystać
z licznych ulg. Wprowadzono dla
nich bezpłatne i bezterminowe
karty, które upoważniają do zniżek
w różnych instytucjach.
Posiadacze karty mają zniżki
na korzystanie z kilku obiektów
MiejskiegoOśrodkaSportui Rekreacji w Częstochowie – pływalni
przy ul. Dekabrystów, Miejskiego
Stadionu Lekkoatletycznego, pływalniprzyul.Niepodległości,sztucznego lodowiska, sali sportowej
Częstochowianki i miejskiej ślizgawki. Karta Seniora, upoważnia m.in.
do zniżek w niektórych aptekach,
drogeriach, kawiarniach, cukierniach, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych,obiektachsportowych,
siłowni Taurus, klubach fitness, centrachizakładachrehabilitacji,ośrodkach wypoczynkowych, szkole językowej,biurzetłumaczeń,taxi,Parku Miniatur Sakralnych, teatrze, filharmonii, kinie OKF.
REKLAMA
FOT.JANUSZ STRZELCZYK
Janusz Strzelczyk
[email protected]
Częstochowscy seniorzy chętnie ćwiczą w siłowniach na świeżym powietrzu
Program Częstochowski Senior
adresowany jest do osób, które
ukończyły 60 rok życia. Z projektu
Rodzina Plus skorzystać mogą wielodzietne rodziny z minimum trójką dzieci. W Częstochowie najnowszą propozycją dla seniorów są dar-
mowe szczepienia przeciwko grypie. Do szczepienia kwalifikują się
osoby powyżej 65. roku życia. Wyznaczono trzy przychodnie, w których można się zaszczepić. Miasto
wyda na tę akcję w tym roku ponad
100 tysięcy złotych.
OdtrzechlatwCzęstochowierealizowanyjestprogramKawadlaSeniora. Mieszkańcy po 60 roku życia
mogą pić kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę w kilku restauracjach. Bardzo ważny jest w Częstochowie dla starszych mieszkańców
Dom Dziennego Pobytu i działające
przy nim Częstochowskie Centrum
Aktywności Seniora. Organizowane
są tam różne zajęcia, m.in. z plastyki, muzyczne. Seniorów odwiedzająteżfunkcjonariuszepolicjiiostrzegają na przykład, jak nie paść ofiarą
oszustów i nie dać się okraść metodą „na wnuczka”.
Częstochowski MOPS przez cały rok organizuje różne imprezy i zajęcia dla seniorów. Tradycyjnie razem z Urzędem Miasta i Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje bal karnawałowy. Od marca
dowrześnia odbywają się spotkania
w ramach profilaktyki prozdrowotnej (m.in. gimnastyka geriatryczna,
przedstawienie technik przedłużania aktywnego życia). A pod koniec
roku szkolnego, w maju i czerwcu
seniorzy odwiedzają przedszkola.
DlapodopiecznychCentrumPomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie przygotowują bajki,
w których występują. Zespół
teatralno-muzyczny „Starsza Młodzież” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przygotowujeprogramyartystycznedladzieci z przedszkoli. A
Rada Seniorów
Odtrzechmiesięcydziała
wCzęstochowieRadaSeniorów.
Głównym celem Miejskiej Rady
Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie
ich interesów wobec władz
miasta. Jest to organ doradczy,
opiniodawczy i z inicjatywą.
Ściśle współpracuje z władzami
miasta przy rozstrzyganiu
o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych
oraz informuje społeczność
miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie
i partnerów pozarządowych
na rzecz środowiska seniorów.
Rada liczy 12 członków, w wieku powyżej 60 lat. Rada powinna się zbierać minimum cztery
razy w roku, a na te spotkania
jest zapraszany prezydent miasta. Kadencja Miejskiej Rady
Seniorów pokrywa się z kadencją Rady Miasta. (JS)
004567895
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
14//
O tym, że miasto jest przyjazne rodzinie,
decydują nie tylko programy pomocowe
Prof. Jerzy Runge z Zakładu
Geografii Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, autor
opracowań o kurczeniu się
miast.
