II przetarg MAN-STAR TRUCKS

Komentarze

Transkrypt

II przetarg MAN-STAR TRUCKS
Urząd Gminy w Rzezawie
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, tel. 14 68 58 600, fax. 14 68 58 600 wew. 36
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego-śmieciarki
marki MAN-STAR TRUCKS
Model: TGL Typ : 12.180.
Nr rej.: KBC 67XL
Rok produkcji: 2008
Samochód jest sprawny, koloru biało - żółtego. Jest ubezpieczony, posiada aktualne badania
techniczne.
Cena wywoływacza wynosi: 200.000,00zł (brutto) słownie ; dwieście tysięcy złotych 00/100.
Kwota postąpienia : 2.000,00zł.
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłaty wadium w wysokości 5% wartości
brutto tj.10.000,00zł. Wadium należy wpłacić na 3 dni przed datą przetargu tj. do dnia 15 listopada
2013r.
Wadium należy wpłacić na konto sprzedającego w KBS 0/Bochnia Nr 30 85910007 0080 0000 0042
0017.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2013r tj. poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy
Rzezawa przy ul. Długiej 21 pok. nr 12.
Początek II przetargu o godz.11.00
Inne informacje :
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd będący
przedmiotem przetargu
Data podpisania umowy kupna –sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym
zakończeniu przetargu
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu najpóźniej w dniu podpisania umowy
kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna –
sprzedaży.
Samochód można oglądać na terenie bazy GZGK w Rzezawie przy ul. Wiśniowej w dniach
roboczych, w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .
Informacji udziela P. Józef Młynarczyk Tel. 663 809 548, 663 809 548
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży wniesione
wadium przepada.