Sytuacja w Polsce

Komentarze

Transkrypt

Sytuacja w Polsce
Szkolenia instruktorów do okresowego
szkolenia kierowców samochodów
ciężarowych – Transfer wiedzy –
sytuacja w Polsce na tle Unii
Europejskiej
Gdynia, 14 września 2012
Bohdan Szuszkiewicz
gł.specjalista ds. Szkoleń, ZMPD ATI, Polska
Zakres prezentacji
1. Uwagi odnośnie wdrożenia Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce i programu okresowych
szkoleń kierowców zawodowych
2. Kwalifikacje instruktorów
3. Propozycje zmian w szkoleniach instruktorów i
kierowców zawodowych
4. Projekt unijny ToT to FCO
14.09.2012
Page 2
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
1. Kwalifikacja wstępna – przyjęcie opcji szkolenie + test
2. Interpretacja dyrektywy powodująca nadmierne obciążenie
finansowe sektora transportu drogowego:
a) infrastruktura – obowiązkowe szkolenia w warunkach
specjalnych (ODTJ, symulator)
Dyrektywa (Aneks. I Sekcja 2) określa jedynie ze kierowca
przez maks. 8 z 20 godzin jazdy może kierować pojazdem
po szczególnym terenie lub na wysokiej klasy symulatorze.
Nigdzie w przepisach UE nie ma definicji specjalnego terenu
ani symulatora wysokiej klasy.
14.09.2012
Page 3
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
b) pojazdy szkoleniowe – wymagane wyłączniki systemów
pomocniczych umożliwiające wyłączanie ich w czasie
jazdy
Dyrektywa określa jedynie, że pojazdy szkoleniowe powinny
spełniać wymogi dotyczące pojazdów egzaminacyjnych
określone w Dyrektywie 91/439/EWG
14.09.2012
Page 4
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
c) Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 godz.
Wprowadzona dopiero w 2010 po kilku latach starań
ZMPD
Byliśmy jedynym państwem UE, które przyjęło opcję
szkolenia + testu a nie przewidziało możliwości odbycia
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
14.09.2012
Page 5
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
1. Brak obowiązkowych szkoleń instruktorów techniki jazdy
prowadzących szkolenia w warunkach specjalnych
2. Brak ograniczenia liczby kierowców w grupie
uczestniczących w zajęciach teoretycznych i praktycznych
3. Brak właściwego nadzoru nad OS
4. Brak obowiązkowych szkoleń trenerów – wykładowców
14.09.2012
Page 6
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
Największy problem –
Brak szkól zawodowych przygotowujących do zawodu
kierowca mechanik !!!
- Starzenie się tej grupy zawodowej grozi brakiem kierowców
- Co roku potrzeba 25.000 nowych kierowców tj około 300
nowych szkół zawodowych !
Dopiero ostatnio po naszych wieloletnich staraniach i
interwencjach MTBiGM podjęło działania mające na celu
reaktywację zawodu kierowcy.
14.09.2012
Page 7
(c) IRU Academy 2012
Szkolenia okresowe
kierowców
 Ośrodki akredytowane przez UW – różnice w interpretacji
przepisów przez poszczególne UW, dodatkowe formularze
 Szkolenia maja wyłącznie charakter teoretyczny
Brak mocowania ładunków, eco-drivingu, czy ratownictwa i
pierwszej pomocy
 Zgodnie z Zał.nr 2 do Rozporz. MI z 2010 r. moduły
obowiązkowe obejmują przypomnienie wiadomości
objętych kwalifikacją wstępną
(Dyrektywa- art. 7 mówi, że szkolenie okresowe ma na celu
uaktualnienie wiedzy)
14.09.2012
Page 8
(c) IRU Academy 2012
Wdrożenie Dyrektywy
2003/59/WE w Polsce
Nadzór nad szkoleniami :
- Szkolenia na prawo jazdy OSK – starosta
- Szkolenia ADR – marszałek województwa
- Szkolenia kierowców zawodowych – wojewoda
- Kontrola dokumentów ex post – brak rzeczywistej kontroli
prowadzonych szkoleń
14.09.2012
Page 9
(c) IRU Academy 2012
Szkolenia kierowców
zawodowych
 Bardzo wiele szkoleń jest realizowanych niezgodnie z
Dyrektywą i rozporządzeniami krajowymi (różnice dotyczą
m. in. programu, czasu trwania, liczby godzin, materiałów
szkoleniowych, kwalifikacji wykładowców)
 Brak zainteresowania jakością prowadzonych szkoleń
przewoźników, kierowców czy większości OSK
Podobnie jest w Czechach, Finlandii, Rumunii czy na
Węgrzech
14.09.2012
Page 10
(c) IRU Academy 2012
Dyrektywa 2003/59/WE
 Wdrożenie Dyrektywy jest przykładem braku harmonizacji
w UE
 Pkt. wyjścia powinna być harmonizacja przepisów
dotyczących szkoleń w poszczególnych krajach
2012-09-17
14.09.2012
Page 11
(c) IRU Academy 2012
Kwalifikacje instruktorów
Większość państw UE określa minimalne wymagania w
stosunku do instruktorów i wykładowców – ale występują
duże różnice tych wymagań odnośnie wieku, wykształcenia,
prawa jazdy, praktyki zawodowej, dodatkowych szkoleń i
egzaminów.