Jakie powinno być miasto i to
nie to idealne, tylko po prostu
takie, żeby ludzie nie chcieli
z niego uciekać?
To musi być miasto, które oferuje
pracę. Taką, która może za odpowiedni ekwiwalent przyciągnąć
młodych ludzi. Z drugiej strony to
miasto musi stwarzać dobre warunki zamieszkania. To mogą być
mieszkania zróżnicowane. Bo nie
chodzi o to, aby koniecznie mieszkać gdzieś na przedmieściach. Jeśli
jest atrakcyjne mieszkanie, osiedle
w centrum miasta, które jest
po procesie rewitalizacji, to na zachodzie Europy, czy w Ameryce
też jest uważane za doskonałe
miejsce do codziennej egzystencji.
To zadanie jest dopiero przed nami. Nie przedyskutowaliśmy jeszcze kwestii w jakim kierunku w najbliższych latach ma pójść polityka
mieszkaniowa. Mówimy jedynie:
są środki unijne. Ale co z nimi zrobić? Jak mądrze je wydać?
Zbudować coś, co będzie przyciągało ludzi, a nie stało puste?
To duża sztuka. Czyim zadaniem jest stworzenie takiej koncepcji polityki mieszkaniowej?
To musi być wspólne przemyślenie sprawy przez władze lokalne,
wojewódzkie, środowisko naukowców, którzy tym się zajmują
oraz tych, którzy kształtują ową
przestrzeń: urbanistów i architektów. Nie może być tak, że to tylko
jedno środowisko robi. Tutaj trzeba widzieć powiązania między
bardzo wieloma elementami.
Jakie obecnie błędy popełniają
nasi włodarze?
Nie może być tak, że każde miasto
ma to samo. Jak czytamy w gazetach, że sale sportowe, aquaparki
chcą budować niemal w każdym
mieście, to pojawia się pytanie
za jakie środki to zostanie utrzymanie? Bo dzisiaj nie jest sztuką
zdobycie pieniędzy na budowę,
tylko na późniejsze utrzymanie
obiektów. Należy się zastanowić,
jak wyspecjalizować ośrodki, które ze sobą sąsiadują, aby można
korzystać z usług – zwłaszcza tych
wyższego rzędu – niekoniecznie
w ośrodku macierzystym. Tylko
po sąsiedzku, gdzie są lepsze warunki. Ale w tym przypadku muszą się dogadać wszystkie strony.
Również taka instytucja jak Górnośląski Związek Metropolitalny,
a w obecnej formule nie ma możliwości porozumienia.
Co nie podoba się panu w GZMie?
To instytucja, stowarzyszenie,
związek, który ma bardzo wiele
ograniczeń formalnych i prawnych. Nie może być tak, że decydujemy o czymś w skali konurbacji, kiedy nie wszystkie ośrodki
do tej formuły należą. To tak jak
mówienie o rozwoju konurbacji
FOT. LUCYNA NENOW
Rozmowa
Tworzącofertędlarodziniseniorów,miastapowinnyjeszczeszerzejze
sobąwspółpracować.Oznaczatolepszewykorzystanieobiektów
krakowskiej, ale bez punktu widzenia dwóch dzielnic: Kazimierza
i Nowej Huty, a to przecież zaledwie fragment tego ogromnego
zespołu miejskiego. Konurbacja
katowicka, czyli GZM nie funkcjonuje na zasadzie księstwa udzielnego. Po sąsiedzku mamy konurbację rybnicką, aglomerację częstochowską, Bielsko-Białą. To
wszystko trzeba widzieć w większej całości.,
Jakie są największe wady naszych miast? Dlaczego ludzie
z nich wyjeżdżają?
