03 - Ogłoszenie przetarg lok. użytkowy Piastowska 9B 19 02 15

Komentarze

Transkrypt

03 - Ogłoszenie przetarg lok. użytkowy Piastowska 9B 19 02 15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
48 – 303 N Y S A, ul. Komisji Edukacji Narodowej 35
tel. 77 409 14 22, 77 409 14 34
tel./fax 77 409 14 20
OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie
ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Nysie przy:
ul. Piastowskiej 9B o pow. 80,79 m2
Cena wywoławcza : 24,00 zł/m2/pu/m-c + VAT
Wysokość wadium wynosi: 2.800,00 zł.
Wadium w w/w kwocie winno wpłynąć na konto Spółdzielni: PKO BP O/Nysa
nr 57 1020 3714 0000 4002 0008 0390 w terminie do dnia
18.02.2015r.
19.02.2015r
00
Przetarg odbędzie się w dniu
. o godz. 12
w lokalu Spółdzielni przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 35 (pok. 211, II p.)
Zarząd Spółdzielni oświadcza, że jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny najmu równej co najmniej cenie wywoławczej, to wadium ulega
przepadkowi.
W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zaliczane jest na poczet czynszu.
W razie wygrania przetargu i nie zawarcia umowy w terminie i na warunkach
wyznaczonych przez Spółdzielnię - wadium nie zostanie zwrócone.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Cena nie obejmuje opłat za media (energia cieplna, elektryczna, woda) oraz
wywóz nieczystości stałych, które będą ustalone odrębnie.
Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata kaucji gwarancyjnej w wysokości: 2.000 zł
oraz przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu ze
zobowiązaniami wobec w/w instytucji .
Dodatkowe Informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni, przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 35 ( pok. 111, I piętro ) tel. 77 409 14 22 wew. 43 w godzinach urzędowania.
ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
w Nysie