14.09.2012
Page 12
(c) IRU Academy 2012
Kwalifikacje instruktorów
Rumunia – wyższe wykształcenie kierunkowe, prawo jazdy
C/D- 5 lat, 2 lata praktyki w szkoleniach, obowiązkowe
szkolenia i doszkalanie, egzamin
Hiszpania – wykształcenie średnie, 21 lat, kwalifikacja
wstępna, kurs pedagogiczny 40h, egzamin
Litwa – wykształcenie wyższe, 3 lata praktyki w transporcie ,
kat C lub D, szkolenie, egzamin
Szwecja – min 2 lata praktyki w transporcie (nie wymagane
dla części teoretycznej), udokumentowane wykształcenie
lub praktyka pedagogiczna
instruktor jazdy – min 3 praktyki jako kierowca
14.09.2012
Page 13
(c) IRU Academy 2012
Kwalifikacje instruktorów
Czechy – wyższe + 3 lata praktyki w transporcie lub średnie i
4 lata praktyki
Francja – 25 lat. Kat C, kwalifikacja wstępna lub szkolenie
pedagogiczne BEPECASER – 600 godz., 3 lata praktyki
Włochy – wyższe, 3 lata praktyki
Belgia – instruktor jazdy kat C/D - siedem lat praktyki w
szkoleniach
Finlandia – trener musi mieć studia wyższe i przygotowanie
pedagogiczne lub kwalifikacje instruktora
14.09.2012
Page 14
(c) IRU Academy 2012
Kwalifikacje instruktorów
w PL
 Instruktor nauki jazdy – szkolenie + egzamin
 Instruktor techniki doskonalenia jazdy – egzamin
 Wykładowca / trener – brak jasno określonych wymagań –
brak szkoleń i egzaminów
 Kwalifikacje weryfikowane przez UW na podstawie
dokumentów -” do wniosku o wpis do rejestru OS
przedsiębiorca dostarcza kopie dokumentów
potwierdzających kwalifikacje i wiedze instruktorów oraz
wykładowców” – UTD z 2001 art. 39g ust 5 pkt. 2
14.09.2012
Page 15
(c) IRU Academy 2012
Kwalifikacje instruktorów
w PL
Instruktor nauki jazdy – kat. C
o Wymagania zgodnie z rozporządzeniem MI z 2005
 wykształcenie średnie, prawo jazdy odpowiedniej
kategorii ( min 3 lata) , szkolenie – teoria 128 h,
praktyka- 80h, egzamin
 Projekt rozporz. z 30.11.2011 – teoria 130, praktyka 85h
Instruktor techniki jazdy – projekt rozporz. z 27.03.2012
obowiązkowe szkolenie 88 h
2012-09-17
14.09.2012
Page 16
(c) IRU Academy 2012
Propozycje zmian w szkoleniach
kierowców zawodowych w PL
 Reaktywacja zawodu – kierowca mechanik
 Zniesienie obowiązku szkoleń w warunkach specjalnych
 Zniesienie obowiązku stosowania wyłączników w
pojazdach
 Wprowadzenie zajęć praktycznych w szkoleniach
okresowych
 Ograniczenie liczby słuchaczy w klasie
14.09.2012
Page 17
(c) IRU Academy 2012
Propozycje zmian w szkoleniach
kierowców zawodowych w PL
 Określenie minimalnych wymagań dla wykładowców –
trenerów: 25 lat
 wykształcenie wyższe + 3 lata praktyki w transporcie lub
średnie + 5 lat praktyki,
 3 lata praktyki w szkoleniach, prawo jazdy kat B,
 szkolenie – min. 70 godzin + egzamin
14.09.2012
Page 18
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
Szkolenie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach
szkoleń okresowych dla kat. C, C+E
 Realizowany w latach 2009 -2011
 Celem : próba harmonizacji szkoleń instruktorów UE
 Oparty o program stosowany we Francji od 1995
 Partnerzy : PROMOTRANS, IRU, ASTIC, ITS i ZMPD
 Zarządzanie projektem – PROMOTRANS
 4 moduły szkoleniowe
14.09.2012
Page 19
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
 Techniczny – 440 slajdów PROMOTRANS
 Pedagogiczny – 148 slajdów + podręcznik PROMOTRANS
 Metodologiczny – 60 slajdów + podręcznik ASTIC
 Moduł symulatora – podręcznik, scenariusze ćwiczeń ITS
14.09.2012
Page 20
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
Moduł Techniczny – podstawowy obejmuje zagadnienia
określone w Aneksie nr 1 do dyrektywy:
- Racjonalne prowadzenie pojazdu
- Stosowanie przepisów
- Zdrowie, ochronę środowiska, logistykę
Moduł Pedagogiczny – interaktywne metody i narzędzia
szkoleniowe w tym ćwiczenia, testy, analizę przypadków,
dyskusje w grupie , prezentacje itp.