Przede wszystkim dlatego, że nie
ma pracy dla ludzi młodych. Środowisko mieszkaniowe nie jest
atrakcyjne. Brak jest też atrakcyjnych centrów śródmiejskich. Tylko kilka ośrodków próbuje w tej
materii coś zrobić.
Kto, panie profesorze, coś robi?
Władze Katowic próbują, czy raczej próbowały coś robić. Ale nie
wykształcono w Katowicach
przestrzeni śródmiejskiej, która
byłaby jednakowo atrakcyjna dla
wszystkich grup społecznych,
przestrzeni, którą by ceniono. Zagospodarowano powierzchnię
między placem Wolności a teatrem im. Wyspiańskiego wielkim
domem towarowym, w miejscu,
gdzie wcześniej była estakada
dworca. Tylko to nie jest miejsce
centralne Katowic. To swojego
rodzaju poczekalnia przed podróżą gdzieś tam. Próbuje się tworzyć tę przestrzeń tam, gdzie mamy NOSPR, znakomity zresztą
obiekt, ale bardzo oddalony
od Rynku. Mamy do niego dodatkowo przeszkody pośrednie
w postaci ciągów komunikacyjnych. Przestrzeń śródmiejska powinna ludzi przyciągać. W Katowicach ona ich odpycha. Niestety
historycznie centrum Katowic to
węzeł komunikacyjny, który dzieli, a nie łączy.
To przekleństwo Katowic: zajezdnia tramwajowa na rynku.
No właśnie. Dodatkowo my te wizytówki miasta wyprowadziliśmy
na zewnątrz. Bo co tak naprawdę
mamy pomiędzy placem Wolności, a rynkiem i teatrem Wyspiańskiego? To strefa sklepów, usług,
która już nie przyciąga. Na zakupy
ludzie wolą dojechać do Silesii. Co
więc pozostaje przestrzeni śródmiejskiej Katowic? Jedynie ta
funkcja komunikacyjna. Możliwość przemieszczenia się tramwajem, pociągiem. To nie zatrzyma tu nikogo na dłużej, w sensie
korzystania z usług kulturalnych,
czy innych.
Punkt przesiadkowy, a nie miejsce, gdzie przychodzimy, aby
miło spędzić czas. A jak pan
ocenia to, co miasta robią dla
rodzin?
Uczestniczyłem w programie Karta Dużych Rodzin. Te spotkania
odbywały się w Śląskim Urzędzie
Marszałkowskim, toczyła się dyskusja różnych środowisk. Potem
to ucichło. Obawiam się, że teraz
w tej materii niewiele się dzieje.
Zgłaszałem tam uwagę, że to nie
jest takie proste i że nie można
skupiać się wąsko tylko na kategorii osób wielodzietnych. Bo pojawia się pytanie co z pozostały-
mi, np. niepełnosprawnymi? Co
z mieszkającymi w obszarach
wiejskich? Jaka jest ich dostępność do sportu i kultury? To musi
być program bardziej przestronny. Mamy wzorce.
Na kim możemy się wzorować?
Można korzystać choćby z tego, co
zrobiono na Opolszczyźnie. Wiem,
że tam potencjał demograficzny
jest mniejszy, ale mimo wszystko
wiele rzeczy im się udaje zrobić.
Tam jest większe zrozumienie potrzeb, tak ze strony władz regionalnych, jak i instytucji, przedsiębiorców. W listopadzie 2013 roku
na forum Sejmiku Wojewódzkiego
sygnalizowaliśmy wiele problemów związanych z kurczeniem się
miast. Miano coś z tym dalej zrobić
i co? Cisza.
No właśnie.
Nic się nie dzieje, a zjawisko przecież nadal postępuje. GZM tradycyjnie już organizuje w październiku jesienną konferencję poświęconą rozwojowi metropolii,
wizji, jak to ma funkcjonować.
Szczerze mówiąc włos mi się
na głowie jeży, kiedy widzę jak
na problemy miast można patrzeć wybiórczo, tylko w kontekście gospodarki, bez uwzględniania zjawisk społecznych, bez tego
kontekstu szerszego regionalnego. Mam wrażenie, że te dyskusje
na temat rozwoju pojawiają się
tylko przed wyborami. Po wyborach znika z pola widzenia, a zjawiska narastają. a
Rozmawiała
ALDONA MINORCZYK-CICHY
Dbając o seniorów, dbamy także o samych siebie i naszą przyszłość
Rozmowa
Czymodernizując,rozbudowując
miasta,myślimyoludziachstarszych,czylitaknaprawdęonaszej,każdegoznasprzyszłości?
W Polscenajwiększyboombudowlanyprzypadłnalata70.Wtedyjednakniktniemyślałwperspektywie
kolejnychdziesięcioleci,zaśosiedla
zwielkiejpłytyiinfrastrukturaspołeczna(przedszkola,szkoły)powstawałyzmyśląoosobachmłodych,
wwiekuprodukcyjnych,orodzinach.Terazcorazbardziejbierzesię
poduwagępunktwidzeniaseniora,
bozmuszadotegodemografia.Corazdłużejżyjemyichcemyżyćwjak
najbardziejprzyjaznymśrodowisku.
Większośćpolskichseniorówto,
niestety,osobyniepełnosprawne
ruchowo.Jakułatwićimżycie?
FOT. HUMANITAS
Z prof. Marią Zrałek, przewodniczącą śląskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, rozmawia
Agata Pustułka
Prof. Maria Zrałek jest dziekanem
w Wyższej Szkole Humanitas
ObecniewEuropiebardzointensywnierozważasięwieloaspektowe
działanianarzeczludzistarszych.
TakżeŚwiatowaOrganizacjaZdrowiaprzygotowałakoncepcjemiasta
przyjaznegoseniorom.Trzebasię
nanimwzorować.Najogólniejchodzioto,byseniormiałgdziewypocząć,byczułsiębezpieczny,bymógł
spędzaćaktywnieczas.Naideęmiastaprzyjaznegosenioromskładasię
wieleróżnychczynników.Tonp.dostępnakomunikacjaoznaczającanie
tylkoniskopodłogowepojazdyale
takżeczytelnainformacja,dostosowanadoograniczonychmożliwości
staregoczłowieka,ogólnodostępne
budynkiużytecznościpublicznej.To
niskiekrawężniki,równechodniki,
boosobastarszabardziejszuranogami,niżjepodnosi.Totakżeodpowiedniorozlokowaneławki,aleteż
toalety,dziękiktórymosobystarsze
mogąswobodnieporuszaćsię
wprzestrzenipublicznej.
WUSApanujeteraztrendzwiązanyzpowrotamidocentrówmiast
starszychosób,któreniemająjuż
siłydbaćoswojebasenyistrzyżenietrawników.Jaktojestunas?
Mymamydoczynieniazdramatycznymwyludnianiemsięmiast,centrówmiast,wktórychpozostają
osobystarszeiwielepatologicznych
środowisk.Bogatsiwyprowadzilisię
naprzedmieścia.Oddecydentów
samorządowychzależypolitykazarządzaniacentrummiasta,naile
stworząwarunkiprzestrzeniprzyjaznejwszystkimmieszkańcom.Osobystarszemuszączućsiębezpiecznewmieście.Mamydoczynieniaze
skutkamirozpadusąsiedzkichwięzi.
Kiedyś,gdyktośniezabrałspod
drzwibutelkizmlekiemtowzbudzał
niepokójsąsiadów.Dziśjestinaczej.
Bardzoważnyjestwolontariatseniorówskierowanyprzezosoby
starsze,jeszczewpełnisiłdoswoich
rówieśników.Sąsiadsąsiadowizrobi
zakupy,kupileki,pójdzienaspacer,
przeczytaksiążkę.
Zastraszającajestliczbazaginięć
wśródosóbstarszychwPolsce.