Moduł Metodologiczny – instrukcja obsługi platformy
internetowej MOODLE
14.09.2012
Page 21
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
 Materiały szkoleniowe, podręczniki i prezentacje zostały
umieszczone na platformie internetowej
 Komunikacja pomiędzy partnerami za pośrednictwem
platformy AGORA (spotkania, maile, konferencje na
SKYPE)
 Szkolenie pilotażowe w Paryżu 2010 – 7 instruktorów
(ASTIC, ITS, ZMPD) – 15 dni
14.09.2012
Page 22
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
Szkolenie stacjonarne w Paryżu:
 35 h – moduł techniczny
 14 h – moduł metodologiczny
 21 h – moduł pedagogiczny
 35 h – moduł symulatora
Szkolenia prowadzono metodą interaktywną z
zaangażowaniem całej grupy
14.09.2012
Page 23
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
 Weryfikacja i uzupełnienie modułu technicznego w o uwagi
instruktorów i partnerów projektu zgłaszane na różnych
etapach realizacji projektu
 W czerwcu 21011 w Hiszpanii i Polsce przeprowadzono
kolejne szkolenia testując ponownie materiały szkoleniowe.
Uczestnicy odbyli także ćwiczenia praktyczne na
symulatorze AUTOSIM w ITS
14.09.2012
Page 24
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
•
Słuchacze bardzo pozytywnie ocenili moduł pedagogiczny
i moduł symulatora
•
Ich opinie na temat e-learningu były podzielone
•
Projekt ToT zakończył się w październiku 2011 i został
bardzo wysoko oceniony przez niezależnego konsultanta i
instytucję finansującą
14.09.2012
Page 25
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO
Ostateczna wersja projektu szkoleń instruktorów ToT to FCO
została przetłumaczona na 4 języki i umieszczona na
stronie internetowej IRU.
Jest dostępna dla OS, które uzyskają akredytację
Akademii IRU
www.iru.org/academy
[email protected]
14.09.2012
Page 26
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO – uwagi końcowe
 Projekt obejmuje szkolenie instruktorów metodą elearningu, które powinno być połączone ze szkoleniem
stacjonarnym podobnie jak szkolenie pilotażowe w Paryżu
 Moduł techniczny powinien być uzupełniony o podręcznik
 Materiały szkoleniowe po uzupełnieniu o polskie przepisy
mogą być wykorzystywane również w
szkoleniach
kierowców prowadzone metodą stacjonarną
14.09.2012
Page 27
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO – uwagi końcowe
Zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010
zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w formie ćwiczeń
pod nadzorem trenera –wykładowcy przy użyciu komputera i
specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces
kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkoleń
14.09.2012
Page 28
(c) IRU Academy 2012
Projekt unijny ToT
to FCO – uwagi końcowe
Zgodnie z opinią CIECA (Międzynarodowa Komisja ds.
Egzaminowania Kierowców z siedzibą w Brukseli) oraz
zgodnie z prawodawstwem zdecydowanej większości państw
UE szkolenia okresowe kierowców nie mogą być prowadzone
prowadzone metodą e-learningu
14.09.2012
Page 29
(c) IRU Academy 2012
Dziękuję bardzo za uwagę !
[email protected]
14.09.2012
Page 30
(c) IRU Academy 2012

Podobne dokumenty