Osobystarszebojąsiędużychprzestrzeni.Pewnieczująsięnaswojej
ulicy,wswojejdzielnicy.Niezwykle
istotnejestwzmacnianieintegracji
międzypokoleniowej.Rolęwjejbudowaniukiedyśodgrywałytetypowedlaśląskichmiaststojącepoddomamiławeczki.Niedoprzecenienia
jestrolamediówwpromowaniu
obrazuczłowiekastarszego.Poza
tymtrzebaumiećmówićipisać
ostarości.WPolscewielesięzmienianalepsze.Powolutkuzmieniasię
mentalność,alebymówićoprzełomowychsukcesachmusiupłynąć
trochęczasu.WielewzakresiepomocyosobomstarszymrobiRzecznikPrawObywatelskichprof.Irena
Lipowicz,codajenadzieję,żeuda
namsiędogonićEuropęiwtejdziedzinie.Zpewnościąwiększychpieniędzywymagazreformowaniesystemuopiekizdrowotnej,rozwójgeriatriiiusługopiekuńczych.Mamtu
namyślitakżezastosowanienowoczesnychtechnologiiinformacyjnokomunikacyjnychnp.telemedycynę,któradajeseniorommożliwość
szybkiegokontaktuzlekarzem,czy
różnegorodzajuurządzeniaułatwiająceżyciesenioromipozwalające
dłużejpozostawaćimwswoimśrodowiskuzamieszkania.
Czymożnasięprzygotować
dodobrejstarości?
Oczywiścietak.Ojakościnaszego
życiawstarościdecydujetojakonie
dbaliśmywcześniej.Itonietylko
waspekciezdrowia,aletakżeumiejętnościzagospodarowaniaczasu
wolnego,relacjirodzinnychispołecznych,zdobywanianowejwie-
dzy.Musimybyćprzygotowani
nacorazdłuższeżycieiważne,abyśmymoglijespędzićwdobrychwarunkach.Bardzoważnajestaktywizacjazawodowaosób50plus,bo
rynekpracymusiuwzględniaćdemograficznetrendy.Dlategotak
ważnejestumożliwienieosobom
starszymkorzystaniazelastycznego
czasupracy,wniepełnymwymiarze
czasupracy,pracynaczasokreślony,
aletakżepodnoszenieswoichumiejętnościikwalifikacji.Trzebadbać
oto,byniebylioniwykluczenicyfrowo,botozamknieimdostępdo
wieluusług.Możektośmizarzuci:
łatwotomówić,gdytylumłodych
ludzimaproblemyzzatrudnieniem
iczęstowybieraemigrację.Alenależyuświadomićsobie,żetedwiegeneracjeniekonkurująnarynkupracy
otesamemiejscapracy,natomiast
połączeniedoświadczeniastarszych
inowoczesnejwiedzymłodszych
przyniesiekorzyściwszystkim.Osobystarszepełniąfunkcjęspoiwa
międzypokoleniowego.Dbając
onichdbamyosiebie. a
Rozmawiała: AGATAPUSTUŁKA
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
//15
Reklama
REKLAMA
004570037
REKLAMA
004570029
CHWILÓWKI
OD 100 zł DO 1200 zł
NA OKRES DWÓCH LUB CZTERECH TYGODNI
POŻYCZKI GOTÓWKOWE
OD 300 zł DO 10 000 zł
ZE SPŁATĄ W RATACH TYGODNIOWYCH LUB MIESIĘCZNYCH
Potrzebujesz gotówki!
Wyślij dane kontaktowe na nasz adres email
[email protected] a nasz doradca
skontaktuje się z Tobą lub zadzwoń na poniższy numer i umów się na spotkanie
· Proponujemy Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb,
pożyczki na jasnych zasadach, bez ukrytych kosztów
· Krótkoterminowe Chwilówki od 100 zł do 1200 zł na okres
dwóch lub czterech tygodni z możliwością przedłużenia
· Pożyczki Gotówkowe od 300 zł do 10 000 zł
ze spłatą w ratach tygodniowych lub miesięcznych.
Pożyczkę możesz otrzymać i spłacić wygodnie bez wychodzenia
z domu
WWW.EXPRES-POZYCZKA.PL
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE,
[email protected]
UL. KATOWICKA 29,
TEL. 32 770 12 27, 692-689-537 i 517-080-923
REKLAMA
!
"!"#"
#
$%%%%&
'
>
32 243 40 28
pon.-pt. 9.00-17.00
mKiosk Aspiro
Sosnowiec,
ul. 3 Maja 5,
32 293 22 76
pon.-pt. 10.00-18.00
ul. Stodolna 1,
32 744 41 05
pon.-pt. 9.00-17.00
Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank
SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
004569985
ORZECH II
już od 550 zł/t
16//
Polska Dziennik Zachodni
Środa, 15 października 2014
Reklama
REKLAMA
004570026
Czy po operacji zaćmy można rozstać się z okularami?
Zaćma to schorzenie oczu polegające na trwałym pogorszeniu ostrości wzroku. Jedynym leczeniem pozwalającym na przywrócenie widzenia jest operacja. Zabieg fakoemulsyfikacji polegający na osunięciu zaćmy niepowikłanej przez małe ciecie
w przedniej części gałki ocznej trwa od 10 do 20 minut i jest przeprowadzany na sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym/kropelkowym w obecności lekarza anestezjologa.
Okres rehabilitacji trwa od 1 do 3 tygodni, a praktycznie
w pierwszej dobie po operacji większość pacjentów jest w stanie uzyskać 100% widzenia. Jest to możliwe dzięki wszczepianym zwijalnym sztucznym soczewkom wewnątrzgałkowym
w miejsce usuniętej zaćmy. Po wszczepieniu standardowych
(jednoogniskowych) soczewek pacjent po operacji musi używać przynajmniej jednej pary okularów albo do czytania albo
do patrzenia w dal. W naszym szpitalu Euromedic proponujemy naszym pacjentom częściową lub całkowitą niezależność
od okularów po wszczepach nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych multifokalnych, torycznych lub multifokalno
- torycznych.
Po obszernym wywiadzie i wnikliwej konsultacji pacjent kwalifikowany jest przez lekarzy specjalistów do wszczepu odpowiedniej soczewki umożliwiającej np. czytanie, jeżdżenie samochodem, pracę przy komputerze, oglądanie telewizji bez
okularów. Szczególnie polecane są soczewki toryczne wszczepiane pacjentom, którzy mają astygmatyzm i przez całe życie
nosili okulary cylindryczne. W naszym szpitalu działa jedyna
w Polsce TORIC ACADEMY, w ramach której dr n. med.
Aneta Adamczyk-Ludyga przeprowadza szkolenia teoretyczne i praktyczne dla lekarzy okulistów chirurgów z całej Polski
z procedury wszczepiania soczewek torycznych. Ostatnia, już
VI edycja odbyła się 3 października.
Dr n. med. Aneta Adamczyk-Ludyga, ordynator Oddziału Okulistyki Szpitala
Euromedic w Katowicach, ekspert Firmy Alcon
W związku z ogromnym zainteresowaniem nie tylko
lekarzy ale również pacjentów przewidujemy możliwość
bezpłatnej konsultacji dla osób ze zdiagnozowaną
zaćmą w czasie Białej Soboty Okulistycznej
25 października w Tarnowskich Górach w Bi-med
przy ul. Mickiewicza 8
oraz 15 listopada w Szpitalu Euromedic
przy ul. Kościuszki 92.
Bezpłatna konsultacja u lekarza specjalisty.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 do 20:00 pod nr tel. 880 592 080
Promocja
operacja zaćmy
od 2900 zł
Katowice, Kościuszki 92
T: 32 707 42 29
kontrakt NFZ